Bestyrelsens beretning 2022

Skrevet af DOKS' bestyrelse.

Se artiklen, som den blev trykt i Organistbladet nr. 3, juni 2022, s. 11.

Beretningen, der blev fremlagt på generalforsamlingen d. 3. maj, kan læses på DOKS’ hjemmeside.
Her er nogle hovedlinjer fra beretningen

Om det psykiske arbejdsmiljø
Et dårligt psykisk arbejdsmiljø har rod i forskellige faktorer. Det strukturelle kan være én, manglende ledelseskompetencer en anden. Ganske ofte er der tale om personlige og faglige konflikter.
Der er røster, der mener, at folkekirkens tostrengede ledelsesstruktur er den væsentligste årsag. Ser vi på de konflikter, DOKS er i berøring med, er det ikke en entydig konklusion, men det er klart, at den tostrengede struktur kan gøre det vanskeligt at få løst problemerne.

Hvis menighedsrådene ansætter en daglig leder, tilknytter en konsulent, eller vælger en kontaktperson, der får til opgave at træde i karakter og skabe tydeligere ledelse, er det nødvendigt, at menighedsrådet er bevidst om, hvordan den organisation, man har ansvaret for, er sammensat og hvilken ledelsesstil, der virker. I en værdibåren organisation som folkekirken fordres en relationel ledelsesstil, som baserer sig på tillid og respekt og ikke på magt og hierarki.

DOKS har været fortaler for, at Kirkeministeriet iværksætter en ny analyse af det psykiske arbejdsmiljø. Det er vigtigt, at en sådan undersøgelse omhandler alle såvel præster og medarbejdere som folkekirkens uddannelsesinstitutioner. Skal undersøgelsen have værdi, skal den både vise, hvordan det står til og påvise, hvor det går galt. Den skal sætte problemernes omfang og art i perspektiv.
DOKS observerer, hvilket underbygges af meldinger fra Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning, at konflikter mellem præster og organister udgør en væsentlig del af problemerne med det psykiske arbejdsmiljø. Den problemstilling er der behov for at få belyst.

Hvis der skal ændres i den kultur, der skaber dårligt arbejdsmiljø, er det bydende nødvendigt, at alle erfaringer fra den folkekirkelige arbejdsplads bliver inddraget. Ministeren har klart signaleret, at hun vægter det psykiske arbejdsmiljø højt. Kirkefunktionærernes formandskreds har derfor i fællesskab rettet henvendelse med forventning om at få et møde i stand. Der ønskes en dialog med ministeren, hvor der kan berettes om de udfordringer menighedsrådenes ansatte møder og om krydsfeltet de befinder sig i – mellem menighedsråd og gejstlige.

Om medarbejderen som resurse
Den folkekirke, vi kender, vil ikke kunne drives uden veluddannede og engagerede medarbejdere og den faglighed de besidder.
I lighed med medarbejderrepræsentation i menighedsråd, bør der være repræsentation fra medarbejderne i alle folkekirkens lag.
Det er bestyrelsens erfaring, at der er en stigende forståelse i folkekirkens ledelseslag for nødvendigheden af at inddrage kirkefunktionærerne i drøftelser og beslutninger.

Om forhandlingsret
Det har været frustrerende til stadighed at skulle forholde sig til Landsforeningen af Menighedsråds stærke ønske om at blive arbejdsgiverorganisation og forhandlingsberettiget. Det var derfor en lettelse, at der i efteråret kom en klar politisk melding om, at den sag ikke er til diskussion.
Med et klart svar d. 3. december slås det fast, at skatte- og kirkeministeren ikke finder anledning til at ændre på forhandlingernes placering. Dermed anser DOKS diskussionen om forhandlingsret for parkeret.

Medlemssituation
DOKS’ medlemsskare er usædvanlig homogen, fordi uddannelsesbaggrunden er ensartet. Det har indtil videre været en styrke for foreningen, men vi må gøre os klart, at det kan blive en udfordring, medmindre optaget på konservatoriernes kirkemusikeruddannelse øges eller som minimum kan bibeholdes.

Om efteruddannelse
Der er brug for tværfaglige efteruddannelsestilbud, og det bliver i stigende grad relevant med de drøftelser om liturgi og gudstjenestens indhold, vi imødeser i de kommende år.
Der ligger dog en stor udfordring i, at der er forskellige vilkår for præster og organisters mulighed for at få bevilliget efteruddannelse.

Om samarbejdsrelationer
Samarbejdet på arbejdstagersiden er blevet væsentligt styrket gennem de seneste år, og der er nu, især på formandsniveau, indarbejdet en tæt dialog organisationerne imellem.
Med Organistforeningen er berøringsfladerne særligt mange, og det nære og konstruktive samarbejde de to foreninger imellem er værdifuldt.
Der ses i fremtiden hen imod nye områder at udbygge relationerne på.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.