Formanden har ordet

Skrevet af Karin Schmidt Andersen.

Se artiklen, som den blev trykt i Organistbladet nr. 2, april 2022

Status

Af Karin Schmidt Andersen, formand for DOKS 
Forårsmånederne er status-tid i DOKS. Foreningens vedtægter tilsiger at der skal afholdes generalforsamling inden udgangen af maj, og på generalforsamlingen skal ”bestyrelsens beretning over det forudgående foreningsår fremlægges til godkendelse”.

Det er indlysende vigtigt, at en demokratisk organisation er præget af åbenhed og gennemsigtighed, så medlemmerne kan være vel informeret. De har krav på at få at vide, hvordan det står til med foreningens økonomi, hvilke opgaver der har præget bestyrelsens arbejde og hvilke resultater, der er opnået. Beretningen tjener dog også andre formål. For bestyrelsen er det godt at gøre status. Hvad lykkedes, hvad er i proces og hvor skal fokus være i den kommende tid. Bestyrelsens beretning er også et historisk dokument. Ikke så sjældent er der brug for at se tilbage, som baggrund for dagsaktuelle problemstillinger. Endelig skal man ikke overse at årets beretning også er stedet, hvor DOKS kan komme med politiske tilkendegivelser, der fortæller omverdenen, hvor DOKS placerer sig i forskellige dagsordener.
Årsberetningen er bestyrelsens beretning, ikke formandens, og bliver derfor til efter grundige drøftelser. For år tilbage blev beretningen udfærdiget i meget god tid før generalforsamlingen og på selve generalforsamlingen samlede formanden op på den udvikling, der måtte være sket i mellemtiden. Således har der været to beretninger, den egentlige, skriftlige og en supplerende, mundtlig. De seneste år har der været mindre brug for den supplerende beretning. Det skyldes at produktionstiden på den skriftlige er blevet forkortet efter at den distribueres elektronisk og dermed er opdateret tæt på generalforsamlingen.
Bestyrelsen vil i år afprøve en lidt anden model.
I dette nummer af Organistbladet kan man læse en kort statusrapport, som forhåbentlig vil give et overskueligt indblik i de områder bestyrelsen har arbejdet med, og hvor DOKS har direkte eller indirekte indflydelse i institutioner, råd og udvalg. Årsregnskabet vil som tidligere være tilgængeligt på DOKS’ hjemmeside.
Den længere og uddybende fortælling om DOKS og bestyrelsens arbejde vil blive fremlagt på generalforsamlingen i Aarhus. Her vil der, med uddybende kommentarer, blive gjort rede for de væsentligste indsatsområder i det forgangne år. Beretningen vil derefter blive sat til debat, som vi kender det, og vil blive offentliggjort som en del af referatet fra generalforsamlingen. Dermed vil der altså kun være ën beretning at læse, og den vil udkomme på bagkant af generalforsamlingen.
Det er vigtigt at DOKS’ generalforsamling opleves relevant, fordi det er stedet hvor bestyrelsen gør status og får mandat fra medlemmerne til det videre arbejde. Beretningen er et redskab til dette og derfor kan der undertiden være behov for at tilpasse formen.
Bestyrelsen ser frem til at mødes med en talstærk medlemsskare den 2.-4. maj i Aarhus og der arbejdes lige nu på den beretning, der vil blive fremlagt på generalforsamlingen den 3. maj kl. 14.00 på Hotel Scandic Aarhus Vest, Rytoften 3.
Husk at generalforsamlingen er åben for alle DOKS- medlemmer. At deltage i programpunkter for selve årsmødet kræver tilmelding og betaling, men man kan frit møde op til generalforsamlingen
Vel mødt!