Bestyrelsens årsrapport

Skrevet af DOKS' bestyrelse.

Se artiklen, som den blev trykt i Organistbladet nr. 2, april 2022

Rapport over DOKS’ virksomhed juni 2021-maj 2022

Bestyrelsens arbejde
DOKS’ bestyrelse har afholdt/ planlagt i alt ni møder i perioden. Heraf er to afviklet som videomøder. 20.-21. januar afholdtes et seminar som internat.

Udvalg
En del af bestyrelsens arbejde foregår i underudvalg, der varetager særlige ansvarsområder og forbereder punkter til bestyrelsens beslutning.

Forretningsudvalg: formand Karin Schmidt Andersen, næstformand Poul Skjølstrup Larsen, kasserer Anders Gaden

Forhandlingsudvalg: Karin Schmidt Andersen, Peter Bjerregaard, Poul Skjølstrup Larsen, Bjørn Arberg
Strategi og kommunikationsudvalg: Karin Schmidt Andersen, Bente Hogrefe Nielsen, Peter Bjerregaard, Anders Gaden, Bjørn Arberg
Uddannelsesudvalg: Bente Hogrefe Nielsen, Peter Bjerregaard, Christina Beltoft, Poul Skjølstrup Larsen
TR-udvalg: Christina Beltoft, Poul Skjølstrup Larsen, Anders Gaden, Susanne Krog Thesbjerg, Bjørn Arberg
Stævneudvalg: Christina Beltoft, Poul Skjølstrup Larsen, Bente Hogrefe Nielsen, Anders Gaden
Organistbladets redaktionsudvalg: Karin Schmidt Andersen, Bente Hogrefe Nielsen, Peter Bjerregaard, Mikael Garnæs
DOKS' Legatbestyrelse: Karin Schmidt Andersen, Poul Skjølstrup Larsen, Anders Gaden, Hanne Kuhlmann, Jesper Topp
DOKS’ udvalg til fordeling af kollektive rettighedsmidler: Karin Schmidt Andersen, Poul Skjølstrup Larsen, Anders Gaden, Hanne Kuhlmann, Jesper Topp, Teresemarie Lisiux som repræsentant fra Organistforeningen

DOKS’ repræsentation

AC-Akademikerne

TOAC – Tjenestemænds- og Overenskomstansattes fællesrepræsentation i Akademikerne: Karin Schmidt Andersen, Bjørn Arberg

Repræsentanter i de kirkeministerielle udvalg:

FSU-Folkekirkens Samarbejdsudvalg: Karin Schmidt Andersen
Kirkeministeriets undervisningsudvalg: Peter Bjerregaard
Budgetsamrådet for Folkekirkens Fællesfond: Karin Schmidt Andersen som fælles observatør for alle kirkefunktionærorganisationerne.

Repræsentanter i folkekirkelige institutioner:

Bestyrelsen for Sjællands Kirkemusikskole: Susanne Krog Thesbjerg
Bestyrelsen for Løgumkloster Kirkemusikskole: Anders Gaden
Bestyrelsen for Vestervig Kirkemusikskole: Poul Skjølstrup Larsen
Folkekirkens Arbejdsmiljøråd: Bjørn Arberg
FAR – Folkekirkens arbejdsmiljørådgivning: Bjørn Arberg

Repræsentation i andre råd/udvalg:

Fællesrådet for Udøvende Kunstnere: Karin Schmidt Andersen
Dansk Kunstnerråd: Karin Schmidt Andersen
Den selvejende institution Lille Skiveren: Karin Schmidt Andersen, næstformand
Nordisk Kirkemusikråd: Karin Schmidt Andersen, præsident frem til 2024
KMKC – Kirkemusikalsk Kompetencecenter i Esbjerg: Poul Skjølstrup Larsen
KLF – Kirkemusikernes Landsforbund: Karin Schmidt Andersen, Poul Skjølstrup Larsen
FMM – Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet: Bente Hogrefe Nielsen
ECPCM – European Conference for Protestant Church Music: Poul Skjølstrup Larsen
AAK-repræsentantskabet – Akademikernes A-kasse: Peter Bjerregaard
Forsikringsagenturforeningen: Karin Schmidt Andersen
Orgelklubbens repræsentantskab: Poul Skjølstrup Larsen

Om DOKS’ aktiviteter

Tillidsrepræsentanter

I 2021 valgte Christina Beltoft, Thomas Berg-Juul, Jesper Petersen og Anne-Katrine Kirst at fratræde som tillidsrepræsentanter.
I stedet er Astrid Johanne Thomsen, Anders Grankvist Schou, Niels Granvig og Philip Due Nørgaard tiltrådt som tillidsrepræsentanter i henholdsvis Haderslev, Fyens og Aalborg stift samt Sjællands Kirkemusikskole.
DOKS afholdt i samarbejde med Organistforeningen et TR-kursus for begge foreningers tillidsrepræsentanter den 4. oktober 2021. Det var det første fælles TR-kursus i en årrække, og begge foreninger er indstillet på, at der lejlighedsvis skal afholdes lignende kurser i fællesskab.

Årskursus, generalforsamling og medlemsmøder

Coronarestriktioner forhindrede at det planlagte årskursus 2021 kunne gennemføres. Generalforsamlingen blev afviklet d. 31. maj 2021 i Treenighedskirken, Esbjerg. I forbindelse hermed deltog de fremmødte i en musikgudstjeneste. Smittesituationen og det korte program for dagen gjorde at deltagerantallet blev relativt beskedent. Bestyrelsen besluttede derfor at supplere med fem regionale medlemsmøder. De første tre blev vellykket gennemført i Aalborg d. 25.10.21, Aarhus d. 26.10.21 og Rødovre d. 01.11.21 De sidste to blev aflyst pga. genindførelse af stramme restriktioner. Programmet for møderne var koncert, frokost, nyt fra sekretariatet og dialog med formanden. Det er en klar forventning at årskursus og generalforsamling kan afholdes d.2.-4. maj 2022 i Aarhus med stor deltagelse af medlemmer og gæster fra hele landet.

Kommunikation

Der er i perioden udsendt fire medlemsmails med vigtig og aktuel information. Herunder indkaldelse til generalforsamling, ferieregler, aktuelt om Corona-restriktioner og sidste nyt fra forhandlingsverdenen .
Organistbladet udkommer med seks numre årligt. Redaktør er Mikael Garnæs. På hjemmesiden DOKS.dk samles alle informationer samt den elektroniske udgave af Organistbladet. Webmaster er Klaus Viggo Jensen.
Som supplement til disse kommunikationsplatforme har DOKS en Facebookside.

Sekretariat

D. 1. juli 2021 flyttede DOKS til nye lokaler i St. Kannikestræde 8, København K. Der har gennem flere år været ønske om at finde mere egnede lokaler til en mindre huslejeudgift. Det er lykkedes med det nye lejemål.
Der har været brugt resurser på at indrette de nye lokaler til en god arbejdsplads for sekretariatets medarbejdere og med mødefaciliteter for bestyrelsens arbejde.
Bjørn Arberg er foreningens sekretariatsleder. I deltidsstillingen som sekretariatsmedarbejder var Lene Arberg ansat frem til d. 1.4. 2022, hvor hun søgte nye udfordringer. Stillingen forventes nybesat i maj måned. I perioden med vakance må forventes længere sagsbehandlingstid.

Årsregnskab 2021

DOKS’ regnskab vil være tilgængeligt på hjemmesiden forud for generalforsamlingen 2022.

Rettighedsmidler

Der er ansøgningsfrist til at søge DOKS’ kollektive midler (Gramex og Copydan-midler) den 15. august.
På DOKS’ hjemmeside offentliggøres gennemsigtighedsrapport for Gramex og Copydanmidlerne, hvor man har mulighed for at se, hvordan midlerne finder anvendelse.
Copydanmidlerne uddeles efter generalforsamlingens beslutning som SKU-midler (Sociale, kulturelle og uddannelsesmæssige formål) og bruges primært til støtte af kulturelle projekter.
Gramexmidlerne bruges primært til musikfremmende foranstaltninger, mest som direkte projektstøtte, og i mindre omfang til uddannelsesmæssige formål. I 2021 er en del af midlerne desuden anvendt til en sag om organistens ophavsret.
DOKS er medlem af Copydanforeningerne AVU-medier og KulturPlus.

Legat

DOKS’ legat er fortsat under afvikling. Der er ca. 230.000 kr. tilbage af legatets midler. Legatet kan søges af medlemmer, eller efterladte ægtefæller efter medlemmer, som pga. sociale eller økonomiske udfordringer har brug for støtte.

Lille Skiveren

DOKS har fem andele i Lille Skiveren, hvilket svarer til rådighed over fem uger. Ugerne udloddes til medlemmerne efter forudgående opslag i Organistbladet og på medlemsmail.

NKS2024

Der er udfærdiget en samarbejdskontrakt mellem DOKS og Organistforeningen til at varetage afviklingen af Nordisk Kirkemusiksymposium 19.-22. september 2024 i København. Der er nedsat en ansvarshavende styregruppe: Karin Schmidt Andersen, Poul Skjølstrup Larsen fra DOKS og fra Organistforeningen Ingrid Bartholin Gramstrup og Knud Damgaard. Til varetagelse af forskellige opgaver har gruppen suppleret sig med Philip Schmidt-Madsen og Anne-Marie Hjelm samt foreningernes sekretariatsledere. De første detaljer om symposiet vil blive offentliggjort i efteråret 2022.