Formanden har ordet

Skrevet af Karin Schmidt Andersen.

Se artiklen, som den blev trykt i Organistbladet nr. 1, februar 2022, s. 22

Åbenhed om arbejdsmiljø

Af Karin Schmidt Andersen, formand for DOKS
Op mod jul blev folkekirkens psykiske arbejdsmiljø igen et emne, der nåede de landsdækkende medier. Initiativtagerne blev med rette rost for at tale åbent om problemerne. Det er nemlig ikke let. Hensyntagen, angst for at forværre situationen og en solistkultur kan være årsag til at mange i tavshed bærer på dårlige oplevelser. Resultatet i rapporten om mobning blandt præster kom således bag på provster og biskopper, for APV og MUS-samtaler havde ikke vist, hvor slemt det stod til.

Folkekirkens tostrengede struktur angives ofte som baggrund for et psykisk dårligt arbejdsmiljø og som årsag til at der ikke sættes ind, når mobning og samarbejdsproblemer forpester hverdagen og gør folk syge.
Det er utvivlsomt rigtigt, men det er for enkelt at lade folkekirkens struktur være syndebuk for alle samarbejdsproblemer, for mange steder er der jo faktisk et godt arbejdsmiljø inden for de gældende rammer. Her må der være inspiration og konkrete erfaringer at hente. Hvad gør man i de sogne for at få samspillet mellem de to strenge til at fungere? Hvordan kommunikeres der, hvordan er arbejdsgangene og hvordan opbygger organist og præster et frugtbart samarbejde? Det kunne også være interessant at se nærmere på store sogne med flere kirker. Giver større enheder med flere resurser øgede kompetencer i menighedsrådene, med bedre ledelse og mere trivsel på arbejdspladsen til følge?

I den givne struktur er der dog åbenlyse vanskeligheder, der må kunne håndteres bedre. Præstens rolle er en af dem. Det er svært på samme tid at være en kollegial del af kirkens medarbejderskare, fuldgyldigt medlem af menighedsrådet og have særlige beføjelser i kraft af sit præsteembede. Hvis der var mere tydelighed om, hvor præsten har særligt teologisk ansvar, og hvor menighedsrådet som helhed har ledelsesansvaret, ville det være til gavn for alle. Kirkefunktionærer kender kun alt for godt til at komme i klemme mellem forskellige udmeldinger fra præst og menighedsråd, og vi ser alt for mange konflikter mellem præster og organister, der bunder i manglende kollegial respekt. Et andet grundlæggende problem, der også rejses i debatten, er menighedsrådsmedlemmernes uformåenhed i forhold til det arbejdsgiveransvar de er pålagt. Der er rådgivning at få, og menighedsrådet har frihed til at uddelegere opgaver og hente professionel bistand udefra. Men nogle steder, og ofte der hvor der er mest behov, efterspørger man ikke hjælp og evner ikke at sætte sig ind i vejledende materiale. Selv om provst og stift ikke har tilsyn med det folkevalgte menighedsråd, kunne klare udmeldinger herfra i tide sikkert få nogle menighedsråd til at agere hensigtsmæssigt før tingene er kører helt af sporet.
Landsforeningen af menighedsråd har udtalt, at et godt arbejdsmiljø er et fælles anliggende på arbejdspladsen. Det kan man ikke være uenig i. En samarbejdende tilgang må alle udvise, og en respektfuld samtaleform må alle bidrage til. Men den eller de, der har ledelsen, bærer også ansvaret. Et godt psykisk arbejdsmiljø næres af en ledelseskultur, der baserer sig på tillid, inddragelse og respekt for faglighed. Sladder og utryghed modvirkes ved åbenhed om, hvem der træffer beslutninger, og klare udmeldinger til alle i organisationen om det der er besluttet. Her har den tostrengede struktur en stor udfordring.

Da kirkefunktionærernes formænd besøgte kirkeministeren, var hovedbudskabet til hende at det er nødvendigt at de to ledelsesstrenge arbejder så parallelt som muligt med fælles platforme. Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning blev fremhævet som en nyskabelse på en sådan platform. Brobygningstanken og helhedstænkning må ind på alle niveauer, fra de organisatoriske lag til den enkelte arbejdsplads. Det vil fremme det gode arbejdsmiljø.

Med sit værdigrundlag, en stor social kapital og medarbejdere der brænder for deres job har folkekirken forudsætninger for at være en moderne og agil arbejdsplads. Med åbenhed må der arbejdes for et godt psykiske arbejdsmiljø på alle folkekirkens arbejdspladser.