Formanden har ordet

Skrevet af Karin Schmidt Andersen.

Sammenhold

Se artiklen, som den blev trykt i Organistbladet nr. 6, december 2020, s. 18

Af Karin Schmidt Andersen, formand for DOKS

Som fagforening indgår DOKS naturligvis gerne centrale aftaler på medlemmernes vegne. Det er det man har faglige organisationer til. Det kræver imidlertid at der er en modpart, der er villig til at forhandle og indgå aftaler på et givet område.

Vikararbejde er, som verden ser ud i øjeblikket, ikke dækket af organistoverenskomsten. Der er her tale om en helt individuel aftale mellem organisten, der sælger sin arbejdskraft og kompetencer, og et menighedsråd der efterspørger dem. Men selv om området ikke er aftaledækket, har DOKS dog en holdning til, hvad en rimelig aflønning for løst vikararbejde skal være.

Et EU-direktiv tilsiger, at deltidsansatte ikke må forskelsbehandles. Bestyrelsen mener derfor, at overenskomstens løn- og pensionsforhold skal kunne afspejles i vikartakster, ligesom overenskomstens syn på forholdet mellem uddannelsesniveau og løn bør være et parameter. Dermed anerkendes vikararbejde på linje med overenskomstdækket organistarbejde.

I det forgangne år har Organistforeningen og DOKS mærket en stigende frustration fra medlemmer landet over, der har efterlyst vejledning og ensartethed. Det er blevet mere påkrævet i takt med at nogle provstier og konsulenter har udmeldt helt urimelige og uforklarlige takster for vikararbejde. På DOKS’ generalforsamling blev der redegjort for problemstillingen og det faktum, at dårlig aflønning kun kan finde sted så længe der er nogen der accepterer det. Skal der skabes bedre vilkår for vikararbejde er det nødvendigt at stå sammen.

Derfor er det glædeligt, at DOKS og Organistforeningen har haft et tæt og godt samarbejde for at afhjælpe de uacceptable tilstande. Det resulterede i, at foreningerne den 1. november udmeldte nye fælles vejledende vikartakster. I arbejdet med at finde frem til de justerede satser har det været vigtigt, at principperne der ligger til grund for de enkelte takster er gennemskuelige. Det skal gøre det enkelt at argumentere for det rimelige og saglige i aflønningen. De vejledende takster skal være en hjælp til at lægge et fornuftigt minimumsniveau samt være et redskab, hvis der er behov for yderligere forhandling om honorering af specifikke opgaver.

Det kan være svært at prissætte sin arbejdskraft. De opgaver en vikar hyres til at varetage kan være meget forskellige, og der kan være regionale forskelle og syn på aflønning fra et lille landsogn til en stor bykirke. Det er DOKS’ opfattelse, at der med de nu udmeldte satser er et rimeligt afsæt for et landsdækkende niveau for vikaraflønning og et udgangspunkt for individuel justering i forhold til kompetencer og timeforbrug i konkrete situationer. Med andre ord, der er tale om minimumstakster som DOKS anbefaler og mener er en realistisk aflønning i alle landets provstier.
Ved at DOKS’ og Organistforeningens medlemmer og bestyrelser står sammen i denne sag kan vi forhåbentlig få løftet det generelle niveau for vikaraflønning og skabe et godt afsæt i de situationer, hvor det er rimeligt at blive aflønnet ud over standardtaksten.

I denne forbindelse er der grund til at nævne den gode relation der er mellem Organistforeningen og DOKS. Som jeg udtrykte det ved DOKS’ generalforsamling, har der i det forgange år været et tæt, fortroligt og frugtbart samarbejde. DOKS forventer, at vi i det nye år arbejder videre på det gode kollegiale forhold mellem vore foreninger. Der vil være en række fælles emner og opgaveløsninger, der ligger lige for som uddannelse af tillidsmænd og planlægning af Nordisk Kirkemusiksymposium i 2024. Vore foreninger hører fagpolitisk til i to forskellige centralorganisationer, men det til trods har vi en række fælles udfordringer og et fagligt fællesskab vi er sammen om. Det er den fælles udmelding om vikartakster et godt eksempel på.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.