Fakta om udviklingen i antallet af DOKS-stillinger

Skrevet af Bjørn Arberg.

Se artiklen, som den blev trykt i Organistbladet nr. 6, december 2019, s. 14

Af Bjørn Arberg, sekretariatsleder i DOKS
 
På årsmødet i Køge i maj 2019 havde jeg lejlighed til at fremlægge en kort analyse af udviklingen i DOKS-stillinger. Det er naturligt, at der blandt medlemmer er en vedvarende diskussion om udviklingen i stillingsmassen, men det har også givet anledning til nogle myter, bl.a. om et hastigt fald i antallet af DOKS-stillinger. Jeg fandt det på den baggrund hensigtsmæssigt at gennemgå de faktuelle omstændigheder bag udviklingen i DOKS-stillinger i årene omkring og efter at Kirkeministeriet besluttede, at tjenestemandsansættelsen ikke længere skulle finde anvendelse for kirkefunktionærerne i Folkekirken.
I forlængelse af mit indlæg bringes her en kort redegørelse for tallene, og lidt om den sidste nye udvikling.
Baggrunden
Kirkeministeriet meddelte i 2005 DOKS samt de øvrige kirkefunktionærorganisationer, at man ikke længere ville anvende tjenestemandsansættelsen ved stillingsbesættelser i folkekirken. Med denne ændring, og med kvotecirkulærets ophævelse, forsvandt også en cirkulærefastsat regel om at stillinger skulle klassificeres centralt, og reglen om at der var et cirkulærefastsat antal DOKS-stillinger bortfaldt ligeledes. Det sidste havde nu ikke den store betydning, da antallet af DOKS-stillinger reelt var betydeligt højere end det cirkulærefastsatte antal på 338 stillinger.
Da Kirkeministeriet ensidigt kunne ophæve tjenestemandsansættelsen, var den eneste mulighed for forhandlinger at organisationerne krævede forhandlinger om en overenskomstdækning. For DOKS´ vedkommende endte den proces som bekendt med en overenskomst for organister.
Udviklingen i den samlede stillingsmængde
Med overenskomstens indgåelse, var forventningen at udviklingen i stillingsmassen ville være præget af større udsving, hvor stillinger alt andet lige hyppigere ville skifte status. Dette har vist sig at være korrekt. Der er normalt ca. 15 – 25 stillingsskift på DOKS-området pr. år.
I den forbindelse har det været vigtigt at overvåge udviklingen i det samlede antal DOKS-stillinger, for at se om der opstod en generel tendens til at DOKS-ansøgere blev fravalgt. Udviklingen i den samlede stillingsmasse, målt som antal DOKS-medlemmer i DOKS-stilling ved årsskiftet.
 
Fig. 1: DOKS-medlemmer i DOKS-stillinger
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
 367 372  374  372  376  387  383  384  382  400  402  404  401  401  398  403  393  395  394
 

Stigningen i 2010 var en konsekvens af overenskomstens indgåelse. Da det er en uddannelsesoverenskomst, er det alene organistens uddannelse som bestemmer indplacering, og det betød ved overgangen til overenskomsten, at et mindre antal stillinger blev overført fra Organistforeningens forhandlingsområde til DOKS. (Organistforeningen modtog på samme måde et antal stillinger, som hidtil havde været honorarlønnede).

Antallet af DOKS-stillinger er på nuværende tidspunkt en del højere end i 2001, og noget højere end før overenskomstens indgåelse. Efter i nogle år at have ligget fast omkring 400 stillinger, så har antallet i de sidste 3 år været svagt vigende. Dette er en tendens som indtil videre synes forstærket i 2019.
Baggrunden for den vigende tendens er primært, at der hvert år overgår lidt flere medlemmer til pension, end det antal der bliver færdige og kommer i beskæftigelse som organist fra konservatorierne. Dette bekræftes af at ledighed næsten ikke rammer DOKS-medlemmer.
At ledigheden stort set er ikke-eksisterende, betyder naturligvis ikke, at alle der bliver færdige på konservatoriet straks ansættes i deres drømmestilling på fuld tid. Der har været en svag stigning i deltidsstillinger, og en del nyuddannede har en periode med tidsbegrænsede ansættelser i mindre deltidsansættelser, før de lander i en egentlig fuldtidsstilling. Men der og også relativt mange kandidater, som allerede har en ansættelse, når de tager deres eksamen.
Der er næppe tvivl om, at manglen på kirkemusikalske kandidater er den største ”trussel” i forhold til at fastholde antallet af DOKS-stillinger. Med de meldinger vi får fra menighedsrådene, ville en forøgelse af antallet af kandidater forventeligt uden problemer kunne finde ansættelse i folkekirken.

Udviklingen i avancementsstillinger
Et andet betydende element når vi ser på DOKS-stillinger, er udviklingen i avancementsstillinger, dvs. de stillinger der i tjenestemændenes lønrammesystem var klassificeret i lønramme 34, 35 eller 36. At antallet af DOKS-stillinger har været uændret, eller er steget siden 2009, dækker helt naturligt over nogle stillingsforskydninger, hvor nogle stillinger er forsvundet ud af DOKS’ forhandlingsområde og andre er kommet til.
Overordnet viser en gennemgang at ca. 60 stillinger er forsvundet ud af DOKS’ område, mens 70 stillinger er kommet til. En væsentlig del af de 60 stillinger, er stillinger som ikke har en lang historik som DOKS-stillinger.
Kigger vi på avancementsstillingerne ser udviklingen således ud:
 
Fig. 2. Avancementsstillinger som fortsat er DOKS-stillinger
Tidligere klassificering (2009) Stadig DOKS-stillinger
LR 36:  10 stillinger 10 stillinger
LR 35:  17 stillinger 17 stillinger
LR 34:  63 stillinger 55 stillinger
 
 
Der er således forsvundet 8 stillinger, som tidligere var LR 34 stillinger, ud af DOKS’ forhandlingsområde. Årsagerne hertil kan være flere: At menighedsråd vil prioritere anderledes og af den årsag mener at man ikke vil ansætte en DOKS-ansøger, manglende ansøgere med DOKS-baggrund, den rette ansøger med anden baggrund, kunne være nogle eksempler, men det er i sidste ende ikke noget, DOKS får klar information om.
Man skal i øvrigt i overvejelserne om udviklingen i DOKS-stillinger erindre det forhold, at der i den tilsvarende periode er en række stillinger besat på overenskomstvilkår, som har fået tillæg på et niveau, som bringer disse stillinger i nærheden af, eller over samme lønniveau som en LR 34-stilling.
Alle DOKS-medlemmer er sandsynligvis enige om, at det er beklageligt, når der i  ”klassiske” DOKS-stillinger sker ansættelse af en person med en anden uddannelsesbaggrund. På den anden side må man glædes over at alle med en kandidateksamen som det ser ud nu, kan finde ansættelse i en DOKS-stilling, og at den lønsum som forsvinder, når LR 34-stillinger forsvinder, genvindes andre steder ved tillæg eller nye DOKS-stillinger.
Jeg startede med at berette om den myte vi af og til møder, både blandt medlemmer men også udefra, om at antallet af DOKS-stillinger er hastigt vigende. På baggrund af ovenstående, kan jeg vel tillade mig at omskrive Mark Twain, og postulere, at rygterne om DOKS-standens snarlige død, er stærkt overdrevne.
… Men det betyder ikke, at der ikke er grund til grundig overvejelse for at sikre rekruttering til standen, og at arbejde for at menighedsrådene foretager oplyste valg når de ansætter.