Formanden har ordet

Skrevet af Karin Schmidt Andersen.

Grund til optimisme

Af Karin Schmidt Andersen, formand for DOKS

Se artiklen, som den blev trykt i Organistbladet nr. 6, december 2019, s. 20

DOKS’ årsberetning er en status og fortælling om foreningens virke i perioden mellem to generalforsamlinger. I den forbindelse bliver der, hvert år gjort rede for antallet af medlemmer og fordelingen blandt de forskellige medlemskategorier. Men hvordan ser det ud over et længere spænd? Er der en tendens i retning af at færre organiststillinger bliver besat med medlemmer fra DOKS’ rækker? Det føles måske sådan i visse regioner og egne af landet, men er det en generel tendens? DOKS’ sekretariatsleder Bjørn Arberg har gennemgået de seneste års udvikling i DOKS’ stillingsmasse og fremlagde på seneste årsmøde resultatet. Tallene er nu ved årets udgang blevet opdateret, og i dette nummer af Organistbladet kan man fordybe sig i fakta om emnet.
Det er bestyrelsens klare holdning, at der er brug for flere kandidatuddannede organister fra landets konservatorier end der bliver uddannet inden for de nærmeste år. DOKS hører om menighedsråd, der trods anstrengelser for at udfærdige et godt stillingsopslag undrer sig over hvor snævert ansøgerfeltet er, og vi hører om menighedsråd, der efterspørger musikfaglige kompetencer og har store ambitioner for musiklivet ved deres kirke. Vi har på det seneste kunnet konstatere en vis cirkulation i stillingsmassen, og oplever at der ansættes DOKS-organister fra alle aldersgrupper, såvel nyuddannede som fra 50+ segmentet. At DOKS har en ledighedsprocenten på så godt som nul, og i modsætning til visse andre akademiske grupper ikke kender til arbejdsløshed blandt dimittender, ser vi som tegn på at efterspørgslen er større end udbuddet.
DOKS kan altså ikke konstatere at vore medlemmer skulle blive fravalgt pga. af deres kompetencer eller profil. Udfordringen i forhold til at fastholde DOKS’ stillingsmasse og medlemstal er, at der bliver uddannet færre end der går på pension.  Konservatorierne har da også de seneste år ihærdigt forsøgt at gøre opmærksom på problemets omfang. 
Dog er der grund til at være optimistiske. Når man fra formandsstolen i DOKS lytter og betragter kan man kun blive stolt på standens vegne. Der er så megen grøde og begejstring at spore og mange fremragende initiativer landet rundt fra kolleger og uddannelsesinstitutioner, der skaber interesse for instrumentet orglet og gør orgelmusikken relevant og tilgængelig for alle. Det er sådan interessen for vores fag vil øges. Det er f.eks. imponerende, hvad Orgelfestivalerne i Århus og Odense har kunnet præstere i deres udbud, med en stor publikumsinteresse til følge. Særligt lovende er arbejdet med børn og unge i Orgelklubben og den brobygning, der er i gang mellem Kirkemusikskolerne og Konservatorierne, som vi allerede ser de første resultater af. At der igen er organiststuderende på Syddansk Musikkonservatorium, og at der også i dette efterår har været debutkoncerter med unge organister af international klasse, bekræfter at DOKS-standen ikke er under afvikling.
DOKS lider ikke af vinterdepression, vi lever i bedste velgående. Bestyrelsen ønsker alle medlemmer en glædelig advents- og juletid. Må musikken og orglerne klinge sødt i sky i de kommende uger.