Formandens klumme

Skrevet af Karin Schmidt Andersen.

Optakt til OK18-forhandlinger

Af Karin Schmidt Andersen, formand for DOKS

December måned er traditionelt forberedelsestid og forventningstid, og i år er det i særligt grad tilfældet i forhold til de ventende overenskomstforhandlinger, OK18.

DOKS er en del af det samlede forhandlingsfællesskab på det statslige område, og derfor dækker en række centrale aftaler om lønregulering, ferie, pension og andre goder også DOKS’ medlemmer på lige fod med øvrige ansatte i staten. Disse centrale forhandlinger sker mellem finansministeren og det centrale forhandlingsudvalg, CFU, der repræsenterer i alt 180.000 statsansatte, herunder også ansatte i folkekirken.

Gensidig tillid og respekt er nødvendig for et godt forhandlingsklima, og den danske måde at føre overenskomstforhandlinger på har traditionelt været præget af, at arbejdsgivere og arbejdstagere i fællesskab har kunnet tale sig til rette og har fundet løsninger som alle parter har kunnet anerkende.

Desværre er forhandlingsklimaet mellem CFU og den statslige arbejdsgiver blevet væsentligt forringet de seneste år, fordi den statslige arbejdsgiver vedvarende har forsøgt at optræde ensidigt uden respekt for aftalte løsninger på arbejdsmarkedet.

CFU har i 2017 afholdt fællesmøder, hvor også DOKS har deltaget, for at orientere om arbejdsgiversidens ageren. Efter mødet i oktober udsendte CFU en pressemeddelelse som bl.a. indeholdt følgende: ”De statsansattes topforhandler Flemming Vinther understreger: ”Fair, frie og reelle forhandlinger for alle medarbejdergrupper er helt afgørende for den danske model. Og den danske model er helt afgørende for vores fælles velfærd. Derfor står vi vagt om den danske model på medarbejdersiden. Nu mangler vi bare, at Sophie Løhde får sat gang i drøftelserne og viser, at hun også er villig til at tage ansvar for et godt resultat for alle parter.”

CFU’s opfordringer til finansministeren og Moderniseringsstyrelsen har dog ikke haft den ønskede effekt, og man oplever fortsat en offentlig arbejdsgiver, som uden forhandling forringer de ansattes vilkår og grundlæggende ikke respekterer den forhandlingsmæssige tradition. Et eksempel, der med al tydelighed viser dette, er de statsansattes ret til betalt frokostpause. Denne ret, der har været anset som en integreret del af overenskomstgrundlaget, hævder finansministeriet nu at kunne fjerne uden forhandling og uden lønkompensation. Selv om sagen ikke direkte vedrører DOKS’ medlemmer, er den principiel og vigtig, fordi den viser at staten ikke viger tilbage for at underkende hidtidige aftaler.

Forhandlingsklimaet frem mod OK18 og parternes kravsudveksling d. 15. december må således siges at være køligt, og stemningen frem mod de egentlige overenskomstforhandlinger i det nye år præget af manglede tillid.

På den baggrund forudses et usædvanligt kompliceret forhandlingsforløb, hvor CFU’s medlemsorganisationer i enighed har udtrykt, at der er behov for, at arbejdsgiversiden genfinder respekten for forhandlingssystemet og ikke mindst respekten for de ansatte i stat og folkekirke. Sker det ikke, synes det svært at se, hvordan de centrale forhandlinger skal kunne lande i en fornuftig, bæredygtige løsning som begge sider af bordet kan se sig selv i. Hvorvidt der kan opnås resultater eller der bliver tale om et reelt sammenbrud af forhandlingerne, står i øjeblikket helt åbent.

Afslutningsvis skal det understreges, at DOKS’ forhandlingsrelation med Kirkeministeriet er god og præget af tillid; dette ønsker DOKS at bevare. Dog er begge parter underlagt et overordnet forhandlingssystem, hvor dét, der besluttes ved de centrale forhandlinger, får betydning for de resultater, der kan opnås mellem DOKS og Kirkeministeriet.

Set i lyset af de forestående OK18-forhandlinger, der synes som de vanskeligste overenskomstforhandlinger i mange år, er december 2017 nok mere præget af afventning end af forventning.

 

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.