Vedtægter for DOKS - Bestyrelsens hverv

Artikelindeks


12. BESTYRELSENS HVERV

12.1. Bestyrelsen udgør foreningens ledelse og varetager medlemmernes interesser gennem sit politiske arbejde og ved at indgå i forhandlinger. Bestyrelsen træffer afgørelse om indgåelse af kollektive aftaler, som berører medlemsinteresser. Bestyrelsen træffer afgørelse om overdragelse af forhandlingskompetence til andre organisationer og om godkendelse af forhandlingsresultater, dog jf. pkt. 14.12

12.2. I umiddelbar forlængelse af hvert års generalforsamling vælger bestyrelsen af sin midte en formand, en næstformand og en kasserer, som tilsammen udgør forretningsudvalget. Ingen kan beklæde mere end én af disse poster.

12.3. I tilfælde af formandens fravær fungerer næstformanden i enhver henseende som formand.

12.4. Forretningsudvalget træffer beslutninger på sagsområder og i sager, der af bestyrelsen er henlagt til afgørelse i forretningsudvalget, og i sager, der er uopsættelige.

12.5. Bestyrelsen ansætter en sekretariatsleder til at varetage foreningen daglige ledelse, jf. pkt. 10.

12.6. Bestyrelsen vælger en redaktør af DOKS' medlemsblad.

12.7. Foreningen tegnes af 2 af forretningsudvalgets medlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.

12.8. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer deltager.

12.9. I tilfælde af stemmelighed på bestyrelsesmøder er formandens stemme afgørende.

12.10. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden eller mindst 1 bestyrelsesmedlem begærer det.

12.11. Bestyrelsen og forretningsudvalget fastsætter selv deres respektive forretningsordener.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.