Vedtægter for DOKS - Udmeldelse og eksklusion

Artikelindeks

6. UDMELDELSE

6.1. Udmeldelse af DOKS kan kun ske skriftligt med virkning fra et kvartals begyndelse og med mindst en måneds varsel. Ved umiddelbar overgang til medlemskab af en organisation, som er omfattet af en grænseaftale med DOKS, kan medlemskab dog bringes til ophør med virkning fra en måneds begyndelse og med 14 dages varsel.

6.2. Et medlem kan ikke ved udmeldelse unddrage sig forpligtelser, der påhviler medlemmet på grund af forhold, der er opstået inden medlemmets udtræden.

 


7. EKSKLUSION

7.1. Bestyrelsen kan ved enstemmig beslutning udelukke et medlem af DOKS, når medlemmet har gjort sig skyldig i en i den offentlige mening vanærende handling, udvist graverende ukollegial optræden eller modarbejdet DOKS' interesser. Medlemmet kan forlange en sådan beslutning forelagt førstkommende generalforsamling. På denne kræver stadfæstelse af bestyrelsens beslutning mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Et således udelukket medlem kan, når anmodning derom foreligger, få sin sag genoptaget ved en bestyrelsesbeslutning, dog tidligst 1 år efter udelukkelsen. Er udelukkelsen godkendt ved generalforsamlingsbeslutning, kræves en ny generealforsamlingsbeslutning med simpelt stemmeflertal for genoptagelse. kontingentrestance medfører sletning af medlemskab efter bestemmelserne i pkt. 18.

 

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.