Vedtægter for DOKS - Generalforsamlingens hverv

Artikelindeks


14. GENERALFORSAMLINGENS HVERV

14.1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

14.2. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af stemmetællere.
2. Valg af dirigent.
3. Bestyrelsens beretning over det forudgående foreningsår fremlægges til godkendelse.
4. Årsrapport over det forudgående regnskabsår forelægges til godkendelse.
5. Fastsættelse af kontingent, eventuelt indmeldelsesgebyr og eventuelt genindtrædelsesgebyr.
6. Indkomne forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer.
7. Valg til bestyrelsen.
8. Valg af 2 aktive medlemmer til kritiske revisorer samt 2 aktive medlemmer til revisorsuppleanter.
9. Valg af ekstern revisor, der skal være statsautoriseret revisor eller registreret revisor.
10. Eventuelt.

14.3. Kun foreningens medlemmer samt ansatte i sekretariatet har adgang til en generalforsamling – dog kan dirigenten vælges uden for medlemskredsen. Forsamlingen kan beslutte at give observatører adgang til at overvære mødet. Taleret har alene foreningens medlemmer. Bestyrelsen kan dog anmode ansatte på sekretariatet om at bistå ved besvarelsen af konkrete spørgsmål.

14.4. Såfremt blot ét tilstedeværende stemmeberettiget medlem forlanger det, eller såfremt dirigenten beslutter det, skal afstemning ske skriftligt og hemmeligt. Ved valg til bestyrelsen foretages altid hemmelig afstemning.

14.5. Ved valg til bestyrelsen, samt ved evt. suppleringsvalg vælges bestyrelsesmedlemmer således at kandidater med højeste stemmetal vælges for længste valgperiode.

14.6. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal indsendes til bestyrelsen inden 15. marts.

14.7. Senest 10. februar modtager medlemmerne meddelelse om, hvilke bestyrelsesposter der skal besættes det pågældende år, samt hvilke af de afgående bestyrelsesmedlemmer der er villige til genvalg. Samtidig meddeles bestyrelsens forslag til kandidat til hver af de ledige poster.

14.8. Forslag til andre kandidater end de af bestyrelsen opstillede, skal indsendes til bestyrelsen inden 1. marts. Hvert forslag skal være bilagt en skriftlig erklæring fra det i forslag bragte medlem om, at medlemmet er villig til at modtage valg til bestyrelsen.

14.9. Er der ikke 1. marts fremkommet flere kandidater til bestyrelsen, end der kan vælges, og er der ikke tale om suppleringsvalg, jf. pkt. 14.5, bortfalder afstemningen ved valg til bestyrelsen.

14.10 . Rettidigt indkomne forslag til behandling på generalforsamling udsendes til medlemmerne senest 14 dage inden generalforsamlingen. Forslag fra bestyrelsen udsendes ligeledes senest 14 dage inden generalforsamlingen. På generalforsamlingen kan der kun træffes beslutning om forslag, som rettidigt er udsendt til medlemmerne.

14.11. Generalforsamlingen træffer afgørelse om spørgsmål, der i henhold til vedtægterne er henlagt til generalforsamlingen. 

14.12. Generalforsamlingen kan træffe beslutning om at overdragelse af forhandlingskompetence til andre organisationer og indgåelse af konkrete kollektive aftaler, forudsætter generalforsamlingens godkendelse, jf. pkt. 12.1

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.