Vedtægter for DOKS

Artikelindeks

1. NAVN

1.1. Foreningens navn er Dansk Organist og Kantor Samfund, forkortet DOKS.


2. HJEMSTED

2.1. Foreningens hjemsted er København.


3. FORMÅL

3.1. DOKS har til formål at virke for og repræsentere medlemmernes interesser såvel fagligt som tjenstligt og kunstnerisk.


4. FORHANDLINGSRET

4.1. DOKS varetager medlemmernes forhandlingsret i overensstemmelse med gældende regler og aftaler, herunder gældende hovedaftale.


5. MEDLEMSKAB

5.1. Som medlemmer kan optages:
5.1.1. Personer, som har bestået kirkemusikalsk kandidat- eller bacheloreksamen ved et dansk musikkonservatorium eller tilsvarende fra en dansk eller udenlandsk uddannelsesinstitution.
5.1.2. Lærere og rektorer på folkekirkens kirkemusikskoler.
5.1.3. Personer som er, eller har været, fastansat i stillinger under DOKS’ forhandlingsområde.
5.1.4. Studerende, som er indskrevet ved uddannelsen på den kirkemusikalske linje ved et dansk musikkonservatorium.
5.1.5. Andre personer som efter bestyrelsens beslutning kan optages som medlem.

5.2. Medlemsrettigheder ifølge denne vedtægt opnås 14 dage efter, at DOKS har modtaget indmeldelsen.

5.3. Foreningens medlemmer henføres til følgende sektioner:
5.3.1. Aktiv-sektionen
5.3.1.1. Til aktiv-sektionen henføres medlemmer, der er ansat i en stilling under DOKS’ forhandlingsområde.
5.3.2. Den Frie Sektion
Til den frie sektion henføres medlemmer, som sidder i stilling udenfor DOKS’ forhandlingsområde, eller som ikke er i fast stilling, herunder timelærere fra kirkemusikskolerne. Hertil henføres også medlemmer der modtager tjenestemandspension, og som er ansat i en organiststilling på individuelt aftalte vilkår.
5.3.3. Passiv-sektionen
Som passivt medlem henføres personer på orlov, og som i henhold til pkt. 5.5 har anmodet om at blive overført som passivt medlem. Desuden henføres studerende samt pensionister uden stilling som organist.

5.4. Ved ændring af et medlems ansættelses- eller uddannelsesstatus i forhold til de i pkt. 5.3 nævnte medlemskategorier overføres medlemmet umiddelbart til ny sektion, medens kontingentet ændres med virkning fra næstfølgende kvartals begyndelse.

5.5. Ved tjenstlig orlov uden løn af mindst 6 måneders varighed kan et medlem begære sig midlertidigt overført til passivt medlemskab af Den Frie Sektion indtil orlovens afslutning. Begæringen fremsættes skriftligt med mindst 14 dages varsel til begyndelsen af et kvartal. Overførslen afsluttes senest med udgangen af det kvartal, hvor orloven slutter. Eventuel begæring om overførslens ophør inden orlovens udløb fremsættes skriftligt med mindst 14 dages varsel til udgangen af en måned. Kontingentet reguleres umiddelbart ved overførslens begyndelse og afslutning, så det svarer til medlemsstatus.

5.6. Studentermedlemmer, jf. pkt. 5.1.4 som afbryder studiet på den kirkemusikalske linje uden at afslutte med enten kandidat- eller bacheloreksamen, ophører umiddelbart med medlemskabet af DOKS.


6. UDMELDELSE

6.1. Udmeldelse af DOKS kan kun ske skriftligt med virkning fra et kvartals begyndelse og med mindst en måneds varsel. Ved umiddelbar overgang til medlemskab af en organisation, som er omfattet af en grænseaftale med DOKS, kan medlemskab dog bringes til ophør med virkning fra en måneds begyndelse og med 14 dages varsel.

6.2. Et medlem kan ikke ved udmeldelse unddrage sig forpligtelser, der påhviler medlemmet på grund af forhold, der er opstået inden medlemmets udtræden.

 


7. EKSKLUSION

7.1. Bestyrelsen kan ved enstemmig beslutning udelukke et medlem af DOKS, når medlemmet har gjort sig skyldig i en i den offentlige mening vanærende handling, udvist graverende ukollegial optræden eller modarbejdet DOKS' interesser. Medlemmet kan forlange en sådan beslutning forelagt førstkommende generalforsamling. På denne kræver stadfæstelse af bestyrelsens beslutning mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Et således udelukket medlem kan, når anmodning derom foreligger, få sin sag genoptaget ved en bestyrelsesbeslutning, dog tidligst 1 år efter udelukkelsen. Er udelukkelsen godkendt ved generalforsamlingsbeslutning, kræves en ny generealforsamlingsbeslutning med simpelt stemmeflertal for genoptagelse. kontingentrestance medfører sletning af medlemskab efter bestemmelserne i pkt. 18.

 8. MEDLEMMERNES RETTIGHEDER OG PLIGTER

8.1. Medlemmer af DOKS kan frit søge organiststillinger, men medlemmerne er forpligtet til at respektere eventuelle beslutninger fra foreningen om faglige skridt, foretaget i forhold til konkrete stillinger.

8.2. Ved sin indtræden i foreningen bekræfter ethvert medlem at ville overholde foreningens vedtægter og forpligter sig til at overholde de aftaler foreningen har indgået på medlemmernes vegne.

8.3. Ethvert medlem kan henvende sig direkte til bestyrelsen om ethvert spørgsmål, som falder under DOKS' område.

8.4. Kontingentrestance medfører tab af stemmeretten ved generalforsamlingen.


 

8a. MANDAT TIL KOLLEKTIV FORVALTNING M.V.

8a.1. Medlemmerne er forpligtede til at overholde de af DOKS indgåede aftaler om brug af ophavsretligt beskyttet indhold, som medlemmerne har ophavsretten til.

8a.2. I kraft af medlemskabet overdrager ethvert medlem til DOKS en ikke-eksklusiv ret til på medlemmets vegne at indgå aftaler om og opkræve vederlag for brug af ophavsretligt beskyttet indhold i henhold til foreningens beslutninger inden for de til enhver tid gældende formålsbestemmelser. Overdragelsen gælder i det omfang, medlemmet har de pågældende rettigheder i behold. Medlemmet bemyndiger foreningen til at foretage ethvert retligt eller faktisk skridt i forbindelse med varetagelsen af denne ret. Foreningen kan på medlemmets vegne påtale enhver krænkelse af disse rettigheder. Foreningen kan indgå repræsentationsaftaler med tilsvarende udenlandske organisationer.

8a.3. Foreningen kan overlade forvaltningen af de i denne bestemmelse angivne aftaler eller dele heraf til andre organisationer, herunder kollektive forvaltningsorganisationer.

8a.4. Overdragelsen omfatter bl.a. rettigheder til brug, som varetages af de kollektive forvaltningsorganisationer, som foreningen er medlem af. Medlemmerne har ret til at få oplyst, på hvilke områder der er indgået aftaler.

 


 

9. KONTINGENT OG HÆFTELSE

9.1. Medlemmer betaler et kontingent, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

9.2. Generalforsamlingen kan vedtage opkrævning af ekstrakontingent.

9.3. Generalforsamlingen kan vedtage forskellig størrelse kontingent for forskellige grupper af medlemmer og kan helt eller delvis fritage grupper af medlemmer for betaling af kontingent. Generalforsamlingen kan endvidere bestemme, at nye medlemmer skal betale et indmeldelsesgebyr, og at medlemmer der genindtræder skal betale et genindtrædelsesgebyr.

9.4. Beslutning om kontingent kan træffes på såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling.

9.5. DOKS’ medlemmer hæfter ikke for DOKS’ forpligtelser.10. FORENINGENS LEDELSE

10.1. Foreningen ledes af bestyrelsen og en sekretariatsleder. Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede organisation og ledelse af foreningens virksomhed. Sekretariatslederen varetager den daglige ledelse af foreningen og skal derved følge bestyrelsens overordnede retningslinjer og anvisninger.11. BESTYRELSEN

11.1. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, valgt blandt DOKS' aktive medlemmer, jf. pkt. 5.3.

11.2. Bestyrelsens medlemmer vælges for en periode af 3 år. Bestyrelsens medlemmer kan genvælges.

11.3. Der vælges ikke suppleanter for bestyrelsens medlemmer.

11.4. Ved mandatnedlæggelse samt ved dødsfald supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling, hvor suppleringsvalg foretages for resten af valgperioden. Udtræder et bestyrelsesmedlem af foreningens aktive sektion, skal vedkommende udtræde af bestyrelsen senest ved den følgende generalforsamling.

11.5. I tilfælde af et bestyrelsesmedlems længerevarende sygdom eller tjenstlige orlov af mindst 3 måneders varighed kan bestyrelsen supplere sig for den pågældende periode.

 12. BESTYRELSENS HVERV

12.1. Bestyrelsen udgør foreningens ledelse og varetager medlemmernes interesser gennem sit politiske arbejde og ved at indgå i forhandlinger. Bestyrelsen træffer afgørelse om indgåelse af kollektive aftaler, som berører medlemsinteresser. Bestyrelsen træffer afgørelse om overdragelse af forhandlingskompetence til andre organisationer og om godkendelse af forhandlingsresultater, dog jf. pkt. 14.12

12.2. I umiddelbar forlængelse af hvert års generalforsamling vælger bestyrelsen af sin midte en formand, en næstformand og en kasserer, som tilsammen udgør forretningsudvalget. Ingen kan beklæde mere end én af disse poster.

12.3. I tilfælde af formandens fravær fungerer næstformanden i enhver henseende som formand.

12.4. Forretningsudvalget træffer beslutninger på sagsområder og i sager, der af bestyrelsen er henlagt til afgørelse i forretningsudvalget, og i sager, der er uopsættelige.

12.5. Bestyrelsen ansætter en sekretariatsleder til at varetage foreningen daglige ledelse, jf. pkt. 10.

12.6. Bestyrelsen vælger en redaktør af DOKS' medlemsblad.

12.7. Foreningen tegnes af 2 af forretningsudvalgets medlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.

12.8. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer deltager.

12.9. I tilfælde af stemmelighed på bestyrelsesmøder er formandens stemme afgørende.

12.10. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden eller mindst 1 bestyrelsesmedlem begærer det.

12.11. Bestyrelsen og forretningsudvalget fastsætter selv deres respektive forretningsordener.


 


13. GENERALFORSAMLING

13.1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned og indkaldes med mindst 1 måneds varsel med samtidig opgivelse af dagsorden.

13.2. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når mindst 20 aktive medlemmer, jf. pkt. 5.3.1, begærer en sådan afholdt med angivelse af, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter begæringens fremkomst. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 10 dages varsel med angivelse af dagsorden.

13.3. Enhver lovligt varslet og indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig vedrørende de spørgsmål, der er optaget på dagsordenen.

13.4. På generalforsamlingen træffes beslutninger ved almindelig stemmeflerhed, når andet ikke er bestemt i vedtægterne. I sager omfattet af pkt. 14.11. har kun medlemmer af den aktive sektion, jf. pkt. 5.3.1, stemmeret.

13.5. Ethvert medlem med stemmeret kan ved skriftlig fuldmagt bemyndiges til at stemme for ét andet medlem.14. GENERALFORSAMLINGENS HVERV

14.1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

14.2. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af stemmetællere.
2. Valg af dirigent.
3. Bestyrelsens beretning over det forudgående foreningsår fremlægges til godkendelse.
4. Årsrapport over det forudgående regnskabsår forelægges til godkendelse.
5. Fastsættelse af kontingent, eventuelt indmeldelsesgebyr og eventuelt genindtrædelsesgebyr.
6. Indkomne forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer.
7. Valg til bestyrelsen.
8. Valg af 2 aktive medlemmer til kritiske revisorer samt 2 aktive medlemmer til revisorsuppleanter.
9. Valg af ekstern revisor, der skal være statsautoriseret revisor eller registreret revisor.
10. Eventuelt.

14.3. Kun foreningens medlemmer samt ansatte i sekretariatet har adgang til en generalforsamling – dog kan dirigenten vælges uden for medlemskredsen. Forsamlingen kan beslutte at give observatører adgang til at overvære mødet. Taleret har alene foreningens medlemmer. Bestyrelsen kan dog anmode ansatte på sekretariatet om at bistå ved besvarelsen af konkrete spørgsmål.

14.4. Såfremt blot ét tilstedeværende stemmeberettiget medlem forlanger det, eller såfremt dirigenten beslutter det, skal afstemning ske skriftligt og hemmeligt. Ved valg til bestyrelsen foretages altid hemmelig afstemning.

14.5. Ved valg til bestyrelsen, samt ved evt. suppleringsvalg vælges bestyrelsesmedlemmer således at kandidater med højeste stemmetal vælges for længste valgperiode.

14.6. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal indsendes til bestyrelsen inden 15. marts.

14.7. Senest 10. februar modtager medlemmerne meddelelse om, hvilke bestyrelsesposter der skal besættes det pågældende år, samt hvilke af de afgående bestyrelsesmedlemmer der er villige til genvalg. Samtidig meddeles bestyrelsens forslag til kandidat til hver af de ledige poster.

14.8. Forslag til andre kandidater end de af bestyrelsen opstillede, skal indsendes til bestyrelsen inden 1. marts. Hvert forslag skal være bilagt en skriftlig erklæring fra det i forslag bragte medlem om, at medlemmet er villig til at modtage valg til bestyrelsen.

14.9. Er der ikke 1. marts fremkommet flere kandidater til bestyrelsen, end der kan vælges, og er der ikke tale om suppleringsvalg, jf. pkt. 14.5, bortfalder afstemningen ved valg til bestyrelsen.

14.10 . Rettidigt indkomne forslag til behandling på generalforsamling udsendes til medlemmerne senest 14 dage inden generalforsamlingen. Forslag fra bestyrelsen udsendes ligeledes senest 14 dage inden generalforsamlingen. På generalforsamlingen kan der kun træffes beslutning om forslag, som rettidigt er udsendt til medlemmerne.

14.11. Generalforsamlingen træffer afgørelse om spørgsmål, der i henhold til vedtægterne er henlagt til generalforsamlingen. 

14.12. Generalforsamlingen kan træffe beslutning om at overdragelse af forhandlingskompetence til andre organisationer og indgåelse af konkrete kollektive aftaler, forudsætter generalforsamlingens godkendelse, jf. pkt. 12.115. ÆNDRING AF VEDTÆGTEN

15.1. Vedtægten kan kun ændres ved beslutning på foreningens generalforsamling. Til vedtagelse af vedtægtsændring kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for vedtægtsændringen.

15.2. Forslag til vedtægtsændring kan stilles af bestyrelsen eller mindst 20 aktive medlemmer, jf. pkt. 5.3.1, i forening.16. FORENINGENS OPLØSNING

16.1. Beslutning om DOKS' ophør kræver 2/3 flertal af de afgivne stemmer på en generalforsamling.

16.2. Er der på generalforsamling truffet beslutning om DOKS’ opløsning indkalder bestyrelsen senest 14 dage herefter til ekstraordinær generalforsamling, hvor endelig afgørelse om foreningens opløsning skal træffes med 2/3 flertal. Er der herefter det nødvendige flertal, træffer generalforsamlingen med almindeligt flertal beslutning om anvendelse af foreningens formue.


17. REGNSKAB

17.1. Regnskabsåret følger kalenderåret.

17.2. Det reviderede regnskab udsendes til medlemmerne senest 10 dage før den ordinære generalforsamling.

 18. SLETNING AF MEDLEMSKAB

18.1. Medlemmer, der er i restance med mere end ½ års kontingent, regnet fra den for rettidig indbetaling fastsatte termin, slettes som medlemmer og kan kun optages på ny efter berigtigelse af deres kontingentrestance og i øvrigt på vilkår, som til enhver tid fastsættes af generalforsamlingen.


 

19. IKRAFTTRÆDELSES- OG OVERGANGSBESTEMMELSER

19.1. Vedtægterne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen ved urafstemning, når vedtagelsen er bekendtgjort for medlemmerne.

19.2. Vedtægterne afløser Dansk Organist- og Kantorsamfunds vedtægter som vedtaget ved urafstemning i juni 1993 med senere ændringer.

 

 

Vedtaget på DOKS' ordinære generalforsamling den 7. maj 2019

 

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.