Vedtægter for DOKS - Medlemsskab

Artikelindeks

5. MEDLEMSKAB

5.1. Som medlemmer kan optages:
5.1.1. Personer, som har bestået kirkemusikalsk kandidat- eller bacheloreksamen ved et dansk musikkonservatorium eller tilsvarende fra en dansk eller udenlandsk uddannelsesinstitution.
5.1.2. Lærere og rektorer på folkekirkens kirkemusikskoler.
5.1.3. Personer som er, eller har været, fastansat i stillinger under DOKS’ forhandlingsområde.
5.1.4. Studerende, som er indskrevet ved uddannelsen på den kirkemusikalske linje ved et dansk musikkonservatorium.
5.1.5. Andre personer som efter bestyrelsens beslutning kan optages som medlem.

5.2. Medlemsrettigheder ifølge denne vedtægt opnås 14 dage efter, at DOKS har modtaget indmeldelsen.

5.3. Foreningens medlemmer henføres til følgende sektioner:
5.3.1. Aktiv-sektionen
5.3.1.1. Til aktiv-sektionen henføres medlemmer, der er ansat i en stilling under DOKS’ forhandlingsområde.
5.3.2. Den Frie Sektion
Til den frie sektion henføres medlemmer, som sidder i stilling udenfor DOKS’ forhandlingsområde, eller som ikke er i fast stilling, herunder timelærere fra kirkemusikskolerne. Hertil henføres også medlemmer der modtager tjenestemandspension, og som er ansat i en organiststilling på individuelt aftalte vilkår.
5.3.3. Passiv-sektionen
Som passivt medlem henføres personer på orlov, og som i henhold til pkt. 5.5 har anmodet om at blive overført som passivt medlem. Desuden henføres studerende samt pensionister uden stilling som organist.

5.4. Ved ændring af et medlems ansættelses- eller uddannelsesstatus i forhold til de i pkt. 5.3 nævnte medlemskategorier overføres medlemmet umiddelbart til ny sektion, medens kontingentet ændres med virkning fra næstfølgende kvartals begyndelse.

5.5. Ved tjenstlig orlov uden løn af mindst 6 måneders varighed kan et medlem begære sig midlertidigt overført til passivt medlemskab af Den Frie Sektion indtil orlovens afslutning. Begæringen fremsættes skriftligt med mindst 14 dages varsel til begyndelsen af et kvartal. Overførslen afsluttes senest med udgangen af det kvartal, hvor orloven slutter. Eventuel begæring om overførslens ophør inden orlovens udløb fremsættes skriftligt med mindst 14 dages varsel til udgangen af en måned. Kontingentet reguleres umiddelbart ved overførslens begyndelse og afslutning, så det svarer til medlemsstatus.

5.6. Studentermedlemmer, jf. pkt. 5.1.4 som afbryder studiet på den kirkemusikalske linje uden at afslutte med enten kandidat- eller bacheloreksamen, ophører umiddelbart med medlemskabet af DOKS.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.