Tillidsrepræsentanter - Cirkulære

Artikelindeks

Cirkulære om en tillidsmandsordning for tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte organister i folkekirken

Begreb
§ 1. Ved en DOKS-tillidsmand forstås en person, der repræsenterer de i stiftet ansatte organister, der er ansat i lønrammelønnede stillinger, for hvilke DOKS har forhandlingsretten.

Stk. 2. Ved en FPO-tillidsmand forstås en person, der repræsenterer de i stiftet ansatte organister, der er ansat i lønramme-lønnede stillinger, for hvilke FPO har forhandlingsretten.

Valg af tillidsmænd
§ 2. Der vælges en tillidsmand for hver påbegyndt 30 ansatte af og blandt de i § 1. nævnte personer. For at kunne vælges til tillidsmand, skal man have været ansat mindst 1/2 år i sin nuværende stilling. Valget skal godkendes af henholdsvis bestyrelsen for Dansk Organist og Kantor Samfund og bestyrelsen for Foreningen af Præliminære Organister og anmeldes skriftligt over for stiftsøvrigheden. Stiftsøvrigheden er berettiget til over for Dansk Organist og Kantor Samfund og Foreningen af Præliminære Organister at gøre begrundet indsigelse mod valget, når dette sker inden 3 uger efter, at stiftsøvrigheden har modtaget meddelelse om valget fra den pågældende forening.

Stk. 2. Kirkeministeriet kan efter indstilling fra den forhandlingsberettigede organisation godkende, at der vælges en tillidsmand fælles for 2 eller flere stifter.

Stk. 3. For tillidsmanden vælges i stifter med under 30 ansatte samtidig en suppleant, som godkendes og anmeldes på samme måde som tillidsmanden jf. stk. 1. Under tillidsmandens fravær fungerer suppleanten i dennes sted og nyder under funktionsperioden samme rettigheder som tillidsmanden. I stifter med over 30 ansatte vikarierer tillidsmændene for hinanden.

Stk. 4. Valgene gælder for 2 år ad gangen. Ved genvalg skal fornyet anmeldelse alene ske til den forhandlingsberettigede organisation.

Opgaver
§ 3. Det er tillidsmandens pligt som talsmand for de i §1. nævnte personer at gøre sit bedste for at fremme og vedligeholde rolige og gode samarbejdsforhold mellem organist og menighedsråd, organist og præst og andre ved kirke ansatte samt organister indbyrdes.

Stk. 2. Tillidsmanden skal tillige påse, at bestemmelser om sikkerhedsforanstaltninger samt arbejdsmiljømæssige forhold for organister overholdes.

§ 4. Som talsmand for stiftets organister kan tillidsmanden over for menighedsrådene forelægge forslag, henstillinger og klager fra organister samt optage forhandling med menighedsrådet om lokale spørgsmål.

Hvervets udførelse
§ 5. Hovedreglen er, at tillidsmandshvervet skal varetages i fritiden ved omlægning at tjenesten eller hvor der er mulighed herfor - ved tjenestebytning.

Det påhviler såvel vedkommende menighedsråd som tillidsmanden at medvirke til en hensigtsmæssig løsning.

§ 6. Såfremt varetagelse af hvervet ikke kan ske ved omlægning eller bytning, kan menighedsrådet efter forhandling med tillidsmanden tillade fravær fra tjenesten uden lønafkortning i et antal arbejdstimer svarende til den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid i indtil 3 uger på årsbasis.

Stk. 2. Ved opgørelsen medregnes alt fravær, herunder forhandlingsmøder med menighedsråd og deltagelse i kongresser, delegeretmøder, hovedbestyrelsesmøder, bestyrelsesmøder, forretningsudvalg m. v.

§ 7. Ved fravær herudover foretages lønafkortning med for tiden 1/1924 pr. time af den til enhver tid gældende årsløn. Afkortningen medfører ikke fradrag ved beregning af lønanciennitet eller pensionsalder.

§ 8. Udgifter til nødvendig befordring ved varetagelse at hvervet afholdes efter de for tjenestemænd gældende regler af kirkekassen i det sogn, hvor tillidsmanden er ansat.

lkrafttrædelse
§ 9. Cirkulæret træder i kraft den 1. april 1995.

Kirkeministeriet den 1. april 1995

 

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.