Stillingsopslag:

Lundtofte Kirke og Sogn

Lundtofte Kirke og Sogn
Stillingsoplysninger: Overenskomstansættelse
Stillingsstørrelse: 37 timer
Ansøgningsfrist:
1. juni 2019

 

Organist ved Lundtofte Kirke og Sogn, Kongens Lyngby Provsti, Helsingør Stift 

Lundtofte Menighedsråd søger en organist til en fuldtidsstilling 37/37. Lundtofte er et dynamisk sogn med et rigt og aktivt kirkeliv, hvor velbesøgte gudstjenester og kirkelige handlinger er omdrejningspunkt i sognet.

Der er en organistassistent tilknyttet sognet, som p.t. er en kvoteret stilling på 26/37, som over sommeren forventes omdannet til en fuldtidsstilling, således at der vil være to fuldtidsansatte, ligestillede organister til at varetage tjenesterne i henholdsvis Lundtofte Kirke og Geels Kirkesal.

Organistens primære opgave vil være at varetage tjenesterne i Lundtofte Kirke, men der vil også være tale om tjenester i Geels Kirkesal, så der påregnes fleksibilitet og en afveksling i de to organisters fordeling af tjenesterne i sognet. Alle planlagte tjenester tilrettelægges kvartalsvis mellem organisterne og i samråd med den daglige leder. Fast fridag tilrettelægges ligeledes efter aftale. 

Stillingen er ledig til besættelse 1. august 2019 eller efter aftale.

Lundtofte Kirkes nye organist skal påregne at indfri følgende: 

 • Med indlevelse og glæde levere professionel musikledsagelse ved gudstjenester, kirkelige handlinger og andre aktiviteter i kirkeligt regi i et konstruktivt samarbejde med sognets, præster, personale og menighedsråd i øvrigt 
 • Påtage sig musikalsk ledelse af kirkens søndagskor og kirkens to hverdagssangere 
 • Der er en forventning om opstart af kor - enten børne- og/eller voksenkor - gerne i et samarbejde mellem organisterne 
 • Planlægge og varetage orgelkoncerter, min. 2 årligt, og i samarbejde med vores anden organist planlægge sognets koncerttilbud af varieret karakter 
 • Deltage i budgetlægning og planlægning af sognets gudstjenester, alternative gudstjenester m.v. 
 • Til en vis grad deltage i konfirmand- og minikonfirmandundervisningen 
 • Varetage gudstjenester og sangeftermiddage på sognets plejehjem i samarbejde med sognets anden organist 
 • Være åben for og bekendt med nye salmer og rytmisk moderne musik 
 • Kunne ledsage salmesang og spille nyere musik på klaver og/eller andre instrumenter 

Vi vil prioritere, at du: 

 • Er konservatorieuddannet eller min. har PO samt erfaring
 • Har lyst til at lave orgelkoncerter
 • Har erfaring med korledelse
 • Ser musikkens rolle som understøttende for forkyndelsen og gudstjenesten som et samarbejde
 • Er rutineret på klaver som akkompagnatør ved fællessang og andre sangaktiviteter
 • Har ønske om og vilje til at bidrage til kirkens liv og vækst
 • Er selvstændig, ansvarsbevidst og med engagement vil indgå i samarbejdet med kollegaer, præster og menighedsråd 

Vi tilbyder: 

 • Et dygtigt søndags-kirkekor med 5 sangere og 2 hverdagssangere.
 • Engagerede præster, som ønsker samarbejde vedr. musikken
 • Et menighedsråd, som sætter pris på den musikalske ledelse og kirkens musikliv
 • En sund økonomi med muligheder
 • Et rigt kirke- og menighedsliv
 • To dejlige kirkerum
 • En stor, broget personalegruppe, som arbejder tæt sammen og har det godt socialt
 • Mulighed for efteruddannelse
 • Medarbejderordninger og personalearrangementer
 • Stor indflydelse på eget arbejde og muligheder for at pleje særinteresser
 • Mulighed for at arrangere koncerter og varetage kirkens koncerttilbud i samarbejde med kollega og sogneudvalget 

 

Instrumenter:
Kirkens orgel er et Frobenius fra 1970, ombygget 1999. Det har 21 stemmer og 3 manualer samt pedal.
Et flygel i sognegården, et elektronisk Yamaha klaver i kirken (flytbart) samt et spinet. I Geels Kirkesal er der er lille elektrisk orgel med et par stemmer og et opretstående klaver. 

Lundtofte Sogn har  8937 folkekirkemedlemmer.
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos daglig leder, sognepræst kbf. Julie Finne Bjørklund Rebel, tlf. 40103710.


Ansøgningen stiles til Lundtofte Menighedsråd og sendes med relevante bilag til Lundtofte Kirke, Lundtofte Kirkevej 3, 2800 Kgs. Lyngby, mærket ”organist”, eller på mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 1. juni 2019.

Ansættelsessamtaler/prøvespil forventes medio juni.

Der påregnes tre måneders prøvetid. Der indhentes referencer efter aftale med ansøger. Børneattest indhentes i forbindelse med ansættelsen. 

Ansættelsen er omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister med tilhørende protokollater. Ansøgere med kirkemusikalsk kandidateksamen aflønnes i henhold til overenskomstens protokollat 1, dvs. efter basislønskala (Ny løn) for akademikere i staten, svarende til årlig basisløn mellem kr. 309,460 og kr. 377. 084 (niveau 1. april 2019). Der ydes et årligt rådighedstillæg mellem kr. 39.816 og kr. 61.840 (niveau 1. april 2019). Indplacering, både hvad angår basisløn og rådighedstillæg, sker efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere, der er kirkemusikere med uddannelse i orgel- og korledelse (tidligere PO-organister) aftales i henhold til overenskomstens protokollat 2 og det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 295.874 årligt (niveau 1. oktober 2018) og basisløntrin 2 udgør kr. 309.962 årligt (niveau 1. oktober 2018). Indplacering sker efter anciennitet. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt kr. 23.004 (niveau 1. oktober 2018).

Er ansøgeren tjenestemand og ansættes i den opslåede stilling uden ophold fra tidligere stilling, fastholder vedkommende sin tjenestemandsstatus. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Overenskomsterne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.