Kommentar til liturgidebatten fra DOKS’ bestyrelse

DOKS sætter pris på det arbejde, biskopperne har igangsat om højmessens liturgi, og på de tre rapporter, der har kvalificeret debatten. DOKS mener, at den udvikling, der sker rundt om i sognene, kalder på aktuel stillingtagen. Højmessen er et fælles anliggende, og hvis tiden er til ændringer af liturgien, bør det ske under nøje overvejelser og tilsyn.

Det er vigtigt for DOKS, at højmessen fortsætter med at være fælleseje for menighed, præster, kirkefunktionærer og kor. Derfor vægter vi også en høj grad af autorisation for at sikre den genkendelighed, der kan være ramme og livsnerve i det folkekirkelige fællesskab.

Med baggrund i de seneste måneders debat er det også vigtigt for os at bifalde fastholdelsen af biskoppernes tilsyn. Vi sporer ikke blandt vores medlemmer et udbredt behov for en ny højmesseordning og finder, at der i den eksisterende ordning er rum for lokale tilpasninger. Er der ønsker om større ændringer i liturgien, vil dette kunne løses med dispensation fra biskoppen. Det er afgørende, at højmessens liturgi og udtryk får sikret et teologisk tilsyn og er kendetegnet ved kvalitet og forankring i folkekirkens tradition. DOKS finder tillige, at biskoppens tilsyn og en autoriseret højmesseliturgi er et værn for menigheden og en hjælp for præster og kirkemusikere på de steder, hvor man måtte have forskellige holdninger og teologiske indfaldsvinkler.

Kirkemusikken udgør en integreret del af gudstjenestens liturgi og er udover sin kultur- og traditionsbærende rolle en understøttelse af forkyndelsen.  Kirkemusikeren og præsten er derfor hinandens medspillere i højmessens liturgiske forløb, og på den baggrund er det magtpåliggende for DOKS at påpege organistens rolle og faglige resurser som afgørende, når man lokalt forholder sig til højmessens liturgi. I organisten har hvert sogn og hver præst en værdifuld samarbejdspartner, der bør inddrages i alle drøftelser og beslutninger, der vedrører liturgi, og hvis faglighed bør tænkes med og respekteres.

DOKS vil gerne fremhæve kirkekorenes rolle i gudstjenesten. Uanset om de er lønnede eller frivillige, børn eller voksne, er de at betragte som en del af den gudstjenestefejrende menighed. Korenes rolle i liturgien skal tilpasses lokalt, og korsangen kan med fordel inddrages som en del af det liturgiske forløb. Korenes kerneopgave er naturligvis at understøtte og levendegøre fællessangen i kirken.
Siden udgivelsen af den sidste koralbog i 2003 har der været en rivende udvikling indenfor salme-digtningen og tilsvarende nye salmemelodier. Den udvikling bidrager til at forny salmesproget og vil frembringe kirkemusikalske bearbejdelser og kompositioner inspireret af det store nye salmemateriale uden nødvendigvis at kalde på omfattende ændringer af de liturgiske rammer, vi kender.

DOKS ser frem til resultaterne af de vigtige drøftelser, biskopperne har sat i gang. Og takker desuden for Midtvejskonferencen, der blev et frugtbart bidrag til debatten trods det anderledes online-format.  DOKS afventer med stor interesse biskoppernes konklusioner og det bebudede online-seminar i november.  

Med venlig hilsen
På vegne af bestyrelsen i Dansk Organist og Kantor Samfund
Karin Schmidt Andersen
København d. 10. marts 2021