Referat af DOKS’ ordinære generalforsamling den 2. maj 2017 på hotel Comwell, Kolding

1. Valg af stemmetællere
Formand Karin Schmidt Andersen bød velkommen.

Bestyrelsen foreslog at Lisa Nielsen og Hanne Lund Nielsen blev valgt som stemmetællere. Forsamlingen tilsluttede sig.

2. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog rektor på Syddansk Musikkonservatorium, Claus Skjold Larsen, som dirigent.
Claus Skjold Larsen blev valgt.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Dirigenten konstaterede at oplysning om hvilke bestyrelsesmedlemmer som var på valg, samt indkaldelse af forslag til generalforsamlingen var udsendt for sent i forhold til vedtægternes bestemmelse, ved mail af den 3. marts. Han fremhævede at bestyrelsen havde rettet op på fejlen ved at forlænge frister for indsendelse af andre kandidater samt for indsendelse af forslag. Dirigenten mente på den baggrund at generalforsamlingen kunne afholdes efter den udsendte dagsorden. Forsamlingen tilsluttede sig.

Dirigenten fik derefter forsamlingens tilladelse til at generalforsamlingen kunne optages af hensyn til referatet.

Dirigenten bad om forsamlingens godkendelse til at generalforsamlingen kunne overværes af foreningens gæster.  Det drejede sig om Søren Abildgaard fra Landsforeningen af menighedsråd, Merete Brautch Sand fra Dansk Kirkemusikerforening samt Per Bucholdt Andreasen fra Den danske Præsteforening.

Derefter gik man videre til dagsordenens pkt. 3. Dirigenten gav ordet til Karin Schmidt Andersen.

3. Bestyrelsens beretning over det forudgående foreningsår fremlægges til godkendelse.
Afdøde medlemmer
Siden sidste generalforsamling er fire af DOKS’ medlemmer afgået ved døden:

Jørgen Berg, 25. september 2016, 88 år. Tidligere organist ved Brønshøj Kirke.
Hans-Ulrik Holm, 14. november 2016, 80 år. Tidligere organist ved Gentofte Kirke. 
Claus Christian Vilstrup, 15. december 2016, 70 år. Tidligere organist ved Hareskov Kirke.
Ib Ingfred Bindel, 5. januar 2017, 83 år. Tidligere organist ved Messiaskirken, Charlottenlund.

Forholdet til staten som arbejdsgiver
Siden overenskomstforhandlingerne i 2013 har ansatte i staten oplevet et stigende pres fra arbejdsgiversiden i form af manglende dialog, central styring og tilsidesættelse af lokale ordninger. Når traditionen for samarbejde og hensynet til, hvad der gavner den enkelte arbejdsplads erstattes med snæver regnearksbaseret ledelsesret er der fare for, at Moderniseringsstyrelsen underminerer hele den danske model og velfærdssystem. Centralorganisationernes Fællesudvalg, CFU, forsøgte i december 2016 at få minister for offentlig innovation Sophie Løhde i tale, men oplevede her en manglende forståelse af situationens alvor, hvilket førte til at CFU så sig nødsaget til at afbryde samarbejdet med staten på en række områder. Senest er situationen skærpet i april, hvor CFU gjorde det klart, at skal der komme noget frugtbart ud af de kommende overenskomstforhandlinger i 2018 kræver det, at Moderniseringsstyrelsen skifter attitude og viser vilje til dialog med de statsansatte og deres faglige organisationer.  
 
Lov om forsøg i Folkekirken
Lovforslaget forventes gennemført inden sommer, og dermed vil de første forsøg kunne iværksættes.  Ministeriet vil i den forbindelse udsende et forsøgskatalog over emner, der kan indgå i ordningen, og et af disse vil formentlig omhandle menighedsråds brug af fælles kontaktperson. Senere vil kataloget blive udvidet med yderligere emner. I processen frem mod en permanent lovgivning anses evaluering af forsøgene for afgørende vigtig. DOKS vil følge denne proces nøje, og anmoder derfor medlemmer der er ansat af menighedsråd, der indgår i forsøg, om at give DOKS besked, så vi samler mest mulig viden og erfaring.

DOKS ser muligheder i forsøgsordningen, når det handler om at menighedsråd i form af en ændret organisering og ved samarbejder kan aflastes og hente professionel viden til at løse administrative opgaver.

DOKS er meget opmærksom på, at når det gælder områderne personaleledelse og arbejdsgiveransvar er det nødvendigt at menighedsrådene vejledes godt og korrekt i processen så det sikres at medarbejderne ikke efterlades i uklarhed om hvor de er ansat og hvem der har det juridiske ansvar for arbejdspladsen. Da et menighedsråd, ifølge lovforslaget, kan trække sig fra forsøget når som helst, er det vigtigt at medarbejderne sikres, så de ikke kan efterlades i et ”ingenmandsland”.

Forsøg med ændringer i menighedsrådenes organisering kan desuden give udfordringer, når det gælder spørgsmålet om medarbejderrepræsentation. I forvejen mener DOKS, som de øvrige faglige organisationer, at der er brug for øget medarbejderindflydelse og repræsentation i alle folkekirkens råd og nævn. Hvis der bliver løftet kompetencer ud af menighedsrådet til andre styrende organer som f.eks. provstiråd, er det afgørende vigtigt, at der følger medarbejderrepræsentation med. Desuden burde det være indlysende at de faglige organisationer og medarbejderne inddrages i hele evalueringsprocessen.

Dækningsområde for kantorer
På baggrund af en konkret sag om indplacering af en kantor har DOKS, Kirkeministeriet og CO10 ført drøftelser om overenskomstens dækningsområde for kantorer.
Drøftelserne har ført til et ”Fortolkningsbidrag til overenskomst for organister – dækningsområde kantorer”, som slår fast at kantorer der ansættes på baggrund af en kandidateksamen fra et dansk konservatorium, eller lignende uddannelse fra udlandet, hører under DOKS’ forhandlingsområde.

Konservatorierne og optaget på det kommende studieår
DOKS ser med bekymring på prognoserne for antallet af kommende kandidater fra konservatorierne, og ser med lige så stor bekymring på det pres uddannelserne er underlagt på grund af stadige nedskæringer på de offentlige uddannelser. Konservatorierne melder at 2 procent- nedskæringerne rammer hårdt, og det kan ikke undgå at berøre indholdet og kvaliteten af uddannelserne. Regeringens forskellige meldinger om uddannelsesloft og modvilje mod dobbeltuddannelser anser DOKS for at være særlig problematisk på vores område, da det er præget af fuld beskæftigelse. Vi oplever, at der er rift om de nyuddannede kandidater, der går direkte fra studie til ansættelse, så de kirkemusikalske uddannelser burde i stedet opprioriteres. DOKS mener derfor, at der naturligvis ikke bør være noget til hinder for at man, hvis man er egnet, kan tage en kirkemusikalsk kandidatuddannelse, og det skal ikke være en hindring, hvis man allerede har en anden kandidateksamen fra et konservatorium. Ligeledes bør kirkemusikalske kandidater have adgang til kompetenceudvikling, så de har mulighed for at tage yderligere relevante uddannelser på kandidatniveau.

DOKS sætter stor pris på en tæt kontakt til konservatorierne og det gode samarbejde om fælles interesser. Dette indbefatter også kontakten til de studerende og muligheden for at møde dem og give dem informationer der er nyttige for deres fremtidige jobsøgning og ansættelsesforhold. DOKS tilbyder desuden alle studerende fri deltagelse i et DOKS-årskursus i løbet af deres studietid.

Antal studerende på konservatorierne i indeværende år:

23 studerende på bachelordelen
Det Jyske Musikkonservatorium 6
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 16
Syddansk Musikkonservatorium 1

15 studerende på kandidatdelen
Det Jyske Musikkonservatorium 3
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 10
Syddansk Musikkonservatorium 2

5 studerende i solistklassen
Det Jyske Musikkonservatorium 4
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 3
Syddansk Musikkonservatorium 1

Antal ansøgere til det kommende studieår:

7 nye studerende er optaget på bachelorstudiet
Det Jyske Musikkonservatorium 3, alle ansøgere blev optaget
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 3, der var 4 ansøgere
Syddansk Musikkonservatorium 1, der blev optaget

5 ansøgere til solistklassen
Det Jyske Musikkonservatorium 2
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 2
Syddansk Musikkonservatorium1 

I øvrigt:

På Det Kongelige Danske Musikkonservatorium er der i indeværende år 3 studerende på kandidat i orgel uden kirkemusik og der er optaget 1 ansøger til kandidatdelen med orgel uden kirkemusik.  På Det Jyske Musikkonservatorium går der 4 på diplomstudiet.

Disse studerende vil dog som udgangspunkt ikke blive beskæftiget i stillinger, der hører under DOKS’ forhandlingsområde.

Kirkemusikskolerne
DOKS’ repræsentation i kirkemusikskolernes bestyrelser anser vi for særlig vigtig i disse år i lyset af skolernes pålagte visionsdrøftelser om deres uddannelsestilbud og kirkemusikkens fremtid. Skolerne er nu i gang med arbejdet, og der har været afholdt et fælles visionsmøde for alle skolebestyrelserne. DOKS mener, at en grundig uddannelse i det musikalske håndværk er afgørende. Kirkemusikere skal først og fremmest være fagligt velfunderede musikere. Ved efteruddannelse og videreuddannelse må kirkemusikeren til stadighed øge sine kompetencer, og om nødvendigt indhente viden fra andre fagområder, men det musikalske håndværk må være det bærende.

Set fra DOKS’ synsvinkel bør der i visionerne for kirkemusikskolerne også indgå den vigtige rolle skolerne allerede spiller i den musikalske fødekæde, som det sidste led frem mod et konservatoriestudium. Skolerne bør således se det som deres opgave at anspore egnede studerende til at søge optag på konservatoriet samt at kunne tilbyde disse studerende undervisning, der kan kvalificere dem til optagelsesprøven.

Endelig har DOKS naturligvis også interesse i den del af kirkemusikskolernes arbejde, der handler om at udbyde kurser og efteruddannelse, der er målrettet DOKS’ medlemsskare.

Persondataforordning og konsekvenser for DOKS
I april 2016 vedtog EU en ny persondataforordning til ikrafttrædelse den 25. maj 2018. Persondataforordningen stiller markant strengere krav til alle der indhenter, behandler og opbevarer data om personlige oplysninger.

Dette vil medføre betydelige udfordringer for danske foreninger, virksomheder og myndigheder, og der foregår i øjeblikket et intenst forberedelsesarbejde mange steder. Faglige organisationer står overfor særlige udfordringer pga. karakteren af de oplysninger de behandler.

DOKS skal naturligvis efterleve reglerne i persondataforordningen, så medlemmerne kan være trygge ved at overlade personlige oplysninger til foreningen. Sekretariatet og bestyrelsen er i gang med at forberede implementeringen af forordningen, og det vil i implementeringsfasen og efterfølgende trække på sekretariatets ressourcer.

DOKS’ sekretariat
Sekretariatet løfter et utal af opgaver. Det gælder de administrative opgaver, der skal løses i forbindelse med foreningens daglige drift og i forhold til myndigheder, samarbejdsrelationer og bestyrelsens og TR-korpsets arbejde. Også i det forgange år er dette blevet udført af sekretariatets leder Bjørn Arberg og sekretær Lene Arberg. Bestyrelsen er taknemmelig for det gode og effektive arbejde der bliver leveret og den høje standard og det serviceniveau, det er muligt at yde medlemmerne.  IT- hjælpemidler og benyttelse af ekstern juridisk og teknisk bistand skal bidrage til at løfte sekretariatets mange arbejdsopgaver. DOKS siger tak til sekretariatet for en fremragende indsats, også når det gælder kontakten til medlemmerne, hvis henvendelser strækker sig fra konkrete spørgsmål til komplicerede og langvarige sagsforløb med møder i hele landet. Sekretariatet melder om et stigende antal henvendelser, ikke mindst i form af mailkorrespondance, og det betyder at man i perioder vil opleve lidt længere svartid end man måske har været vant til.

Tillidsrepræsentanter
Her skal også lyde en tak til hele korpset af tillidsrepræsentanter. Bestyrelsen ser TR’erne som en afgørende og vigtig del af DOKS’ arbejde og er glade for, at der er medlemmer, der er villige til at yde en ekstra indsats til gavn for deres kolleger. At DOKS har et erfarent og kompetent TR-korps er noget medlemmerne, bestyrelsen og sekretariatet nyder godt af.

Organistbladet
Organistbladet og DOKS’ hjemmeside er afgørende når det handler om kommunikation til medlemmerne og at definere DOKS som en standsforening. Tak til Mikael Garnæs for hans trofaste indsats som redaktør og for at sikre Organistbladets klare faglige profil.

Samarbejdsrelationer
DOKS værdsætter den åbne dialog og den tillidsfulde samarbejdsrelation vi har til Kirkeministeriet og dets medarbejdere, og ser frem til at dette vil fortsætte under ministeriets nye departementschef Christian Dons Christensen.

DOKS takker Landsforeningen af Menighedsråd for godt samarbejde, det gælder det formelle arbejde i en række råd og udvalg, og det gælder den mere uformelle kontakt i hverdagen.

Ikke mindst siger DOKS tak til de øvrige faglige organisationer på den folkekirkelige arbejdsplads. Lokalt som på organisationsniveau er denne relation yderst vigtig, det er en styrke at have en tæt kontakt og at kunne stå sammen om fælles interesser.  En særlig varm hilsen skal der selvfølgelig her bringes til DOKS’ søsterorganisationer Dansk Kirkemusikerforening og Organistforeningen.

DOKS’ medlemmer
Til sidst skal der rettes en tak til alle DOKS’ere, foreningens medlemmer, der utrætteligt og med stadig gejst holder den kirkemusikalske fane højt. DOKS består af musikere med en stærk faglig bevidsthed og stolthed. Hvis nogen skulle hævde at DOKS-organister sidder i et elfenbenstårn og drømmer elitære drømme uden kontakt til deres samtid, så er det meget langt fra virkeligheden. Tværtimod ser vi i disse år en evne hos vore medlemmer til at tænke med og tænke nyt, vi oplever organister der ser sig som lokale entreprenører og brobyggere mellem kirken og det øvrige kulturliv. Vi oplever DOKS-organister, der tør gå i dialog og er medudviklere på menighedsrådenes visioner. Vi ser organister, der tager ansvar på den lokale arbejdsplads og værdsætter et godt kollegialt fællesskab med kirkens præster og øvrige ansatte.

Bestyrelsen ser med glæde på de initiativer, der opstår og drives af medlemmerne, fordi de vil deres fag og derfor danner kollegiale netværk, der kan styrke det. Konventer på provsti- og stiftsniveauer, kaffeklubber, vidensdeling på sociale medier og livlig debat i diverse facebookgrupper er gode eksempler på dette.

Nogle medlemmer føler, at arbejdspresset og mangfoldigheden af opgaver er stigende for vores faggruppe, nogle oplever, at vore kerneopgaver bliver udfordret, og der bliver mindre tid til fordybelse og forberedelse. Det er den realitet DOKS virker i, så ingen skal komme og hævde at vore medlemmer sidder på hænderne eller ikke er fremme på beatet, nej tværtimod, DOKS’ medlemmer og DOKS organister gør en forskel!

Herefter satte dirigenten den mundtlige og den skriftlige beretning til debat.

Niels Rabølle spurgte om bestyrelsen kunne uddybe hvad virkningen af persondataforordningen vil være.

Karin Schmidt Andersen forklarede, at det blandt andet kommer til at betyde, at foreningens IT-systemer og papirarkiv skal gennemgås, så man kan sikre procedurer for sletning af alle persondata for personer som ikke længere er medlem af foreningen. Det vil ikke længere være tilladt at ligge inde med data fra udmeldte eller afdøde tidligere medlemmer. Hun understregede at sekretariatet og bestyrelsen endnu kun var i den indledende fase med afdækning af mulige konsekvenser af forordningen, men at opgaven ser ud til at blive omfattende.

Kirstin Bohn Christiansen spurgte om Organistbogen kan opretholdes.

Karin Schmidt Andersen sagde, at det var en af de ting som skal undersøges, og at det ikke er muligt at give et klart svar herpå.

Sven Verner Olsen forespurgte, om ikke medlemmerne kunne give en slags samtykke som ville løse problemet.

Karin Schmidt Andersen svarede, at dette ikke vil være muligt.

Heidi Buch Klemmen spurgte til, om de nye regler også vil gælde for databaser over kormedlemmer, som en del organister har.

Karin Schmidt Andersen mente, at der godt kan være en udfordring i det, og lovede at sekretariatet vil kigge på det. Hun påpegede dog, at faglige organisationer har en særlig udfordring, fordi medlemskab af en faglig organisation i sig selv betragtes som en særligt følsom oplysning.

Peter Brenøe Lange spurgte til reglerne om opbevaring af data hos arbejdsgiver, f.eks. i stifterne.

Karin Schmidt Andersen sagde, at de er omfattet af samme regler, men at det jo må  være op til myndigheden at afgøre, hvordan de vil løse den opgave.

Jesper Topp ville i forbindelse med forordningen høre, om der også kom regler som skal øge den digitale sikkerhed.

Karin Schmidt Andersen forklarede, at også spørgsmålet om den digitale sikkerhed indgår som en del af den nye forordning.

Herefter var der ikke flere bemærkninger til beretningen. Dirigenten spurgte forsamlingen om beretningen kunne godkendes. Forsamlingen tilsluttede sig.

4. Regnskab over det forudgående regnskabsår forelægges til godkendelse.
Dirigenten gav ordet til bestyrelsens kasserer Philip Schmidt-Madsen, som gennemgik regnskabet, udsendt med Organistbladets aprilnummer.

Han konstaterede at foreningens regnskab igen udviser overskud.

Han gennemgik regnskabet. Han fremhævede omlægning af foreningens investeringer, samt fortsat afskrivning på foreningens IT-systemer.

Årets resultat er et overskud på 49.970 kr. Bestyrelsen foreslog, at overskuddet henlægges til fremtidige forhandlingsudgifter.

Foreningens statsautoriserede revisor har gennemgået regnskabet med ren påtegning til følge. Foreningens kritiske revisorer har gennemgået regnskabet, uden at dette har givet anledning til bemærkninger.

Der var ingen spørgsmål fra forsamlingen til regnskabet.

Dirigenten forespurgte om regnskabet kunne godkendes, forsamlingen tilsluttede sig.

5. Fastsættelse af kontingent, eventuelt indmeldelsesgebyr og eventuelt genindtrædelsesgebyr
Dirigenten gav ordet til Philip Schmidt-Madsen, som fremlagde forslag til kontingent for 2018.

Han gjorde opmærksom på, at bestyrelsen ville foreslå en kontingentforhøjelse som er lidt større end den almindelige regulering, på ca. 6 %. Baggrunden er et ønske om at sikre foreningens økonomi i forhold til fremtidige udfordringer, både hvad angår forhandlingsberedskabet, men også administrative udfordringer.
Bestyrelsen foreslog på den baggrund følgende kvartalskontingenter:

Aktive medlemmer:      1.310 kr.
Aktive med beskæftigelsesgrad under 50 %:       775 kr.
Aktive med beskæftigelsesgrad under 25 %      370 kr.
Den Frie Sektion        355 kr.
Passiv-sektionen:
Studerende (i henhold til § 5 stk. 5c i vedtægten):         50 kr.
Pensionister:            50 kr.
Øvrige:         300 kr.

Indmeldelsesgebyr            0 kr.
Genindtrædelsesgebyr     ½ års kontingent

Sven Verner Olsen gjorde opmærksom på, at det forslag som fremgik af stævnebogen ikke så ud helt, som det der havde været bragt i Organistbladet.

Philip Schmidt-Madsen kvitterede og sagde, at det stod korrekt i Organistbladet

Forsamlingen tiltrådte bestyrelsens kontingentforslag

6. Indkomne forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer
Dirigenten konstaterede, at der ikke var indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

7. Valg til bestyrelsen
Dirigenten redegjorde for, at Poul Skjølstrup Larsen og Klaus Viggo Jensen var på valg for en periode af tre år. Bestyrelsen har indstillet dem til genvalg.

Der var ved fristens udløb ikke indkommet andre kandidater. 

Dirigenten konstaterede derfor at Poul Skjølstrup Larsen og Klaus Viggo Jensen var valgt i henhold til bestyrelsens indstilling.

8. Valg af 2 aktive medlemmer til kritiske revisorer samt 2 aktive medlemmer til revisorsuppleanter
Dirigenten redegjorde for, at bestyrelsen indstillede Jens Henrik Petersen og Birgitte Stage som kritiske revisorer. Der var ikke andre forslag, og dirigenten konstaterede at de af bestyrelsen foreslåede revisorer var valgt.

Som revisorsuppleanter redegjorde dirigenten for, at bestyrelsen indstillede Krisztina Vas Nørbæk og Sven Verner Olsen som revisorsuppleanter. Der var ikke andre forslag, og dirigenten konstaterede at de af bestyrelsen foreslåede revisorsuppleanter var valgt.

9. Valg af revisor
Dirigenten meddelte, at bestyrelsen foreslog genvalg af foreningens revisor gennem en årrække, BDO revision, Haderslev afdeling.

Forsamlingen tilsluttede sig.

10. Eventuelt 
Ulrik Spang-Hanssen fortalte, at han arbejder på at skrive en historisk artikel om udviklingen af salmetempo i Danmark. Han mangler dog dokumentation for de sidste 50 år, og specielt for de sidste 20 år og han bad om medlemmernes hjælp til at frembringe denne dokumentation. Han opfordrede medlemmerne til at optage/registrere salmetempoet, og hjælpe med dokumentationen. Han arbejder ud fra en tese om at salmetempoet er gået op gennem de seneste 50 år, og at det accepteres, f.eks. af censorer til konservatoriernes eksaminer.

Han beder om en optagelse af en Luther-salme og en salme der går i 6/8. Han anførte at det bedste vil være en optagelse under en gudstjeneste.

Optagelsen kan sendes til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Dirigenten konstaterede at der ikke var flere indlæg, og at dagsordenen kunne betragtes som udtømt kl. 15.03, hvorefter han erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

 

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.