Referat af DOKS’ ordinære generalforsamling den 19. april 2016 på hotel Comwell, Sorø

1. Valg af stemmetællere

Formand Charlotte Muus Mogensen bød velkommen.

 Bestyrelsen foreslog at Lars Sardemann, Lisa Nielsen og Bjørn Arberg blev valgt som stemmetællere. Forsamlingen tilsluttede sig.

 

2. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog DOKS’ advokat, Pernille Backhausen, som dirigent.

Pernille Backhausen blev valgt.

 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

 

Dirigenten fik derefter forsamlingens tilladelse til at generalforsamlingen kunne optages af hensyn til referatet.

 

Dirigenten bad om forsamlingens godkendelse til at generalforsamlingen kunne overværes af foreningens gæster.  Det drejede sig om Henriette Hoppe fra Organistforeningen, Merete Brautsch Sand fra Dansk Kirkemusikerforening samt Per Bucholdt Andreasen fra Den danske Præsteforening.

 

Ejvind Amorsen anmodede om ordet. Han redegjorde for det synspunkt, at der kunne være emner som efter hans opfattelse bedst kunne drøftes uden gæsternes nærvær, samt at man som medarbejderrepræsentant i kirkerne oplever at dørene lukkes ved visse drøftelser. På den baggrund foreslog han at generalforsamlingens drøftelser under ”eventuelt” blev afholdt uden gæster.

 

Dirigenten forespurgte om der var nogle bemærkninger til dette. Da det ikke var tilfældet, anmodede hun om generalforsamlingens tilslutning til, at ”eventuelt” blev afholdt uden gæsternes tilstedeværelse. Forsamlingen tilsluttede sig dette.

 

Derefter gik man videre til dagordenens pkt. 3. Dirigenten gav ordet til Charlotte Muus Mogensen.

 

3. Bestyrelsens beretning over det forudgående foreningsår fremlægges til godkendelse

 

Bestyrelsens supplerende beretning

Siden sidste generalforsamling er fire medlemmer af Dansk Organist og Kantor Samfund afgået ved døden.

Hans Christian Andersen, 75 år. Tidligere organist ved Tveje Merløse kirke

Preben Nørgaard Christensen, 55 år, organist ved Thisted kirke og tillidsrepræsentant samt medlem af DOKS´ bestyrelse

Levi Bæk, 72 år, organist ved Sorgenfri kirke

Christian Vestergaard-Pedersen, 102 år. Tidligere organist ved Sankt Hans Kirke, Odense

Jeg beder jer ved et øjebliks stilhed at ære vore afdøde kollegaers minde.

 

Tjenestemænd og tjenestemandslovens § 42

Det fremgår af tjenestemandslovens § 42, at tjenestemænd må tåle ændringer i deres ansættelsesområde. Konkret betyder det, at en tjenestemandsansat organist kan få ændret sit ansættelsesområde, således at det udvides fra én kirke til to eller flere kirker.

Dette forhold, at en tjenestemand kan få ændret sit ansættelsesforhold, anerkender DOKS naturligvis, og i foreningens rådgivning af medlemmerne er det også blevet understreget, at man må være indstillet på, at sådanne ændringer af stillingen kan gennemføres. Men det er samtidig i dialog med menighedsråd, provster m.fl. blevet understreget, at den procedure som muliggør en ændring af en tjenestemandsstilling naturligvis skal følges. Det betyder for eksempel, at en sådan ændring af tjenestemandsstillinger kun kan ske i Kirkeministeriet.

DOKS har kendskab til konkrete tilfælde, hvor flere menighedsråd uden hjemmel har gennemført sådanne ændringer af tjenestemandsstillinger og den tilhørende tjenestepligt, idet man har undladt at søge stillingen ændret i Kirkeministeriet. Dette bliver især et problem når menighedsråd ændrer på en stilling, som allerede tidligere har været igennem en ændring, uden at den korrekte procedure blev fulgt.

CO10, centralorganisationen for Organistforeningen, har gjort samme erfaring, og på den baggrund har CO10 og DOKS anmodet Kirkeministeriet om et møde, hvor parterne kan få lejlighed til at drøfte situationen. Det er bestyrelsens opfattelse, at der må ryddes op, således at der gennemføres en korrekt procedure for de stillinger, som menighedsrådene ønsker ændret. Såfremt en sådan ændring ikke foretages, må stillingen naturligvis være omfattet af de oprindelige ansættelsesvilkår.

Mødet gennemføres i maj måned.

 

Arbejdstidsaftale for tjenestemænd

Ved OK 13 aftalte Kirkeministeriet, CO10 og DOKS at der skulle optages drøftelser om en arbejdstidsaftale for tjenestemænd, idet folkekirkens tjenestemænd ikke er omfattet af aftale om arbejdstid for statens tjenestemænd. Disse drøftelser blev siden stillet i bero, eftersom Kirkeministeriet havde et ønske om at afslutte forhandlingerne om ny løn forinden.

Som bekendt er disse forhandlinger afsluttet for DOKS med et resultat om tillæg uden for pulje – altså ved lokal aftale.

Det er bestyrelsens opfattelse, at en arbejdstidsaftale vil være at foretrække, frem for den nuværende situation, hvor der reelt ikke er rammer for arbejdstiden.

CO10 og DOKS har derfor i fællesskab anmodet Kirkeministeriet om, at drøftelserne om en arbejdstidsaftale for tjenestemandsansatte organister genoptages.

Disse drøftelser indledes i maj måned.

 

Møde mellem kirkefunktionærernes faglige organisationer

Den 4. april 2016 afholdt kirkefunktionærernes faglige organisationer et fælles møde, hvor organisationerne havde lejlighed til at debattere de mange spørgsmål, som foreningerne har fælles interesser i. Mødet blev afholdt i 3F’s lokaler i Fredericia.

Mødet var det andet af sin art, og det er et resultat af det styrkede samarbejde organisationerne imellem. Der er mange forskelle mellem kirkefunktionærernes organisationer, både hvad angår organisationernes opbygning, og medlemmernes ansættelses- og arbejdsforhold. Men det ændrer ikke ved, at der er en række områder, hvor organisationernes interesser er sammenfaldende, og hvor det giver god mening at drøfte fælles synspunkter.

 

Studiesituationen på konservatorierne

Det Jyske Musikkonservatorium (DJM)

DJM har i indeværende studieår 17 studerende i den kirkemusikalske faggruppe. Der går i øjeblikket 6 på bachelor, 4 på kandidat, 3 i solistklassen, 2 på diplomuddannelsen og 2 på masteruddannelsen. I indeværende studieår er 1 studerende på orlov.

Der er ingen ansøgere til bachelor, 1 ansøger til solistklassen og 2 til diplomuddannelsen. Derudover er der interne studerende, der søger oprykning fra bachelor til kandidat.

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium (DKDM)

DKDM har i indeværende studieår 21 studerende i den kirkemusikalske faggruppe. Der går i øjeblikket 10 på bachelor, 7 på kandidat i kirkemusik, 3 på kandidat i orgel og 1 i solistklassen. I indeværende studieår er 3 studerende på udveksling og 2 studerende på barselsorlov.

Der er 11 ansøgere til bachelor, 5 eksterne ansøgere til kandidat i orgel, 6 ansøgere til solistklassen og ingen til diplomuddannelsen i orgelpædagogik. Derudover er der interne studerende, der søger oprykning fra bachelor til kandidat. Der er foreløbig på DKDM givet tilsagn om optagelse til 7 ansøgere til Bachelor og 2 eksterne ansøgere til orgel kandidat. Der er venteliste. Optagelsesprøven til solistklassen ligger først i juni.

Syddansk Musikkonservatorium (SDMK)

SDMK har i indeværende studieår 7 studerende i den kirkemusikalske faggruppe. Der går i øjeblikket 2 på bachelor, 4 på kandidat og 1 i solistklassen.

Der er 1 ansøger til bachelor.

 

Tak

Fra bestyrelsen skal der lyde en tak til de medlemmer, som i løbet af året har bidraget til foreningens virke, f.eks. i forbindelse med forhandlinger, årsmøder, udgivelser, kurser og meget andet.

I den forbindelse skal særligt nævnes foreningens tillidsrepræsentanter, som i det forgangne år har løst en særdeles vigtig opgave med ekstraordinært mange lønforhandlinger med meget fine resultater og desuden beredvilligt stået til disposition for medlemmerne og for foreningen. Tak for det!

Tak til vores partnere i TOAC, herunder især Officererne, Præsteforeningen og Dansk Musikpædagogisk Forening.  Også tak til vore mange samarbejdspartnere i kirkefunktionærorganisationerne og ikke mindst især Organistforeningen.

Tak til Organistbladets redaktør Mikael Garnæs, som får foreningens blad på gaden måned efter måned, og som værner om en høj musikfaglig profil. Desuden tak også til bladets to skarpøjede korrekturlæsere Helge Gramstrup og Kirstin Bohn Christiansen.

Tak til Margrethe Thestrup Østergaard for hendes store og engagerede arbejde i reformations- og nytårspublikationsudvalget.

Og endelig en stor tak til personalet på sekretariatet, Bjørn Arberg og Lene Arberg, som er foreningens centrale omdrejningspunkt.

Til Bjørn skal der lyde en særlig tak for hans utrættelige arbejde på sekretariatet med at betjene medlemmer og bestyrelsen – ikke alene på det faglige plan, men også det personlige, hvor Bjørn udviser et stort engagement.

 

Herefter adspurgte dirigenten om der var nogle som ønskede ordet med bemærkninger eller kommentarer til såvel den mundtlige som den skriftlige beretning.

 

Dette var ikke tilfældet og dirigenten spurgte på den baggrund om beretningen kunne betragtes som godkendt. Forsamlingen tilsluttede sig.

 

 

4. Regnskab over det forudgående regnskabsår forelægges til godkendelse

Dirigenten gav ordet til bestyrelsens kasserer Poul Skjølstrup Larsen, som gennemgik regnskabet, udsendt med Organistbladets aprilnummer.

 

Han konstaterede at foreningens regnskab igen udviser overskud.

 

Han gennemgik regnskabet. Årets resultat er et overskud på 61.527 kr. som foreslås disponeret i overensstemmelse med bestyrelsens ønske om en stadig udbygning af foreningens formue, således at hele overskuddet henlægges til fremtidige forhandlingsudgifter.

 

Han fremhævede, at bestyrelsen efter massive IT-investeringer i et nyt medlemssystem i 2014, i 2015 har færdigimplementeret dette system, og at man fortsætter med at afskrive dette system de kommende år. 

 

Foreningens statsautoriserede revisor har gennemgået regnskabet med ren påtegning til følge. Foreningens kritiske revisorer har gennemgået regnskabet, uden at dette har givet anledning til bemærkninger.

 

Der var ingen spørgsmål fra forsamlingen til regnskabet.

 

Dirigenten forespurgte om regnskabet kunne godkendes, forsamlingen tilsluttede sig.

 

5. Fastsættelse af kontingent, eventuelt indmeldelsesgebyr og eventuelt genindtrædelsesgebyr

Dirigenten gav ordet til Poul Skjølstrup Larsen, som fremlagde forslag til kontingent for 2017.

 

Bestyrelsen foreslog følgende kontingenter:

 

Aktive medlemmer:                                                                                                                                       1.245 kr.

Aktive med beskæftigelsesgrad under 50%:                                                                                           740 kr.

Aktive med beskæftigelsesgrad under 25 %                                                              355 kr.

Den Frie Sektion                                                                                                                                                335 kr.

Passiv-sektionen:

Studerende (i henhold til § 5 stk 5c i vedtægten):                                                                                    50 kr.

Pensionister:                                                                                                                                                         50 kr.

Øvrige:                                                                                                                                                                  285 kr.

Indmeldelsesgebyr                                                                                                                                               0 kr.

Genindtrædelsesgebyr                                                                                                                                ½ års kontingent

 

Forsamlingen tiltrådte bestyrelsens kontingentforslag

 

6. Indkomne forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer

Dirigenten konstaterede, at der ikke var indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

 

7. Valg til bestyrelsenDirigenten redegjorde for, at der var to bestyrelsesmedlemmer på valg for en periode af tre år. Charlotte Muus Mogensen har valgt at udtræde af bestyrelsen, og bestyrelsen har derfor indstillet Bente Hogrefe Nielsen til genvalg og Christina Beltoft Mortensen til nyvalg for 3 år.

 

Desuden har bestyrelsen i det seneste år suppleret sig selv med Peter Bjerregaard Mortensen på den post, som blev ledig efter Preben Nørgaard Christensen. Bestyrelsen havde derfor indstillet at Peter Bjerregaard Mortensens mandat blev bekræftet af generalforsamlingen for en periode på to år.

 

Der var ved fristens udløb ikke indkommet andre kandidater. 

 

Dirigenten konstaterede derfor at Bente Hogrefe Nielsen, Christina Beltoft Mortensen samt Peter Bjerregaard Mortensen var valgt i henhold til bestyrelsens indstilling.

 

8. Valg af 2 aktive medlemmer til kritiske revisorer samt 2 aktive medlemmer til revisorsuppleanter

Dirigenten redegjorde for, at bestyrelsen indstillede Krisztina Vas Nørbæk og Sven Verner Olsen som kritiske revisorer. Der var ikke andre forslag, og dirigenten konstaterede at de af bestyrelsen foreslåede revisorer var valgt.

 

Som revisorsuppleanter redegjorde dirigenten for, at bestyrelsen indstillede Jens Henrik Petersen og Birgitte Stage som revisorsuppleanter. Der var ikke andre forslag, og dirigenten konstaterede at de af bestyrelsen foreslåede revisorsuppleanter var valgt.

 

Dirigenten gav ordet til Charlotte Muus Mogensen, som takkede Torkil Steinaa for hans indsats som kritisk revisor i foreningen gennem en årrække.

 

9. Valg af revisor

Dirigenten meddelte at bestyrelsen foreslog genvalg af foreningens revisor gennem en årrække, BDO revision, Haderslev afdeling.

 

Forsamlingen tilsluttede sig

 

10. Valg af to medlemmer til DOKS’ legatbestyrelse og DOKS’ gramex-udvalg

Dirigenten redegjorde for, at bestyrelsen indstiller til genvalg af Birgitte Ebert, og nyvalg af Hanne Kuhlmann til de to poster.

 

Forsamlingen tilsluttede sig.

 

Dirigenten gav ordet til Charlotte Muus Mogensen, som takkede Jytte Lundbak for hendes indsats i legatbestyrelse og gramexudvalg gennem 8 år.

 

11. Eventuelt  

Ejvind Amorsen henviste til årsmødets drøftelser om ledelsesret, og redegjorde for, at han gerne så DOKS være mere proaktiv. Han så f.eks. gerne at menighedsrådenes ledelsesret kunne indskrænkes. Han efterspurgte en ansættelsesform som kunne være en mellemting mellem tjenestemandsansættelse og overenskomstansættelse, for han syntes at menighedsråd generelt har alt for let adgang til at afskedige medarbejdere.

 

Han fandt, at der måtte arbejdes for at medarbejderrepræsentanter kan få fuld stemmeret i menighedsrådene.

 

Endelig fandt han det problematisk at præster i mange situationer indtager en særstatus, også i forhold som ikke relaterer sig til forkyndelsen.

 

Christian Dehn Bang kommenterede indlægget fra Ejvind Amorsen. Han fandt især at præstens særstatus er et problem på steder hvor samarbejdet ikke fungerer.

 

I forhold til ansættelsesforhold, så mente han ikke at der var nogen reel mulighed for en anden ansættelsesform end overenskomstansættelse, og en overenskomstansættelse havde været det eneste rigtige valg, da anvendelsen af tjenestemandsansættelsen ophørte. Han bemærkede i øvrigt at der er mange misforståelser om overenskomsten og dens konsekvenser, f.eks. når medlemmer på baggrund af misforståelser kobler overenskomsten sammen med tidsregistrering. På den måde blev overenskomsten for nogle årsag til problemer, som reelt ikke havde nogen kobling til overenskomsten.

 

Han mente at indflydelse kommer ved at organisten udfylder funktionen som rådgiver for menighedsråd i musikalske anliggender.

 

Endelig talte han for, at man burde samle sig til større enheder i folkekirken, med mulighed for at etablere professionel ledelse.

 

Henrik Colding-Jørgensen talte om ledelse som begreb, og fandt at der var en uheldig fokusering på regler. Han fandt det mere frugtbart at arbejde for bedre samarbejde ved at skele mindre til regler, for igennem samarbejdsvilje at skabe bedre fællesskab.

 

Han mente ikke at det var nogen god ide med stemmeret til medarbejderrepræsentanten, som i givet fald kunne komme i klemme som den afgørende stemme i en række situationer.

 

Knud-Erik Kengen mente, at organister nogle gange fokuserer for meget på, hvor specielle vi er, og at han havde kendskab til ansatte i det private erhvervsliv som også kunne berette om horrible ledelsesmæssige forhold. Det findes alle steder, og afhænger mere af samarbejdskulturen det enkelte sted.

 

Ole Reuss Schmidt argumenterede for, at foreningen skulle arbejde for at organisten har det afgørende ord ved al musik i forbindelse med gudstjenesten.

 

Ejvind Amorsen redegjorde for, at han kendte til to eksempler, hvor medarbejdere ufrivilligt var blevet sat ned i tid.

 

Charlotte Muus Mogensen svarede på det sidste ved at understrege, at det kunne en arbejdsgiver ikke uden videre gennemtvinge, og såfremt man som DOKS-medlem møder noget sådant, skal man ufortøvet tage kontakt til sekretariatet.

 

Hun fortsatte, at en indskrænkning af ledelsesretten næppe var realistisk, men at man måske kunne arbejde for at flytte den, f.eks. til provstiet. Dette var lejlighedsvis blevet drøftet i bestyrelsen, men det ville også have sine negative konsekvenser. Hun så det som et input til bestyrelsens fortsatte arbejde.

 

Hun orienterede om, at forhandlinger om en overenskomst var den eneste realistiske mulighed, da ministeriet ophørte med at benytte tjenestemandsansættelsen. Forhandlingerne om overenskomsten gav mulighed for at få indflydelse på ansættelsesvilkårene.

 

I forhold til medarbejderrepræsentanter, var hun enig i, at der kunne siges for og imod stemmeret for medarbejderrepræsentanter. Bestyrelsens opfattelse er, at det er væsentligt at sikre medarbejderrepræsentation i alle bestemmende organer i folkekirken.

 

Hun mente ikke at det var realistisk at arbejde imod den særstatus for præsterne som følger af deres forkyndelsesfrihed.

 

Endelig opfordrede hun til, at medlemmerne bliver bedre til at formidle det de brænder for og står for til arbejdsgivere og samarbejdspartnere, herunder præsterne.

 

Erik Hildebrandt-Nielsen bad om ordet for at tale om det forhold, at gæsterne var blevet bedt om at forlade generalforsamlingen under eventuelt. Han fandt at det generelt var en styrke at gæsterne var repræsenteret under hele generalforsamlingen, og at der ikke var blevet sagt noget, som gæsterne ikke kunne tåle at høre. Snarere fandt han at det ville være gavnligt, om de hørte de frustrationer der blev givet udtryk for. Han ville ikke i den konkrete situation gøre indsigelse, men opfordrede til, at det ikke bliver praksis.

 

Charlotte Muus Mogensen respekterede ønsket om at lukke en del af generalforsamlingen, men tilsluttede sig i øvrigt betragtningerne fra Erik Hildebrandt-Nielsen. Hun erindrede i øvrigt om at der tages referat fra generalforsamlingen som offentliggøres. Hun var sikker på at bestyrelsen efterfølgende ville evaluere årsmødet, herunder generalforsamlingen.

 

Søren Rasmussen talte om digitale lydgengivere, som han ikke ville kalde kirkeorgler. Han berettede at der ved 53 kirker er indført digitale instrumenter som hovedinstrument. Han opfordrede andre medlemmer til lokalt at være ambassadører for det klassiske pibeorgel.

 

Ann-Kirstine Christiansen mente, at det er muligt at argumentere økonomisk for det klassiske orgel, som har en markant længere holdbarhed end et digitalt instrument.

 

Rikke Kursch spurgte til andre medlemmers erfaringer med tjenester i kapellet uden gejstlig medvirken, idet hun fandt det problematisk at skulle deltage i sådanne tjenester.

 

Sven Verner Olsen berettede at have erfaring med at tjenester uden gejstlig medvirken ikke blev anset for at være en tjenestepligt, idet de ikke kunne betragtes som folkekirkelige handlinger.

 

Charlotte Muus Mogensen bekræftede at det forholdt sig således. Er man ansat i folkekirken, vil ikke-folkekirkelige handlinger normalt ikke være en del af ens tjenestepligt, og hun opfordrede til at man ved tvivlstilfælde henvender sig på sekretariatet.

 

Sven Verner Olsen opfordrede til opmærksomhed omkring det kommende menighedsrådsvalg, blandt kormedlemmer, korforældre og lignende kunne der være mulige kandidater med kendskab til kirken og kirkemusikken, som ville gøre gavn i menighedsrådene.

 

Birgitte Stage ønskede at takke bestyrelsen, og ikke mindst Charlotte Muus Mogensen.

 

Karin Schmidt Andersen holdt på vegne af medlemmer og bestyrelse en takketale for Charlotte Muus Mogensen for hendes 20 år i bestyrelsen, heraf de seneste 10 år som formand.

 

Charlotte Muus Mogensen takkede medlemmerne for tilliden gennem mange år, og hun takkede bestyrelsesmedlemmer gennem årene for samarbejdet. Derudover rettede hun en tak til samarbejdspartnere og til sekretariatet.

 

Dirigenten lukkede generalforsamlingen kl. 16.15.

 

 

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.