Bestyrelsens beretning 2016

Statistik
DOKS har 575 medlemmer, som fordeler sig med 398 medlemmer i den aktive sektion, 32 medlemmer i den frie sektion og 145 medlemmer i den passive sektion. Heraf er 117 pensionister og 15 studerende.

Af de 398 medlemmer i den aktive sektion er 335 ansat i fuldtidsstillinger.

I den aktive sektion er 259 tjenestemænd og 137 overenskomstansatte.

16 medlemmer i den aktive sektion er fastansat på kirkemusikskolerne i hel- eller deltidsstillinger. 7 medlemmer i den aktive sektion er ansat i kantorstillinger. Organisationsprocenten i den aktive sektion er ca. 98 %.

Forhandlinger om løntillæg
I sidste års beretning redegjorde bestyrelsen for den aftale, der blev indgået i forbindelse med OK15, der gør det muligt at forhandle løntillæg for tjenestemænd udenfor lokal- og cheflønspuljen. I foråret 2015 drøftede bestyrelsen, tillidsrepræsentanterne og sekretariatet scenariet for disse forhandlinger, og på den baggrund meddelte DOKS i juni 2015 Kirkeministeriet, at DOKS ville delegere retten til at indgå lønaftaler for tjenestemændene til foreningens tillidsrepræsentanter.

Kort efter meddelte Kirkeministeriet, at man havde delegeret retten til at indgå aftaler efter den nye ordning til det enkelte menighedsråd.

Det var bestyrelsens opfattelse, at alle medlemmer skulle have samme mulighed for at indlede forhandling om tillæg. Man ønskede således ikke at prioritere bestemte grupper. Da det samtidig var vigtigt for bestyrelsen, at medlemmerne blev grundigt orienteret om de nye muligheder, besluttedes det at afholde fire regionale orienteringsmøder, hvortil alle medlemmer blev indbudt. Møderne blev med hjælp fra stedlige organister afholdt i Randers, Fredericia, Ringsted og Bagsværd. Mellem 80 og 90 medlemmer mødte frem, og det gav grundlag for god dialog om de nye udsigter til lønforhandlinger. Desuden fik bestyrelsen lejlighed til at høre om medlemmernes erfaringer på andre vigtige områder.

Forhandlingsforløbet for tjenestemænd blev planlagt således, at der i 2015 blev forhandlet parallelt for overenskomstansatte og tjenestemænd. I juni 2015 udsendte sekretariatet en skrivelse til alle medlemmer med opfordring til den enkelte om at overveje, hvorvidt man ønskede en lønforhandling. Ved fristens udløb havde 55 medlemmer ytret ønske om lønforhandling.

I august og september indledte tillidsrepræsentanterne og sekretariatet forhandlingerne. Ikke uventet var der store variationer i forløbet, både hvad angik varighed og resultat. Generelt kom der dog mange positive tilkendegivelser fra menighedsråd, der gerne ville tilgodese deres medarbejdere. Ikke mindst på tjenestemandsområdet var der en anerkendelse af, at medarbejderen i mange tilfælde havde været på slutløn i årevis uden reel mulighed for lønudvikling.

Samlet set er forhandlingsresultatet ganske positivt og vidner efter bestyrelsens opfattelse om et markant behov for lønudvikling, således som det var DOKS’ påstand under forhandlingerne om et nyt lønsystem.

De kommende år kan næppe forventes at give samme antal forhandlinger og samme resultat, men det ændrer ikke ved, at aftalen om tillæg udenfor pulje synes at være en succes, der nu giver mulighed for lønudvikling efter de seneste års tilsanding af lønsystemet.

Bachelorer - et periodeprojekt aftalt ved OK15    
Ved OK15-forhandlingerne blev der indgået en aftale mellem Kirkeministeriet og DOKS om, at man i overenskomstperioden skulle afklare mulighederne for, at bachelorer kunne omfattes af DOKS’ overenskomst. I så fald vil bachelorer kunne henføres til et akademisk niveau, både hvad angår forhandlingsret og aflønning, således som det kendes fra det øvrige statslige arbejdsmarked. DOKS har ved flere tidligere overenskomstforhandlinger rejst krav om, at dette burde være tilfældet.

Ved forhandlingerne med ministeriet anførte DOKS, at da der ud fra et politisk ønske er indført bacheloreksamen på konservatoriet som et selvstændigt kompetenceniveau på en akademisk uddannelse, bør man også fra politisk side anerkende ønsket om, at bachelorerne må kunne henføres til en akademisk organisering.

DOKS anførte i den forbindelse, at bacheloreksamen normalt anses for at være en akademisk eksamen, som organiseres og aflønnes i overensstemmelse hermed. DOKS påpegede desuden, at der undertiden efterspørges kirkemusikere der tillige har andre kompetencer, og at en aftale vedrørende bachelorer kunne understøtte, at personer med en kirkemusikalsk bacheloreksamen får mulighed for vælge en anden kandidatoverbygning, hvorved disse behov tilgodeses.

Kirkeministeriet pegede på, at gruppen af bachelorer indtil nu er meget lille, idet næsten alle bachelorer fortsætter på kandidatdelen. Man mente desuden, at behovet for at slå egentlige bachelorstillinger op ikke var til stede, og henviste i den forbindelse til tilkendegivelser fra Landsforeningen af Menighedsråd. Selvom man ikke var afvisende overfor DOKS’ øvrige argumenter, mente man ud fra en samlet vurdering ikke, at der var grundlag for en aftale.

Efter en møderække måtte DOKS derfor konstatere, at yderligere forhandlinger var udsigtsløse.

Ved tidligere forhandlinger om OK11 var Kirkeministeriet i udgangspunktet indstillet på at indgå en aftale om bachelorer, men da gjorde de økonomiske forhold det umuligt at lande aftalen. DOKS har i forbindelse med forhandlingssammenbruddet udtrykt frustration over, at Kirkeministeriet nu når frem til den modsatte konklusion. DOKS anser ministeriets holdning for at være kortsigtet i forhold til folkekirkens fremtidige behov.

Vikartakster
Vikartakster har været et tilbagevendende emne på de senere års generalforsamlinger. Ved orienteringsmøderne i juni 2015 havde bestyrelsen god mulighed for sammen med de fremmødte medlemmer at drøfte de problemer de manglende vikartakster giver.

Holdninger og oplevelser hos medlemmerne var meget forskellige, både med hensyn til behovet for vejledende vikartakster og taksternes størrelse. Bestyrelsen drøftede indgående de meldinger der var kommet fra medlemmerne, og konklusionen blev at DOKS ville udmelde vejledende vikartakster.

I martsnummeret af Organistbladet har bestyrelsen derfor offentliggjort DOKS’ vejledende takster. At taksterne er vejledende betyder, at medlemmerne ikke er forpligtet til at benytte dem, ligesom arbejdsgiver ikke er forpligtet til at tilbyde dem. Bestyrelsen anbefaler, at der altid indgås aftale om aflønning, inden man påtager sig vikaropgaver.

Høringssvar vedrørende lov om kollektiv forvaltning
I efteråret 2015 afgav DOKS høringssvar til Kulturministeriet vedrørende lov om kollektiv forvaltning. Lovforslaget er afslutningen på en flerårig proces, hvor EU-direktiver sætter nye regler for ophavsretten og muligheden for at fordele ophavsretsmidler.

DOKS har fulgt processen nøje, og har flere gange i processen afgivet høringssvar. Det samme har en række andre organisationer med interesse for området. Sigtet har været at undgå, at det nye EU-direktiv grundlæggende ændrer ved det velfungerende danske forvaltningssystem, herunder muligheden for at foretage kollektiv fordeling.

Forslaget vedrørende lov om kollektiv forvaltning synes bedre, end hvad man kunne have frygtet. Det ændrer dog ikke ved, at der må imødeses en reduktion af de kollektive midler (Gramex- og CopyDan) som fordeles via DOKS, og som yder støtte til mange vigtige projekter på det kirkemusikalske område.

Supplering af bestyrelsen
Som det er medlemmerne bekendt, afgik bestyrelsesmedlem Preben Nørgaard Christensen ved døden efter et tragisk trafikuheld kort efter årsmødet i 2015.

Bestyrelsen i DOKS er, som en arbejdende bestyrelse, afhængig af, at bestyrelsesmedlemmerne hver især bidrager til de mange forskelligartede opgaver. Bestyrelsen fandt derfor behov for at supplere sig, således som foreningens vedtægter giver mulighed for. Man anmodede Peter Bjerregaard Mortensen om at indtræde i bestyrelsen, hvilket han indvilgede i.

Tillidsrepræsentanter
Da det stod klart, at tillidsrepræsentanterne ville få en central rolle i forhandlingerne om tillæg for tjenestemænd, inviterede bestyrelsen til en ekstraordinær temadag om lønforhandlinger, hvor man sammen kunne finde den bedste indgangsvinkel til forhandlingerne.
 
Den store interesse blandt tjenestemændene for at få forhandlet tillæg betød, at mange af tillidsrepræsentanterne oplevede et hektisk forhandlingsforløb i september og de efterfølgende måneder – en opgave tillidsrepræsentanterne løste på fornemste vis. Det forventes, at TR-korpset fremover på samme måde være omdrejningspunktet i medlemmernes lokale lønforhandlinger.

Ultimo 2015 blev der afholdt valg af tillidsrepræsentanter for den nye 2-årige periode (2016-2017). Det glæder bestyrelsen, at så mange har været villige til genvalg, og at alle poster nu igen er besat. Et velfungerende TR-korps er i bestyrelsens øjne en væsentlig del af DOKS’ organisation, til stor hjælp for mange medlemmer og et afgørende supplement til sekretariatet.

Konsulentordning ved besættelse af organiststillinger i Københavns Stift
I et samarbejde mellem DOKS, Københavns biskop, Landsforeningen af Menighedsråd og Det Kongelige Danske Musikkonservatorium har man det seneste år arbejdet på en vejledning om brug af konsulenter i forbindelse med organistansættelser. Vejledningen iværksættes i første omgang i Københavns Stift. Det er bestyrelsens håb, at initiativet bliver godt modtaget af såvel menighedsråd som ansøgere til de ledige stillinger.

Ordningen skal sikre, at menighedsrådene har adgang til faglig kompetence i ansættelsesprocessen og medvirke til et godt forløb for alle parter, såvel hvad angår opslag af stillingen, vurdering af ansøgernes uddannelse og kompetencer, som prøvespil og samtale. Forhåbentlig vil ordningen blive brugt flittigt.

Landsforeningen af Menighedsråd har udtrykt sig positivt om initiativet, og ser muligheder i at udbrede ordningen til hele landet. Dette arbejdes der fortsat på.

Nytårspublikation og reformationsfejring
Frem mod reformationsfejringen i 2017 har DOKS ønsket at tilvejebringe nye kompositioner der kan bruges i gudstjenesten. I den forbindelse er DOKS’ tradition for at udsende en nytårshilsen til medlemmerne en oplagt mulighed for at forberede reformationsfejringen.

Sidste år udkom Bo Grønbechs variationsværk over ”Nu fryde sig hver kristen mand”, og ved dette årsskifte udsendtes ”Satser for lige stemmer, unisont kor og solosang til bibeltekster og salmetekster af Martin Luther”.  Bestyrelsen ønskede at præsentere nye satser for ligestemmige kor til gavn for de mange af DOKS´ medlemmer, der leder børne- og ungdomskor, og som arbejder for at sikre kvalitet og høj standard på dette område. Tillige ville man gerne præsentere et større gudstjenesteegnet repertoire for solosangere både til brug i de kirker, der har én kirkesanger ansat, og til steder med solistisk uddannede korsangere. Forhåbentlig vil samlingen blive brugt og fastholde Luthers salmer som stadigt aktuelle.

Som en ekstraordinær fejring af reformationsåret har DOKS bestilt et orgelværk hos komponist og professor Niels Rosing-Schow, og vi ser frem til uropførelsen, der vil finde sted ved årsmødet i 2017. Værket forventes udgivet hos Wilhelm Hansen, hvilket vil sikre, at det også kan få international udbredelse.

Organistbladet
Visse af Organistbladets traditionelle funktioner, som f. eks. stillingsannoncer, bliver gradvist flyttet til hjemmesiden.  Der er dog stadig en del menighedsråd, der ønsker at annoncere ledige stillinger i Organistbladet.  Bestyrelsen følger bladets udvikling i tæt samarbejde med redaktøren.

Organistbladet bringer såvel fagforeningsstof som musik- og kirkefaglige artikler. I 2015 har bladet f.eks. bragt en artikelserie om tidsregistrering for medarbejdere, reportager fra stævner og faglige konferencer, tre sammenhængende artikler om kirkemusikken under nazismen og et temanummer om Carl Nielsen og orglet.

Organistbogen på nettet
Organistbogen viser en stor kulturarv i de mange orgler af høj kvalitet, vi har i Danmark, og bestyrelsen har skønnet, at denne vidensdeling kun kan gavne vores stand. Man har derfor besluttet at gøre online-udgaven af Organistbogen åben for alle, så log-in ikke længere er nødvendigt.

Uddannelser
Bestyrelsen har arbejdet med en kortlægning af de forskellige kirkemusikalske uddannelser. Baggrunden for dette er den øgede differentiering og tiltagende usikkerhed om indholdet i de kirkemusikalske uddannelser, der tilbydes såvel fra konservatorier som kirkemusikskoler. Hensigten er, at denne kortlægning skal give overblik og være nyttig også for menighedsråd, der skal ansætte ny organist.

Det er blevet tydeligt, at en kirkemusikalsk konservatorieuddannelse er under konstant forandring. Dette skyldes både nye og anderledes forventninger fra arbejdsgiverne og de økonomiske vilkår, som uddannelsesinstitutionerne er underlagt. DOKS’ bestyrelse ser med bekymring på den politiske beslutning om besparelser på uddannelsesområdet, som vil få betydning for de kirkemusikalske uddannelser i konservatorieregi. 

Bestyrelsen har under dette arbejde med glæde konstateret, at der synes at være god overensstemmelse mellem indholdet på konservatoriernes uddannelser og de kompetencer, der efterspørges.

Rekruttering
På konservatorierne er der en bekymring over, at der set i et længere perspektiv er en dalende interesse for uddannelse i kirkemusik. Antallet af ansøgere varierer dog en del fra år til år.

På kirkemusikskolerne er der fortsat god søgning til Kirkemusiker med Orgel og Korledelse (den tidligere PO-uddannelse), og hvert år er der studerende med baggrund fra kirkemusikskolerne der søger optagelse på konservatorierne.

Den fremtidige fødekæde til konservatorierne bør sikres, og bestyrelsen har derfor fokus på mulighederne for positivt at påvirke rekrutteringen af kommende organister. I de seneste år har der været gode og succesrige initiativer som har vist, at der blandt børn og unge kan vækkes en stor interesse for orglet. De hidtidige initiativer kan imidlertid ikke stå alene, og det er bestyrelsens håb, at lignende tiltag vil se dagens lys i de kommende år og sikre den kirkemusikalske fødekæde.

Kirkemusikskolerne
Efter et par års vakance er rektorstillingen i Vestervig blevet besat, idet Tine Fenger Pedersen pr. 1. januar 2016 er blevet ansat som rektor. Tine Fenger Pedersen, der er uddannet både som organist og pianist, har i flere år været ansat som lærer i Vestervig.

En budgetanalyse for kirkemusikskolerne, der har været undervejs i op mod to år, er næsten afsluttet. De tre kirkemusikskolers økonomi kan nu meget bedre sammenlignes. Visionsdelen af budgetanalysen har ventet på den nye rektor i Vestervig og mangler derfor endnu at blive tilendebragt. Budgetrammerne fastlægges i fremtiden for en treårig periode og bliver formentlig mere stabile.

Bestyrelsen er blevet opmærksom på, at en del medlemmer mangler kendskab til, at kirkemusikskolerne også udbyder kurser af relevans for DOKS-medlemmer. Bestyrelsen opfordrer derfor medlemmerne til at være opmærksomme på kirkemusikskolernes kursusudbud og for den mulighed, at man som gruppe kan henvende sig med ønsker om kurser i specifikke emner eller områder.

Kompetencefonden
Som resultat af overenskomstforhandlingerne modtager Kirkeministeriet midler til udvikling af kompetencer for de ansatte i folkekirken. Kompetenceudvikling er et fælles ansvar for medarbejder og arbejdsgiver, og midlerne fra kompetencefonden skal ses som et supplement til de eksisterende budgetter. Ansøgning sker på baggrund af den udviklingsplan, der er lagt ved en MUS-samtale. DOKS’ del af puljen for 2015 udgjorde kr. 85.989. Der indkom 12 ansøgninger fra 10 ansøgere med et samlet ansøgt beløb på kr. 358.120. Fire ansøgninger blev delvis imødekommet.

Ministeriet har nu udviklet et nyt og overskueligt indtastningssystem, der har lettet proceduren væsentligt for alle parter i ansøgningsprocessen.

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd
Arbejdsmiljørådet har i det seneste år haft fokus på at fastsætte rammerne for et pilotprojekt om at etablere en rådgivningsenhed, som skal kunne rådgive menighedsråd og ansatte om problemer med arbejdsmiljøet. Projektet blev bakket op af Kirkeministeriet med en bevilling på 2,5 millioner kr. over tre år.

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd udarbejder forskellige vejledningsmaterialer, f.eks. har rådet udsendt vejledning om arbejdsmiljø i forbindelse med skimmelsvamp. Desuden arbejdes der på en vejledning om ansvaret for arbejdsmiljøet, når flere menighedsråd samarbejder. 

Kirkemusikalsk Kompetencecenter
Der har været afholdt møde i styregruppen for Kirkemusikalsk Kompetencecenter (KMKC), hvor DOKS er repræsenteret sammen med de øvrige fagforeninger på det kirkemusikalske område, de tre kirkemusikskoler og konservatorier samt FUK og FUV.  Der er fortsat en stabil interesse for hjemmesiden kmkc.dk, og der registreres også en del nye brugere. Styregruppen er opmærksom på, at der kunne være behov for en styrkelse og opdatering af ”bag om helligdagen” med nye forslag til musikvalg til kirkeåret. Dette afventer en øget økonomisk ramme, som vil blive forsøgt rejst af initiativudvalget.

Nordisk Faglig Konference, Nordisk Kirkemusikråd og Nordisk Kirkemusik Symposium
I begyndelsen af januar måned fandt Nordisk Faglig Konference sted i København, hvor DOKS (i samarbejde med Organistforeningen) var vært for vore nordiske kolleger fra Norge, Sverige, Finland og Island. Vi havde tilrettelagt et program, der ud over den faglige konference bød på besøg på DKDM, DR´s koncerthus, morgenandagt i Domkirken og en minikoncert i Holmens Kirke.

På konferencen drøftedes en lang række af de faglige problemstillinger og erfaringer, som de faglige organisationer i de nordiske lande gør sig med hensyn til løn- og ansættelsesvilkår for kirkemusikere. Det er altid udbytterigt at udveksle erfaringer om disse emner, som viser mange fælles træk landene imellem, men også tydelige forskelle. På konferencen hørte man f.eks. om svenske tanker angående asylansøgeres indflydelse på gudstjenestelivet og kirkemusikken. Fra Norge blev der orienteret om overvejelser om organistens indvielse til tjenesten.

Derudover blev mange af de sidste spørgsmål omkring Nordisk Kirkemusik Symposium i dagene 8.-11. september 2016 i Göteborg drøftet.  Titlen på symposiet er ”Kirkemusikkens kraft”, og der lægges op til et spændende program, hvor Danmark deltager med kor, organister og oplægsholdere. DOKS håber, at mange af medlemmerne vil tilmelde sig og gøre symposiet til et vigtigt omdrejningspunkt i dialogen om kirkemusikken i nutid og fremtid.

Hvis man ikke allerede har tilmeldt sig, kan det stadig nås. Alle informationer kan findes på www.nks2016.se

Europäische Konferenz für Evangelische Kirchenmusik (EKEK)
DOKS er medlem af den europæiske forening for protestantisk kirkemusik. Foreningen, der har medlemmer fra 19 lande, holdt sit årlige møde 24.-27. september i Strasbourg. Konferencens hovedtema var rekruttering af fremtidens kirkemusikere. Organistbladet fra november 2015 bragte en reportage fra dette møde. Næste EKEK-møde finder sted 22.-26. september 2016 i Løgumkloster.

Dansk Kunstnerråd
Dansk Kunstnerråd, bestående af 24 professionelle kunstnerorganisationer, arbejder for at tydeliggøre kunstens og kunstnernes nødvendighed og placering i samfundet og i det politiske rum. Et fokusområde har været kunsten og kulturens rolle i public service-begrebet. Kulturministeriet har nedsat et udvalg, der i to år frem til 1. januar 2017 skal arbejde med at definere public service i fremtidens mediebillede. Udvalget er sammensat af forskere og mediefolk, ingen kunstnere er udpeget. Dette har Dansk Kunstnerråd og en række af organisationerne udtrykt utilfredshed med i form af høringssvar og debat. Gennem kunstneriske manifestationer, heriblandt en række videoklip tilgængelige på de sociale medier, har man gjort opmærksom på at kunst og kultur er en indlysende del af public service-begrebet og er det, der definerer os som mennesker og medborgere.

Lille Skiveren
DOKS har i sameje med seks andre organisationer del i Lille Skiveren og kan årligt gøre brug af fire uger til fordeling blandt medlemmerne. De ledige uger bekendtgøres i Organistbladet, og fordeling sker ved lodtrækning blandt de indkomne ansøgninger. Huset indeholder to stuer, to badeværelser, stort køkken med opvaskemaskine og spiseplads, to atelierer og værelser med i alt ti sovepladser. Det er en stadig udfordring at vedligeholde huset. Træfældning, opsætning af nyt hegn og maling af vinduer er blandt de nært forestående opgaver. Der er stor interesse for at gøre brug af huset til arbejds- og ferieophold.

Legatboliger
Ansøgning om tildeling af arbejdslegater på Klitgården, Skagen, kan ske to gange om året, d. 1. marts og d. 15. august og rettes til Klitgården Fonden.

Skandinavisk Forening - Circolo Scandinavo, Rom - er åbent for skabende og udøvende kunstnere fra de nordiske lande. Man kan søge ophold af 1-3 måneders varighed. Interesserede kan hente yderligere oplysninger på foreningens hjemmeside www.circoloscandinavo.it. Ansøgningsfrist er én gang om året d. 1. april.

DOKS er medlem af Skandinavisk Forening, der udover at drive kunstnerhuset også har til formål at formidle nordisk kunst til det italienske folk.

Samarbejde
I 2015 fratrådte Akademikernes mangeårige direktør, Martin Teilmann. Martin Teilmanns forhandlingsmæssige kompetencer havde stor betydning i Akademikerne. Akademikerne skal kunne favne meget forskelligartede organisationer, både i størrelse og holdning, og det kan være en udfordring.

DOKS’ bestyrelse er tilfreds med, at Akademikernes bestyrelse valgte Sine Sunesen som ny direktør. DOKS kender hende fra tidligere samarbejde, og hendes forhandlingsmæssige kompetencer er ubestridelige, ligesom hun har stort kendskab til det offentlige forhandlingssystem. Ved udgangen af 2015 fratrådte den hidtidige formand for Akademikerne, Finn Rosendahl Larsen. Ny formand er Lars Qvistgaard, som kommer fra DJØF. Vi ser frem til samarbejdet med begge.

Fællesrådet for Udøvende Kunstnere er stadig en god samlende platform for de udøvende kunstnere. Der er i øjeblikket aftalt en mødefrekvens på tre møder årligt, hvor organisationerne drøfter stort og småt og ikke mindst ophavsretsmæssige spørgsmål, som er af afgørende betydning.

Organistforeningen er stadig en af vore nærmeste samarbejdspartnere, og i den sammenhæng skal tillige CO10 nævnes som en god og loyal samarbejdspartner.

Det øgede samarbejde mellem kirkefunktionærorganisationerne fortsætter og udvikles. Det udmønter sig i samarbejde i konkrete situationer, hvor det at stå sammen er en styrke.

Formændene for kirkefunktionærorganisationerne mødes 2-3 gange årligt. I år holdes der tillige et større fællesmøde med repræsentanter fra organisationernes bestyrelser, hvor aktuelle emner vil blive drøftet.

Samarbejdet i Tjenestemænds- og Overenskomstansattes Fællesrepræsentation i AC (TOAC) er baseret på et stærkt og tillidsfuldt samarbejde imellem organisationerne. Med sin fællesrepræsentation i AC er dette samarbejde vigtigt, da TOAC er talerør for alle TOAC’s organisationer.

Afslutning
På generalforsamlingen d. 19. april vil denne skriftlige beretning, vanen tro, blive fulgt op af en supplerende mundtlig beretning.

 

 

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.