Referat af DOKS’ ordinære generalforsamling den 6. maj 2014 på hotel Maribo Søpark, Maribo

1. Valg af stemmetællere

 

Formand Charlotte Muus Mogensen bød velkommen.

 

Bestyrelsen foreslog at Vibeke Astner, Philip Schmidt-Madsen samt Bjørn Arberg blev valgt som stemmetællere. Forsamlingen tilsluttede sig.

 

Generalforsamling I2. Valg af dirigent

 

Som dirigent foreslog bestyrelsen Helle Samson, stiftskontorchef for Lolland/Falster stift.

Helle Samson blev valgt.

 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

 

Dirigenten fik forsamlingens tilladelse til at generalforsamlingen kunne optages.

 

Dirigenten fik forsamlingens godkendelse til at generalforsamlingen kunne overværes af foreningens gæster. Det drejede sig om Jørgen Degn Bjerrum fra Den danske Præsteforening, Michael Fagerlund fra Landsforeningen af Menighedsråd samt Eric Holm fra Dansk Kirkemusiker Forening.

 

Derefter gik man videre til pkt. 3.

 

Dirigenten gav ordet til Charlotte Muus Mogensen.

 

 

3. Bestyrelsens beretning over det forudgående foreningsår fremlægges til godkendelse

 

Supplerende mundtlig beretning - 2013

 

 

Afdøde

 

Siden sidste generalforsamling er 5 medlemmer af Dansk Organist og Kantor Samfund afgået ved døden.

Ejlif Hjorth Johansen, 71 år gammel, organist ved Flintholm kirke, København

Asta Margrethe Knudsen, 93 år gammel, tidligere organist ved Vor Frue kirke, Svendborg

Johannes Nielsen, 102 år gammel, tidligere organist ved Fredens kirke, Odense

Axel Bent Rechnagel, 77 år gammel, tidligere organist ved Vor Frue kirke, Nyborg

Olav Pedersen, 74 år gammel, tidligere organist ved Bjerringbro kirke

 

Jeg beder jer ved et øjebliks stilhed at ære vore afdøde kollegers minde.

 

OK 13 – periodeprojekter

I bestyrelsens skriftlige beretning orienterede vi om to periodeprojekter, et vedrørende ny løn og et om en arbejdstidsaftale for tjenestemænd og det utilfredsstillende ved at processen er gået i stå pga. af manglende tilbagemelding fra Moderniseringsstyrelsen.

 

Siden har AC, efter aftale med DOKS, taget kontakt til Moderniseringsstyrelsen, hvor AC har påpeget det problematiske i den langvarige sagsbehandling. Bestyrelsen forventer derfor snarest at kunne komme videre med forhandlingerne.

 

Administrative forhold på sekretariatet

Bestyrelsen iværksatte i efteråret 2013 en analyse om behov og muligheder for erhvervelse af et nyt administrativt medlemssystem til anvendelse på foreningens sekretariat. Nyt software kan forenkle og samle oplysninger om de enkelte medlemmer og deres stillinger, samt give større sikkerhed og bedre beskyttelse af data. Foreningens nuværende løsning har fungeret godt i en lang årrække, men er også kommet under pres af et stigende antal opgaver. Et nyt system vil i det daglige kunne forbedre sekretariatets muligheder for at betjene medlemmerne, og det vil lette en del af foreningens administrative procedurer.

 

Et nyt medlemssystem kræver en betydelig økonomisk investering for foreningen, og det er naturligvis vigtigt at overveje mulighederne grundigt. Men bestyrelsen finder at tiden er moden til at fremtidssikre foreningens medlemssystem, og det forventes derfor at et nyt system kan implementeres i løbet af 2014.

 

Også håndteringen af mails har krævet nye IT-løsninger, idet mængden af mails til og fra sekretariatet er steget ganske betragteligt i de seneste 6 – 7 år. Det har gjort det nødvendigt at overveje administrative løsninger, der sikrer at de mange vigtige informationer som foreningens mails repræsenterer, arkiveres betryggende. Et behov som i særlig grad blev aktualiseret i forbindelse med et teknisk nedbrud i starten af 2014. Bestyrelsen har derfor taget skridt til at foreningen erhverver en mailserver, som samtidig giver sekretariatet bedre planlægningsværktøjer.

 

Med erhvervelsen af en egen mailserver har det været nødvendigt at flytte foreningens mails fra den hidtidige leverandør. En konsekvens heraf er, at tilbuddet om at medlemmer kan benytte sig af en DOKS-mailadresse ophører. Brugen af den særlige DOKS mailadresse har været vigende de seneste år, og det har været bestyrelsens indtryk, at mange medlemmer har mailadresser i andet regi. De medlemmer, som hidtil har benyttet en DOKS-mailadresse som deres primære mail, har dog fået mulighed for at bevare deres mailadresse og flytte med over på den nye server. Men på grund af begrænsninger i den licens som knytter sig til den nye server, har foreningen ikke mulighed for at tilbyde nye brugere en DOKS-mailadresse.

 

Vielser i det fri

I bestyrelsens skriftlige beretning orienterede vi om et nyt tillæg til vejledning om vielser i det fri, hvori biskopperne har udtalt at der for det enkelte menighedsråd eksisterer en forpligtigelse til at stille kirkefunktionærer til rådighed for kirkelige handlinger. Bestyrelsen tilkendegav i beretningen at det efter vores opfattelse må være arbejdsgiveren, dvs. menighedsrådet som alene kan bestemme om og hvordan kirkefunktionærer skal stå til rådighed. Vi berettede ligeledes at DOKS sammen med CO10 som er centralorganisation for Organistforeningen havde begæret forhandling herom med Kirkeministeriet.

 

Forhandlingen fandt sted i slutningen af marts. Til vores store overraskelse redegjorde Kirkeministeriet for, at der efter deres opfattelse er en sådan forpligtelse for menighedsrådene. Dette er efter DOKS’ opfattelse i direkte modstrid med de udmeldinger vi fik fra ministeriet under forhandlingerne om en overenskomst, hvor man fra ministeriets side understregede at det alene tilkommer menighedsrådet at afgøre, om og i hvilket omfang der skal være kirkefunktionærer til rådighed for gudstjenester og kirkelige handlinger.

 

Teoretisk set kan man anlægge det synspunkt, at det kan være organisten underordnet om der eksisterer en sådan forpligtelse for menighedsrådet, men i praksis vil en konflikt mellem præst og menighedsråd om hvorvidt kirkefunktionærer skal medvirke til vielser i det fri, eller andre typer tjenester, placere organisten i begivenhedernes centrum i klemme mellem de stridende parter. Her er entydighed afgørende, og det er efter vores opfattelse meningsløst, hvis ikke det er menighedsrådet som arbejdsgiver der i sådanne tilfælde har det afgørende ord, ikke mindst fordi alle arbejdsgiverforpligtelser i øvrigt påhviler menighedsrådet.

 

Bestyrelsen arbejder videre med emnet, og vi er i drøftelser med andre organisationer der har interesse i emnet. Indtil videre opfordrer vi medlemmer til at kontakte sekretariatet i tvivlstilfælde.

 

Ny bekendtgørelse om medarbejdermøde

I april 2014 har DOKS afgivet høringssvar vedrørende udkast til en ny bekendtgørelse om medarbejdermøder og valg af medarbejderrepræsentant. Den nye bekendtgørelse har primært til formål at opdatere medarbejdermødet, således at medarbejdermødets dagsorden indeholder forhold omkring arbejdsmiljø og medarbejderudviklingssamtaler.

 

En enkelt væsentlig ændring er dog ændring af valgproceduren vedrørende valg af medarbejderrepræsentant, hvor det af udkastet fremgår, at medarbejderrepræsentanten fremover vælges ved almindelig afstemning blandt samtlige medarbejdere. Hidtil har hver stillingskategori haft én stemme ved valget.

 

Efter nogen overvejelse har DOKS tilsluttet sig den nye valgprocedure, ud fra en overvejelse om at medarbejderrepræsentanten bør sikres bredest mulige opbakning.

 

Betænkning 1544

Bestyrelsen arbejder på et høringssvar vedrørende betænkning 1544 om folkekirkens fremtidige styrelse. Betænkningens forslag er ganske vidtrækkende, og bestyrelsen har endnu ikke færdigbehandlet betænkningen.

 

Indtil nu hæfter bestyrelsen sig ved, at omend det er positivt at der til et ”folkekirkens fællesudvalg” foreslås at der skal være to repræsentanter for kirkefunktionærer, hvor den ene skal repræsentere kirkemusikken, så er det beklageligt at disse repræsentanter i forslaget kun tillægges observatørstatus. En modernisering af folkekirkens styrestruktur bør naturligvis sikre, at også kirkefunktionærernes røst kan indgå på lige vilkår når der skal træffes vigtige beslutninger om folkekirken.

 

Bestyrelsen finder også, at det med et ”folkekirkens fællesudvalg” bliver vigtigt at sikre åbenhed og høringspligt når der træffes beslutninger, således som Kirkeministeriet har en langvarig tradition for: brede høringer når man foreslår ændringer.

 

Bestyrelsen arbejder videre med foreningens høringssvar som skal være indsendt ultimo maj.

 

Studiesituationen på konservatorierne

Det kongelige danske Musikkonservatorium:

Der har været 8 ansøgere til Bachelor 1. år. heraf 1 udvekslings- og 1 betalingsstuderende. 3 er optaget foruden 1 betalingsstuderende, i alt 4.

På Bachelor 2. og 3. år er der 5 danske og 2 udenlandske studerende.

Der har været 3 ansøgere til Kandidat 1. år, 1 på kirkemusik, 1 på orgel og 1 udvekslingsstuderende.

2 er optaget, 1 på kirkemusik og 1 på orgel. Det vides ikke på nuværende tidspunkt om de udvekslingsstuderende bliver tilbudt plads og om de tager den.

På Kandidat 2. år er der 5 studerende, 3 danske og 2 udenlandske.

Desuden 1 studerende på videreuddannelsen i orgelpædagogik samt 4 i efteruddannelsesforløb.

I Solistklassen 1 studerende (dansk)

Ud af de nuværende studerende er de 4 rekrutteret via udveksling (dvs. de har været her på udveksling før de søgte ind).

 

Det Jyske Musikkonservatorium:

Der er i år optaget 1 ansøger på Bachelor 1. år. Der oprykkes 6 studerende til Bachelor 2. og 3. år.

Ingen er optaget på Kandidat 1. år, men 5 oprykkes til Kandidat 2. år.

Der er 2 ansøgere til solistklassen – prøverne er endnu ikke afholdt. Der er i forvejen 1 studerende i solistklassen.

Der er optaget 1 på diplomuddannelsen, der går i forvejen 2.

Der går 1 studerende på den rytmiske kirkemusikeruddannelse.

 

Syddansk Musikkonservatorium og Skuespilskole:

Der er ingen studerende på Bachelor 1. Dog kan der blive tale om en der er henvist fra et andet konservatorium. 2 studerende oprykkes til Bachelor 2. og 3. år. Der går i alt 6 på kandidat 1. og 2. år. Der er ingen i solistklassen.

 

Folkeskolereform og korarbejde

Den kommende folkeskolereform, der træder i kraft august 2014, har i nogle tilfælde skabt uro omkring spire-, børn- og ungdomskorarbejdet. Undervisningsministeriet arbejder med begrebet ”understøttende undervisning”, der netop kan tilgodese for eksempel korsang. Der er således mulighed for at inddrage eksterne lærerkræfter som organister og korledere idet man kan sammensætte hold, uafhængigt af skoleklasser.

Initiativet må i sagens natur komme fra den lokale kirke.

 

Tak

Tak til alle vores mange samarbejdspartnere: kirkefunktionærorganisationerne og især Organistforeningen samt CO10, TOAC, ikke mindst Officererne, Præsteforeningen og Dansk Musikpædagogisk Forening og endelig Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet.

 

Dernæst skal der lyde en stor tak til de mange medlemmer, der på den ene eller anden måde bidrager til og hjælper med at løse opgaver for foreningen.

 

Tillidsrepræsentanterne løser mange opgaver og er således med til at aflaste bestyrelsen og ikke mindst sekretariatet. Det fortjener de en stor tak for.

 

Organistbladets redaktør Mikael Garnæs skal takkes for kompetent og vedholdende arbejde med bladet ligesom de to trofaste korrekturlæsere Helge Gramstrup og Kirstin Bohn Christiansen.

 

I år skal der lyde en særlig og stor tak til Eva-Marie Kjæhr Olesen for et kvalificeret, omhyggeligt og engageret redaktionsarbejde med Organistbogen. Også Svend Prip og Michael Thomsen skal have tak for deres medvirken i Organistbogsarbejdet, tillige med Helge Gramstrup og Kirstin Bohn Christiansen som har været korrekturlæsere.

 

Tak også til de fire medlemmer der gennem en årrække har stillet sig til rådighed som hhv. interne revisorer og revisorsuppleanter.

 

 

Stor tak til Lene Arberg der på bedste måde passer de mange sekretæropgaver og telefonhenvendelser der er på sekretariatet.

 

Og endelig skal der lyde en stor tak til sekretariatsleder Bjørn Arberg, der gennem en meget lang årrække har ledet sekretariatet på en yderst kompetent og kvalificeret måde.

 

Bjørn er ikke alene fagligt dygtig, men formår også at udvikle og udvide sin viden på alle områder, der har med medlemmernes behov at gøre.

 

 

Herefter satte dirigenten såvel den mundtlige som den skriftlige beretning til debat.

 

Erik Hildebrandt-Nielsen forespurgte om rammeaftalen som Landsforeningen af menighedsråd har etableret med KODA, idet han fandt det meget problematisk hvis der skulle betales for brug af musik ved musikgudstjenester..

 

Charlotte Muus Mogensen redegjorde for, at det er en bestemmelse i ophavsretsloven som giver adgang til brug af beskyttet musik under gudstjenester, og at dette efter DOKS’ opfattelse tillige må gælde musikgudstjenester som afvikles under præstens instruktionsbeføjelse..

 

 

Herefter forespurgte dirigenten om der var yderligere bemærkninger til beretningen. Da det ikke var tilfældet, konkluderede dirigenten at beretningen måtte betragtes som godkendt.

 

 

 

Afgaaende bestyrelse4. Regnskab over det forudgående regnskabsår forelægges til godkendelse

 

Dirigenten gav ordet til kasserer Poul Skjølstrup Larsen, som gennemgik regnskabet, fremsendt med Organistbladets aprilnummer.

 

Han konstaterede at foreningens regnskab igen udviser overskud.

 

Han gennemgik regnskabet. Årets resultat er et overskud på 223.031 kr. som disponeres med 121.150 kr. til henlæggelse til IT og kontormaskiner samt 120.000 kr. til fremtidige forhandlingsudgifter.

 

Foreningens statsautoriserede revisor har gennemgået regnskabet uden påtegning.

 

Dirigenten satte regnskabets godkendelse til afstemning, regnskabet blev enstemmigt godkendt.

 

 

5. Fastsættelse af kontingent, eventuelt indmeldelsesgebyr og eventuelt genindtrædelsesgebyr

 

Dirigenten gav ordet til Poul Skjølstrup Larsen, som fremlagde forslag til kontingent for 2015. Han gjorde opmærksom på at der var en fejl i angivelserne af kontingentforslaget i stævneprogrammet, men at det var korrekt gengivet i Organistbladet nr. 4.

 

Der foresloges følgende kvartalskontingenter for 2015.

 

Aktive medlemmer:                                                                                                                                       1.225 kr.

Aktive med beskæftigelsesgrad under 50%:                                                                                           730 kr.

Den Frie Sektion                                                                                                                                                325 kr.

Passiv-sektionen:

Studerende (i henhold til § 5 stk 5c i vedtægten):                                                                                    50 kr.

Pensionister:                                                                                                                                                         50 kr.

Øvrige:                                                                                                                                                                  275 kr.

 

Genindtrædelsesgebyr                                                                                                                                ½ års kontingent

 

 

Forsamlingen tiltrådte bestyrelsens kontingentforslag

 

6. Indkomne forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer

 

Dirigenten konstaterede, at der ikke var indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

 

 

7. Valg til bestyrelsen

 

Nyvalgt bestyrelseDirigenten redegjorde for, at Poul Skjølstrup Larsen og Klaus Viggo Jensen var på ordinært valg til bestyrelsen for en 3 årig periode samt at begge var indstillet på at modtage genvalg.

 

Desuden var der til bestyrelsen et suppleringsvalg, idet Peter Sloth Andersen havde valgt at udtræde af bestyrelsen inden udløbet af hans valgperiode. Suppleringsvalget var for en periode på ét år. Bestyrelsen havde til denne post indstillet Preben Nørgaard Christensen.

 

Der var ved fristens udløb ikke indkommet andre kandidater.

 

Dirigenten forespurgte forsamlingen om man kunne tilslutte sig bestyrelsens indstilling. Forsamlingen tilsluttede sig.

 

8. Valg af 2 aktive medlemmer til kritiske revisorer samt 2 aktive medlemmer til revisorsuppleanter

 

Dirigenten redegjorde for, at bestyrelsen indstillede Krisztina Vasz Nørbæk og Sven Verner Olsen som kritiske revisorer. Der var ikke andre forslag, og dirigenten konstaterede at de af bestyrelsen foreslåede revisorer var valgt.

 

Som revisorsuppleanter redegjorde dirigenten for, at bestyrelsen indstillede Torkil Steinaa og Birgitte Stage som revisorsuppleanter.

 

Der var ikke andre forslag, og dirigenten konstaterede at de af bestyrelsen foreslåede revisorsuppleanter var valgt.

 

9. Valg af revisor

 

Dirigenten meddelte at bestyrelsen foreslog genvalg af foreningens revisor gennem en årrække, BDO revision, Haderslev afdeling.

 

Forsamlingen tilsluttede sig.

 

 

10. Eventuelt  

 

Ivan Høiberg redegjorde for, at han som en kommentar til Erik Hildebrand Nielsens tidligere indlæg i forhold til KODA mener at der skal indleveres programmer fra koncerter til KODA.

 

Ian Heilmann benyttede lejligheden til at opfordre til deltagelse i et kursus i Løgumkloster om Musik og teologi.

 

Charlotte Muus Mogensen var enig med Ivan Høiberg i at der skal ske indrapportering til KODA.

 

Henrik Colding Jørgensen mente også, at der er pligt til at indrapportere koncertprogrammer til KODA.

 

Erik Hildebrandt-Nielsen causerede over emnet gudstjenester og mad.

 

Klaus Viggo Jensen gjorde opmærksom på at Organistbogen for ikke-medlemmer kan erhverves på sekretariatet. Han opfodrede til at medlemmerne foretager rettelser via hjemmesiden når det drejer sig om ændrede personoplysninger, samt at han gerne modtager besked ved ændringer på de orgler der omtales i bogen.

 

Anne Buch Sørensen forespurgte om muligheden for selv at kunne ændre adgangskoden til hjemmesiden.

 

Charlotte Muus Mogensen forklarede at det desværre ikke er teknisk muligt at give adgang til at ændre koden selv.

 

Jesper Topp mindede om muligheden af at computeren gemmer koderne.

 

Rikke Kursch mente, at oplysningerne om optaget på konservatorierne var bekymrende, og opfordrede til at man igen arbejder mere med rekruttering til faget.

 

Charlotte Muus Mogensen tilsluttede sig at der vedvarende bør arbejdes med rekruttering. Hun oplyste samtidig, at der kommer en del udenlandske organister som har fået ansættelse i folkekirken og som på den måde er medvirkende til at fastholde stillinger på højeste niveau.

 

Hanne Lund Nielsen argumenterede for at der bør rejses krav om 8 ugers barsel før fødsel, som man kender det for nogle områder, og pegede på at arbejdet på orgelbænken kan være særligt besværligt for højgravide.

 

Philip Schmidt-Madsen spurgte til bestyrelsen holdning til uddannelsen på DKDM på kandidatniveau i orgel, hvor man ikke får den kirkemusikalske del med, og hvorvidt denne uddannelse er adgangsgivende til DOKS-stillinger.

 

Han udtrykte samtidig frustration over, at det ikke har været muligt at komme igennem med en central vejledning om personaleforhold ved kirkelukninger.

 

Charlotte Muus Mogensen var ikke bekendt med den konkrete fagkombination på kandidatuddannelsen i orgel. Ansættelse i DOKS-stillinger beror på lov om ansættelse i folkekirken og hvis uddannelser ikke indholdsmæssigt lever op til de krav der kan stilles i stillinger, så kan de afskæres fra at være omfattet af DOKS’ ansættelsesvilkår.

 

Margrethe Østergaard supplerede med at bemærke at det er vigtigt at der er en sammenhæng mellem indholdet på uddannelserne og behovet i folkekirken. Hun betonede betydningen af improvisation som fag.

 

Philip Schmidt-Madsen understregede at der skulle være tale om en ren orgeluddannelse, helt uden de traditionelle kirkemusikalske fag.

 

[Anonymiseret] talte om den manglende respekt for kirkemusikerens funktion hos arbejdsgiveren, og det ansvar medlemmerne selv har for at italesætte kirkemusikkens betydning for folkekirken.

 

Charlotte Muus Mogensen forklarede i forhold til uddannelsen på konservatoriet, at man i givet fald kan optages i DOKS, og kan få ansættelse i en DOKS-stilling, hvis man omfattes af stillinger som DOKS har forhandlingsret til. Hun tilsluttede sig synspunktet om at man både som forening og som medlem har et medansvar for at organistens og kirkemusikkens betydning står klart for arbejdsgiveren og andre.

 

Niels Bitsch Nielsen udtrykte bekymring over om det er muligt at fastholde omfanget af DOKS’s stillinger, i lyset af at tre stillinger på kort tid er faldet ud af DOKS-området.

 

Poul Skjølstrup Larsen svarede, at vi andre steder også har vundet nye stillinger, og at det afgørende er at vi samlet set ikke mister stillinger.

 

Ingegerd Bogh bemærkede om kandidater fra DKDM’s linje at det jo nu er således at alle kan søge stillinger i folkekirken, så det afgørende må jo være om menighedsrådet vælger at ansætte dem.

 

Lise Hanskov efterlyste efteruddannelseskursus i brug af computer.

 

Charlotte Muus Mogensen forklarede at DOKS ikke har et sådant kursus under udarbejdelse, og henviste til at der er flere andre steder man kan søge et kursus, samt til muligheden for at søge kompetencefondsmidler til uddannelse.

 

 

Herefter konstaterede dirigenten, at der ikke var flere der ønskede ordet, og afsluttede derfor generalforsamlingen kl. 16.00.

 

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.