Bestyrelsen skriftlige beretning 2014

DOKS bestyrelseStatistik

DOKS har pr. 1. januar 2014 566 medlemmer. Der er 401 medlemmer i den aktive sektion, 28 i den frie sektion og 137 i den passive sektion, heraf 101 pensionister og 22 studerende. Af de 401 medlemmer i den aktive sektion sidder de 346 i fuldtidsstillinger. Antallet af medlemmer i fuldtidsstillinger er dermed 4 flere end sidste år. 15 i den aktive sektion er helt eller delvist fastansat på kirkemusikskolerne. 7 medlemmer i den aktive sektion er ansat i kantorstillinger. Organisationsprocenten i den aktive sektion er 98 %.

 

Løn og ansættelsesvilkår

Opfølgning på OK13

Ved overenskomstforhandlingerne i 2013 aftalte Kirkeministeriet og DOKS to periodeprojekter vedrørende ansættelsesvilkårene for tjenestemænd under DOKS’ forhandlingsområde. Det ene projekt vedrører forhandlinger om et nyt lønsystem med mulighed for lokale lønforhandlinger, det andet projekt vedrører forhandlinger om en arbejdstidsaftale for tjenestemænd.

Periodeprojekter er et tilsagn om at der optages forhandlinger i perioden, uden forpligtelse til at der opnås en aftale.

Kirkeministeriet og DOKS begyndte forhandlinger i oktober 2013. DOKS medbragte et forhandlingsudspil på lønområdet, hvor vi bestræbte os på at skitsere en løsningsmodel, som kunne imødekomme såvel medlemmernes som arbejdsgiversidens ønsker. DOKS’ udspil blev godt modtaget i ministeriet, hvor man dog bl.a. pegede på nogle problemer i forhold til samspillet med de øvrige kirkefunktionærgrupper, der fører tilsvarende forhandlinger. Efter ministeriets ønske afventer forhandlingerne om en arbejdstidsaftale udfaldet af forhandlingerne om et nyt lønsystem. Ministeriet har oplyst, at resultatet fra de indledende forhandlinger efterfølgende er sendt til Moderniseringsstyrelsen, som skal godkende at der er grundlag for fortsatte forhandlinger. Moderniseringsstyrelsen har endnu ikke svaret, hvilket har sat forhandlingerne på utilfredsstillende langt stand by.

Det er bestyrelsens opfattelse, at tiden nu må være inde til at gennemføre det nye lønsystem som DOKS har rejst krav om ved så godt som alle overenskomstforhandlinger gennem de sidste 12 år. Med forhandlingsudspillet er det vores opfattelse, at vi har tilvejebragt muligheden for en gnidningsløs overgang til et nyt lønsystem for såvel arbejdstagere som for de lokale arbejdsgivere. Bestyrelsen vil finde det utilfredsstillende, hvis der med henvisning til andre faggrupper blokeres for et forhandlingsresultat på DOKS’ område.

I tilknytning til OK13 tilkendegav Kirkeministeriet at ville undersøge muligheden for, at udgifter til tillidsrepræsentanters arbejde afholdes af provstiet, i stedet for, som nu, af det enkelte menighedsråd. På et møde i folkekirkens samarbejdsudvalg i januar 2014 forespurgte DOKS om status for dette. Ministeriet oplyste at man ikke er færdig med at undersøge mulighederne, men at der arbejdes med spørgsmålet.

OK15

På baggrund af de uafsluttede periodeprojekter er det en vanskelig opgave at definere krav til OK15 på tjenestemandsområdet. Da AC har ændret procedure vedrørende indlevering af krav, med en længere frist til følge, betyder det imidlertid, at DOKS først skal aflevere krav efter sommerferien her i 2014. Bestyrelsen afventer det videre forløb af periodeprojekterne før man definerer nye krav.

På overenskomstområdet drøfter bestyrelsen mulige krav. Det sker ud fra en overordnet opfattelse af, at hovedelementerne i overenskomsten efterhånden er velfungerende de fleste steder. Dermed synes der ikke at være grundlag for større ændringer af overenskomsten.

 

Kirkelukninger

I sidste års beretning kunne man læse, at Københavns Stiftsråd og biskoppen havde besluttet at indstille et antal københavnske kirker til lukning. Daværende kirkeminister Manu Sareen erklærede sig inhabil i sagen, da han på et tidspunkt havde givet udtryk for at ville følge biskoppens indstilling. Derfor overgik den politiske beslutning om kirkelukninger til kulturminister Marianne Jelved. Efter at Marianne Jelved havde drøftet situationen med menighedsrådene i samtlige lukningstruede kirker i København, blev det den 13. september offentliggjort, at kun 6 kirker ville blive lukket. De kirker der havde gjort indsigelser blev således ikke lukket.

Arbejdsgruppe vedrørende personaleforhold i forbindelse med kirkelukninger

På baggrund af blandt andet et initiativ fra DOKS nedsatte daværende kirkeminister Manu Sareen i 2013 en arbejdsgruppe, som skulle se på personaleforhold i forbindelse med kirkelukninger. Arbejdsgruppen skulle blandt andet arbejde med en vejledning om mulighederne for omplacering af medarbejdere ved kirkelukninger. DOKS’ synspunkt har i den forbindelse været, at man ved kirkelukninger bør arbejde for at kirkens personale i stedet for afskedigelse kan få ansættelse ved andre kirker. DOKS var repræsenteret i udvalgsarbejdet, hvor der tillige var repræsentanter fra kirkefunktionærgrupperne under CO10 og OAO, fra stifterne, provstierne, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet.

Arbejdsgruppen mødtes første gang i maj 2013. På baggrund af et notat om regler og retsstilling som ministeriet havde udarbejdet, var der på første møde gode drøftelser om de overordnede rammer ved kirkelukninger. Ministeriet gjorde det klart, at det må påhvile provstiudvalget at afholde eventuelle udgifter til personale som afskediges hvis en kirke lukkes, eksempelvis rådighedsløn for tjenestemænd. Muligheden for en omplacering af medarbejdere til andre kirker blev ligeledes drøftet, idet der var enighed om at en omplacering må bero på frivillighed hos såvel arbejdstager som arbejdsgiver. Det blev fra flere sider nævnt, at ansvaret for omplacering af personalet måtte forankres på et niveau over det enkelte menighedsråd, da det næppe er realistisk, at et menighedsråd fra en lukningstruet kirke vil påtage sig dette ansvar. De fleste udvalgsmedlemmer pegede på provstiet som omdrejningspunkt for arbejdet med omplacering af berørte medarbejdere.

På arbejdsgruppens andet møde i august 2013 stod det klart, at Landsforeningen af Menighedsråd ikke ville medvirke til en løsning, som forankrede omplaceringsbestræbelser på et niveau over det enkelte menighedsråd. På den baggrund konkluderede udvalgets formand, Steffen Brunés fra Kirkeministeriet, at man ikke ville kunne nå til enighed om en vejledning, og at der ikke var grundlag for yderligere drøftelser herom. Denne konklusion tilsluttede DOKS sig med stor beklagelse, idet vi i en vejledning så muligheden for at tilvejebringe gode løsninger til gavn for såvel arbejdstager som arbejdsgiver.

Den politiske proces omkring kirkelukninger endte i en beslutning om kun at lukke et mindre antal kirker og helt at undlade tvangslukninger. Dermed er problemet omkring personaleforhold i forbindelse med kirkelukninger mindre presserende. Men med udsigten til fortsatte drøftelser om antallet af kirker flere steder i landet, ville det have været hensigtsmæssigt om udvalgets arbejde var mundet ud i et resultat.

 

Vielser i det fri

Den 23. april 2013 vedtog landets biskopper på et bispemøde et notat vedrørende vielser udenfor kirkens rum. Notatet gav mulighed for, at en præst under visse forudsætninger kan foretage vielser udenfor kirkens rum, såfremt brudeparret fremsætter ønske herom. Notatet indeholdt ingen afgrænsning af begrebet ”udenfor kirkens rum”.

Det rejste straks spørgsmålet om, hvorvidt kirkefunktionærerne ville være forpligtet til at deltage i en sådan tjeneste. På forespørgsel oplyste én biskop, at det ikke havde været tanken at kirkefunktionærerne skulle deltage, mens andre tilsyneladende havde en anden opfattelse.

I Organistbladet nr. 8 2013 blev de praktiske og faglige problemstillinger der knytter sig til vielser i det fri beskrevet. Her giver DOKS udtryk for den opfattelse, at alene menighedsrådet kan forpligte organisten til at deltage ved vielser i det fri, og at menighedsrådet i dialog med organisten bør overveje, hvordan de konkrete problemstillinger håndteres.

Den 24. januar 2014 udsendte biskopperne et tillæg til notatet om vielse udenfor kirkens rum. Heraf fremgår det, at menighedsrådet efter biskoppernes opfattelse er forpligtet til at stille kirkefunktionærer til rådighed for vielser udenfor kirkens rum.

Denne opfattelse deler DOKS ikke. Det er vores opfattelse, at det er menighedsrådet som arbejdsgiver der alene afgør, i hvilket omfang, kirkefunktionærer skal være til rådighed for kirkelige handlinger, uanset om de afvikles i eller udenfor kirkerummet. Organistens deltagelse i vielser udenfor kirkens rum må dermed bero på en konkret eller generel stillingtagen i menighedsrådet om, hvorvidt man ønsker at stille kirkefunktionærer til rådighed for sådanne tjenester. På den baggrund har DOKS i samarbejde med CO10 begæret forhandling med Kirkeministeriet.

 

Høringssvar

Debatoplæg vedrørende en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken

I 2013 udsendte Kirkeministeriet et debatoplæg fra ”Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken”. I debatoplægget fremlagde man forskellige modeller for folkekirkens styring på to områder: dels kirkens indre anliggender, dels for styringen af fællesfondens økonomi. Modellerne spændte helt fra en lovfæstning af den gældende praksis til opbygning af et kirkeråd med en vis beslutningskompetence i folkekirkelige forhold.

DOKS afgav naturligvis høringssvar. Heri tog vi afstand fra de mest vidtgående forslag om et kirkeråd med beslutningskompetence, men anbefalede ikke bestemte modeller. I stedet pegede vi på nogle væsentlige problemstillinger der kan opstå, hvis kompetenceforholdene i folkekirken ændres.

Vi påpegede, at den eksisterende balance mellem folketing, ministerium og folkekirke giver en demokratisk legitimitet for folkekirken og de beslutninger der træffes om og i folkekirken. Vi udtrykte på den baggrund bekymring for, at et kirkeråd kan udvikle sig til et organ der taler på folkekirkens vegne, også i andre anliggender end hvad der i første omgang var tiltænkt et sådant kirkeråd.

DOKS understregede desuden nødvendigheden af at bevare den eksisterende åbenhed om vigtige beslutninger for folkekirken. Den er i dag sikret ved at ministeriet som myndighed udsender beslutninger til høring hos relevante parter, og desuden inddrager de forskellige interessenter når der skal drøftes væsentlige emner om folkekirken. Med et kirkeråd der består af bestemte repræsentanter for de forskelige interessegrupper i folkekirken, risikerer man en beslutningsproces der lukker sig om sig selv. Beslutter man at etablere et kirkeråd, er det vigtigt at man skaber klare rammer for hvilken kompetence et sådant råd tillægges.

Som en meget væsentlig indvending pegede DOKS på, at den foreslåede repræsentation af kirkefunktionærer i et kirkeråd var aldeles utilstrækkelig. Debatoplægget lagde op til, at der for samtlige kirkefunktionærer kunne vælges én repræsentant, i en af modellerne endda blot med observatørstatus. Folkekirken er en af de største statslige arbejdspladser, og den foreslåede repræsentation lever efter DOKS’ opfattelse slet ikke op til rimelige krav om medarbejderinddragelse og indflydelse. Der bør derfor som minimum være tre repræsentanter fra kirkefunktionærerne i et kirkeråd.

Brug af kirker til ikke-kirkelige formål

I september 2013 var der høringsfrist for et forslag om at ændre lov om kirkers brug, således at menighedsrådet kunne give mulighed for at tillade brug af kirken til ikke-kirkelige formål.

DOKS havde ingen bemærkninger til lovforslaget. Dog fandt vi anledning til at understrege, at ikke-kirkelig brug af kirkerummet må ske under den forudsætning, at de ansatte kirkefunktionærer ikke er tjenstligt forpligtet til at medvirke ved sådanne aktiviteter.

Desuden bemærkede vi, at en øget adgang til anvendelse af kirken til ikke-kirkelige formål naturligvis ikke må blokere for sognets egen anvendelse af kirkerummet, herunder organistens adgang til at øve samt korets mulighed for at afholde prøver.

Høringssvar om EU-direktivforslag om kollektiv ophavsret

I sidste års beretning kunne man læse, at DOKS tillige med andre organisationer havde afgivet høringssvar vedrørende et EU-direktiv omhandlende den fremtidige forvaltning af ophavsmidlerne. Forslaget ville medføre alvorlige konsekvenser for den måde de kollektive midler fordeles på i Danmark, og tillige medføre en alvorlig trussel mod det kulturbærende element, som uddelingen af de kollektive midler i høj grad er. Efter et stort pres fra bl.a. Danmark og kulturminister Marianne Jelved, ser det ud til at direktivet får en udformning, således at det vil ende med en tålelig løsning for den fremtidige forvaltning og fordeling af de kollektive midler.

 

Kirkeministeriet

I forbindelse med SF´s udtræden af regeringen og den deraf følgende nye regeringsdannelse d. 4. februar blev Manu Sareen udnævnt til socialminister og fratrådte samtidig som minister for Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Kulturminister Marianne Jelved blev tillagt posten som kirkeminister. Ved den lejlighed skiftede Ministeriet for Ligestilling og Kirke navn tilbage til Kirkeministeriet.

 

AC

Akademikernes centralorganisation ændrede i 2013 navn, idet man besluttede at organisationen fremover skal fungere under det forenklede navn ”Akademikerne”. Man bevarer dog forkortelsen ”AC”.

AC har fået ny formand pr. 1. januar 2014, Finn R. Larsen. Den nye formand kommer fra Ingeniørerne. Ingeniørforeningen genindtrådte i Akademikerne i efteråret 2013. Vi ser frem til et godt samarbejde og de kommende OK15-forhandlinger.

 

TOAC (Tjenestemænds- og Overenskomstansattes fællesrepræsentation i Akademikernes Centralorganisation), skal i løbet af foråret have ny formand, idet Bent Fabricius fratræder som formand i Hovedorganisationen af Officerer i Danmark, og dermed også som formand for TOAC.

 

Akademikernes

Det tidligere AAK, arbejdsløshedskassen for akademikere, har skiftet navn til Akademikernes og er flyttet ind i helt nyistandsatte lokaler i København. Akademikernes har ligeledes kontorer i Aarhus, Aalborg og Odense, og et kontor er på vej i Esbjerg.

 

KODA

I foråret 2013 kunne Landsforeningen af Menighedsråd i deres blad offentliggøre, at foreningen havde nået en forståelse med KODA om en rammeaftale om betaling for anvendelse af ophavsretsligt beskyttet musik i folkekirken. Aftalen skulle forenkle opgaven med at betale afgift til KODA, idet menighedsråd med aftalen kan indgå én samlet aftale, afhængigt af antallet af afgiftspligtige arrangementer.

Straks DOKS blev præsenteret for aftalen konstaterede vi, at aftalen på ét område kan være problematisk. I ophavsretsloven er gudstjenester undtaget for afgiftspligt, og det er DOKS´ opfattelse, at denne undtagelse ligeledes gælder musikgudstjenester, når sådanne gennemføres under præstens instruktionsbeføjelse. Desværre var det vores opfattelse, at rammeaftalen kunne så tvivl om, i hvilket omfang musikgudstjenester er afgiftspligtige.

DOKS er selv en ophavsretsorganisation og derfor meget fokuseret på at arbejde for standens ophavsretlige interesser. DOKS mener dog samtidig, at da afgiftsundtagelsen for gudstjenester er lovfæstet, bør der ikke kræves betaling ud over hvad loven kræver, da dette i sidste ende vil betyde øgede udgifter, og dermed færre midler til kirkemusikalske aktiviteter.

DOKS har gjort Landsforeningen af Menighedsråd opmærksom på problemstillingen. DOKS finder det uhensigtsmæssigt, at Landsforeningen af Menighedsråd har valgt at anbefale en rammeaftale der definerer musikgudstjenesten som noget andet end en gudstjeneste. Det er dog op til det enkelte menighedsråd, om man vil indgå en rammeaftale.

Organisten er pligtig til at indberette i overensstemmelse med hvad menighedsrådet beslutter – hvad enten det er at fortsætte den hidtidige praksis med at indberette for hver enkelt koncert/arrangement, eller én samlet aftale.

 

Tillidsrepræsentanter

Fem nye tillidsrepræsentanter er tiltrådt DOKS´ TR-korps. DOKS´ bestyrelse byder de nye tillidsrepræsentanter velkommen, og ser frem til et frugtbart samarbejde. Bestyrelsen håber at alle medlemmer vil tage godt imod dem, ikke mindst i den første periode, hvor der er meget nyt stof at sætte sig ind i. Bestyrelsens TR-udvalg planlægger i samarbejde med sekretariatsleder Bjørn Arberg tillidsrepræsentanternes grundlæggende uddannelse. I januar 2014 afholdt DOKS introduktions- og opdateringskursus for både nye og erfarne tillidsrepræsentanter. Bestyrelsen glæder sig over det velfungerende TR-korps, og der skal samtidig lyde en stor tak til de afgåede tillidsrepræsentanter for deres indsats.

 

Uddannelse

Som på mange andre akademiske uddannelser har man også på konservatorierne øget fokus på det internationale aspekt. Det er til fordel såvel for danske studerende, som tager dele af uddannelsen i udlandet, som for udenlandske studerende, som tiltrækkes af et velrenommeret dansk kirkemusikalsk miljø.

DOKS ser positivt på den stigende interesse for de internationale påvirkninger, som er med til at styrke kandidaternes kompetencer. Det medvirker til at give et bredere perspektiv. Det gælder også, når kandidaterne for de flestes vedkommende på et tidspunkt søger ansættelse i folkekirken.

Men det er samtidig vigtigt at bevare sammenhængen mellem konservatoriernes kirkemusikalske uddannelser og folkekirkens behov. Stillingsindholdet i folkekirkens organiststillinger er blevet væsentligt mere forskelligartet gennem de senere år. Det er vigtigt, at konservatorieuddannelserne bevarer og udbygger deres akademiske niveau sideløbende med, at uddannelserne afspejler en forståelse for de samarbejdsmæssige relationer som er en del af organistens hverdag. Det praktiske gudstjenestelige samarbejde, som tilbydes de studerende på DKDM, finder DOKS er en gevinst for uddannelsen.

Konservatorierne udbyder tillige relevant efteruddannelse, dels med et forskningsmæssigt aspekt, dels målrettet aktuelle musikalske emner, dels i stigende grad med et pædagogisk sigte, især rettet mod undervisning af børn.

Kirkemusikskolerne er en væsentlig del af fødekæden til konservatoriernes uddannelser. Af det samlede antal studerende på konservatorierne har ca. to tredjedele i forvejen en eksamen fra kirkemusikskolerne.

På kirkemusikskolerne er nye studieplaner godkendt og taget i brug. Det forventes at de første organister med titlen ”Kirkemusiker med orgel og korledelse” afslutter deres uddannelse i juni 2015.

I de nye studieplaner har man øget vægtningen af de kirkelige fag og indført en større bredde i repertoiret.

Den gamle studieplan udfases i løbet af de næste par år.

Rektorstillingen ved Vestervig Kirkemusikskole er vakant, idet skolens rektor gennem 17 år, Ivar Mæland, valgte at fratræde med udgangen af 2013. Indtil en ny rektor er fundet, hvilket forventeligt sker i første halvår af 2014, har man konstitueret rektor Ole Brinth (Sjællands Kirkemusikskole) i stillingen.

DOKS’ uddannelsesudvalg har planlagt et møde mellem de tre kirkemusikskolers ledelser og DOKS’ bestyrelse i efteråret 2014. Det er bestyrelsens håb, at man blandt andet får lejlighed til at drøfte kirkemusikskolernes efteruddannelsestilbud målrettet DOKS’ medlemmer. Det er en fælles målsætning at sikre, at der er størst mulig sammenhæng mellem skolernes tilbud og medlemmernes uddannelsesbehov.

Anvendelsen af det protokollat for kirkemusikskolelærere, som blev aftalt ved OK13 har bestyrelsens særlige bevågenhed. Protokollatet gav øget fleksibilitet i forhold til angivelse af ansættelsens størrelse. Det har i vid udstrækning fundet anvendelse allerede første år og vi følger nøje udmøntningen af bestemmelsen om intervaltid.

 

Kompetencefonden

DOKS’ medlemmer er i den seneste periode blevet tildelt 75.110 kr. af ministeriets samlede pulje på 1.387.888 kr. Seks personer havde søgt om midler fra fonden. Fire har modtaget støtte.

Desværre har det vist sig, at nogle ansøgninger har været mangelfulde med sparsomme oplysninger om budget og ringe beskrivelse af det ansøgte projekts indhold og formål. Dette har betydet, at en del ansøgninger alene pga. manglende oplysninger har måttet afvises. Kommende ansøgere opfordres derfor til at udfærdige fyldestgørende og velbegrundede ansøgninger. Til hjælp herfor findes en grundig vejledning på kompetencefondens hjemmeside, og man er altid velkommen til at kontakte sekretariatet for yderligere råd og vejledning. Bestyrelsen opfordrer i øvrigt til at søge midler til efteruddannelsesprojekter – det er vigtigt at styrke sine kompetencer.

 

Introkurser for nyansatte i folkekirken

For at give alle nyansatte en god og fælles forståelse for folkekirkens helhed har en arbejdsgruppe med Kirkeministeriet i spidsen udviklet et introduktionskursus til alle, der førstegangsansættes i en stilling i folkekirken med en ugentlig arbejdstid på mere end 8 timer.

DOKS har været repræsenteret i arbejdsgruppen. Kurserne er nu færdigudviklede og er gjort obligatoriske for alle nyansatte.

 

Pensionsordning for overenskomstansatte

I september 2013 indgik DOKS og Nordea Liv og Pension og Tryg en ny aftale om pensionsordning for overenskomstansatte DOKS-medlemmer. Aftalen indebærer, at den enkelte fremover får langt større mulighed for at tilpasse pensionsordningen til egne behov. En række konsulenter fra pensionsselskaberne har kontaktet de medlemmer som hidtil har været omfattet af ordningen for at tilbyde dem at overgå til den nye ordning.

I denne fase opstod der desværre problemer, idet oplysningerne fra pensionsselskaberne til konsulenterne om hvem der skulle kontaktes var mangelfulde. For eksempel er en del tjenestemænd blevet kontaktet, selvom de ikke bliver berørt af ændringerne.

DOKS har gjort opmærksom på problemerne overfor Nordea og Tryg, som har forlænget fristen, således at alle vil få mulighed for at blive omfattet af de nye tilbud.

 

Ny udgave af Organistbogen

DOKS udgiver i maj måned 10. udgave af Organistbogen, der ligesom den forrige udgave har Eva-Marie Kjæhr Olesen som redaktør. Tre medlemmer af bestyrelsen, Peter Sloth Andersen, Margrethe Thestrup Østergaard og Klaus Viggo Jensen har i samarbejde med Svend Prip, Michael J. Thomsen og Eva-Marie Kjæhr Olesen arbejdet med udgivelsen. Kirstin Bohn Christiansen og Helge Gramstrup har medvirket ved det omfattende korrekturlæsningsarbejde.

 

Redaktionen har glædet sig over medlemmernes velvilje til at indberette oplysninger til organistbogsudvalget. Det har medvirket til at der foreligger et flot resultat. DOKS skylder alle, der har hjulpet med udarbejdelsen af Organistbogen, en stor tak. Ikke mindst redaktør Eva-Marie Kjæhr Olesen, som har leveret en fantastisk ihærdig og vedholdende arbejdsindsats.

 

Organistbladet

Som det er medlemmerne bekendt, har vi fastholdt en fysisk bladudgivelse gennem efterhånden 80 år. Dog er tendensen til bestilling af stillingsannoncer i Organistbladet faldende. Stadig flere ønsker at annoncere på hjemmesiden, enten udelukkende eller parallelt med bladet. Det bliver stadig mere almindeligt med små annoncer med links-henvisning. Bestyrelsen opfordrer jobsøgende medlemmer til at være opmærksom på, at en række stillingsopslag kun findes på foreningens hjemmeside.

Bestyrelsen arbejder med de praktiske og økonomiske konsekvenser af den ændrede efterspørgsel efter stillingsannoncer, men finder det stadig vigtigt for vores forening, at vi fastholder Organistbladet som en fysisk udgivelse. Priserne på kommercielle annoncer har været holdt i ro i lang tid, og vil blive forhøjet i 2015.

Redaktionelt er det stadig ambitionen at bringe såvel kirkemusikalsk fagstof som nyheds- og fagforeningsstof i så høj kvalitet som muligt. Vægtningen af de forskellige stofområder har skiftet i de enkelte numre i 2013, med bestyrelsens beretning som det ene yderpunkt og et temanummer om voksenkor i kirken som det andet. Det er glædeligt, at medlemmerne i høj grad engagerer sig i bladet ved at bidrage med faglige artikler, anmeldelser og debatindlæg. Bestyrelsen vurderer fortsat, at foreningsfælleskabet styrkes ved udgivelsen af Organistbladet.

 

Nytårspublikation

DOKS’ Nytårspublikation 2014, ”Introitus”, udkom med 25 korsatser, målrettet blandet kor.

I januar 2013 blev medlemmerne i Organistbladet opfordret til at indsende relevante satser, og ved fristens udløb 1. maj var der indkommet et overvældende stort materiale.

Udvalget bag nytårspublikationen tilstræbte, at udgivelsen skulle have en variation både med hensyn til sværhedsgrad, besætning og satsernes placering i kirkeåret.

Stor tak til alle, der indsendte materiale. Udbuddet af korsatser vidner om, at mange medlemmer skaber ny, liturgisk musik til gudstjenesten og viser DOKS-medlemmers brede kirkemusikkompetencer. Også tak til tekstforfattere og DOKS-kolleger, der beredvilligt stillede deres satser til rådighed for den endelige udgivelse.

 

Reformationsfejring

Som mange andre har DOKS opmærksomheden rettet mod reformationsfejringen i 2017. Bestyrelsen har nedsat et reformationsudvalg, som skal se på hvordan DOKS kan markere det store jubilæum. Flere muligheder overvejes, men allerede nu kan det nævnes at jubilæet vil få indflydelse på kommende nytårspublikationer.

 

Dansk Kunstnerråd

Dansk Kunstnerråd giver kulturen og de professionelt udøvende kunstnere stemme i den offentlige debat. Vægtningen af de kreative/musiske fag i folkeskolen har fortsat været blandt de emner der har optaget Dansk Kunstnerråd. Man har bl.a. i høringssvar til folkeskolereformen i september 2013 påpeget de kunstneriske fags selvstændige værdi og anfægtet det synspunkt, at de kreative fags berettigelse overvejende ses i lyset af, at de styrker indlæringen i de boglige fag. Konklusionen i høringssvaret slog fast, at de musiske fag er nødvendige for at skabe kompetente elever til fremtidens udfordringer: ”Mennesker som har noget at leve for – ud over noget at leve af”.

På Dansk Kunstnerråds hjemmeside www.kunstner.org kan man følge rådets arbejde, og her er nyttige oplysninger at hente for professionelt udøvende kunstnere om bl.a. kunstnerboliger og beskatning. Her er også link til KuViBa, Vidensbank om kunst og kultur og kunstnernes vilkår i Danmark.

På opfordring fra Dansk Kunstnerråd har DOKS’ bestyrelse besluttet at støtte Circolo Scandinavo (Skandinavisk Forenings Kunstnerhus) i Rom.

 

Kunstnerboliger og Lille Skiveren

DOKS-medlemmer kan søge ophold på Lille Skiveren, Klitgården og Hirsholmene.

DOKS har i sameje med seks andre organisationer del i Lille Skiveren, og kunne således i 2013 disponere over fire uger. De ledige uger offentliggøres i Organistbladet, og tildelingen sker efter lodtrækning blandt de indkomne ansøgere. På grund af den store og omkostningskrævende ombygning i 2011 er samejet tilbageholdende med hensyn til krævende udgiftsposter på ejendommen. Brugerne melder positivt tilbage om et pænt og indbydende hus. Der er anskaffet flere gæstesenge, nye havemøbler og belysning. Til den daglige vedligeholdelse og tilsyn ved skift er ansat en pedel.

Ansøgning til Klitgården, Skagen, kan ske to gange om året, d. 1. marts og d. 15. august, og rettes til Klitgården Fonden.

Arbejdsophold på Hirsholmene af mindst en måneds varighed kan tildeles ved ansøgning til Dansk Kunstnerråd. På rådets hjemmeside opdateres de ledige perioder.

 

Nordisk faglig konference/ Nordisk Kirkemusikråd og Nordisk Kirkemusik Symposium

Den næste Nordiske Faglige Konference vil finde sted i begyndelsen af juni måned i Göteborg.

På konferencen vil der som sædvanlig blive drøftet en lang række af de faglige problemstillinger og erfaringer de faglige organisationer i de nordiske lande gør sig m.h.t. løn- og ansættelsesvilkår for kirkemusikere.

Derudover skal man drøfte Nordisk Kirkemusikråds vedtægter. De er efterhånden gamle og mangelfulde og trænger til en revision. Som forberedelse til dette arbejde har NKR´s formand Ingela Sjögren og DOKS’ formand Charlotte Muus Mogensen været i Løgumkloster for at se NKR´s arkiv igennem for at finde materiale, der eventuelt kan underbygge processen omkring revidering af vedtægterne.

Endelig skal de første planer om det næste Kirkemusik Symposium, som vil finde sted i september 2016 i Göteborg, præsenteres og debatteres.

 

 

Arbejdsmiljørådet

Folkekirkens arbejdsmiljøråd drøfter arbejdsmiljøspørgsmål for folkekirken, og iværksætter arbejde med vejledninger på arbejdsmiljøområdet. I øjeblikket arbejder rådet med vejledning om håndtering af skimmelsvamp i kirker, ligesom man arbejder på en vejledning om arbejdsmiljøforhold i forbindelse med geografisk fleksibilitet.

Desuden er arbejdsmiljørådet i gang med at skitsere et pilotprojekt, hvor der gøres forsøg med en anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet. Som en følge af, at folkekirken har mange små arbejdspladser, er det ofte vanskeligt at lave en lokal arbejdsmiljøorganisation. Arbejdsmiljørådet vil derfor indlede et forsøg med at organisere arbejdsmiljøarbejdet på tværs af sognegrænser.

 

Undersøgelse af det psykosociale arbejdsmiljø

På en konference den 7. oktober 2013 præsenterede Kirkeministeriet rapporten om det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken. Rapporten var baseret på en stor undersøgelse, hvor mere end 4.000 ansatte havde responderet.

Undersøgelsen konkluderede, at de problemer der kan være i forhold til det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken svarer til niveauet fra det øvrige arbejdsmarked.

Det ændrer dog ikke ved, at undersøgelsen peger på nogle områder, hvor der kan arbejdes hen mod en forbedring af det psykiske arbejdsmiljø. På konferencen tog man således udgangspunkt i fire områder: Ledelse, social kapital, konflikthåndtering og det grænseløse arbejde.

Styregruppen for undersøgelsen har siden udarbejdet en handlingsplan, der på baggrund af konferencens input skal danne baggrund for det videre arbejde, blandt andet i folkekirkens samarbejdsudvalg og i folkekirkens arbejdsmiljøråd.

 

Strategiudvalg

Bestyrelsen har i efteråret 2013 nedsat et strategiudvalg. Hensigten er at få afdækket, hvilke problemstillinger der har særlig aktualitet for DOKS og medlemmerne. Herefter er tanken, at der skal prioriteres og sættes fokus på nogle af disse emner med en handlingsplan og konkrete tiltag.

Der er mange emner og problemstillinger at tage fat på. Som eksempler kan nævnes: ændringer i stillingsantal og -indhold, medlemmernes arbejdsforhold, PR, TR og bredere samarbejde med de faglige organisationer. Processen er kun i sin vorden, men det forventes, at der i løbet af 2014 vil blive arbejdet målrettet og konkret i dette udvalg.

 

Samarbejde

DOKS ser med tilfredshed på, at der i de senere år har været et øget samarbejde mellem kirkefunktionærorganisationerne. Det styrkede samarbejde peger ikke frem mod et formaliseret politisk eller administrativt samarbejde, men udmønter sig i et samarbejde i konkrete situationer, hvor det kan være en styrke at stå sammen. Det er en udvikling vi hilser velkommen, og som vi gerne medvirker til at fremme i de kommende år.

Ligeledes er samarbejdet i TOAC baseret på et stærkt og tillidsfuldt samarbejde imellem organisationerne. Som fællesrepræsentation i AC er det vigtigt, at TOAC er talerør for alle TOAC’s organisationer. Officererne er den største gruppe, og har varetaget formandsposten og dermed posterne i AC’s bestyrelse og forhandlingsudvalg. Derudover har DOKS iblandt TOAC’s øvrige medlemmer et særligt fællesskab med Præsteforeningen og Dansk Musikpædagogisk Forening.

Bestyrelsen finder anledning til at kvittere for samarbejdet med Kirkeministeriet, ikke mindst i forbindelse med, at ministeriet tog DOKS’ bekymring om personaleforholdene ved kirkelukninger til efterretning og nedsatte en arbejdsgruppe, der skulle se på området. Uanset at arbejdet af andre årsager endte uden resultat, er der grund til at takke for ministeriets imødekommenhed i dette anliggende.

 

Afslutning

På generalforsamlingen d. 6. maj vil denne skriftlige beretning blive fulgt op af en supplerende mundtlig beretning.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.