Vielser i det fri

Notat om organistens pligt til at medvirke og om problemstillinger som følger heraf

 

 

På bispemøde i Haderslev den 24. oktober 2012 besluttede biskopperne at lette adgangen til at præster kan forrette vielser i det fri når brudeparret ønsker det, og præsten indvilliger. Dette blev fulgt op af notat om vielser udenfor kirkens rum af den 23. april 2013.

 

Det rejser spørgsmålet om organisternes retsstilling i den situation, samt spørgsmålet om udstrækningen af en eventuel forpligtelse.

 

Udgangspunktet er, at det nugældende vielsesritual finder anvendelse, dog med den tilføjelse at antallet af salmer kan reduceres. Ifølge notatet er det præstens ansvar, i samarbejde med brudeparret at de musikalske led i vielsen kan afvikles som en del af den liturgiske helhed.

 

Biskopperne berører i notatet ikke kirkefunktionærernes rolle, og adspurgt har en biskop til DOKS oplyst, at det ikke var tanken at kirkefunktionærerne nødvendigvis skal deltage i vielser i det fri.

 

Men selvom det ikke var hensigten, så vil den lettere adgang til vielser i det fri nogle steder medføre drøftelser om organistens deltagelse.

 

Forpligtelsen

Udgangspunktet er, at organisten af menighedsrådet kan forpligtes til at deltage i en kirkelig vielse i det fri.

 

Det er vigtigt at understrege, at det alene er menighedsrådet som kan træffe afgørelse om organistens medvirken. Præsten kan således ikke uden videre tilsige kirkefunktionærerne til deltagelse.

 

Menighedsrådets principielle holdning til kirkefunktionærernes medvirken og de økonomiske konsekvenser der kan følge heraf bør derfor afklares, herunder om kirkefunktionærerne overhovedet skal deltage.

 

Beslutter menighedsrådet at organisten skal deltage i vielser i det fri, bliver der tale om et "midlertidigt tjenestested" som træder i stedet for det sædvanlige. Både i regulativer, arbejdsbeskrivelser m.m. fremgår det ofte, at organisten er forpligtet til at deltage i sådanne tjenester, noget som man blandt andet har oplevet ved friluftsgudstjenester eller i forbindelse med kirkerenoveringer hvor gudstjenester og kirkelige handlinger forestås andre steder 1).

 

Som leder af koret er det en naturlig overvejelse, i hvilket omfang korets medlemmer kan forpligtes til at medvirke ved vielser i det fri. Det er ikke muligt at sige noget entydigt herom, det beror blandt andet på, hvilken ansættelsesaftale der er indgået med korets medlemmer. Det er menighedsrådets ansvar at forholde sig til korets ansættelsesvilkår, samt i hvilket omfang de giver adgang til, at koret kan forpligtes til at deltage i vielser i det fri.

 

Praktiske forhold

Derudover kan der være en række praktiske problemer, f.eks. hvilke instrumenter skal der benyttes til tjenesten, er der behov for strøm til el klaver osv. Sådanne praktiske problemer kan afgjort ligge udenfor den almindelige tjenesteforpligtelse for en organist. Som eksempel herpå kan nævnes, at det ikke ligger indenfor den almindelige tjenesteforpligtelse for organisten at fragte et el kalver samt at trække strøm til det. Udover at sådanne opgaver ikke normalt er en del af organistens tjenesteforpligtelse vil der også være en række arbejdsmiljømæssige aspekter, eksempelvis sikkerhed i forbindelse med strøm udendørs, som organisten ikke har nogen kompetencemæssige forudsætninger for at forholde sig til.

 

Det er vigtigt at understrege, at selvom præsten aftaler med brudeparret at de sørger for at der er trukket strøm, så påhviler ansvaret for at det er sket forsvarligt alene arbejdsgiveren, dvs. menighedsrådet. Ved et besøg fra arbejdstilsynet med efterfølgende sanktion, eller i værste fald, ved en ulykke, vil menighedsrådet som arbejdsgiver blive holdt ansvarlige. Som en naturlig konsekvens heraf, bør menighedsrådet overveje at forudsætte, at el i forbindelse med en udendørs vielse er trukket af en autoriseret el-installatør.

 

Såfremt organisten skal medvirke ved en vielse i det fri, vil det ofte kræve forudgående besigtigelse af det pågældende sted.

 

Tjenesterejseaftalen er gældende, og man kan derfor være berettiget til rejsegodtgørelse, hvis man har merudgift i forhold til den normale rejseafstand mellem hjem og arbejde. Transporttid anses efter tjenesterejseaftalen som arbejdstid. Menighedsrådet bør være opmærksomt på at der afhængigt af lokalitet kan være betydelige arbejdstidsmæssige og omkostningsmæssige konsekvenser.

 

Man bør ved det enkelte menighedsråd drøfte, hvilke regler der skal gælde for kirkefunktionærernes medvirken.

 

Faglige problemstillinger

Endelig er der nogle faglige problemstillinger i forbindelse med vielser i det fri som kan være nok så væsentlige. Det kan være spørgsmålet om et kor kan synge "stedet" op, hvilken musikalsk ledsagelse der skal være osv. Selvom biskopperne anfører at det er præstens ansvar, i samarbejde med brudeparret at de musikalske led i vielsen kan afvikles som en del af den liturgiske helhed, så er det naturligvis organisten som besidder den faglige kompetence i spørgsmålet. Præsten (og menighedsrådet) bør derfor som en selvfølgelighed være lydhøre overfor organistens overvejelser herom.

 

Omvendt kan organisten alene med henvisning til mangel på faglig forsvarlighed ikke nægte at medvirke ved en vielse i det fri. En løsning af de faglige problemstillinger bør derfor baseres på dialog mellem menighedsrådet, præsten og organisten.

 

Forhold som blandt andre kan indgå i overvejelser og drøftelser om vielser i det fri:

- Bør tjenesten gennemføres uden organistens medvirken? Kan tjenesten gennemføres arbejdsmiljømæssigt forsvarligt?

- Hvor skal tjenesten afvikles?

- Hvad er konsekvensen arbejdstidsmæssigt for organisten, herunder til besigtigelse og transport?

- Hvilke krav stiller lokaliteten til den musikalske medvirken?

- Skal der være instrumental ledsagelse, hvilken, og hvem sørger for instrument?

- Skal der være strøm til rådighed, og hvem sørger for dette? Skal koret medvirke, og i givet fald hvor mange korsangere skal deltage?

- Skal koret forstærkes elektronisk?

 

1) Der kan under helt specielle forudsætninger være tilfælde hvor organisten formodentlig ikke er forpligtet til at medvirke ved vielser i det fri. Dette vil dog være meget undtagelsesvis, og det vil bero på en vurdering af den konkrete situation. Såfremt du mener, at du kan falde indenfor denne kategori, bør du kontakte sekretariatet før du går til din arbejdsgiver.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.