Referat af DOKS’s ordinære generalforsamling den 23. april 2013 på Hotel First Marina, Vedbæk

1. Valg af stemmetællere

 

Formand Charlotte Muus Mogensen bød velkommen.

 

Bestyrelsen foreslog at Erik Hildebrandt-Nielsen, Hans Chr. Hein samt Bjørn Arberg blev valgt som stemmetællere. Forsamlingen tilsluttede sig.

 

2. Valg af dirigent

 

Som dirigent foreslog bestyrelsen formand for officerernes hovedorganisation, HOD, Bent Fabricius.

Bent Fabricius blev valgt.

 

Dirigenten fik forsamlingens tilladelse til at generalforsamlingen kunne optages.

 

Dirigenten fik forsamlingens godkendelse til at generalforsamlingen kunne overværes af foreningens gæster. Det drejede sig om formand Anders Thorup fra Organistforeningen samt formand Merete Brautch Sand fra Dansk Kirkemusiker Forening.

 

Dirigenten konstaterede herefter at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

 

Derefter gik man videre til pkt. 3. Dirigenten gav ordet til Charlotte Muus Mogensen.

 

3. Bestyrelsens beretning over det forudgående foreningsår fremlægges til godkendelse

 

Supplerende mundtlig beretning - 2012

 

Afdøde

Siden sidste generalforsamling er 3 medlemmer af Dansk Organist og Kantor Samfund afgået ved døden.

 

Karsten Jensen, 58 år gammel, organist ved Sct. Matthæus Kirke, København. Karsten Jensen var bestyrelsesmedlem i DOKS fra 1990 til 2006. I perioden 1994 til 2006 var han formand for foreningen. Karsten Jensen var desuden præsident for Nordisk Kirkemusik Råd fra 2000 til 2004.

 

Jørgen Ernst Hansen, 82 år gammel, tidligere organist ved Holmens kirke. Bestyrelsesmedlem i DOKS fra 1972 til 1993. Desuden var Jørgen Ernst Hansen medlem af Salmebogskommissionen fra 1993 til 2002 og formand for Kirkeministeriets censorkorps ved kirkemusikskolerne fra 1992 til 1999.

 

Ernst Christensen, 84 år gammel, tidligere organist ved Ringkøbing kirke.

 

Jeg beder jer ved et øjebliks stilhed at ære vore afdøde kollegers minde.

 

OK 13

Som omtalt i den skriftlige beretning blev der i starten af februar måned indgået forlig på DOKS’s område og på de øvrige statslige områder.

 

Reguleringsordningen var pr. 1. april i år negativ med 0,82 %, hvilket betyder, at der egentlig ikke ændres i lønnen i indeværende år. Til næste år er der aftalt en lønstigning på 0,80 %, men den reelle udmøntning afhænger af reguleringsordningen.

 

Som følge af den kommunale og den statslige lockout på lærerområdet, kunne nogle af medlemsorganisationerne i CFU ikke godkende det samlede forlig. Forhandlingerne om et endeligt forlig er derfor videreført i forligsinstitutionen og afventer situationen på undervisningsområdet.

 

På DOKS’s område konstaterede vi med tilfredshed, at vilkårene for lærerne på kirkemusikskolerne ikke var en del af den ellers meget omfattende gruppe af undervisere på det statslige område, som man ønskede særskilte forhandlinger om, og dermed var de heller ikke omfattet af det lockout-varsel, som blev udsendt i februar, og som trådte i kraft mandag den 1. april.

 

Der skal ikke herske tvivl om, at DOKS var parat med konfliktstøtte til de lærere, der er medlemmer af DOKS, såfremt de var blevet omfattet af lockout. Bestyrelsen er dog samtidig overbevist om, at det resultat, der blev opnået ved forhandlinger mellem ministeriet og DOKS, er væsentligt bedre for alle overenskomstens parter, end et resultat, opnået gennem lockout og (muligt) regeringsindgreb.

 

DOKS’s bestyrelse har godkendt AC’s forhandlingsresultat, og naturligvis vort eget forhandlingsresultat. AC har den 18. april godkendt forhandlingsresultatet.

 

Pensionsaftaler for overenskomstansatte

Bestyrelsen forhandler i øjeblikket med vores pensionsselskab, Nordea liv og pension, om en justering af pensionsordningen for de overenskomstansatte medlemmer. Hensigten er at gøre ordningen mere tidssvarende, således at der er mulighed for at vælge en løsning, der i højere grad tilpasses den enkeltes livssituation. Der forhandles om, at pensionsordningen kan fordeles med en livrente gældende for 2/3 af pensionen og en ratepension gældende for den sidste 1/3 af pensionen, og endelig om at dele af pensionsmidlernes anbringelse kan ske mere hensigtsmæssigt i forhold til den enkeltes behov og alder. Som en del af aftalen forhandles der om en betydelig nedsættelse af omkostningsniveauet for alle ordninger, herunder den der gælder for pension af tjenestemænds rådighedstillæg.

 

Når der er nyt i forhandlingerne, vil bestyrelsen naturligvis orientere om det, samtidig vil disse ændringer forudsætte, at Nordea liv og pension informerer de berørte medlemmer grundigt.

 

Medlemmer som allerede er optaget i pensionsordningen vil få mulighed for at fortsætte uændret, dvs. på nøjagtig samme vilkår og måde som nu.

 

Studiesituationen på konservatorierne

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium:

Der har i år været i alt 14 ansøgere, heraf syv til kirkemusik Bachelor og Kandidat og fem til orgel Kandidat, samt to via Erasmus & Nordplus- programmerne. 6 har søgt optagelse på solistklasse.

 

Det vides endnu ikke hvor mange, der i alt bliver optaget, men i første omgang er fem personer blevet optaget. Man håber på også at få lov til at tage en udvekslingsstuderende og måske en mere på kirkemusik.

 

Det samlede antal studerende er 25 på kirkemusik, 2 på orgel Kandidat og 2 i solistklassen.

 

Der henvises i den skriftlige beretning til en praktikordning, som DKDM ønsker at oprette. Dette er ikke den i forvejen kendte studiepraktik, der sker i samarbejde mellem Pastoralseminariet og konservatoriet, men en ny praktikordning, der er mere erhvervsrettet, dvs. en ordning, hvor den studerende kommer ud i praktik hos en organist og følger dennes embede i en periode.

 

Det Jyske Musikkonservatorium:

Der har i år været 9 optagelsessøgende, heraf 5 til Bachelor, 2 til Kandidat og 2 til videreuddannelse.

 

På nuværende tidspunkt ser det ud til, at der er optaget 3 bachelorer, 1 kandidat og ingen til videreuddannelse.

 

Der er endvidere én ansøger til solistklassen.

 

Syddansk Musikkonservatorium og Skuespilskole:

Der er 7 studerende på bacheloruddannelsen og ingen på kandidatdelen. Der er en i solistklasse. Der har været 2 ansøgere, der begge bliver optaget.

 

IT-systemer

Mange kirker benytter efterhånden elektroniske kalendere til registrering og varsling af tjenester, en udvikling som forstærkes af indførelsen af geografisk fleksibilitet og sognesamarbejder. Til dette formål, at varsle og planlægge tjenester, udbyder forskellige leverandører elektroniske kalendere af varierende kvalitet. Det er generelt DOKS’s opfattelse, at sådanne elektroniske kalendere er med til at styrke arbejdsgangen på en arbejdsplads, der jo i høj grad er præget af fleksibilitet og varierende arbejdsafvikling.

 

Bestyrelsen finder på baggrund af konkrete hændelser dog grund til at understrege, at ansvaret for driftssikkerheden i sådanne systemer alene påhviler arbejdsgiver. Det er således alene arbejdsgivers ansvar at sikre, at der ved automatisk elektronisk varsling af tjenester, også reelt foretages en varsling. Hvis et kalendersystem af tekniske eller andre årsager svigter, således at information om en given tjeneste ikke når frem til organisten, så kan man ikke efterfølgende kritisere organisten for tjenstlig forsømmelse, når vedkommende ikke møder op til tjenesten.

 

Der findes elektroniske kalendere som indeholder et bekræftelsesmodul, hvor organisten på den ene eller anden måde skal bekræfte modtagelsen af en varslet tjeneste. Bestyrelsen opfordrer arbejdsgiversiden til at vægte tilstedeværelsen af en sådan funktionalitet højt, når de vælger elektronisk kalender.

 

Medarbejderrepræsentanter

Sekretariatet modtager jævnligt spørgsmål om medarbejderrepræsentantens rolle, ikke mindst i forbindelse med at menighedsråd beslutter at lukke dele af rådets møder, og i forbindelse med at rådet behandler anliggender, der vedrører andre kirkefunktionærer. Fornyligt kunne man på et af stifternes hjemmeside se en tolkning, som kunne rejse tvivl om, hvordan reglerne er.

 

Ministeriet har i en afgørelse fra 1999 præciseret, hvilke regler der gælder for medarbejderrepræsentantens medvirken i sådanne tilfælde. Det at menighedsrådet vælger at lukke dørene betyder ikke, at medarbejderrepræsentanten skal forlade mødet. Medarbejderrepræsentanten har samme adgang som almindelige menighedsrådsmedlemmer til at deltage i lukkede møder, samt til at modtage referat herfra.

 

Hvis rådet på det lukkede møde skal behandle forhold, som vedrører andre kirkefunktionærer, så skal medarbejderrepræsentanten dog forlade mødet under punktets behandling. Forinden skal repræsentanten have mulighed for at gøre sig bekendt med sagens bilag, ligesom vedkommende skal have mulighed for at udtale sig om sagen. Medarbejderrepræsentanten skal have samme adgang til referatet fra sådanne punkter, som menighedsrådets almindelige medlemmer.

 

DOKS har kontaktet ovennævnte stift, som har svaret at man vil se på teksten igen.

 

Det skal understreges, at medarbejderrepræsentanten kan være inhabil efter de almindelige habilitetsbestemmelser. I sådanne tilfælde kan man naturligvis hverken udtale sig om sagen eller modtage referat fra behandling af sagen.

 

Kirkelukninger

Det udvalg som Ministeriet for Ligestilling og Kirke har annonceret skal se på ansættelsesmæssige forhold i forbindelse med kirkelukninger er endnu ikke trådt sammen. Det forventes at det første møde i udvalget finder sted i løbet af første halvdel af maj måned.

 

I går, mandag d. 22. april, blev der afholdt en konference af Ministeriet for Ligestilling og Kirke om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug. Konferencen blev afholdt på baggrund af en rapport fra arbejdsgruppen ”om folkekirkens kirker som helt eller delvist tages ud af brug”. Arbejdsgruppen blev nedsat af ministeren for at se på bygnings- og kulturarvsforhold i forbindelse med kirkelukninger. Allerede ved nedsættelsen af arbejdsgruppen, rettede DOKS henvendelse til formanden for arbejdsgruppen, departementschef Henrik Nepper-Christensen, hvor vi opfordrede til at inddrage spørgsmålet om bevarelse af kirkens instrumenter i arbejdsgruppens overvejelser.

 

DOKS modtog et svar, hvori departementschefen tilkendegav, at man i arbejdsgruppen var opmærksom på spørgsmålet, og at det ville indgå i arbejdsgruppens overvejelser.

 

Arbejdsgruppens rapport går desværre ikke nærmere ind på spørgsmålet om instrumenternes bevarelse.

 

På konferencen i går blev rapporten fremlagt. Det ser ikke ud til at arbejdsgruppen har set særskilt på problematikken omkring bevaringsværdige instrumenters fremtidige skæbne i forbindelse med kirkelukninger. Det ser ud til at man vil betragte instrumenterne som en del af kirkens løse inventar, og dermed behandle dem efter de regler, der gælder herfor.

 

DOKS’s bestyrelse vil i den videre proces forsøge at fastholde opmærksomheden på problemstillingen, således vi undgår unødige tab af kirkemusikalsk kulturarv.

 

Tak

Endelig skal der lyde en tak til vore mange samarbejdspartnere. Alle de øvrige kirkefunktionærforeninger og særligt Organistforeningen. Præsteforeningen, TOAC, AC, CO10, Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Landsforeningen af Menighedsråd, Fællesrådet og Dansk Kunstnerråd.

 

Og naturligvis skal der lyde en stor tak til begge vore sekretariatsmedarbejdere: Lene Arberg og Bjørn Arberg.

 

 

Herefter satte dirigenten såvel den mundtlige som den skriftlige beretning til debat.

 

GeneralforsamlingNiels Rabølle forespurgte om den faste fridag, han fandt det bekymrende at den kunne inddrages for overenskomstansatte. Han spurgte til kriterierne for en sådan inddragelse.

 

Charlotte Muus Mogensen svarede, at i erkendelse af at den faste fridag for overenskomstansatte formentlig under alle omstændigheder kunne ændres, har det været bestyrelsens hensigt at værne om fridagen ved at sikre en betydelig godtgørelse. Efter de nye regler kan organisten vælge imellem en godtgørelse eller en erstatningsfridag samt en mindre godtgørelse. Der findes ingen facitliste vedrørende kriterier for inddragelse, men inddragelse skal ske med en måneds varsel og skal godtgøres.

 

 

Herefter forespurgte dirigenten om der var yderligere bemærkninger til beretningen. Da det ikke var tilfældet, konkluderede dirigenten at beretningen måtte betragtes som godkendt.

 

 

4. Regnskab over det forudgående regnskabsår forelægges til godkendelse

 

Dirigenten gav ordet til kasserer Poul Skjølstrup Larsen, som gennemgik regnskabet, fremsendt med Organistbladets aprilnummer.

 

Han konstaterede at foreningens overskud er større end budgetteret.

 

Han gennemgik regnskabet og pegede på at større kontingentindtægter, færre advokatudgifter og mødeudgifter for bestyrelsen og sekretariatet var blandt årsagerne til det gode resultat. Kassereren gjorde opmærksom på at der af Gramex-midlerne er hensat 150.000 kr. til Organistbogen, men at der er tilbageført 118.000 kr. fra en henlæggelse til Nordisk Kirkemusik Symposium.

 

Årets resultat er et overskud på 256.927 kr. som disponeres med 80.000 kr. til henlæggelse til IT og kontormaskiner samt 176.927 kr. til fremtidige forhandlingsudgifter.

 

Foreningens statsautoriserede revisor har gennemgået regnskabet uden påtegning og foreningens kritiske revisorer har ikke haft bemærkninger til regnskabet.

 

Dirigenten satte regnskabets godkendelse til afstemning. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

 

5. Fastsættelse af kontingent, eventuelt indmeldelsesgebyr og eventuelt genindtrædelsesgebyr

 

Dirigenten gav ordet til Poul Skjølstrup Larsen, som fremlagde forslag til kontingent for 2014. Idet

han henviste til beslutning fra 2011 om at udfase det differentierede kontingent over 3 år, fremlagde han bestyrelsens forslag til kontingent for 2014:

 

Der foresloges følgende kvartalskontingenter for 2014.

 

Aktive medlemmer:                                                                                                                                       1.220 kr.

Aktive med beskæftigelsesgrad under 50%:                                                                                           725 kr.

Den Frie Sektion                                                                                                                                                325 kr.

Passiv-sektionen:

Studerende (i henhold til § 5 stk. 5c i vedtægten):                                                                                   50 kr.

Pensionister:                                                                                                                                                         50 kr.

Øvrige:                                                                                                                                                                  275 kr.

 

Genindtrædelsesgebyr                                                                                                                                ½ års kontingent

 

Klaus Viggo Jensen spurgte til baggrunden for at man er gået bort fra et differentieret kontingent

 

Poul Skjølstrup Larsen henviste til at generalforsamlingen i 2011 besluttede en udfasning af differentieringen og han forklarede at overenskomsten med deraf følgende mulighed for lokale løntillæg fjerner fundamentet for den hidtidige kontingentdifferentiering blandt fuldtidsansatte i DOKS-stillinger, idet en overenskomstansat i princippet kan tjene mere end en person i høj lønramme.

 

Da der ikke var yderligere bemærkninger, konkluderede dirigenten at kontingentforslaget var vedtaget.

 

Afgaaende bestyrelse6. Indkomne forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer

 

Dirigenten konstaterede, at det eneste forslag der var indkommet, var bestyrelsens forslag om en vedtægtsændring. Han overlod ordet til Charlotte Muus Mogensen, som ønskede at motivere forslaget.

 

Charlotte Muus Mogensen motiverede forslaget således:

 

Som det sikkert er de fleste medlemmer bekendt, så repræsenterer DOKS standens og medlemmernes interesser i en række ophavsretsmæssige sammenhænge, herunder i de kollektive forvaltningsorganer som Gramex, Copydan, Filmex, Performex osv.

 

Denne interessevaretagelse har to dimensioner:

 

Dels skal vi som forening sikre at også kirkemusikken har en røst når det drejer sig om ophavsretlige problemstillinger og ophavsretlige aftaler, bl.a. når der indgås aftaler med forskellige brugere af ophavsretligt beskyttet materiale. Det kunne f.eks. være tv- og radiokanaler. Mens det enkelte medlem måske udmærket kan varetage egne interesser i forhold til den enkelte aftale eller kontrakt, så er der også behov for at foreningen på overordnet niveau vedvarende kan arbejde for standen.

 

Det er vores opfattelse at foreningens medlemmer medvirker i forskellige sammenhænge og i et omfang som ikke er ubetydeligt, og som understøtter behovet for at DOKS fastholder interessevaretagelsen på medlemmernes vegne overfor de kollektive forvaltningsorganer.

 

Den anden dimension af interessevaretagelsen, er fordelingen af de kollektive midler, dvs. de midler som umiddelbart ikke kan fordeles individuelt. Disse midler fordeles via medlemsorganisationerne, og dermed bl.a. via fællesrådet og DOKS. Det har gjort det muligt for DOKS at uddele betydelige beløb til musikfremmende foranstaltninger indenfor det kirkemusikalske område, til cd-indspilninger, kompositioner, koncerter og andet.

 

Det er åbenlyst for bestyrelsen, at vi som forening har en fælles, stærk interesse i at fastholde foreningens muligheder for at varetage medlemmernes interesse på dette område, ganske som hidtil.

 

Det har hidtil været antagelsen, at den nuværende generelle formålsparagraf i vedtægten gav denne hjemmel. Men to forskellige hændelser i 2012 udfordrer denne antagelse og gør det nødvendigt at sikre, at vedtægterne fortsat giver adgang til at varetage medlemmernes ophavsretlige interesser.

 

I en sag fra Norge blev en medlemsorganisation, der ligeledes varetog ophavsretlige interesser, udfordret af en bruger, et tv-medie, som satte spørgsmålstegn ved om organisationen havde et klart udtrykt mandat i deres vedtægt til at varetage ophavsretlige interesser på fællesskabets vegne. Udviklingen i den sag har fået Copydan til at opfordre medlemsorganisationerne til at sikre et klart mandat i foreningernes vedtægter.

 

Desuden har arbejdet med et EU direktiv om ophavsretlige forvaltnings- og medlemsorganisationer, hvor DOKS afgav høringssvar i september 2012 gjort det klart for bestyrelsen, at fremtidige EU regler vil gøre det bydende nødvendigt at der i vores vedtægter er et klart og utvetydigt mandat til at varetage medlemmernes interesser på det ophavsretlige område.

 

Vedtægtsforslaget er blevet til i samarbejde med Copydan, og selv om det kan virke omfattende, så er det blot for at sikre at mandatet fremstår så lysende klart, som det nu er muligt, for at dække alle huller, så at sige.

 

Forslaget medvirker kun til at bevare den situation vi kender, og ændrer intet. Der er udelukkende tale om at DOKS varetager en ikke-eksklusivret, dvs. de rettigheder som medlemmet ikke selv har valgt at disponere over i andre aftaler.

 

Bestyrelsen finder det absolut nødvendigt at få justeret vedtægterne i tide. Sker det ikke, kunne konsekvensen være bortfald af kollektive midler, og en mistet kirkemusikalsk røst i ophavsretlig sammenhæng. Det ville være en ulykke for standen og for foreningen.

 

Med disse ord skal jeg opfordre til at forsamlingen stemmer for bestyrelsens forslag.

 

Dirigenten spurgte om der var bemærkninger til forslaget. Det var ikke tilfældet.

 

Dirigenten meddelte, at et forslag om vedtægtsændring kræver 2/3 flertal, og at der var udleveret 95 stemmesedler. Dermed krævedes mindst 64 stemmer for at forslaget kunne vedtages.

 

Dirigenten forklarede, at vedtægten hjemler skriftlig og hemmelig afstemning såfremt blot ét medlem krævede det. Dette var ikke tilfældet. Derfor meddelte dirigenten at han ville lade afstemning foregå ved håndsoprækning af stemmesedler.

 

Der var ingen der stemte imod. Der var ingen der stemte blankt. 95 stemte for forslaget.

 

Forslaget var dermed enstemmigt vedtaget.

 

Nyvalgt bestyrelse7. Valg til bestyrelsen

 

Dirigenten redegjorde for, at Charlotte Muus Mogensen og Bente Hogrefe Nielsen var på valg til bestyrelsen for en 3 årig periode, samt at begge var indstillet på at modtage genvalg.

 

Desuden var der i bestyrelsen en vakant post efter at et bestyrelsesmedlem var udtrådt af bestyrelsen foråret 2012. Bestyrelsen har derfor indstillet Klaus Viggo Jensen til den ledige bestyrelsespost.

 

Der var ved fristens udløb ikke indkommet andre kandidater.

 

Dirigenten forespurgte forsamlingen, om man kunne tilslutte sig bestyrelsens indstilling. Forsamlingen tilsluttede sig.

 

8. Valg af 2 aktive medlemmer til kritiske revisorer samt 2 aktive medlemmer til revisorsuppleanter

 

Dirigenten redegjorde for, at bestyrelsen indstillede Torkil Steinaa og Birgitte Stage som kritiske revisorer. Der var ikke andre forslag, og dirigenten konstaterede at de af bestyrelsen foreslåede revisorer var valgt.

 

Som revisorsuppleanter redegjorde dirigenten for, at bestyrelsen indstillede Krisztina Vas Nørbæk og Sven Verner Olsen som revisorsuppleanter.

 

Der var ikke andre forslag, og dirigenten konstaterede at de af bestyrelsen foreslåede revisorsuppleanter var valgt.

 

9. Valg af revisor

 

Dirigenten meddelte, at bestyrelsen foreslog genvalg af foreningens revisor gennem en årrække, BDO revision, Haderslev afdeling.

 

Forsamlingen tilsluttede sig

 

 

10. Eventuelt  

 

Preben Andreassen berettede om et langvarigt konfliktfyldt forløb ved hans kirke, som nu havde fået sin lykkelige afslutning med valg af et helt nyt menighedsråd. Han takkede bestyrelse, tillidsrepræsentanter og sekretariat for god støtte gennem årene.

 

Erik Hildebrandt-Nielsen gav udtryk for at forsamlingen skal huske at takke bestyrelsen og sekretariatet for den store løbende indsats for medlemmerne og standens bedste.

 

Herefter konstaterede dirigenten, at der ikke var flere der ønskede ordet, og afsluttede derfor generalforsamlingen kl. 15.00.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.