Bestyrelsens beretning 2013

Statistik

DOKS har 561 medlemmer. Der er 401 medlemmer i den aktive sektion, 30 medlemmer i den frie sektion og 109 medlemmer i den passive sektion, heraf 96 pensionister og 22 studerende. Af de 401 medlemmer i den aktive sektion sidder de 342 i fuldtidsstillinger. 15 i den aktive sektion er helt eller delvist fastansat på kirkemusikskolerne. 7 medlemmer i den aktive sektion er ansat i kantorstillinger. Organisationsprocenten i den aktive sektion er 98 %.

Løn og ansættelsesvilkår

I starten af 2012 udsendte ministeriet for Ligestilling og Kirke et nyhedsbrev omhandlende mulighed for under særlige omstændigheder at inddrage den faste fridag for overenskomstansatte organister, herunder inddragelse af den 24. december.

Dette afstedkom drøftelser mellem overenskomstens parter om muligheden for inddragelse af den faste fridag, samt under hvilke forudsætninger den oprindelige aftale om 5-dages ugen var indgået.

DOKS’s bestyrelse har anset det for naturligt, at den fastansatte organist skulle gøre tjeneste den 24. december. Det faktum at den 24. december juridisk set ikke betragtes som en helligdag, med deraf følgende inddragelsesmulighed, har under de oprindelige forhandlinger været overskygget af den lange tradition for, at organister har arbejdet juleaftensdag.

DOKS tilkendegav derfor tidligt i drøftelserne, at man uproblematisk kunne indgå en aftale om, at den 24. december kunne omfattes af tilsvarende bestemmelser, som gælder for helligdage.

På den anden side var det DOKS’s opfattelse, at man i videst muligt omfang måtte værne imod anden inddragelse af den faste fridag. En undersøgelse af mulighederne for at beskytte medlemmerne mod en sådan inddragelse viste desværre, at såfremt der ikke i overenskomsten er fastsat regler om vilkårene, vil arbejdsgiver, når der foreligger særlige driftsmæssige forudsætninger, kunne indkalde en medarbejder på dennes fridag.

På den baggrund besluttede DOKS at gå efter en aftale, som nok giver mulighed for at inddrage fridagen, men samtidig sikrer en godtgørelse af et sådan omfang, at det bliver dyrere end at bruge en vikar, og som sikrer et vist varsel.

Da CO10 nåede frem til samme konklusion, forhandlede vi i fællesskab om en aftale. I september 2012 opnåede vi enighed med Ministeriet for Ligestilling og Kirke om en aftale, der sikrer den ansatte en godtgørelse på 9 timer, eller en erstatningsfridag plus 4 timers løn. Det er op til organisten hvilken af de to løsninger der vælges.

En eventuel inddragelse skal varsles af arbejdsgiveren mindst én måned i forvejen.

OK13

Forhandlingerne vedrørende overenskomstfornyelsen, OK13, gik i gang med meget lave forventninger til lønudviklingen på arbejdstagersiden. Den generelle økonomiske krise og de forudgående politiske udmeldinger medførte en erkendelse af, at der næppe ville blive tale om en lønfest.

Det betød også en klar forventning om, at der ikke ville blive tilført nye midler til lokal- og cheflønpuljen, som nu har været uden nye midler siden 2010. Det har således ikke været muligt med lønudvikling på tjenestemandsstillinger, bortset fra den beskedne almindelige lønregulering.

Ministeriet for Ligestilling og Kirke, CO10 og DOKS var enige om at starte tekniske drøftelser om overenskomstens fornyelse tidligt, og vi mødtes derfor til drøftelser i oktober 2012. Med kravudveksling den 17. december 2012 påbegyndtes de egentlige forhandlinger, og fra de centrale forhandlinger mellem CFU/AC og Moderniseringsstyrelsen kom der hurtigt meldinger om, at forhandlingerne var svære, idet Moderniseringsstyrelsen stillede markante krav på undervisningsområdet og krav om reguleringsordningens ophør.

Risikoen for et sammenbrud ved de centrale forhandlinger gjorde, at det blev vigtigt at nå så langt som muligt med DOKS’s egne forhandlinger inden et eventuelt forlis. Ministeriet, CO10 og DOKS var derfor enige om at forcere forhandlingerne med en skarp prioritering af kravene. DOKS måtte således erkende at visse krav, f.eks. kravet om bachelordækning, måtte bortfalde, hvis der i tide skulle nås til enighed om et resultat.

DOKS gik ind til de afgørende forhandlinger med følgende krav:

-          At der arbejdes frem imod ny løn for tjenestemænd, som kan sikre mod en fuldstændig tilsanding af lønningerne på tjenestemandsområdet

-          At der skulle findes en løsning vedrørende arbejdstid på kirkemusikskolerne, således at nye undervisningstimer i højere grad kan tillægges allerede ansatte lærere

-          At der arbejdes på en arbejdstidsaftale for tjenestemænd. (DOKS- tjenestemænd er ikke omfattet af statens arbejdstidsaftale.)

-          At vilkårene for tillidsrepræsentanter forbedres

-          At alle eventuelle forbedringer i AC’s lønskala overføres til DOKS’s område.

Den 7. februar indgik parterne forlig. Der var tale om et smalt forlig, men forudsætningerne for andet og mere var ikke til stede.

For tjenestemænd iværksættes der to periodeprojekter, et vedrørende ny løn, og et vedrørende en arbejdstidsaftale. Projekterne søges afsluttet inden 1. oktober 2013. Periodeprojekt betyder, at parterne forpligter sig til at indgå i forhandlinger, men ikke at der kan garanteres enighed om et resultat.

For kirkemusikskolelærere er der aftalt fleksible rammer for arbejdstiden, såkaldt intervaltid, som betyder at ansættelsen for et år af gangen kan justeres i et vist omfang indenfor en afgrænset ramme.

Uden for aftaleområdet har ministeriet tilkendegivet, at man vil undersøge muligheden for, at udgifterne til tillidsrepræsentantens arbejde kan løftes til provstiniveau i stedet for, som reglerne er nu, at påhvile det enkelte menighedsråd.

Andre elementer i forliget er en skærpelse af formuleringen omkring rammetid for deltidsansatte samt udarbejdelse af en vejledning om nye lønsystemer.

Desuden bliver der nu på overenskomstområdet mulighed for at lave decentrale arbejdstidsaftaler mellem organisationen og menighedsrådet. En aftale herom kræver således accept fra DOKS.

Ministeriets hovedkrav, en forlængelse af de særlige regler om hvorledes der lønforhandles på overenskomstområdet, er imødekommet med en forlængelse til udløbet af næste overenskomstperiode.

Ved de centrale forhandlinger blev der indgået forlig dagen efter DOKS’s forlig, dvs. den 8. februar. Der er aftalt en lønstigning på 0,82 % i 2013 og 0,82 % i 2014. Der er ikke derudover aftalt lønstigninger i AC’s lønskala. På trods af et massivt krav fra Moderniseringsstyrelsen om at afskaffe reguleringsordningen, gjorde arbejdstagersiden det klart, at fastholdelsen af et sådant krav i sidste ende ville kunne udløse en konflikt. Resultatet er blevet, at reguleringsordningen videreføres uændret.

Kompetencefonden videreføres, men sandsynligvis i ændret form. En række DOKS-medlemmer har hidtil haft gavn af ordningen, og bestyrelsen følger derfor udviklingen nøje.

Som en del af overenskomstresultatet er der mellem CFU og Moderniseringsstyrelsen lavet en fælleserklæring om samarbejde i Folkekirken, som bør følge de principper der kendes fra statens samarbejdsaftale.

I den centrale aftale nævnes tillige, at der i perioden kan indledes drøftelser om ophævelser af lokallønspuljer.

Selvom der er tale om et magert resultat, godkendte DOKS’s bestyrelse den 11. februar det samlede forhandlingsresultat. Under hensyntagen til de samlede omstændigheder for overenskomstfornyelsen er det bestyrelsens opfattelse, at man kom så langt som muligt.

Overenskomstperioden bliver på to år.

Kirkelukninger

SctAndreasSom det nok vil være de fleste bekendt, har diskussionen om kirkelukninger raset gennem flere år, ikke mindst i København.

Af bestyrelsens beretning sidste år fremgik det, at DOKS har taget flere initiativer for at afklare situationen og afdække hvilke konsekvenser eventuelle kirkelukninger kan få.

Københavns Stiftsråd og biskoppen har nu besluttet at indstille 14 kirker i København til lukning, mens yderligere to kirker skal igennem en fornyet høringsrunde. De kirkeretslige forhold omkring lukning af en kirke står ikke fuldstændig klart, hvis et menighedsråd ikke selv ønsker at nedlægge sogn og kirke. Men helt sikkert er det, at hverken stiftsråd eller biskop kan gøre det, som den nuværende retstilstand er.

I forbindelse med et møde med repræsentanter fra DOKS´s bestyrelse tilkendegav Ministeren for Ligestilling og kirke, Manu Sareen, at han ville nedsætte en arbejdsgruppe, der skal se på de personalemæssige konsekvenser af eventuelle kirkelukninger. Dette bekræftede han på DOKS’s årsmøde 2012. Det har nu udmøntet sig i, at ministeriet har inviteret en mindre kreds af personer til at deltage i en arbejdsgruppe.

DOKS ser frem til at deltage i arbejdsgruppen. Processen omkring så talrige kirkelukninger er ikke før set i dansk kirkehistorie, og det er vigtigt, at der er enighed om tolkningen af de formelle regler på det ansættelsesretlige område. Alle bestræbelser bør gøres, for at sikre fornuftige løsninger som tilgodeser både de ansatte og de berørte kirker.

Det er bestyrelsens opfattelse, at kirkelukninger nok i første omgang er et emne, der trænger sig på i København, men det kan bestemt ikke afvises, at fænomenet hurtigt kan brede sig til resten af landet, hvorfor det har bestyrelsens største bevågenhed.

Høringssvar

DOKS har siden sidste generalforsamling afgivet tre høringssvar til Ministeriet for Ligestilling og Kirke, samt et høringssvar til Kulturministeriet.

Forslag om lov om ændring af lov om ansættelse i folkekirken samt lov om folkekirkens økonomi

Dette forslag var en opfølgning på betænkning 1527 om provsten og provstiudvalgets fremtidige rolle, som bestyrelsen berettede om sidste år. DOKS afgav et kort høringssvar, hvori vi anerkendte behovet for bredere rekrutteringsmuligheder til provstestillinger. Det var vigtigt for os ved samme lejlighed igen at give udtryk for, at såfremt provstiudvalget gives flere kompetencer i forhold til menighedsrådene, er der behov for, at også kirkefunktionærerne gives en stemme i provstiudvalget.

I lyset af den stigende formelle og uformelle indflydelse, som provstiudvalgene har fået de senere år, er det vigtigt at medarbejderne er repræsenteret; efter DOKS’s opfattelse gerne med en selvstændig kirkemusikalsk repræsentation, som kan inddrages, når drøftelserne drejer sig om de mange særlige musikalske indsats- og prioriteringsområder, som er en del af Folkekirken, også i økonomisk henseende.

Rapport om sognebåndsløsning

DOKS afgav et ganske kort høringssvar vedrørende rapport om sognebåndsløsning. Foreningen havde som sådan ingen bemærkninger til rapporten, men da denne tillige indeholdt betragtninger om andres anvendelse af folkekirkens faciliteter fandt vi anledning til at understrege, at det fortsat må være således, at en organist, ansat i folkekirken, i udgangspunktet ikke kan være forpligtet til at varetage tjenester uden folkekirkelig gejstlig medvirken, med mindre det helt konkret fremgår af ansættelsesbeviset. Pr. definition vil en tjeneste uden folkekirkelig gejstlig medvirken ikke være at betragte som en folkekirkelig handling.

Lovforslag om ændring af lov om menighedsråd

DOKS har i februar 2013 afgivet høringssvar vedrørende forslag til ændring af lov om menighedsråd. Lovforslaget indeholder bestemmelser der skal gøre det nemmere at etablere samarbejde mellem flere menighedsråd, også på det personalemæssige område, hvor et fællesudvalg mellem menighedsrådene skulle kunne tillægges kompetencer i forhold til personalet.

Vi hæftede os i vores høringsvar ved, at selvom hensigten måske kan være god, er det vigtigt at man i forbindelse med sådanne samarbejder har klare retningslinjer for de ansættelsesretlige forhold og en afklaring af de samarbejdsmæssige konsekvenser. Det er helt afgørende, at man ved etableringen af samarbejde mellem menighedsråd tager stilling til, hvem der på vegne af det fælles udvalg kan give tjenstlige instrukser, og hvem der generelt har kompetence vedrørende personaleforhold. Desuden er der for tjenestemænd særlige problemstillinger vedrørende tjenestemandens ansættelsesområde, som skal håndteres ved tværgående samarbejde. Det var vores opfattelse at man med lovforslaget havde forsømt at tage højde for en række problemstillinger på dette område.

Høringssvar til kulturministeriet om EU-direktivforslag om kollektiv ophavsret

I september 2012 blev DOKS opmærksom på et EU-direktivforslag vedrørende den fremtidige forvaltning af ophavsretsmidlerne, sendt i høring til en del interessenter, herunder Fællesrådet, som DOKS er en del af. Selvom DOKS ikke oprindelig var selvstændig høringspart, indeholdt direktivforslaget så alvorlige elementer, at vi anmodede om at blive optaget på høringslisten. En gennemgang af direktivforslaget afslørede således, at selvom hensigten med forslaget er god, vil det kunne medføre alvorlige konsekvenser for den måde, som de kollektive midler fordeles på i Danmark. Forslaget er en alvorlig trussel mod det kulturbærende element som uddelingen af de kollektive midler i høj grad er. Således er der gennem de sidste ti år uddelt mellem 3 og 4 millioner kr. af kollektive midler til musikfremmende foranstaltninger indenfor kirkemusikkens område.

I samarbejde med foreningens tilknyttede advokat, Pernille Backhausen, og ophavsretsadvokat Peter Schønning udarbejdede DOKS et høringssvar til Kulturministeriet, hvor vi påpegede det stærkt problematiske i direktivforslaget. Efterfølgende udtrykte vi vores bekymring i en direkte henvendelse til den daværende kulturminister, kirkeministeren samt folketingets kulturudvalg og kirkeudvalg.

Andre organisationer har tilsvarende givet udtryk for deres bekymring, og kulturministeriet indkaldte kort før jul til et orienteringsmøde, hvori DOKS deltog. Det er vores indtryk, at man endnu ikke har lagt sig fast på en dansk stillingtagen, og at der derfor fortsat er håb om løsninger, der tilgodeser den måde hvorpå vi i Danmark har organiseret uddelingen af ophavsretsmidler.

Uddannelsesudvalg

Udvalget behandlede i 2012 følgende emner: Kirkemusikskolernes revision af studieplaner, efteruddannelses-problematikken, såvel hvad angår kirkemusikalsk kompetenceudvikling som de organist-praktiske fag med kommunikation i fokus, samt konservatoriernes udbud af fornyede uddannelser og efteruddannelser.

Med baggrund i indvundne erfaringer fra kompetencekursus i 2010/2011 udbød DOKS i januar 2013 som et medlemstilbud i eget regi et dagskursus: ”En folkekirke under forandring - Om organistens nye roller i en ændret samarbejds- og ledelsesstruktur.”

Kurset blev afholdt i hhv. København og Aarhus, under ledelse af Bjørn Arberg og med Christian Dehn Bang, Finn Pedersen og Rebecca Rudd som oplægsholdere. Uddannelsesudvalget glæder sig over at begge kurser var velbesøgte, og takker de implicerede undervisere på kurset for godt samarbejde.

Trepartsmidler

I 2012 afholdt AC-grupperne i Folkekirken (herunder præster, provster, stiftspersonale og DOKS-organister) i samarbejde med firmaet ”Rhetor” et opfølgningskursus under hovedemnet ”Kommunikation-Retorik-Dialog”.

Kurset blev udbudt på strategiske regionale placeringer. De professionelle retorikere havde samlet erfaringer fra første kursusrunde, og 2012-dagskurset var et veltilrettelagt og givende kursus inden for emnerne. Adskillige DOKS-organister tog imod tilbuddet og indgik i en konstruktiv kursusdialog med præster, provster, kolleger og stiftspersonale.

Konservatorierne

De tre konservatorier udbyder en bred vifte af uddannelsesmuligheder, stadig med den klassiske kirkemusikuddannelse centralt placeret.

Bestyrelsen har fulgt udbydelsen af den rytmiske kirkemusiker-linje i Aalborg (under DJM) med interesse. Uddannelsen har været genstand for nogen debat, herunder i Organistbladet.

Det må understreges at det fortsat primært er indenfor Den danske Folkekirke, der efterspørges akademisk uddannede organister, og at aflønningen der står i rimeligt forhold til uddannelsen.

Det er naturligvis vigtigt at anerkende, at det i stillingsopslag ofte er den bredt favnende kirkemusiker der efterspørges, men det er lige så vigtigt at slå fast, at det som oftest sker på baggrund af krav om høje musikalske kvalifikationer på de traditionelle faglige områder.

For DOKS er det vigtigt, at konservatorierne på de kirkemusikalske uddannelser bevarer et højt niveau på de undervisningsområder, som angår liturgik, salme- og kirkekundskab. Disse områder skal netop danne fælles platform for teologer, organister, korledere og andre medarbejdere, og uden fornøden viden på det teologiske, liturgiske og kirkemusikalske område mistes et fagperspektiv af væsentlig betydning.

DKDM har fremsat tanker om en egentlig mulighed for gudstjenestepraktik. Dette tiltag støtter DOKS, idet det må forudses, at vikararbejde ved landets kirker vil reduceres blandt andet på grund af de økonomiske omstændigheder, og det øgede omfang af samarbejdsaftaler kirkerne imellem.

Kirkemusikskolerne

DOKS har haft lejlighed til at drøfte efteruddannelsestilbud samt nye studieplaner med landets kirkemusikskoler.

Selvom skolerne i henhold til deres bekendtgørelse ikke har til opgave at være rekrutteringsplatform for konservatoriernes kirkemusikalske uddannelse, så er realiteten, at de spiller en betydelig rolle i fødekæden til konservatorierne. Det er derfor også for DOKS vigtigt, at uddannelserne på kirkemusikskolerne er tidssvarende, og at man fastholder en høj vægtning af de kirkerelaterede fag. Det er positivt at konstatere, at der i forslag til nye studieplaner er bevaret et væsentligt fokus på disse fag.

Desuden udbydes kurser over et kortere eller længere forløb, herunder også tilbud om efteruddannelse til DOKS-organister. Der arbejdes på skolerne på at tilbyde efteruddannelsestilbud som er attraktive for DOKS-organister, og vi opfordrer i den forbindelse vores medlemmer til at være opmærksomme på skolernes tilbud.

DOKS er repræsenteret i de tre skolers bestyrelser og takker for en god og løbende kontakt.

Introkurser for nyansatte i folkekirken

Introkurserne for nyansatte i folkekirken med over 8 timers ugentlig arbejdstid fortsætter som pilotprojekt i kirkeministerielt regi.

Kurserne udbydes i år til nyansatte i seks udvalgte stifter. Der arbejdes på at gøre kurserne obligatoriske for alle nyansatte

Kompetencefonden

DOKS er i år blevet tildelt 88.210 kr. af den samlede pulje på 1.476.356 kr. Fem projekter opnåede støtte.

Tillidsrepræsentanterne

DOKS har et velfungerende TR-korps. En gang om året mødes tillidsrepræsentanterne med DOKS´s bestyrelse, og mindst en gang om året afholdes kurser for den samlede TR-gruppe. Nye tillidsrepræsentanter rustes til opgaven ved kurser og gennem samarbejde med erfarne tillidsrepræsentanter.

I november 2012 mødtes tillidsrepræsentanterne og bestyrelsen til udveksling af synspunkter om den aktuelle situation i folkekirken. Her var der lejlighed til at drøfte overordnede emner som struktur-kommission, kirkelukninger, fremtidens organist, OK13 m.m. Der blev også mulighed for at diskutere nye regler og aftaler samt lønforhandlinger for overenskomstansatte organister. Udover de almindelige kurser for tillidsrepræsentanter udgør disse møder en vigtig og givtig sparring for bestyrelsen.

Nytårspublikation 2013

Med den sigende titel ”DOKSografi” tog Organistbladets forhenværende redaktør, organist Helge Gramstrup, efter en beslutning i bestyrelsen, fat på en grundig gennemgang af gamle årgange af Organistbladet. Adskillige læseværdige artikler har nu set dagens lys i denne samlede antologi.

I en hektisk hverdag med en lind strøm af informationer har det været DOKS´s og Helge Gramstrups ærinde at standse op et øjeblik og se tilbage på vores rødder som kirkemusikere og faglig organisation. Antologien viser et udsnit af mange store personligheders engagement i et musikalsk, liturgisk eller analytisk emne, der kan bidrage til refleksion over vores fælles vilkår i en større sammenhæng.

DOKS takker Helge Gramstrup for hans store arbejdsindsats og glæder sig over den positive modtagelse, som DOKSografien har fået hos medlemmerne.

Lille Skiveren, Klitgården, Hirsholmene

Lille SkiverenSammen med nogle af Dansk Kunstnerråds medlemsorganisationer har DOKS andel i Lille Skiveren. I 2012 kunne DOKS således disponere over 4 uger.

De ledige uger annonceres i Organistbladet og fordeles herefter ved lodtrækning blandt ansøgerne.

Renovering af bygninger og inventar sker løbende, senest er anskaffet vaskemaskine, havemøbler og ekstra sovepladser, så der nu er overnatningsmulighed for 14 personer.

Gennem Dansk Kunstnerråd kan DOKS-medlemmer ansøge om arbejdslegater à 2 ugers varighed på Klitgården, Skagen. Der er ansøgningsfrist 3 gange årligt i januar, maj og september.

Desuden kan DOKS-medlemmer søge arbejdsophold af mindst en måneds varighed i Fyrassistentboligen på Hirsholmene.

Organistbladet

Bestyrelsen har med henblik på ideudvikling for Organistbladet nedsat et udvalg bestående af bestyrelsesmedlemmerne Margrethe Østergaard og Poul Skjølstrup Larsen samt redaktør Mikael Garnæs. Det blev vedtaget at foretage en beskeden opjustering af annoncepriserne, der ikke har været ændret siden 2007, og heldigvis har dette ikke medført nogen nedgang i annoncemængden. Der arbejdes med ideer om temanumre, jf. temanummeret om nye salmer i september 2012, og opprioritering af korstoffet, ikke mindst voksenkorarbejde. Nye impulser kan også findes uden for landets grænser, og orientering om den kirkemusikalske situation i vores nabolande ønskes opprioriteret.

 

Nordisk Kirkemusik Symposium (NKS) 2012

Den store fællesnordiske kirkemusikalske begivenhed fandt sted i Reykjavik i dagene 6.-9. september.

Islændingene havde tilrettelagt et fantastisk symposium, og de fleste af arrangementerne blev gennemført på fornemste vis. Alle de nordiske lande bidrog med interessante og højt kvalificerede musikere, sangere og dirigenter ved koncerter, workshops, gudstjenester m.v.

Danmark var godt repræsenteret med over 100 deltagere. I alt deltog ca. 600 i symposiet foruden de medvirkende.

Nordisk faglig konference/ Nordisk Kirkemusikråd

I januar måned blev der afholdt Nordisk Faglig Konference i Norge. Selve konferencen fandt sted i Drammen.

På konferencen drøftedes som sædvanlig en lang række af de faglige problemstillinger og erfaringer de nordiske lande gør sig med hensyn til løn- og ansættelsesvilkår for kirkemusikere. Og det må konstateres at mange af de problemstillinger vi har, er meget lig hinanden, og at det derfor er meget udbytterigt at udveksle erfaringer.

I forlængelse af nogle af de drøftelser vi havde på konferencen besluttedes det, at Kirkemusikrådet skulle rette henvendelse til den islandske biskop med en støtteerklæring for de islandske organister. Den økonomiske krise i Island har medført en betydelig forringelse af økonomien i Den islandske Kirke som også afspejles i mange organisters lønvilkår, der er blevet ekstraordinært ringe.

På Kirkemusikrådsmødet blev tankerne omkring det næste NKS, som skal finde sted i Sverige i september 2016, præsenteret. Tid og sted er ikke endeligt fastsat, men forventes at være på plads senest ved den næste faglige konference, som finder sted i juni 2014 i Göteborg.

Herudover var et væsentligt emne på Kirkemusikrådets møde en gennemgang af Nordisk Kirkemusikråds vedtægter, der ikke har været revideret siden 1995. Der blev nedsat et udvalg, der skal komme med et forslag til fornyelse og ændringer.

Folkekirkens arbejdsmiljøråd

Folkekirkens arbejdsmiljøråd, som har repræsentanter fra samtlige kirkefunktionærorganisationer og fra Landsforeningen af menighedsråd og præsteforeningen, har siden sidste generalforsamling afholdt to møder.

Rådet har haft fokus på mulighederne for at organisere arbejdsmiljøarbejdet efter de nye regler, og på muligheden for at lave vejledningsmateriale til folkekirken. Desuden arbejder man på en vejledning om skimmelsvamp, som er et stigende problem i kirkerne.

Organistbogen

Et udvalg nedsat af DOKS´s bestyrelse arbejder på at udgive en kommende organistbog.

Organist Eva-Marie Olesen har, ligesom ved sidste udgivelse, påtaget sig hvervet som redaktør på bogen. I udvalget indgår, foruden to bestyrelsesmedlemmer, organisterne Svend Prip og Mikael Thomsen.

Dansk Kunstnerråd

Ved sit medlemskab af Dansk Kunstnerråd står DOKS bag rådets arbejde for at fremme professionelle kunstneres arbejdsvilkår.

Det kan nævnes at Dansk Kunstnerråd blandt mange opgaver har afgivet høringssvar om ny lov om kunststøtte og at rådet har debatteret og arbejdet for et løft af de musiske og kunstneriske fag i folkeskolen og ungdomsuddannelserne.

Choral Denmark

Arbejdet i Choral Denmark har i den seneste periode været koncentreret om udarbejdelse af en webportal, der skal promovere dansk kormusik og de professionelle vokalensembler internationalt. I øjeblikket indsamles data og materiale fra komponister, forlag og ensembler. Efter et længere og grundigt forarbejde forventes den nye webportal at kunne lanceres i 2013. Herfra vil der kunne downloades noder, lydoptagelser og baggrundsmateriale.

Samarbejdspartnere

DOKS har til stadighed et tæt samarbejde med de øvrige kirkefunktionærorganisationer, primært med Organistforeningen. Også med TOAC, AC og især Præsteforeningen holder vi tæt kontakt. Ligeledes er det naturligt, at vi løbende er i kontakt/dialog med Landsforeningen af Menighedsråd

Dertil kommer alle dem vi møder i andre sammenhænge så som Fællesrådet, Dansk Kunstnerråd og lignende.

Endelig har vi samarbejdspartnere i Ministeriet for Ligestilling og Kirke. En del af samarbejdet foregår i Folkekirkens Samarbejdsudvalg, og i øvrigt skal vi fremhæve Christa Hector Knudsen for et konstruktivt forhandlingsforløb i forbindelse med årets overenskomstforhandlinger, som denne gang var underlagt særligt vanskelige vilkår.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.