Forslag til vedtægtsændring

En del af foreningens medlemmer erindrer sikkert, at vi for to år siden lavede en ganske gennemgribende revision af foreningens vedtægter.

Når det alligevel er nødvendigt allerede nu at forholde sig til et nyt vedtægtsforslag, så er det et udtryk for at foreningens vedtægter nødvendigvis må være en dynamisk størrelse, som afspejler ændringer i omgivelserne som foreningen løbende påvirkes af.

Siden sidste år har udefra kommende forhold betydet, at bestyrelsen finder det nødvendigt at se på vedtægtens bestemmelse om, hvorledes forholdet er mellem medlemmerne, DOKS og de kollektive forvaltningsorganisationer såsom Gramex, Copydan og Koda.

Vedtægtsændringen skal bevare status quo

Det er vigtigt at understrege, at selvom ændringsforslaget umiddelbart i sin tekst kan virke omfattende, så er hensigten ikke en ændring af de hidtidige forhold. Ændringen er nødvendig for at DOKS, som det hidtil har været tilfældet, kan repræsentere medlemmernes rettigheder og indgå aftaler, eller give mandat til at indgå aftaler overfor Gramex, Copydan, Koda og evt. andre organisationer, og dermed bl. a. sikre at medlemmerne fortsat kan blive tilgodeset via de kollektive midler.

Der søges ikke med ændringen at opnås et bredere mandat end hidtil eller et såkaldt eksklusivt mandat. I forslag til vedtægtsændring tales således om en ikke-eksklusiv ret til at indgå aftaler på vegne af medlemmet, som kun gælder i det omfang, at medlemmet ikke har overdraget retten til en anden. Du har fortsat al ret til selv at indgå aftaler med andre, f.eks. DR ved en tv-optagelse, et forlag ved en nodeudgivelse, i forbindelse med kompositorisk virksomhed eller andet.

Forslaget gælder således kun de rettigheder, som du som medlem ikke selv har besluttet at overdrage til anden side.

Baggrund for forslaget

En sag fra Norge har sat fokus på behovet for, at organisationer som DOKS har et helt klart og præcist mandat til at repræsentere medlemmerne overfor de kollektive forvaltningsorganisationer, og at retten til at videregive dette mandat til den kollektive forvaltningsorganisation er fastlagt i vedtægten.

Når de kollektive forvaltningsorganisationer laver aftaler med brugere er det vigtigt, at man har et sikkert mandat fra rettighedshaverne gennem sine medlemsorganisationer. Hvis der opstår usikkerhed om, hvorvidt den kollektive forvaltningsorganisation vitterligt repræsenterer de rettighedshavere, man hævder at repræsentere, risikerer det at betyde, at forvaltningsorganisationen ikke kan påberåbe sig aftalelicensen, som forudsætter en vis grad af repræsentativitet.

Det andet forhold som sætter fokus på vedtægtens formuleringer om foreningens mulighed for at repræsentere medlemmerne i ophavsretlige anliggende, er et forslag til EU direktiv om ophavsretlige anliggender, som gjorde det klart for bestyrelsen, at det mandat som medlemmerne giver til foreningen, skal stå langt mere eksplicit udtrykt i vedtægten.

Bestyrelsen foreslår på den baggrund følgende ændring af DOKS’s vedtægter:

I vedtægterne indsættes efter § 8 som ny § 8a:

”8a. Mandat til kollektiv forvaltning m.v.

8a.1. Medlemmerne er forpligtede til at overholde de af DOKS indgåede aftaler om brug af ophavsretligt beskyttet indhold, som medlemmerne har ophavsretten til.

8a.2. I kraft af medlemskabet overdrager ethvert medlem til DOKS en ikke-eksklusiv ret til på medlemmets vegne at indgå aftaler om og opkræve vederlag for brug af ophavsretligt beskyttet indhold i henhold til foreningens beslutninger inden for de til enhver tid gældende formålsbestemmelser. Overdragelsen gælder i det omfang, medlemmet har de pågældende rettigheder i behold. Medlemmet bemyndiger foreningen til at foretage ethvert retligt eller faktisk skridt i forbindelse med varetagelsen af denne ret. Foreningen kan på medlemmets vegne påtale enhver krænkelse af disse rettigheder. Foreningen kan indgå repræsentationsaftaler med tilsvarende udenlandske organisationer.

8a.3. Foreningen kan overlade forvaltningen af de i denne bestemmelse angivne aftaler eller dele heraf til andre organisationer, herunder kollektive forvaltningsorganisationer.

8a.4. Overdragelsen omfatter bl.a. rettigheder til brug, som varetages af de kollektive forvaltningsorganisationer, som foreningen er medlem af. Medlemmerne har ret til at få oplyst, på hvilke områder der er indgået aftaler.”

Vedtægtsændringen træder i kraft straks efter vedtagelsen på generalforsamlingen.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.