Kursusdag for tillidsrepræsentanter og bestyrelse

Mandag d. 19. november holdt DOKS's bestyrelse og tillidsrepræsentanter kursus- og inspirationsdag på Hotel Torvehallerne i Vejle.

Indledningsvis orienterede sekretariatsleder Bjørn Arberg om den aktuelle stilling inden for bl. a. lønforhandlingerne og den igangværende proces om kirkelukninger i København, hvor kirkeministeriets forslag er sendt til høring hos de lukningstruede kirker.

Der blev også redegjort for den spørgeskemaundersøgelse af overenskomstens implementering som DOKS gennemførte omkring sidste årsskifte. Undersøgelsen blev gennemført med en tilfredsstillende høj svarprocent på 64 %. Generelt viste svarene, at DOKS'erne har en høj grad af egenplanlægning af arbejdet. Man placerer oftest selv sine ferier, og der er for det meste et godt tillidsforhold mellem menighedsråd og ansatte. Flertallet har et godt netværk med kolleger fra andre kirker. Undersøgelsen viste, at mange af overenskomstens elementer fungerer i de berørte organisters dagligdag, og at mange også oplever tilfredshed med reglerne om arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse.

Konklusionen er den glædelige, at flertallet af DOKS-organister synes at have et velfungerende arbejdsliv. Overenskomsterne bliver i stigende grad brugt som det var hensigten.

Til "inspirationssegmentet" hørte et møde med Katrine Immerkjær Kristiansen, solistklassestuderende ved Syddansk Musikkonservatorium og initiativtager til en række nye projekter, som f. eks. 10 års-festivalen for orglet på Konservatoriet i Esbjerg og "Orgelklubben", hvor børn og unge mellem 12 og 18 kan stifte bekendtskab med orglet.

Hun fortalte, at hun selv som barn blev introduceret til kirkeorglet af en initiativrig musikskolelærer, der tilbød alle tangentelever gratis orgelundervisning. Og når man brænder for sit instrument, må man også tage sig tid til formidling til næste generation ved hjælp af børneundervisning og formidling på skoler.

Fortidens kampe og frontlinjer er ikke altid så relevante for den yngre generation. Det var interessant at høre Katrine Immerkjær fortælle om sin reaktion på forholdene i den danske kirke i London, hvor hun for tiden spiller, og hvor mange ting helst skal foregå som for 50 år siden, og sammenholde det med de hjemlige spaghettigudstjenester og babysalmesang. Reaktionen på begge disse meget forskellige forhold var en opfordring til at musikeren overalt skal pejle efter det allerede i baroktiden benyttede begreb "den gode smag".

Hun kom med en række ideer til nye tiltag: hvorfor ikke gøre som de populære operakoncerter i det fri og arrangere orgelkoncerter på storskærm med picnic i det fri? Kirken kan bruges til mange kulturelle formål som ballet, kunstgalleri, hvor orgelmusik kan lempes ind "ad bagvejen"! Desuden kender folk ikke meget til orglets formåen – det skal de præsenteres for.

Om sine egne fremtidsplaner sagde Katrine, at hun godt kunne forestille sig at få en mindre stilling, der kunne give plads til sideløbende personlige projekter. Hun er fra en generation der specialiserer sig i alt fra kor og gospel til "orgelnørder", og hun ser i denne sammenhæng geografisk fleksibilitet som en fordel, fordi den muliggør specialisering i de enkelte kirker i provstiet. En organist skal lige som en kirke have en profil.

Til spørgsmålet om hvem der skal være fremtidens DOKS'ere – skal man f. eks. optage "rytmiske" kirkemusikere, når de har et akademisk niveau – mente hun, at standsidentitet er vigtig for DOKS, og vi skal passe på hvad vi risikerer. Man skal være bevidst om hvad man gør, og hvad strategien skal være.

Bjørn Arberg talte om "Folkekirkens fremtidige styrelse" i lyset af den netop nedsatte kommission til reformarbejde indenfor Folkekirkens styring. Diskussionen kom i høj grad til at handle om hvem der skal bestemme hvad, og hvor kompetencerne skal ligge: skal der indføres professionelle ledelser, provsti- og stiftsråd med øgede kompetencer i forhold til menighedsrådene?

DOKS's formand Charlotte Muus Mogensen stillede i sit oplæg spørgsmålet: "Er DOKS'ere en truet art?" Hendes pointe var, at uddannelsen på højt niveau, traditionsbærer-funktionen, er altafgørende. Vi skal holde fast i orglet som et centralt element i kirkemusikken. Men vi skal samtidig blive bedre til udadvendt kommunikation, være hvor befolkningen er.

Lederrollen er vigtig i en fremtidig, multikulturel musikpraksis. Organisten skal klædes på til at håndtere de nye udfordringer ved hjælp af efteruddannelse.

Tillidsrepræsentant og bestyrelsesmedlem Margrete Thestrup Østergaard redegjorde for de ret forskelligartede uddannelsesforløb på konservatorierne, som blev muliggjort sidst i 1990'erne. DJM tilbyder sammensætning af en meget individuel studieplan. Den klassiske kirkemusikeruddannelse kan nu alene opnås i Aarhus. Vægtning mellem litteraturspil og liturgisk spil er som udgangspunkt i litteraturspillets favør, og i Aarhus er de kirkemusikalske bifag ligeledes nedtonet. Dog er muligheden for at tegne sin egen musikalske profil i høj grad til stede. DJM's nye, rytmiske kirkemusikeruddannelse er alene placeret i Aalborg og træder for tiden sine barnesko. Den linje lægger i høj grad vægt på klaverspil og ensemblelederfunktion

På SMKS og DKDM oplever man stadig rygraden i studieplanen som en ligelig, "klassisk" fordeling mellem litteraturspil og liturgisk spil med stærke bifag i korledelse og teori. En pædagogisk vinkling af korledelse finder sted. Rytmisk korledelse og klaverspil kan vælges, men på DKDM kan også øget cembalospil vælges til, på bekostning af klassisk eller rytmisk klaverspil. Selvstændige afsluttende opgaver/ fordybningsemner er obligatoriske på alle konservatorier.

Den kommende arbejdsgiver får sit at se til med ansøgere med forskellige betegnelser for uddannelser, efteruddannelser, kursusvirksomhed etc. Margrethe Østergaard endte sit indlæg med at anbefale brugen af betegnelsen Cand. Musicae. i kirkemusik, når man omtaler sin uddannelse.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.