Referat af DOKS's ordinære generalforsamling den 24. april 2012 på hotel Comwell, Sønderborg

 

1. Valg af stemmetællere:

Formand Charlotte Muus Mogensen bød velkommen.

Bestyrelsen foreslog at Klaus Viggo Jensen, Kirstin Bohn Christiansen samt Bjørn Arberg blev valgt som stemmetællere. Forsamlingen tilsluttede sig.

2. Valg af dirigent

thumb_GeneralforsamlingISom dirigent foreslog bestyrelsen præst ved Løgumkloster kirke og formand for FUK, Marianne Christiansen. Marianne Christiansen blev valgt.

Dirigenten konstaterede herefter at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Dirigenten fik forsamlingens tilladelse til at generalforsamlingen kunne optages.

Dirigenten fik forsamlingens godkendelse til at generalforsamlingen kunne overværes af foreningens gæster. Det drejede sig om næstformand Peter Hedegaard fra Den danske Præsteforening samt Anders Thorup fra Organistforeningen.

Derefter gik man videre til pkt. 3. Dirigenten gav ordet til Charlotte Muus Mogensen.

3. Bestyrelsens beretning over det forudgående foreningsår fremlægges til godkendelse

Supplerende mundtlig beretning - 2012

Afdøde

Siden sidste generalforsamling er 7 medlemmer af Dansk Organist og Kantor Samfund afgået ved døden.

Niels Ove Jørgensen, 92 år gammel, tidligere organist ved Bolbro Kirke, Odense

Einar Poulsen, 92 år gammel, tidligere organist ved Hans Tausens Kirke, Odense

Knud Skogstad, 75 år gammel, tidligere organist ved Skt. Povls Kirke, Korsør

Carsten Møller, 65 år gammel, organist ved Kapernaums Kirke, København

Charley Olsen, 89 år gammel, tidligere organist ved Vor Frelsers Kirke, København. Desuden var han redaktør af Organistbladet 1976-1981. Formand for DOKS januar – maj 1987

Ole Kofoed-Nielsen, 65 år gammel, tidligere organist ved Vangede kirke

Tage Poulsen, 87 år gammel, tidligere organist ved Stengård Kirke, Lyngby

Jeg beder jer ved et øjebliks stilhed at ære vore afdøde kollegers minde.

Lokalløn

I den skriftlige beretning har bestyrelsen orienteret om den delaftale vedrørende lokallønspuljen for april 2010 som blev indgået sent sidste år. DOKS har endnu ikke modtaget en tilbagemelding fra Ministeriet for Ligestilling og Kirke for så vidt angår DOKS's forslag til udmøntning af resten af puljen.

Gramex

Der har på generalforsamlingen de sidste par år været rejst spørgsmål om bestyrelsens politik vedrørende uddeling af Gramexmidler. Bestyrelsen kan i den forbindelse oplyse, at det fortsat er opfattelsen at Gramex-midlerne først og fremmest skal uddeles efter ansøgning i det omfang der er ansøgere med projekter indenfor DOKS's naturlige støtteområde.

Men bestyrelsen forbeholder sig også ret til at prioritere nogle af midlerne til uddeling uden ansøgning, f.eks. til uddannelsesmæssige eller kunstneriske formål. Der vil derfor fortsat være ansøgninger som afvises pga. de begrænsede midler, uagtet at det ansøgte projekt i sig selv er støtteværdigt.

Møde med Københavns biskop og ministeren

Der har i de seneste år været mange drøftelser om kirkelukninger, herunder ikke mindst kirkelukninger i København. Senest har man kunne høre, at der var nedsat et udvalg af Stiftsrådet i København, som skulle se på forholdene omkring kirkelukninger, uden at det dog har stået klart hvilke forhold der mere præcist skulle afdækkes.

DOKS's bestyrelse har ved flere lejligheder tilkendegivet, at man anerkender behovet for strukturelle forandringer i folkekirken, og at dette kan inkludere kirkelukninger. Men vi har ligeledes understreget, at sådanne ændringer må ske med behørig hensyntagen til folkekirkens personale, der generelt er kendetegnet ved langvarige ansættelsesforhold og stort engagement.

Vi har opfordret til at personalets forhold ved kirkelukninger sættes på dagsordenen, herunder at der sker en afklaring af de ansættelsesretlige aspekter i forbindelse med kirkelukninger. Ganske vist har man i det statslige system nogle generelle retningslinjer vedrørende håndtering af personaletilpasninger, men som med så meget andet så er folkekirken også her kendetegnet ved, at generelle statslige retningslinjer næppe kan stå alene. Det er opfattelsen hos DOKS's bestyrelse at der er ansættelsesmæssige forhold, som bør afklares forinden kirkelukninger gennemføres.

På den baggrund anmodede DOKS om møde med Københavns biskop, hvor foreningen over to møder har haft lejlighed til at drøfte situationen i København. Vi er glade for at konstatere at vi blev vel modtaget, og at møderne førte til en konstruktiv dialog, hvor vi også havde lejlighed til at fremføre forslag til, hvorledes omstillingsprocessen i København kan gennemføres mest hensynsfuldt overfor personalet.

På samme baggrund anmodede vi om et møde med Kirkeminister Manu Sareen, hvor vi appellerede til, at personalespørgsmålet bliver sat på dagsordenen ligesom andre vigtige emner som f.eks. bevarelse af kulturværdier. Vi pegede desuden på nogle af de forhold som vi anser for at være uafklarede, samt på de forhold vedrørende den mest hensigtsmæssige omstillingsproces, som vi også anførte overfor Københavns biskop. Endelig opfordrede vi til at der nedsættes en arbejdsgruppe til at se på personalets forhold i forbindelse med kirkelukninger, en arbejdsgruppe som DOKS gerne lægger ressourcer i.

Vi mødte en lydhør kirkeminister, og det er vores indtryk, at mødet blandt andet bidrog til at sikre at personalets forhold vil indgå i overvejelserne, når der skal træffes betydningsfulde afgørelser om kirkens fremtid.

På dette års stævne har vi hørt ministeren i sit indlæg mandag kvittere for DOKS's henvendelse og han har meddelt at der vil blive nedsat en arbejdsgruppe til at se på personalets forhold, og at DOKS vil blive inviteret til deltagelse. DOKS er naturligvis indstillet på at deltage heri.

Dette er blevet så meget mere aktuelt, efter at Københavns Stiftsråd umiddelbart før årsmødets start har sat navn på de kirker som man mener bør indstilles til lukning.

Kompetencefonden

Ministeriet for Ligestilling og Kirke har meddelt at det ikke er muligt at udsende svar på ansøgningerne før primo maj 2012. Man afventer fortsat den endelige udmelding af midler fra SCK.

Studiesituationen på konservatorierne

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

Der er sammenlagt 14 studerende. Der har været 4 Erasmus-studerende i år, heraf to på KA. Endelig er der to studerende i solistklassen.

8 personer har søgt ind på BA i kirkemusik, der er givet tilsagn om, at 5 kan optages.

2 personer har søgt ind på KA i kirkemusik – begge forventes optaget. 2 personer har søgt ind på orgel KA – der er givet tilsagn om, at 1 kan optages.

3 personer har søgt Erasmus, men det vides endnu ikke, hvor mange af disse der kan optages, men forventeligt mindst 1, forhåbentlig 3.

4 har søgt solistklassen.

Der udbydes fortsat efteruddannelse og videreuddannelse i samme fag som tidligere.

Det Jyske Musikkonservatorium

Konservatorierne i Aarhus og Aalborg har som bekendt fusioneret, og sammenlagt er der 26 studerende – heraf 5 i Aalborg.

Den klassiske afdeling i Aalborg lukkes med næste studieår og de studerende overføres til Aarhus. Mod dispensation er der mulighed for at færdiggøre studiet i Aalborg.

5 personer har søgt ind på BA, 3 er blevet optaget.

2 personer har søgt ind på KA – begge optages. Der er 2 studerende i solistklassen.

Jysk Musikkonservatorium har ingen tilbud om efteruddannelse, men 6 studerende på deres videreuddannelse.

En ny rytmisk kirkemusikeruddannelse med 4 studiepladser udbydes i Aalborg.

Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole

Der er sammenlagt 7 studerende. Heraf er en i solistklassen og en er på barselsorlov.

I det kommende studieår begynder der 1 ny studerende.

3 personer får orgelundervisning igennem efteruddannelsestilbud.

Tak

Til slut skal der lyde en tak til vore mange samarbejdspartnere. Både dem som vi samarbejder med i en bred kulturpolitisk sammenhæng og ikke mindst dem som vi samarbejder med specifikt inden for det folkekirkelige område.

Endelig skal der lyde en stor og særlig tak til begge vore sekretariatsmedarbejdere.

Herefter satte dirigenten såvel den mundtlige som den skriftlige beretning til debat.

Niels Rabølle forespurgte hvor mange overenskomstansatte foreningen har.

Michael Due forespurgte, hvor mange tidligere DOKS-stillinger der er blevet til PO-stillinger.

Charlotte Muus Mogensen svarede, at af 407 DOKS-stillinger er 91 stillinger besat på overenskomstvilkår. Hun sagde desuden, at DOKS før overenskomstens indgåelse havde 382 DOKS-stillinger imod de nuværende 407. Selvom der samlet set er kommet flere DOKS-stillinger er det dog korrekt at nogle stillinger, som tidligere var DOKS-stillinger, nu er PO-stillinger. Det drejer sig formentlig om 3 – 5 stillinger.

Niels Rabølle spurgte, om stillinger der omklassificeres ved lokallønsforhandlinger fortsat vil blive bragt i Organistbladet.

Charlotte Muus Mogensen bekræftede dette, men henviste til at forhandlingerne om lokallønspuljen fra 2010 endnu ikke er afsluttet.

Niels Rabølle spurgte til beretningen, hvori det anføres at bestyrelsen overvejer alternativer i forbindelse med løndannelsen, og bad om uddybelse af hvilke alternativer der overvejes.

Charlotte Muus Mogensen redegjorde for at alternativet kunne være Ny løn, med mulighed for at forhandle lokale tillæg.

Niels Rabølle henviste til tidligere IT-kurser fra AMU, og efterlyste lignende muligheder.

Charlotte Muus Mogensen svarede, at AMU-uddannelser desværre ikke var tilgængelige som gratis-kurser for DOKS-organister, idet de henvender sig til ikke-akademisk personale. DOKS-medlemmers deltagelse beror derfor i givet fald på brugerbetaling. I stedet henviste hun til at man må finde andre udbydere.

Vibeke Vanggaard spurgte, om der var et sted hvor man kunne se hvem der fik aftalt lokale løntillæg samt størrelsen heraf.

Charlotte Muus Mogensen svarede, at sådanne oplysninger ikke var offentligt tilgængelige. Hun uddybede i forhold til Niels Rabølles spørgsmål, at hun var blevet oplyst at nogle stifter udbyder IT-kurser.

Herefter forespurgte dirigenten, om forsamlingen kunne godkende beretningen.

Beretningen blev godkendt.

4. Regnskab over det forudgående regnskabsår forelægges til godkendelse

Dirigenten gav ordet til kasserer Poul Skjølstrup Larsen, som gennemgik regnskabet, fremsendt med Organistbladets aprilnummer.

Han konstaterede at årets resultat er et overskud før hensættelser på kr. 34.021.

Foreningens overskud er lidt mindre end budgetteret, og en af årsagerne er blandt andet, at foreningen har haft ansat en medarbejder i en tidsbegrænset stilling i en periode af 2011, samt at foreningen har indgået en fast samarbejdsaftale med en advokat, med deraf følgende omkostninger.

Foreningens statsautoriserede revisor har gennemgået regnskabet uden påtegning.

Dirigenten satte regnskabets godkendelse til afstemning, regnskabet blev enstemmigt godkendt.

5. Fastsættelse af kontingent, eventuelt indmeldelsesgebyr og eventuelt genindtrædelsesgebyr

Dirigenten gav ordet til Poul Skjølstrup Larsen, som fremlagde forslag til kontingent for 2013. Idet

han henviste til beslutning fra 2011 om at udfase det differentierede kontingent over 3 år, fremlagde han bestyrelsens forslag til kontingent for 2013:

Der foresloges følgende kvartalskontingenter for 2013.

AC-sektionen, lønramme 31 og derover samt overenskomstansatte: 1.205 kr.

Lønramme 16-29: 1.140 kr.

Aktive med beskæftigelsesgrad under 50%: 715 kr.

Den Frie Sektion 320 kr.

Passiv-sektionen:

Studerende (i henhold til § 5 stk. 5c i vedtægten): 50 kr.

Pensionister: 50 kr.

Øvrige: 270 kr.

Indmeldelsesgebyr 0 kr.

Genindtrædelsesgebyr ½ års kontingent

Klaus Viggo Jensen spurgte til baggrunden for at man er gået bort fra et differentieret kontingent

Poul Skjølstrup Larsen forklarede, at overenskomsten med deraf følgende mulighed for lokale løntillæg fjerner fundamentet for den hidtidige kontingentdifferentiering blandt fuldtidsansatte i DOKS-stillinger, idet en overenskomstansat i princippet kan tjene mere end en person i høj lønramme.

Dirigenten satte kontingentforslaget til afstemning. Forslag til kontingent blev enstemmigt vedtaget.

6. Indkomne forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer

Dirigenten konstaterede, at der ikke var indkommet forslag.

7. Valg til bestyrelsen

thumb_AfgaaendeBestyrelseDirigenten redegjorde for, at følgende var på valg til bestyrelsen: Erik Hildebrandt-Nielsen, Peter Sloth Andersen samt Margrethe Østergaard. Erik Hildebrandt-Nielsen modtager ikke genvalg, hvorimod de to øvrige er villige til genvalg.

Bestyrelsen har derfor indstillet Karin Schmidt Andersen til den ledige bestyrelsespost. Der var ved fristens udløb ikke indkommet andre kandidater. Dirigenten konstaterede derfor at Peter Sloth Andersen, Margrethe Østergaard samt Karin Schmidt Andersen var valgt, og at valghandlingen kunne bortfalde.

8. Valg af 2 aktive medlemmer til kritiske revisorer samt 2 aktive medlemmer til revisorsuppleanter

Dirigenten redegjorde for, at bestyrelsen indstillede Krisztina Vas Nørbæk og Sven Verner Olsen som kritiske revisorer. Der var ikke andre forslag, og dirigenten konstaterede at de af bestyrelsen foreslåede revisorer var valgt.

Som revisorsuppleanter redegjorde dirigenten for, at bestyrelsen indstillede Torkil Steinaa og Birgitte Stage som revisorsuppleanter. Der var ikke andre forslag, og dirigenten konstaterede at de af bestyrelsen foreslåede revisorsuppleanter var valgt.

9. Valg af revisor

Dirigenten gav ordet til Poul Skjølstrup Larsen. Han foreslog genvalg af foreningens revisor gennem en årrække, BDO revision, Haderslev afdeling.

Forsamlingen tilsluttede sig.

10. Valg til Gramex- og legatbestyrelse

Dirigenten gav ordet til formand Charlotte Muus Mogensen. Hun forklarede om valget til Gramex- og legatbestyrelse, som sker for 4 år af gangen. Bestyrelsen indstillede Jytte Lundbak til genvalg og Birgitte Ebert til nyvalg.

Forsamlingen tilsluttede sig. Charlotte Muus Mogensen takkede Erling Thomsen for hans 12 år i gramex- og legatbestyrelse.

11. Eventuelt

thumb_NyBestyrelseKlaus Viggo Jensen udtrykte stor ros til bestyrelsen for dens arbejde. Han spurgte til foreningens samarbejde med en advokat, og bad om uddybning af baggrunden herfor.

Charlotte Muus Mogensen forklarede, at bestyrelsen som følge af at man nu er overenskomstpart har ønsket at opruste på det juridiske område. Men også de mange forandringer på tjenestemandsområdet har givet anledning til at foreningen har drøftet emner med advokaten til afklaring af vitale spørgsmål.

Ivan Høiberg spurgte om der var planer om en papirudgave af Organistbogen.

Peter Sloth Andersen forklarede, at bestyrelsen har nedsat et udvalg der skal se på muligheden for en bogudgivelse af Organistbogen. Der sigtes på en mulig udgivelse i 2015.

Jesper Topp efterlyste at der kunne blive nemmere adgang til hjemmesidens lukkede del, idet koderne var vanskelige at huske.

Charlotte Muus Mogensen beklagede at det kunne opleves som vanskeligt at få adgang til siden, men at det desværre næppe er teknisk muligt at etablere en løsning hvor man selv kan vælge en anden adgangskode.

Niels Rabølle mindede om at man på computeren kan gemme adgangskoden.

Henrik Colding-Jørgensen henviste til muligheden af at gemme sin kode på mobiltelefonen.

Niels Granvig opfordrede til at man i forbindelse med Organistbogen også redigerer cv-delen; han mente at det ville være en god idé at vise de mange kompetencer som organister også har.

Peter Sloth Andersen forklarede, at arbejdet med Organistbogen endnu kun er i et tidligt stade, og at man da gerne hører gode idéer.

Mogens Jensen spurgte til den nye uddannelse som rytmisk kirkemusiker på Jysk Musikkonservatorium. Han efterlyste at de kirkelige fag liturgik, hymnologi og i et vist omfang teologi kommer til at stå stærkere i uddannelsen, og mener generelt at disse fag presses, også på de øvrige konservatorier.

Hvis ikke disse fag kommer til at stå stærkere i alle uddannelserne, så var det hans opfattelse at efteruddannelse som på pastoralseminariet kunne blive nødvendig.

Margrethe Østergaard redegjorde for, at bestyrelsen har drøftet den nye uddannelse, og at man indtil videre forholder sig afventende. Hun forklarede at hun har deltaget i et orienteringsmøde vedrørende uddannelsen, hvor hun ikke fandt at der var klare svar på spørgsmålet om hvorvidt kirkemusikfagene kunne komme til at stå stærkere. Det var hendes opfattelse at orgelkrav samt de hymnologiske fag er sat for lavt.

Erik Hildebrandt-Nielsen sagde man generelt har skåret på uddannelserne i København, men at netop liturgi og hymnologi faktisk er på samme niveau som hidtil.

Peter Lange gav udtryk for, at man vel ikke kan udelukke at organistuddannelsen på et tidspunkt samles ét sted, f.eks. i Aarhus.

Anthon Hansen erindrede om, at organisten udover at være åben overfor fornyelse, også har et vigtigt ansvar som traditions- og kulturbærer. Derfor bør DOKS kaste sig ind i kampen for at bevare organistens mulighed for at værne om denne funktion.

Poul Søndergaard Jacobsen fulgte op med at tale om muligheden for at melde sig ind i Samfundet Dansk Kirkesang.

Niels Granvig spurgte til hvorledes den rytmiske kirkemusiker ville stå mht. overenskomst og faglig organisering.

Charlotte Muus Mogensen forklarede at dette var et godt spørgsmål, som endnu ikke er fuldstændig afklaret. Det var hendes indtryk at man fra konservatoriets side ønsker at sådanne ansættelser sker som DOKS-organist. Dette kræver dog at kandidaten har et fagligt niveau som gør at de kan omfattes af en sådan ansættelse.

Hun redegjorde for, at hun gerne havde set at man havde bevaret én kirkemusikuddannelse, med mulighed for faglig specialisering på kandidatdelen, hvorunder der også kunne være en mulighed for specialisering i rytmisk musik. Det var desuden hendes opfattelse, at man skulle ophøre med at tale om forskellen på klassisk og rytmisk musik, og snarere tale om at integrere de musikalske udtryksformer.

Mogens Jensen var enig i behovet for at integrere rytmisk musik i den klassiske uddannelse.

Jørgen Ellegård Frederiksen causerede over tidens trend hvor det at tale om Gud var ok, bare det ikke fyldte for meget, eller blev for tydeligt i det offentlige rum.

Inger Budde Dusgaard udtrykte bekymring for uddannelserne på konservatorierne, hvor tværfaglige projekter og gruppearbejde fylder alt for meget.

Anthon Hansen fortsatte med at causere over tanken om at "alt er lige godt".

Jesper Topp mente, at man i Esbjerg også havde problemet med at den rytmiske og klassiske genre ikke integreres. Rytmisk uddannede sangere er ikke i stand til at synge det repertoire som anvendes i kirken. Han opfordrede desuden til at arbejde med at fremme interessen for koncerterne i kirken.

Herefter konstaterede dirigenten at der ikke var flere der ønskede ordet, og afsluttede derfor generalforsamlingen kl. 16.00.

Referent: Bjørn Arberg

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.