Beretning 2011

Statistik

DOKS har i dag 582 medlemmer. Der er 405 medlemmer i AC-sektionen, 14 medlemmer i COII- sektionen, 26 aktive medlemmer i Den Frie Sektion og 14 passive medlemmer i Den Frie Sektion samt 106 pensionister og 17 studerende. Af de 405 medlemmer i AC-sektionen sidder de 346 i fuldtidsstillinger. Andelen af medlemmer i fuldtidsstillinger har de seneste to år været procentuelt faldende. Dette er begrundet i, at en del af de stillinger der ved overenskomstens ikrafttræden er overgået til DOKS's forhandlingsområde har været deltidsstillinger. Organisationsprocenten i AC-sektionen er 99 %.

Overenskomst 2011

Da DOKS indleverede krav til OK 11 i april måned 2010, var en del af de samfundsøkonomiske forudsætninger anderledes end de er nu. Efterfølgende har det vist sig, at den almindelige reguleringsprocent i betydelig grad bliver negativ pr. 1. april 2011. Reguleringsprocenten er den ordning, hvormed man regulerer offentlige lønninger op eller ned parallelt med lønudviklingen i den private sektor, og når den er negativ betyder det at lønningerne på det offentlige arbejdsmarked stiger hurtigere end på det private arbejdsmarked. Dertil kommer et markant formuleret politisk ønske fra finansministeren om at lægge låg på lønudviklingen. På den baggrund har det i nogen tid stået klart for de faglige organisationer, at der ville være særdeles få midler til rådighed for forhandlingerne vedrørende. OK11. I den situation, var det for DOKS åbenlyst, at der skulle satses på at de begrænsede midler i videst mulige omfang udmøntes som generelle lønstigninger. Vi mødte da også prompte en afvisning af samtlige DOKS's specielle krav, sådan som det også var tilfældet for de fleste andre krav der var fremsat ved de specielle borde.

Det centrale forhandlingsresultatet i form af CFU-forliget viste sig da også at være præcis så magert som man kunne frygte. Resultatet er reelt en nulløsning for 2011 og desuden en beskeden stigning på 1,67 % i 2012. Der er ikke afsat midler til lokal- og cheflønsforhandlinger i hele perioden, hvilket bestyrelsen finder bekymrende. Lokallønsaftalen er fortsat den eneste indgang til lokal lønudvikling på tjenestemandsområdet.

Som en del af forhandlingsresultatet hæves førtidspensionsfradraget for tjenestemænd, som går på pension før folkepensionsalderen. Man bør som tjenestemand overveje konsekvensen heraf, før man vælger at lade sig pensionere. Reglen får dog først effekt om nogle år.

Det er svært at erklære sig tilfreds med det opnåede resultat. På trods af forbedringer i gruppelivsordningen og et engangsbeløb til tjenestemænd der pensioneres med mere end 37 års ansættelse, er der tale om et resultat med flere stramninger end forbedringer.

På den anden side er resultatet ikke ringere end det, der er opnået ved forhandlingerne på det øvrige arbejdsmarked. Selvom overenskomstresultatet var meget beskedent, så er det bestyrelsens opfattelse at man efter en samlet vurdering må acceptere resultatet. Bestyrelsen finder således ikke grund til at tro, at et nej til forliget vil medføre et bedre resultat. Bestyrelsen meddelte derfor til AC i starten af marts at DOKS kunne tiltræde resultatet.

Hvad angår fornyelsen af organistoverenskomsten, så har en del menighedsråd samt Landsforeningen af Menighedsråd argumenteret for forenklinger med henvisning til at overenskomsten er for kompliceret at håndtere. DOKS's bestyrelse er ganske uenig i denne udlægning. Mange menighedsråd har været så længe om at få ordnet de helt fundamentale ting omkring de ansattes overgang til overenskomst, at de endnu kun har få erfaringer med at arbejde med selve indholdet. På den baggrund finder DOKS's bestyrelse kravet om ændringer utidigt. Efter det meget lange forhandlingsforløb om en overenskomst er bestyrelsen ikke indstillet på at acceptere større ændringer af de centrale afgrænsninger for udnyttelsen af medarbejderne som er en helt naturlig del af at være ansat på overenskomst.

thumb_staevneIIIDet er desuden bestyrelsens opfattelse, at der ved overgang til overenskomst naturligvis vil være en tilvænning. De meget vide rammer for tjenestemænds tjenestepligt kan ikke forventes overført, og det burde de primære arbejdsgivere have indset. Overenskomst betyder rammer for arbejdstiden, og sådanne rammer stiller helt indlysende større krav til arbejdsgiverens planlægning. I det lidt højspændte toneleje, som har kendetegnet nogle af røsterne fra menighedsrådene, aner man da også en fortørnelse over, at der overhovedet er aftalt nogle rammer som er forpligtende for arbejdsgiveren. Man får den tanke, at kravet om forenkling skal læses som et krav om at alle planlægningskrav fjernes fra overenskomsten. For DOKS's bestyrelse er dette naturligvis ikke acceptabelt.

Løn- og ansættelsesvilkår

I det seneste år har implementeringen af overenskomsten naturligvis haft en særlig bevågenhed, og i overgangsfasen har sekretariatet været involveret i løsningen af en række konkrete problemstillinger, ikke mindst i spørgsmålet om udformning af ansættelsesbeviser og i forbindelse med regler for arbejdstilrettelæggelse. Omtrent 80 medlemmer af DOKS er nu på overenskomst, et antal som er hastigt stigende.

Antallet af DOKS- stillinger er steget en del, fordi stillinger underlagt overenskomsten, der tidligere har været besat på andre vilkår end DOKS- vilkår, nu er overgået til DOKS's forhandlingsområde, i de tilfælde, hvor stillingsindehaveren har en kirkemusikalsk kandidateksamen.

Tilbage er en lille rest af tjenestemandsansatte DOKS- medlemmer i PO- stillinger. Disse stillinger forbliver PO- stillinger, med mindre det lokale menighedsråd ønsker at søge om omklassificering, og i så fald kan stillingen først ændres efter forhandling med FPO/CO10. Såfremt en person i en PO-tjenestemandsstilling skifter stilling, ansættes man ikke på tjenestemandsvilkår i en DOKS- stilling. Skal tjenestemandsvilkårene bevares, skal man forblive i en PO- stilling. Alternativet er at overgå til ansættelse efter DOKS's overenskomst.

I den megen turbulens omkring overenskomsterne må man ikke glemme, at hovedparten af DOKS's medlemmer fortsat er ansat som tjenestemænd. Selvom der ikke har været samme ændringer i reglerne for tjenestemænd i det forløbne år, er det bestyrelsens oplevelse, at der også på tjenestemandsområdet er en fornemmelse af forandring.

Først og fremmest har de nye fridagsregler skabt en del uro, og selvom det er bestyrelsens indtryk, at man mange steder er ved at finde sig til rette med de nye regler, har disse nogle steder medvirket til at sætte fart i overvejelser om samarbejde mellem sogne, ressourceanvendelse m.m.

Hertil kommer, at langt flere menighedsråd er gået ind i overvejelser om at benytte sig af tjenestemandslovens muligheder for at udvide tjenestemandens ansættelsesområde, og derved skabe geografisk fleksibilitet. Muligheden har hele tiden været til stede, men det er som om man i lyset af en strammere økonomi i højere grad er blevet opmærksom på den. Udgangspunktet er tjenestemandslovens § 42, og en konkret gennemførelse af en sådan ændring kræver at nogle forudsætninger skal være opfyldt, og det må forudsætte at processen er nøje gennemtænkt af menighedsrådet. Dette har desværre hidtil ikke altid været tilfældet, og DOKS har sammen med FPO/CO10 opfordret Kirkeministeriet til at hjælpe menighedsrådene, f.eks. i form af retningslinjer eller en egentlig vejledning. Kirkeministeriet har tilkendegivet vilje hertil, og i bestyrelsen håber vi, at det må ske hurtigt, behovet er stort.

thumb_staevneIINoget der kan sætte fart på forandring er en presset økonomi, og det er næppe nogen hemmelighed at økonomien generelt er under pres i Folkekirken. Dette opleves ikke mindst i København, hvor den økonomiske udvikling betyder en til tider ophedet debat om sognesammenlægninger, kirkelukninger m.m. For nogle år siden pegede en rapport på visse kirker som værende "lukningsegnede", og for nylig har Københavns Stiftsråd og provstiråd ligeledes peget på nogle kirker som de finder oplagt til indstilling til lukning. At der ikke er overensstemmelse mellem de to "lister", efterlader et indtryk af en proces, der minder om den berømte stoleleg, hvor beslutningen ikke nødvendigvis træffes ud fra et overordnet rationale, men snarere ud fra hvilken kirke der har de mindst ressourcefulde personer til at arbejde for sin sag. Stiftsrådet har nu valgt at sende beslutningen om eventuel lukning af nogle kirker og proceduren herfor til kirkeministeren.

DOKS anerkender, at der er behov for store beslutninger, og vi vil naturligvis hjælpe de medlemmer, der kommer i klemme i forandringerne. Vi har allerede set eksempler på forandringer, foretaget på en for medarbejderne acceptabel måde, men vi har desværre også set eksempler på det modsatte. Det er bestyrelsens indtryk, at der blandt mange medlemmer er en vilje til forandring, også i København.

Lokal- og chefløn

DOKS har ved flere lejligheder spurgt til status for forhandlinger om lokal- og cheflønspuljen for april 2010, men Kirkeministeriet har endnu ikke inviteret til forhandlinger herom. Bestyrelsen har forståelse for at også Kirkeministeriet de seneste år har oplevet en markant stigning i arbejdspresset, men det er alligevel vort håb og forventning at man snarest finder anledning til at starte disse forhandlinger. Der ligger en række konkrete ansøgninger om omklassificeringer fra menighedsråd, og derudover har bestyrelsen tilsvarende et forhandlingsudspil vedrørende varige lønforbedringer.

Lokale lønforhandlinger for overenskomstansatte

I efteråret 2010 tog DOKS's tillidsrepræsentanter efter aftale med den stedlige organist kontakt til en række menighedsråd med henblik på en forhandling om løntillæg. Resultatet af forhandlingerne var, at DOKS ganske vist ikke antalsmæssigt fik forhandlet så mange tillæg igennem som vi kunne have ønsket, men økonomisk set må det samlede resultat ses som tilfredsstillende, set i forhold til gruppens størrelse. Også på kirkemusikskolerne har der været mulighed for at forhandle lokale løntillæg ved inddragelse af tillidsrepræsentanten.

Vejledning om opgørelse af omfanget af organistfunktionen

For få år siden udarbejdede DOKS, FPO og Landsforeningen af Menighedsråd i samarbejde en vejledning til beregning af organiststillingers størrelse. Siden ophævelsen af kvotecirkulæret i 2003 har både menighedsråd og organister ofte bedt om hjælp til beregning af arbejdsmængden i en organiststilling. Der var derfor for alle parter et tydeligt behov for en vejledning, og DOKS vurderede det som særdeles værdifuldt, at udarbejdelsen af vejledningen skete i samarbejde med både FPO og Landsforeningen af Menighedsråd, således at man fik et brugbart og troværdigt redskab, der kunne danne grundlag for forhandlinger om en stillingsstørrelse. Alle parter lagde betydelige ressourcer i udarbejdelsen af vejledningen.

Desværre har Landsforeningen nu mindre end to år efter, ensidigt og uden varsel, undsagt den fælles vejledning og meddelt at man ikke længere vil føle sig forpligtet af det aftalte.

Man begrunder det med, at Landsforeningen af Menighedsråd gerne vil styrke sine aktiviteter på arbejdsgiverområdet, og som et led heri finder det hensigtsmæssigt at udarbejde egne vejledninger til menighedsrådene.

DOKS står uforstående overfor denne beslutning. At arbejdsgivere og arbejdstagere tager udgangspunkt i en fælles forståelse er sund fornuft i moderne organisationer, og vejledende retningslinjer ændrer ikke ved, at en faktisk stillingsberegning altid vil være resultat af en konkret og detaljeret forhandling i det enkelte sogn. I en tid, med stigende oven fra kommende arbejdsbelastning for menighedsrådene, er det ærgerligt, at man nu skal begynde fra bunden ved stillingsberegning i sognene.

DOKS havde foretrukket en forudgående dialog. DOKS agter fortsat at tage udgangspunkt i den aftalte vejledning.

Tillidsrepræsentanter

Siden sidste generalforsamling har DOKS afholdt to kursusdage for tillidsrepræsentanterne (TR). Indholdet har naturligt været den nye overenskomst, med fokus på at der i mange sager skal skelnes imellem to regelsæt for henholdsvis tjenestemænd og overenskomstansatte.

Overenskomsten har ikke overraskende medført en stigning i mængden af medlemshenvendelser til sekretariat og TR. Flere sager end tidligere har fordret møder lokalt, - mere end hvad sekretariatet i længden vil have kapacitet til. Selvom den øgede sagsmængde til dels skyldes overgangsfasen til de nye forhold og derfor formodentlig aftager igen, vil TR'erne permanent komme til at spille en mere aktiv rolle i forhold til medlemmerne. TR'erne vil derfor fremover blive knyttet tættere til bestyrelsen og blive indbudt til at deltage i aktiv dialog med bestyrelsen om såvel forskellige sager, idéer til emner bestyrelsen skal beskæftige sig med, samt i drøftelser om mere langsigtede visioner og perspektiver. DOKS ønsker således at udbygge kompetencen i TR-korpset, så kvaliteten i medlemsbetjeningen i dette vigtige landsdækkende netværk både fastholdes og styrkes.

thumb_staevne_IDOKS arbejder fortsat på at udvikle uddannelsen af TR. Procedurer for lokale tillægsforhandlinger har været et af hovedemnerne. Hvor lønnen i tjenestemandssystemet forhandles centralt imellem DOKS og Kirkeministeriet (også den såkaldte "lokalløn"), er princippet i overenskomstens lønsystem, at tillæg forhandles lokalt imellem DOKS og det enkelte menighedsråd. Her er TR den lokale forhandler og formidler af dialogen. På kirkemusikskolerne foregår tillægsforhandlingerne direkte med TR, der er bemyndiget til at indgå bindende aftaler om løntillæg.

Endnu er antallet af overenskomstansatte DOKS'ere overskueligt, men om få år vil antallet være øget betragteligt i forhold til antallet af tjenestemænd. Her vil TR'ernes nære kendskab til stift og medlemmer, praksis m.v. blive en uvurderlig grundpille i såvel lønforhandlingsarbejdet som den øvrige medlemsbetjening.

Ovenstående har også indflydelse på rekrutteringen af nye TR. TR-funktionen vil få mere vægt og blive mere arbejdskrævende, men med uddannelse og erfaring vil tillidsrepræsentanten også opnå større indsigt og indflydelse, og tillidsrepræsentanten vil på den måde fortsat fremstå som et væsentligt aktiv i kampen for at opnå de bedst mulige ansættelsesbetingelser.

Perspektivudvalg

DOKS's bestyrelse arbejder tilbagevendende med visioner og fremtidsperspektiver.

For at styrke fokus herpå nedsatte bestyrelsen i efteråret 2010 et underudvalg vedrørende fremtidsperspektiver. Udvalget har til formål at sikre, at bestyrelsen er opmærksom på de forskellige fremtidsscenarier, således at DOKS fortsat kan være på forkant med udviklingen. Udvalget har blandt andet til opgave at følge nogle fokusområder tæt, med det formål at smidiggøre forretningsgange og tillige at tænke i nye baner. Som eksempler skal nævnes: A) Strukturelle "temaer": Sekretariatet og dets optimale ydeevne, den nye hjemmeside, tillidsmandsområdet og det tættere samarbejde med bestyrelsen. B) Musikfaglige temaer. C) Pædagogiske temaer.

Perspektivudvalget har indledningsvis arbejdet med de strukturelle temaer og ser frem til at arbejde sig videre frem.

Vedtægtsændring

Med nye aftalevilkår for DOKS's medlemmer, opstod et behov for en revision af vedtægternes medlemsbestemmelser. Samtidig har bestyrelsen i længere tid fundet, at der ved næste vedtægtsændring burde foretages en gennemgribende revision med henblik på en modernisering af sprogbrug, struktur samt ikke mindst en ajourføring i forhold til den aktuelle foreningsretlige status.

Bestyrelsen nedsatte derfor tidligt i 2010 et vedtægtsreformudvalg der skulle gennemgå vedtægterne. På baggrund af overvejelserne i udvalget har bestyrelsen indgået samarbejde med advokat Bruno Månsson, som har speciale i foreningsret, og det har resulteret i et forslag til nye vedtægter for DOKS, som bestyrelsen vil forelægge til generalforsamlingens beslutning.

Advokat tilknyttet DOKS

Bestyrelsen har sammen med sekretariatet besluttet at tilknytte en fast advokat til DOKS. Med stadig flere overenskomstansatte organister udvides DOKS's fokusområde hvad angår interessevaretagelse for medlemmerne. Samtidig ses et stigende behov for faglig sparring for sekretariatet. En fast tilknyttet advokat har bedre mulighed for at gøre sig bekendt med det særlige felt som ansættelsesforhold i folkekirken dækker, og de bestemmelser der er aftalt ved overenskomsten.

DOKS har på den baggrund indgået samarbejde med advokat Pernille Backhausen og firmaet Sirius advokater. Bestyrelsen ser frem til et godt og positivt samarbejde.

Høringssvar vedrørende rapport om "Folkekirken og registreret partnerskab"

DOKS afgav i efteråret 2010 høringssvar vedrørende rapporten om Folkekirken og registreret partnerskab. Som faglig organisation for organister finder bestyrelsen ikke, at DOKS skal komme med tilkendegivelser om folkekirkens ritualer, når dette ikke direkte eller indirekte har indflydelse på organistens virke. DOKS valgte derfor at afgive et høringssvar hvori man anbefalede at der blev indskrevet en cirkulærefastsat mulighed for at kirkefunktionærer kan bede sig fritaget for deltagelse i kirkelige ritualer vedrørende velsignelse/vielse efter rapportens anbefalinger, når kirkefunktionæren ville finde deltagelse personligt grænseoverskridende.

APU-midler til DOKS

Bestyrelsen indgav i 2010 en ansøgning om at komme i betragtning til de såkaldte APU- midler, midler afsat til kompetenceudvikling ved OK08. Baggrunden var en rapport om "alene-AC'eren", om de akademiske grupper der er kendetegnet ved at sidde alene med deres faglighed på den enkelte arbejdsplads. Med 378.000 kr. i støtte kunne bestyrelsen i samarbejde med Kirkeministeriet lancere et særdeles ambitiøst kursusforløb med den fyldige titel "Hvordan arbejder man som kunstner, alene med sin profession, i en politisk ledet organisation?" - med to gange to kursusdage, efterfulgt af en evalueringsdag. Kapaciteten var 35 deltagere, og hovedformålet var dels netværkstanken, dels en opgradering af viden om akustik og instrumentpleje, samt styrkelse af kommunikation og samarbejde generelt. Underviserne er højt profilerede kapaciteter på hver deres felt. DOKS valgte at invitere en række medlemmer, specielt tillidsrepræsentanter (jvf. krav om behovet for deres øgede indsats) samt medlemmer under 45 år. Derudover havde alle medlemmer mulighed for at søge de ledige pladser. Der blev plads til alle interesserede, og det afholdte kursus i november 2010 var udbytterigt og lover godt for kursets anden del i marts 2011.

Trepartsmidler

I forbindelse med trepartsdrøftelserne forud for OK08 blev der afsat puljemidler til kompetenceudvikling for de forskellige faggrupper, f.eks. AC'ere. I Kirkeministeriets regi betød det, at AC-grupperingerne præster, provster, DOKS-organister og stiftsmedarbejdere valgte at samarbejde om midlernes anvendelse. På den baggrund har DOKS sammen med de øvrige grupper i 2010 været med til at afholde et dagskursus, med fokus på emnerne "Retorik, Kommunikation og Dialog", som blev bestilt hos firmaet Rhetor og afholdt på udvalgte geografiske lokaliteter rundt om i Danmark.

Målgruppen, som parterne repræsenterer, må nok betegnes som en sproglig stærk gruppe, og nogle af de dialogværktøjer, som Rhetor anvendte i begyndelsen af forløbet, var måske ikke lige relevant for alle. Men firmaet, som har ansatte retorikere og (politiske) taleskrivere på højt niveau, har løbende været lydhør over for kritik og perspektivdrejning af kurset, og den sidste evaluering til firmaet har været meget positiv. Den foreløbige evaluering har klart peget på at især det at være sammen på tværs af de akademiske faggrupper en sådan dag er meget udbytterigt og hilses velkomment.

Uddannelsesudvalg

DOKS har i 2010 afholdt såvel et møde med repræsentanter fra de kirkemusikalske faggrupper på konservatorierne (januar) som et møde med kirkemusikskolerektorerne (oktober). Det var givende møder med udveksling af informationer og kortlægning af interesseområder. På konservatorierne giver den tre-årige bachelor- og den to-årige kandidatuddannelse nye og fleksible muligheder for sammensætning af specielt bifag.

Ved mødet med kirkemusikskolerne fik DOKS endvidere indsigt i studiestruktur, efteruddannelsesforløb og -tilbud på landets tre skoler. DOKS ønsker, at det høje faglige kunstneriske niveau fortsat kan få tid til at udfolde sig i uddannelsesforløbet, men er tillige meget lydhør over for, hvad en ung organist kan savne af "organist-praktiske" fag og værktøjer, ved stillingsbesættelse.

Endvidere har uddannelsesudvalget arbejdet internt bl.a. med resultatet af en spørgeskema-undersøgelse fra KMKC, hvor analysen af resultatet giver anledning til fortsat at arbejde med efteruddannelse - både som "tilvænningstanke" og realitet - på flere niveauer og fronter.

Organistbladet

Organistbladet har i 2010 fået ny annonceredaktør. Efter en stor indsats gennem otte år har Eva-Marie Kjæhr Olesen fratrådt posten og overdraget hvervet til Poul Skjølstrup Larsen.

I lighed med foregående år har Organistbladet indeholdt faglige artikler, reportager fra stævner og kurser, anmeldelser og debatindlæg. Derudover har bladet i højere grad end tidligere bragt artikler af fagpolitisk relevans. Dette skyldes dels behovet for at orientere medlemmerne om følgerne af den nye overenskomst, som bl. a. har affødt en række "fakta om..."-artikler, dels at DOKS har taget initiativ til kurser i kompetenceudvikling. Det er tanken, at Organistbladet også i fremtiden skal omhandle såvel organisthvervets kirke- og musikfaglige sider som de arbejdsmæssige.

Nytårspublikation

Til brug for nytårspublikationen 2011 efterlyste bestyrelsen i begyndelsen af 2010 i Organistbladet forspil og orgelkoraler over nytilkomne melodier i DDK 2003. Vi fik et stort og varieret materiale fra vore medlemmer, og efter nøje gennemgang af de mange bidrag sammensatte udvalget samlingen "Forspil og orgelkoraler 2010", der forhåbentlig kan finde anvendelse og virke til inspiration ude i kirkerne. Bestyrelsen takker alle implicerede for de mange bidrag.

AC/TOAC

I AC -sammenhæng har fokus det seneste år i høj grad været rettet imod OK11. Derudover har AC igangsat et projekt som bl.a. skal undersøge mulighederne for, hvordan man kan forbedre kommunikationen med medlemsorganisationerne. DOKS hilser dette initiativ velkomment; som en lille AC- organisation der ikke fast kommer til de almindelige møder i AC's ledende organer, er det vigtigt at kunne fastholde en god tilknytning og dialog med AC's personale.

For DOKS har det været et særligt problem at AC og CO10 har så forskellige forløb i forbindelse med OK11, da forhandlingerne om organistoverenskomsten foregår sammen med CO10. Dette har medført betydelige udfordringer i såvel optakten som selve forhandlingsforløbet. Bestyrelsen må overveje, hvorledes dette mest hensigtsmæssigt takles fremover.

Kirkeministeriet

DOKS har i det forløbne år igen bidraget så meget som muligt i en række arbejdsgrupper og udvalg, nedsat af Kirkeministeriet eller som undergrupper under folkekirkens samarbejdsudvalg. På trods af det ressourcekrævende arbejde, finder DOKS det vigtigt at deltage i disse arbejdsgrupper og herigennem få indflydelse også på et lidt bredere plan i de folkekirkelige arbejdsprocesser.

HRM- gruppen, som har beskæftiget sig med en række personalemæssige tiltag, har som udgangspunkt tilendebragt sit arbejde ud fra det kommissorium som var givet af folkekirkens samarbejdsudvalg. Efter bestyrelsens opfattelse er det dog helt naturligt at arbejdet med at forbedre HR-området i folkekirken er en vedvarende opgave, der ikke bare kan siges at være fuldbragt. På den baggrund har DOKS anmodet Kirkeministeriet om, at arbejdet i HRM- gruppen fortsættes.

Folkekirkens arbejdsmiljøråd

Folkekirkens arbejdsmiljøråd har nu fungeret i 2 år. Med bred repræsentation fra arbejdstager- og arbejdsgiverside er det en udfordring at få rådet til at blive en betydelig faktor, der over for andre myndigheder samt internt i Folkekirken kan få den effekt man kunne håbe på. Processen med igangsættelsen af rådet har da heller ikke været uden problemer. Ambitionen med Folkekirkens arbejdsmiljøråd er at opnå status som et "branchearbejdsmiljøråd" efter bestemmelserne i arbejdsmiljøloven.

Et arbejdsmiljøråd skal rådgive og informere om forhold af betydning for arbejdsmiljøet, og det kan udtale sig om generelle forhold over for andre myndigheder, f.eks. arbejdstilsynet. Det skal ikke forholde sig til konkrete sager.

For at arbejdsmiljørådet kan finde en naturlig placering i drøftelserne af arbejdsmiljøet i Folkekirken, kræver det efter DOKS's opfattelse at de forskellige interessenter giver rådet den fornødne politiske vægt til at kunne realisere formålet. Samtidig skal rådets formandskab agere i respekt for det faktum, at der i vid udstrækning kræves konsensus i rådet, før rådet kan udtale sig.

Fællesrådet

Fællesrådet for udøvende kunstnere er i gang med en proces der har til formål at lave en forsøgsvis omstrukturering. Fra at have været et organ med én person udpeget til at repræsentere alle medlemsgrupperne i visse sammenhænge, forsøger man nu at gøre Fællesrådet til et mere uformelt forum for overordnede politiske drøftelser omkring musik-, kunst og kulturliv, samt naturligvis at fokusere på vilkår om ophavsret.

Dansk Kunstnerråd og Lille Skiveren

Via sit medlemskab af Dansk Kunstnerråd har DOKS et godt samarbejde med en lang række kunstnerorganisationer, og sammen med disse kan vi være med til at præge det kunst- og kulturpolitiske landskab. Dansk Kunstnerråd arbejder hele tiden på at markere sig tydeligere i debatten og vil i løbet af 2011 lancere en vidensbank om kunst, kultur og kunstnernes vilkår i Danmark for at hæve det kulturelle vidensniveau blandt både organisationer, politikere og kunstnere.

Gennem Dansk Kunstnerråd har vi også del i Lille Skiveren som i 2010 blev gennemgribende renoveret. Ud over et nyt tag er også førstesalen blevet ombygget med nyt badeværelse, ny trappe og diverse ændringer, så den nu fremstår lys og luftig. Hele huset er blevet væsentlig mere attraktivt og indbydende, og vi råder stadig over 4 gange én uges ophold om året. De ledige uger annonceres i Organistbladet og fordeles herefter ved lodtrækning blandt ansøgerne.

Choral Denmark

Choral Denmark er en sammenslutning af organisationer og enkeltpersoner, der tilsammen repræsenterer dansk korliv i hele dets bredde. Målet er bl.a. at skabe større synlighed omkring kormusikken herhjemme. Choral Denmark er samtidig en platform for international profilering. I øjeblikket er fokus på verdenskorsymposiet i Argentina til august – desuden er en længe savnet ny hjemmeside under udvikling.

Danmarks Musikråd

Efter en del år med stor mødeaktivitet afholdes nu kun et årligt møde i rådet. Det er fortsat de brede, overordnede musikpolitiske emner, der er på dagsordenen. Den globale økonomiske krise har også haft sin indvirkning på kulturstøtten, billetsalg mm., og det bekymrer musikrådet, at der i de kommende år er varslet yderligere besparelser på det samlede område. I år den 1. april 2011 er det "skiftedag" for medlemmerne af Statens Kunstråd, og det er ikke uvæsentligt for hele strukturen, hvilken indflydelse det nye kunstråd får på den kulturpolitiske debat.

Nordisk Kirkemusik Symposium 2012

Nordisk Kirkemusik Symposium (NKS) afholdes hvert fjerde år, og værtskabet går på skift imellem de nordiske lande. I 2012, hvor Island er vært, foregår NKS i Reykjavik i dagene 6.-9. september. Planlægningen af symposiet er godt i gang – i Danmark samarbejder DOKS og FPO om de danske bidrag. I efteråret beså vi forholdene på stedet. Reykjavik byder på mange gode kirkerum, spændende orgler mm.

I løbet af foråret udsendes brochurer til alle DOKS-medlemmer med nærmere oplysninger om deltagelse, pris mv. Dermed har man mulighed for, inden budgetterne for næste år ligger fast, at søge sit menighedsråd om tilskud til rejse og deltagelse.

Til juni er der i forbindelse med Nordisk Faglig Konference (i Reykjavik) møde i Nordisk Kirkemusikråd, hvor de sidste væsentlige detaljer vedrørende symposiet forventes at blive lagt på plads.

Denne beretning vil på generalforsamlingen blive suppleret af en mundtlig beretning.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.