Formandens kommentarer til den aktuelle situation m.h.t. løn-, ansættelses- og arbejdstidsvilkår

Charlotte_Muus-Mogensen_2Det er nu et år siden at overenskomsten for organister trådte i kraft. Jeg fornemmer, at indførelsen af overenskomsten og 5-dages arbejdsugen for alle kirkefunktionærer har skabt en del misforståelser og usikkerhed for såvel ansatte som for arbejdsgivere.

Bestyrelsen er opmærksom på, at forandringerne vækker bekymring blandt nogle medlemmer.

Nogle betænkeligheder kan være reelle, mens andre bygger på misforståelser. Bestyrelsen vil arbejde målrettet på at fjerne misforståelserne, og på at udmøntningen af de nye regler sker så lempeligt som muligt og fjerner betænkelighederne.

Forandrings- og omstillingsprocesser er altid svære og krævende og måske ikke mindst inden for Folkekirken, hvor vi har en tradition for langsomme forandringsprocesser.

Det er fortsat min overbevisning, at vi i har fået en god overenskomst, men det betyder ikke, at alt er afklaret. Vi er nu midt i en proces – at få implementeret overenskomsten og de nye fridagsregler, og hvad deraf følger.

En af de misforståelser der er opstået, er, at vi skulle have givet afkald på "vores DOKS-stillinger". I Organistbladet for august måned redegjorde Bjørn Arberg for fakta. Jeg skal blot tilføje, at det er arbejdsgiveres ret at ansætte, hvem de ønsker. Det ville på ingen måde have været holdbart eller tidssvarende i forhandlingerne at forlange, at et vist antal stillinger skulle reserveres til DOKS´ere. I bestyrelsen er vi af den overbevisning, at menighedsrådene mange steder ønsker den bedst kvalificerede medarbejder og således vælger at ansætte en DOKS´er. Hvis menighedsrådene ikke skulle have den interesse, er det jo også et spørgsmål, om man som arbejdstager ønsker at lade sig ansætte et sådant sted!

I den sammenhæng synes jeg, det er vigtigt at understrege, at vi har forhandlet os til, at alle domkirkeorganiststillingerne fastholdes som DOKS-stillinger med tjenestemandsstatus. Desuden har vi haft en del DOKS´ere der har siddet i PO-stillinger gennem en årrække, og de har ikke haft mulighed for at blive aflønnet efter deres uddannelsesniveau. Det har en stor del af dem nu.

Afskaffelsen af kvotecirkulæret har medført en del misforståelser. Fakta også omkring dette har Bjørn Arberg redegjort for i Organistbladet for august måned. Denne ændring ligger flere år tilbage, men lad mig her pointere, at de politiske overvejelser omkring afskaffelsen af kvotecirkulæret fra bestyrelsens side var at slippe af med de forskellige pointlofter der var blevet helt utidssvarende og samtidig få fastslået, at DOKS-området som udgangspunkt er et fuldtidsbeskæftigelsesområde, hvor stillingsindholdet fastlægges lokalt af menighedsrådet normalt i samarbejde med den ansatte.

Det er rigtigt, at vi ser forandringer i stillingsindholdet: Nye gudstjenesteformer, babysalmesang, krav om kendskab til rytmisk musik m.v. er bare enkelte eksempler på dette. At menighedsrådet som arbejdsgiver kan bestemme indholdet i en organiststilling, så længe dette indhold er "naturligt" for en organiststilling, er der ikke noget nyt i. Det følger af den almindelige ledelsesret. Som oftest bestemmes stillingsindholdet heldigvis i nært samarbejde med organisten, således som det naturligvis bør være!

Her er det vores opgave som den musikfagligt kompetente medarbejder at gå i dialog med menighedsrådene, således at vi sikrer, at også det fremtidige musikalske udtryk og niveau i kirken sker på baggrund af en faglig og kvalitativ vurdering, og vi skal ved hjælp af vores faglighed søge indflydelse i forhold til de musikalske beslutninger, der skal træffes.

Endeligt giver 5-dages arbejdsugen anledning til mange spørgsmål. Gennem flere kirkeministerielle betænkninger konstaterede bestyrelsen et udbredt krav fra arbejdsgiverside om øget geografisk fleksibilitet, et krav der gik igen ved forhandlingerne om en overenskomst. Dette krav og udviklingen m.h.t. fleksibilitet har bestyrelsen også kunnet konstatere i forbindelse med sognesammenlægninger og andre former for samarbejde mellem flere sogne, hvilket har fået indflydelse på flere organister. Hvor 6-dages ugen måske kan fungere fint, når organisten kun er ansat ved et menighedsråd med den mulighed for fleksibel arbejdstilrettelæggelse, der følger heraf, så stiller sagen sig efter bestyrelsens opfattelse sig anderledes, når den geografiske fleksibilitet kommer i spil. I den situation opstår der et øget behov for en afgrænsning af arbejdstiden og en sikring af fritiden. Derfor har det været naturligt at fremkomme med et krav om 5-dages arbejdsuge. Hertil kommer, at der fra nogle medlemmer side, ikke mindst de yngre, har været et ønske om en 5-dages arbejdsuge og mere "familietid".

Bestyrelsen forstår til fulde, at der kan være bekymringer og spørgsmål. Vi vil i den forbindelse meget gerne være behjælpelige med afklaring af spørgsmål eller andet relevant, der måtte være behov for. Tøv ikke med at henvende jer til bestyrelsen eller sekretariatet. Det er vigtigt for os at vide, hvad der rører sig blandt medlemmerne, så vi kan få afklaret spørgsmål eller misforståelser og eventuelt ændret eller rettet op på ting der ikke er hensigtsmæssige.

God arbejdslyst til alle!

Det er nu et år siden at overenskomsten for organister trådte i kraft. Jeg fornemmer, at indførelsen af overenskomsten og 5-dages arbejdsugen for alle kirkefunktionærer har skabt en del misforståelser og usikkerhed for såvel ansatte som for arbejdsgivere.

Bestyrelsen er opmærksom på, at forandringerne vækker bekymring blandt nogle medlemmer.

Nogle betænkeligheder kan være reelle, mens andre bygger på misforståelser. Bestyrelsen vil arbejde målrettet på at fjerne misforståelserne, og på at udmøntningen af de nye regler sker så lempeligt som muligt og fjerner betænkelighederne.

Forandrings- og omstillingsprocesser er altid svære og krævende og måske ikke mindst inden for Folkekirken, hvor vi har en tradition for langsomme forandringsprocesser.

Det er fortsat min overbevisning, at vi i har fået en god overenskomst, men det betyder ikke, at alt er afklaret. Vi er nu midt i en proces – at få implementeret overenskomsten og de nye fridagsregler, og hvad deraf følger.

En af de misforståelser der er opstået, er, at vi skulle have givet afkald på ”vores DOKS-stillinger”. I Organistbladet for august måned redegjorde Bjørn Arberg for fakta. Jeg skal blot tilføje, at det er arbejdsgiveres ret at ansætte, hvem de ønsker. Det ville på ingen måde have været holdbart eller tidssvarende i forhandlingerne at forlange, at et vist antal stillinger skulle reserveres til DOKS´ere. I bestyrelsen er vi af den overbevisning, at menighedsrådene mange steder ønsker den bedst kvalificerede medarbejder og således vælger at ansætte en DOKS´er. Hvis menighedsrådene ikke skulle have den interesse, er det jo også et spørgsmål, om man som arbejdstager ønsker at lade sig ansætte et sådant sted!

I den sammenhæng synes jeg, det er vigtigt at understrege, at vi har forhandlet os til, at alle domkirkeorganiststillingerne fastholdes som DOKS-stillinger med tjenestemandsstatus. Desuden har vi haft en del DOKS´ere der har siddet i PO-stillinger gennem en årrække, og de har ikke haft mulighed for at blive aflønnet efter deres uddannelsesniveau. Det har en stor del af dem nu.

Afskaffelsen af kvotecirkulæret har medført en del misforståelser. Fakta også omkring dette har Bjørn Arberg redegjort for i Organistbladet for august måned. Denne ændring ligger flere år tilbage, men lad mig her pointere, at de politiske overvejelser omkring afskaffelsen af kvotecirkulæret fra bestyrelsens side var at slippe af med de forskellige pointlofter der var blevet helt utidssvarende og samtidig få fastslået, at DOKS-området som udgangspunkt er et fuldtidsbeskæftigelsesområde, hvor stillingsindholdet fastlægges lokalt af menighedsrådet normalt i samarbejde med den ansatte.

Det er rigtigt, at vi ser forandringer i stillingsindholdet: Nye gudstjenesteformer, babysalmesang, krav om kendskab til rytmisk musik m.v. er bare enkelte eksempler på dette. At menighedsrådet som arbejdsgiver kan bestemme indholdet i en organiststilling, så længe dette indhold er ”naturligt” for en organiststilling, er der ikke noget nyt i. Det følger af den almindelige ledelsesret. Som oftest bestemmes stillingsindholdet heldigvis i nært samarbejde med organisten, således som det naturligvis bør være!

Her er det vores opgave som den musikfagligt kompetente medarbejder at gå i dialog med menighedsrådene, således at vi sikrer, at også det fremtidige musikalske udtryk og niveau i kirken sker på baggrund af en faglig og kvalitativ vurdering, og vi skal ved hjælp af vores faglighed søge indflydelse i forhold til de musikalske beslutninger, der skal træffes.

Endeligt giver 5-dages arbejdsugen anledning til mange spørgsmål. Gennem flere kirkeministerielle betænkninger konstaterede bestyrelsen et udbredt krav fra arbejdsgiverside om øget geografisk fleksibilitet, et krav der gik igen ved forhandlingerne om en overenskomst. Dette krav og udviklingen m.h.t. fleksibilitet har bestyrelsen også kunnet konstatere i forbindelse med sognesammenlægninger og andre former for samarbejde mellem flere sogne, hvilket har fået indflydelse på flere organister. Hvor 6-dages ugen måske kan fungere fint, når organisten kun er ansat ved et menighedsråd med den mulighed for fleksibel arbejdstilrettelæggelse, der følger heraf, så stiller sagen sig efter bestyrelsens opfattelse sig anderledes, når den geografiske fleksibilitet kommer i spil. I den situation opstår der et øget behov for en afgrænsning af arbejdstiden og en sikring af fritiden. Derfor har det været naturligt at fremkomme med et krav om 5-dages arbejdsuge. Hertil kommer, at der fra nogle medlemmer side, ikke mindst de yngre, har været et ønske om en 5-dages arbejdsuge og mere ”familietid”.

Bestyrelsen forstår til fulde, at der kan være bekymringer og spørgsmål. Vi vil i den forbindelse meget gerne være behjælpelige med afklaring af spørgsmål eller andet relevant, der måtte være behov for. Tøv ikke med at henvende jer til bestyrelsen eller sekretariatet. Det er vigtigt for os at vide, hvad der rører sig blandt medlemmerne, så vi kan få afklaret spørgsmål eller misforståelser og eventuelt ændret eller rettet op på ting der ikke er hensigtsmæssige.

God arbejdslyst til alle!

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.