Referat af DOKS’s ordinære generalforsamling den 27. april 2010 på hotel Faaborg Fjord

thumb_Dirigent_Inger_Allan1. Valg af dirigent

Formand Charlotte Muus Mogensen bød velkommen. Bestyrelsen foreslog tidligere rektor for Det Fynske Musikkonservatorium, nu vicerektor og snart rektor for Syddansk musikkonservatorium og skuespillerskole, Inger Allan som dirigent, Inger Allan blev valgt.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Dirigenten indledte med at bede om tilladelse til at generalforsamlingen kunne optages, og fik forsamlingens tilslutning.

Dirigenten bad om forsamlingens godkendelse af at DOKS's sekretariatsleder Bjørn Arberg samt de inviterede gæster kunne overvære generalforsamlingen. Det drejede sig om Per Bucholdt Andreasen fra Den danske Præsteforening, Anders Thorup fra FPO, Eric Holm fra Dansk Kirkemusikerforening samt Erik Vind fra Landsforeningen af menighedsråd.

Forsamlingen gav sin tilladelse hertil.

Dirigenten foreslog Bjørn Arberg, Christian Dehn Bang samt Hedvig Dobias som stemmetællere. Disse blev valgt.

Derefter gik man videre til pkt. 2. Dirigenten gav ordet til Charlotte Muus Mogensen.

2. Bestyrelsens beretning over det forudgående foreningsår fremlægges til godkendelse

Supplerende mundtlig beretning

Afdøde

Siden sidste generalforsamling er 5 medlemmer af Dansk Organist og Kantor Samfund afgået ved døden.

Arne K. Knudsen, 60 år gammel, organist ved Nørre Tranders kirke, Aalborg

Hugh Stanley Winsley, 84 år gammel, tidligere organist ved Frederikssund kirke.

Walther Jensen, 72 år gammel, tidligere organist ved Præstevang Kirke, Hillerød. Walther Jensen var leder af Hillerød Kommunale Musikskole 1969-1974 og formand for Hillerød kommunes kultur- og undervisningsudvalg 1974-1982. Walther Jensen var fra 1984-1988 studieleder for den grønlandske organistuddannelse samt konsulent for Grønland. Endelig var Walther Jensen i flere omgange i perioden 1977 til 2000 medlem af DOKS´s bestyrelse. Fra 1978 til 1984 var han tillige formand for DOKS.

Leif Dohm, 85 år gammel, tidligere organist ved Vigerslev Kirke, København

Bent Frederiksen, 72 år gammel, tidligere organist ved Vor Frue kirke, Århus. Bent Frederiksen var lærer i orgel på Det Jyske Musikkonservatorium 1972-1995 og desuden underviste han på pastoralseminariet i Århus i kirkemusikalske fag 1987-2000. Bent Frederiksen var censor på Folkekirkens Kirkemusikskoler fra 1990 og formand for censorerne fra 2000- 2008. Bent Frederiksen var medlem af DOKS´s bestyrelse 1982-1989 og formand for bestyrelsen fra 1988-1989

Jeg beder jer ved et øjebliks stilhed om at ære vore afdøde kollegers minde.

5 dages arbejdsuge

Efter et langt tilløb blev de nye regler om 5 dages arbejdsugen for tjenestemænd endelig udsendt i slutningen af februar 2010. Det betyder, at der nu er enslydende regler for 5 dages arbejdsugen for overenskomstansatte og for tjenestemænd. Når de nye regler lokalt tages i anvendelse, er det bestyrelsens indtryk, at det nogle steder kan give anledning til en vis usikkerhed. Givet er det , at 5 dages arbejdsugen kræver en omstilling og en tilvænning hos såvel arbejdsgivere som arbejdstagere.

Bestyrelsen har fra medlemmer modtaget såvel positive som noget mindre positive tilkendegivelser om de nye regler. Det er ikke unaturligt, at der kan være flere meninger om så væsentlig en ændring. Bestyrelsen vil gerne understrege, at 5 dages arbejdsugen skal ses som en konsekvens af, at arbejdsgiversiden allerede i 2005 tilkendegav, at man i højere grad ville tilskynde til at bruge medarbejdere på tværs af sognegrænserne. Stigende krav om fleksibilitet rejser efter bestyrelsens opfattelse et behov for en klarere afgrænsning af arbejdstid kontra fritid, og derfor blev kravet om 5 dages arbejdsugen rejst.

Bestyrelsen er overbevist om, at de fleste medlemmer på sigt vil blive tilfredse med de nye regler, men det kræver naturligvis nogen tilvænning.

Stillingsskift

Det er aftalt med Kirkeministeriet at en tjenestemand der fremover skifter stilling ikke kun beholder sin tjenestemandsansættelse, når man søger en stilling, der hidtil har været klassificeret under DOKS´s forhandlingsområde, men også hvis man fremover søger en stilling, der har været klassificeret under FPO´s forhandlingsområde. Ud over at tage sin tjenestemandsstatus med kan man tillige tage sin lr. 16-31 med. Kirkeministeriet vil snarest udsende besked herom.

Orgel- og klokkekonsulenter

I 2008 fremlagde arbejdsgruppen vedrørende folkekirkens konsulentordninger en rapport, som DOKS afgav høringssvar på. Rapporten anbefalede, at stillingerne som både orgel- og klokkekonsulent snarest blev besat og, at de to konsulentfunktioner af geografiske grunde og på grund af omfanget af sager hver deles op på to stillinger.

Efter næsten 5 års vakance blev stillingerne i januar 2010 slået op til besættelse. DOKS er tilfreds med at konsulentstillingerne nu endelig bliver besat. Vi er dog fortsat betænkelige ved, at aflønningen fremover skal afholdes af den lokale kirkekasse. Dette kunne medføre, at det enkelte menighedsråd begrænser konsulentens inddragelse i et sådant omfang, at det kunne betyde en utilstrækkelig vejledning.

DOKS hæfter sig ved, at det af det til konsulentordningerne hørende cirkulære fremgår, at de to konsulenter inden for samme fagområde gensidigt skal orientere hinanden og udveksle erfaringer, således at opgaverne løses efter samme retningslinjer i hele landet ligesom der også fremover skal føres arkiv over behandlede sager. Det er bestyrelsens håb, at fremtidens arkiv vil kunne fremstå som en enhed, der kan finde anvendelse uanset en placering i Øst- eller Vestdanmark. Om det bliver muligt at ajourføre arkivet for den vakante periode må tiden vise. Som udgangspunkt er DOKS tilfreds med, at der nu atter er fastlagte rammer for folkekirkens konsulentordninger.

Performex

Performex er den forvaltningsorganisation, som videreformidler vederlag for retransmission i radio og tv. Retransmission er f.eks. når radio- og tv-signaler modtages og viderefordeles i fællesantenneanlæg m.v.

Performex blev omtalt i bestyrelsens beretning i 2009, hvor bestyrelsen opfordrede til, at de der kunne have rettigheder til et vederlag, skulle udfylde den fornødne blanket og få den indsendt til DOKS's sekretariat. TV-midlerne for perioden 2005 – 2006 er nu fordelt, og DOKS konstaterer med tilfredshed, at alle de medlemmer der har indberettet at man har deltaget i tv-udsendelser i perioden, også har fået penge. Selvom der i nogle tilfælde er tale om mindre beløb, er det for DOKS som forening af stor betydning, at alle der medvirker i tv og radio udfylder blanketten og indsender den.

Sekretariatet har ved den første uddeling gennemgået udsendelseslister fra DR, for derved at finde evt. rettighedshavere, hvorefter disse er blevet kontaktet. Men da DR kun er en lille del af de samlede kanaludbud, og da det ikke kan forventes, at sekretariatet har ressourcer til denne gennemgang ved fremtidige uddelinger, er det vigtigt at medlemmerne selv er opmærksomme på evt. medvirken i tv eller radio, og indsender besked herom. Medvirken i årene 2008 og 2009 er ved at blive gjort op nu. Bemærk at indberetning fremadrettet kan ske løbende, således at blanketten indsendes, straks man har været med i en udsendelse.

Husk at man har rettigheder, uanset om man har fået honorar for sin medvirken eller ej. Blanketten kan hentes på www.performex.dk.

Hjemmeside

Bestyrelsen arbejder med en fornyelse af DOKS's hjemmeside. Det er tanken at få styrket hjemmesidens anvendelighed for medlemmerne, herunder særligt den del af hjemmesiden, der kun er tilgængelig for medlemmerne.

Bestyrelsen arbejder samtidig med muligheden for at få Organistbogen lagt ud på hjemmesiden i første omgang i form af en digitalisering af informationerne fra Organistbogen 2005, men på sigt også med mulighed for en løbende opdatering af Organistbogen på nettet.

Kirketrivsel

Kirketrivsel.dk er lagt over til Folkekirkens Arbejdsmiljøråd, som fremover vil stå for hjemmesiden. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed (også kaldet BAR So Su) har bevilliget driften af hjemmesiden frem til udgangen af 2010. I november 2009 blev der foretaget en spørgeskemaundersøgelse som skulle afdække, hvordan hjemmesiden og det tilhørende udsendte hæfte er blevet modtaget og anvendt. Undersøgelsen betegner Kirketrivsel som en succes. Flere sogne har sat trivsel og trivselsfremmende foranstaltninger på dagsordenen, og flere er blevet bedre til at få udarbejdet APV og MUS . På baggrund af spørgeskemaundersøgelsen er der bl.a. forslag om at styrke og udvikle hjemmesiden kirketrivsel.dk ved hjælp af en digital værktøjskasse med råd om, hvordan trivsel kan gribes an ligesom det foreslås, at der bliver mere fokus på personalemøder. Bestyrelsen opfordrer til at man benytter hjemmesiden.

Lille Skiveren

Selv om DOKS har fået flere andele i Lille Skiveren, får vi i år ikke megen glæde af det, idet hele taget skal udskiftes. I byggeperioden vil det ikke være muligt at opholde sig i huset. Til gengæld bliver det forhåbentlig til glæde for dem, der fremover får et ophold i huset.

Studiesituationen på konservatorierne

1. januar i år er konservatoriet i Århus fusioneret med konservatoriet i Aalborg under det fælles navn Det Jyske Musikkonservatorium

På konservatoriet i Aalborg har der været tre optagelsessøgende til organistuddannelsen og en bliver optaget.

På konservatoriet i Århus har der været 10 ansøgere, og der bliver optaget 6 studerende.

På konservatoriet i Aalborg bliver en studerende færdig med den kirkemusikalske uddannelse.

I Århus dimitterer 5 studerende.

Der er i alt 32 studerende indskrevet på Det Jyske Musikkonservatorium, der studerer orgel, heraf en del der går på videreuddannelser, hvilket samtidig gør at efteruddannelserne ligger stille for tiden. Det er endnu ikke afgjort i hvilket omfang, der fremover skal udbydes efteruddannelse.

Til solistklassen har der været tre ansøgere, en bliver optaget.

På konservatoriet i Esbjerg, som nu er en del af Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole, SMKS, hvorunder også Det Fynske Musikkonservatorium hører, har der været 5 ansøgere til optagelsesprøve og alle er bestået, men der er kun plads til at optage fire nye studerende næste år. Desuden er der to ansøgninger om overflytning.

Der er en ansøger til solistklassen.

Fire studerende afslutter den kirkemusikalske uddannelse i år.

Herudover er der 8 elever tilmeldt efteruddannelse i orgelspil.

I København er der 35 orgelstuderende heraf tre udvekslingsstuderende og 3 solistklassestuderende.

Der har kun været 4 ansøgere til bacheloruddannelsen samt en der har søgt om overflytning. På nuværende tidspunkt ser det ud til at der kun bliver optaget to studerende på bachelor samt vedkommende der har søgt om overflytning.

Der er 2 ansøgere til solistklassen.

8 studerende afslutter her i foråret med Kirkemusikalsk Kandidateksamen.

Desuden er der studerende på efteruddannelse i solistisk spil, liturgisk spil, generalbasspil samt børnekor.

Endelig er der en studerende der videreuddanner sig i orgelpædagogik.

thumb_Gammel_bestyrelseFremadrettede perspektiver

DOKS er trådt ind i 2010 med en ny overenskomst i bagagen. Det faktum at der er mange nye og aktuelle problemstillinger at forholde sig til, betyder at DOKS må tænke mere fremadrettet. Bestyrelsen fik på et seminar i november 2009 lejlighed til at overveje foreningens fremtidige rolle, og de opgaver og udfordringer vi står overfor i de kommende år. Folkekirken er på flere fronter kommet under pres gennem de senere år. Medlemssituationen i folkekirken og skattestoppet bevirker at der er kommet langt mere fokus på de økonomiske vilkår. Der pågår en livlig politisk debat om folkekirken og dens fremtid. Fra Kirkeministeriet iværksættes mange forandringstiltag med stor indvirkning på folkekirkens daglige virke. Dette er en virkelighed som også DOKS må forholde sig til.

Overenskomsten for organister skal ses i denne sammenhæng. Når man fra arbejdsgiverside ræsonnerer at geografisk fleksibilitet på tværs af sognegrænser er vejen frem, så må vi som faglig organisation arbejde for at sikre, at dette sker inden for nogle rammer der garanterer ordentlige ansættelsesvilkår.

Overenskomsten varsler også om en fremtid med større differentiering i stillingsindhold for organister. Det bliver stadig vanskeligere at tale om en "almindelig organiststiling", idet stillingsindholdet allerede nu varierer ganske meget.

Vi skal i den forbindelse sikre at DOKS fortsat er det naturlige hjemsted for det enkelte medlem. At stå sammen i et fællesskab når der skal stilles krav om og forhandles løn- og ansættelsesvilkår er fortsat vigtigt. DOKS skal som faglig organisation agere på alle relevante forhold, der rører sig i det kirkelige landskab og på det ansættelsesmæssige område. Vi skal søge indflydelse de steder, hvor det har størst effekt, og vi skal om fornødent selv søge at sætte dagsordenen på det kirkemusikalske område.

Der består en betydelig og vigtig standsidentitet blandt DOKS-medlemmer, og DOKS skal vedvarende være et udgangspunkt og samlingspunkt for faglig og kollegial sparring medlemmerne imellem. Udover at rådgive om ansættelsesmæssige forhold skal DOKS facilitere dialog om musikalske, kunstneriske og kulturelle emner af værdi for organister, kantorer og kirkemusikskolelærerne. DOKS arbejder for at organisten betragtes som den naturlige musikalske sparringspartner for arbejdsgiveren, og der bør i den forbindelse gives mulighed for, at organistens faglige niveau kan opretholdes og udvikles, således at den kreativt/musiske del af organistens arbejde kan vokse og udvikles og komme så mange som muligt til gavn. DOKS arbejder i den forbindelse med at muligheden for relevant efter- og videreuddannelse udbygges.

Som forening må vi imødese at de nye ansættelsesvilkår og de mange forandringer i folkekirken stiller stadig større krav til foreningen og sekretariatet. Tillidsrepræsentanterne er en væsentlig del af foreningens beredskab, og for at sikre den bedste hjælp og vejledning af medlemmerne vil de fremover komme til at spille en endnu større og mere central rolle. Flere uddannelsestiltag er allerede sat i værk for at facilitere denne udvikling.

For at sikre at foreningen er parat til fremtidens strukturelle udfordringer, har bestyrelsen nedsat et udvalg der arbejder med en fornyelse af foreningens vedtægter. Desuden fortsætter bestyrelsen arbejdet med afklaring og prioritering af fremtidens opgaver.

Sammenfattende mener vi at der er grund til optimisme. DOKS's medlemmer leverer en ydelse som er og fortsat vil være efterspurgt hos vores arbejdsgivere. Foreningen har en sund økonomi, et velfungerende sekretariat og vi oplever i det daglige stor opbakning fra medlemmerne. Vi er overbeviste om, at DOKS står godt rustet til de udfordringer, der venter fremover.

Tak

Som afslutning på beretningen skal der lyde en tak til vore mange samarbejdspartnere.

Tak til Kirkeministeriet for de mange møder i forskellige sammenhænge i det forgangne år.

Dernæst tak til Landsforeningen af Menighedsråd og alle de faglige foreninger indenfor folkekirken, som vi samarbejder med, ikke mindst FPO. Tak til præsteforeningen for et godt samarbejde især omkring AC-kursusprojektet "kommunikation, retorik og dialog". Også til TOAC skal der lyde en tak.

Desuden tak til alle de kunstner-organisationer vi samarbejder med.

Endelig skal der lyde en tak til vort eget sekretariats medarbejdere.

Først til Lene Arberg for god, sikker, venlig og imødekommende betjening af medlemmerne når de henvender sig til sekretariatet og for god støtte til bestyrelsen i de sekretærmæssige opgaver.

Og til sidst skal der naturligvis lyde en stor tak til sekretariatsleder Bjørn Arberg for en altid god og kompetent arbejdsindsats trods det stigende arbejdspres. Ikke mindst skal der i år lyde en tak for Bjørns store indsats omkring de landsdækkende præsentationsmøder vedr. overenskomsten og arbejdet med uddannelse af tillidsmændene.

Herefter satte dirigenten såvel den mundtlige som den skriftlige beretning til debat.

Henrik Colding Jørgensen bad om en uddybning af sammenhængen mellem videre- og efteruddannelse på konservatorierne, herunder spørgsmålet om videreuddannelsers indvirkning på gennemførelse af efteruddannelser.

Charlotte Muus Mogensen svarede suppleret af dirigenten at videreuddannelse og efteruddannelse i princippet finansieres på to forskellige måder, således at der er forskel på hvor de økonomiske ressourcer kommer fra.

Ulla Ring ønskede at høre status for arbejde med orgelundervisning for børn, som var et emne på et tidligere DOKS-årsmøde

Charlotte Muus Mogensen svarede at hun ikke var bekendt med systematiske tiltag, men at den videreudvikling af Suzuki-metoden man har set i Sverige, ikke har vundet indpas i Danmark.

Hans Chr. Hein berettede at der flere steder, blandt andet i Sønderjylland er projekter i gang vedr. orgelundervisning for børn. Nogle af projekterne er igangsat af Kirkemusikalsk kompetencecenter.

Karsten Jensen spurgte, om der i forbindelse med digitaliseringen af Organistbogen var planer om en trykt udgave. Han mente at det var vigtigt at Organistbogen med jævne mellemrum trykkes, bl.a. fordi det af historiske årsager er vigtigt at kunne beskrive udviklingen af orglerne.

Charlotte Muus Mogensen sagde, at der med beslutningen om digitalisering ikke er truffet en beslutning imod en udgivelse men at der ikke aktuelt var planer herom.

Michael Due forespurgte, hvorfor spørgsmålet om, at der ikke længere fandtes faste DOKS-stillinger ikke havde været bragt til afstemning blandt medlemmerne.

Charlotte Muus Mogensen redegjorde for, at dette spørgsmål jo har været en del af hele den omfattende orientering om overenskomst og den forhandlingsmæssige situation som har været genstand for drøftelser på de seneste års generalforsamlinger og årsmøder, og at dette ikke tidligere har affødt krav om afstemning eller i øvrigt været genstand for debat. Med en overenskomst sikres man fremover ansættelse efter den uddannelse man har taget, uanset hvordan stillingen tidligere har været klassificeret. Efter at Kirkeministeriet i 2005 besluttede at ophøre med at bruge tjenestemandsansættelser forsvinder den centrale klassificering af stillinger og derfor har en uddannelsesoverenskomst været den eneste naturlige vej for DOKS.

Michael Due udtrykte bekymring for om menighedsrådene så vil vælge DOKS-organister fremover. Han spurgte hvorfor kirkegårdslederne fortsat kunne være tjenestemænd, og om det skyldtes at DOKS ikke havde stået fast i forhandlingerne.

Charlotte Muus Mogensen forklarede at brugen af tjenestemandsansættelse ensidigt kan bringes til ophør af arbejdsgiveren, og at Kirkeministeriet såfremt man ønskede det, kunne have gjort tilsvarende for Kirkegårdsledere. Når Kirkegårdslederne fortsat ansættes som tjenestemænd, er det udelukkende fordi Kirkeministeriet ikke har ønsket at ændre på dette forhold endnu. Hun understregede at DOKS-organister også hos mange menighedsråd er anerkendt for stor faglig kunnen og at organisters faglighed fortsat efterspørges.

Ole Reuss Schmidt var af den opfattelse, at man som DOKS-organist har en ydelse som ikke er så efterspurgt og mente, at DOKS skulle arbejde for en særlig beskyttelse af DOKS-stillinger.

Anthon Hansen var uenig heri, han mente at DOKS-organister ikke skal have særlige privilegier, men skal og kan sælge sig selv ved at engagere sig i samtidens musik og ved deltagelse i udviklingen af de musikalske udtryksformer i folkekirken.

Erik Hildebrandt-Nielsen gjorde opmærksom på at menighedsrådene når de vælger en organist, vælger personer frem for uddannelse, og at han ikke delte bekymringen for om DOKS-organister fremover kan finde beskæftigelse. Som tillidsrepræsentant refererede han en oplevelse af generelt stor velvilje fra menighedsrådene.

Christian Dehn Bang var ligeledes optimistisk på standens vegne. Han gjorde opmærksom på at menighedsråd også før overenskomsten ved vakance frit kunne få en stilling omdannet fra DOKS-stilling til PO-stilling og omvendt. Dette har ikke medført frafald af DOKS-stillinger. Han er overbevist om at DOKS-organistens kvaliteter fortsat vil sikre efterspørgsel fra menighedsrådene.

Ann-Kirstine Christiansen fortalte, at interessen for klassisk musik, herunder orgelmusik, påvirkes af mediernes interesse, og henviste til at der i Tyskland er langt større interesse for orgelmusik både i medier og befolkning. Hun spurgte om DOKS kunne påvirke DR til at udvise større interesse for orgelmusik.

Hun spurgte endvidere til reglerne for kommunikation mellem menighedsråd og ansatte på baggrund af egne erfaringer, hvor kommunikationen skal gå gennem en anden kirkefunktionær.

Charlotte Muus Mogensen berettede at det er vanskeligt at påvirke DR. Vedrørende det konkrete problem om kommunikation mente hun at der var tale om et lokalt problem pga. misforståelse af reglerne.

Sven Verner Olsen henviste til tidligere indlæg og gjorde opmærksom på, at man for mange år siden på DOKS's generalforsamling havde haft hidsige drøftelser om antallet af DOKS-stillinger. Han gav udtryk for, at det er en styrke at man er sluppet af med det usmidige system.

Han fortsatte i forlængelse af tidligere indlæg med at udtrykke beklagelse over den manglende eksponering af orgelmusik i DR P2.

Charlotte Muus Mogensen var af dirigenten gjort opmærksom på, at det ofte kunne være nemmere lokalt at have gennemslagskraft overfor TV2's regionale kanaler.

Morten Hinz mente at overenskomsten var et udtryk for det bedst mulige resultat. Han kunne dog godt føle en vis bekymring for om økonomisk pressede menighedsråd nogle steder ville vælge den billigste løsning. Han spurgte om et menighedsråd og en DOKS-organist kunne aftale lavere løn hvis der var enighed om det. Han spurgte videre til, om antallet af de stillinger der fastholdes som tjenestemandsstillinger, dvs. domkirkerne samt Holmens kirke og Fredensborg Slotskirke måske kunne udvides med tiden.

Charlotte Muus Mogensen redegjorde for, at en DOKS-organist altid skal aflønnes med DOKS-løn, hvis man er omfattet af overenskomsten. Hun gjorde opmærksom på at de samarbejdsmuligheder på tværs af sognegrænser der er i overenskomsten kan hjælpe til at fastholde DOKS-stillinger. Hun sluttede med at konstatere, at der ikke er udsigt til, at antallet af stillinger der fastholdes som tjenestemandsstillinger udvides.

Ejvind Amorsen spurgte, om man tager en LR 34 med, hvis man flytter til en stilling der tidligere var en PO-stilling.

Charlotte Muus Mogensen kunne fortælle at man i så fald ansættes i en DOKS LR 16-21-29-31.

Maren Sturis Tang havde observeret at flere stillinger bliver slået op på deltid, og om bestyrelsen kan bekræfte denne tendens.

Charlotte Muus Mogensen mente, at der er tale om at der opslås flere stillinger som DOKS-organister kan søge pga. de nye fleksible regler, så der er tale om en udvidelse af stillingsmassen. Bestyrelsen har ikke observeret reduktion i arbejdstid i hidtidige fuldtidsstillinger.

Dirigenten satte bestyrelsens beretning til afstemning, beretningen blev enstemmigt godkendt.

3. Regnskab over det forudgående regnskabsår forelægges til godkendelse

Dirigenten gav ordet til kasserer Hans Chr. Hein, som gennemgik regnskabet, fremsendt med Organistbladets aprilnummer.

Han konstaterede at årets resultat er et overskud på kr. 184.651

Som hovedårsagerne nævnte han bl.a. besparelser i forhold til budgettet, samt at foreningen har undgået ubehagelige økonomiske overraskelser.

Foreningens statsautoriserede revisor har gennemgået regnskabet uden påtegning, og foreningens kritiske revisorer på sekretariatet har gennemset regnskabet, uden at dette har givet anledning til bemærkninger.

Sven Verner Olsen forespurgte til betegnelsen "ikke-øremærkede" i regnskabet over de kollektive midler. Han spurgte videre om det hensigtsmæssige overfor menighedsrådene som arbejdsgiver i, at årsmødet har givet et betydeligt overskud.

Hans Chr. Hein forklarede at "ikke-øremærkede" blot var en uddybende betegnelse på en i øvrigt flerårig praksis. Han forklarede desuden at årsmødet ofte gav underskud, men nogle gange også overskud. Dog blev der normalt kun tale om overskud pga. støttekroner, primært fra Gramex.

Karsten Jensen adspurgte til de forholdsvis mange ikke anvendte Gramex-midler i forhold til fald i omfanget af uddelinger, og i den forbindelse om der ikke havde været tilstrækkeligt med kvalificerede ansøgninger til midlerne.

Charlotte Muus Mogensen fortalte at antallet af kvalificerede ansøgninger gennem nogle år har været vigende. Desuden drøfter bestyrelsen p.t. de kriterier som ligger til grund for tildeling af støtte samt krav til støttemodtagere vedr. dokumentation af gennemførte projekter.

Henrik Colding-Jørgensen spurgte om der er regler for disponeringen af Gramex-midler, samt om der foreligger en kontrakt på det lejemål foreningen ifølge regnskabet har med Dansk Solistforbund.

Hans Chr. Hein berettede at DOKS har en tidsfrist på 2 år for anvendelse af støtte fra DOKS's Gramex-midler, og at DOKS ikke varigt akkumulerer Gramex-midler. Han bekræftede at der er indgået en kontrakt med Dansk Solistforbund.

Dirigenten satte regnskabets godkendelse til afstemning, regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent, eventuelt indmeldelsesgebyr og eventuelt genindtrædelsesgebyr

Dirigenten gav ordet til Hans Chr. Hein, som fremlagde forslag til kontingent for 2011. Budgettet og forslag til kontingent er fremskrevet med den forventede prisudvikling.

Der foresloges følgende kvartalskontingenter for 2010:

AC-sektionen, lønramme 34 og opefter: 1.190 kr.

Lønramme 31: 1.110 kr.

Lønramme 16-29: 1.020 kr.

Overenskomstansatte: 1.110 kr.

Overenskomstansatte (under 50%): 705 kr.

COII-sektionen: 315 kr.

Den Frie Sektion,

Aktive: 315 kr.

Passive, med undtagelse af studerende: 265 kr.,

Studerende (i henhold til § 5 stk. 5c i vedtægten): 50 kr.

Pensionister: 50 kr.

Genindtrædelsesgebyr foresloges fastsat til ½ års kontingent, og indmeldelsesgebyr til 0 kr.

Sven Verner Olsen mente at kontingentforhøjelsen for den øverste gruppe burde være større.

Hans Chr. Hein forklarede at alle kontingentsatser er fremskrevet med samme procent og afrundet.

Charlotte Muus Mogensen orienterede om at bestyrelsen overvejer den fremtidige kontingentstruktur.

Dirigenten satte kontingentforslaget til afstemning. Forslag til kontingent blev enstemmigt vedtaget.

5. Indkomne forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer

Dirigenten konstaterede, at der ikke var indkommet forslag.

thumb_Ny_bestyrelse6. Valg til bestyrelsen

Dirigenten redegjorde for, at Charlotte Muus Mogensen var på valg for AC-sektionen, og at denne var indstillet på at modtage genvalg. Da der ved fristens udløb ikke var indkommet andre kandidater, konstaterede dirigenten at Charlotte Muus Mogensen var valgt for 3 år.

Valgt blandt alle medlemmer konstaterede dirigenten at Hans Chr. Hein var på valg, og at han havde tilkendegivet at han ikke ville modtage genvalg. Bestyrelsen har til den ledige post opstillet Bente Hogrefe Nielsen. Ved fristens udløb var der ikke indkommet andre kandidater, og dirigenten konstaterede at Bente Hogrefe Nielsen var valgt for 3 år.

7. Valg af 2 aktive medlemmer til kritiske revisorer samt 2 aktive medlemmer til revisorsuppleanter

Dirigenten redegjorde for, at bestyrelsen indstillede Krisztina Vas Nørbæk og Karin Schmidt Andersen som kritiske revisorer. Der var ikke andre forslag, og dirigenten konstaterede at de af bestyrelsen foreslåede revisorer var valgt.

Som revisorsuppleanter redegjorde dirigenten for, at bestyrelsen indstillede Torkil Steinaa og Birgitte Stage som revisorsuppleanter.

Der var ikke andre forslag, og dirigenten konstaterede at de af bestyrelsen foreslåede revisorsuppleanter var valgt.

8. Eventuelt

Knud Erik Kengen oplyste med henvisning til et spørgsmål til bestyrelsens beretning om et stigende antal deltidsstillinger, at det efter hans opfattelse er et resultat af at det samlede antal stillinger stiger fordi mindre assistentstillinger oprettes.

Ole Reuss Schmidt adspurgte om DOKS kunne tage initiativ til en kirkelig koncerthjemmeside.

Erling Lindgren udtrykte ros til stævneudvalget. Han efterlyste kryds og tværs i Organistbladet. I den mere alvorlige afdeling berettede han, at nogle af de musikstøtteordninger der fandtes i amterne, i en overgangsperiode var overtaget af kommunerne, men nu ser det ud til at kommunerne ofte vælger at spare denne del væk.

Mikael Garnæs forklarede at der netop i næste nummer af Organistbladet kommer en kryds og tværs, og efterlyste i øvrigt lignende eller andet materiale som DOKS's medlemmer måtte ligge inde med.

Charlotte Muus Mogensen forklarede at en koncerthjemmeside kunne være en god idé, men at det af ressourcemæssige årsager næppe bliver DOKS der laver den.

Vedr. situationen omkring kommunal støtte har DOKS ikke information om det samlede billede.

Ivan Høiberg konstaterede at den manglende bevidsthed om orgelmusik ikke kun gælder den almindelige borger, men også i nogle tilfælde blandt eksperter.

Søren Rasmussen gjorde opmærksom på, at der er kommet en ny momsvejledning med reglerne om, hvornår man skal momsregistreres i forbindelse med koncertindtægter, og adspurgte til hvorfor vejledningen ikke var omtalt i bestyrelsens beretning.

Han gav i øvrigt udtryk for at den stregkodelabel, der sidder på bagsiden af Organistbladet, sidder ind over bagsideannoncen.

Charlotte Muus Mogensen forklarede at reglerne om momsreglerne hele tiden har betydet, at man skulle momsregistreres ved indtægter på mere end 50.000 kr.

Lise-Lotte Kristensen fortalte at hendes menighedsråd kun modvilligt har givet tilsagn om støtte til deltagelse i årsmødet, idet man fandt at der ikke var tale om et kursus.

Desuden opfordrede hun bestyrelsen til at samle op på erfaringerne med overenskomsten, og formidle dette til medlemmerne. Når overenskomsten har fungeret i en periode kan der desuden opstå nye spørgsmål fra medlemmerne, som det ville være godt at drøfte med bestyrelse og sekretariat.

Charlotte Muus Mogensen slog fast at årsmødet ud over generalforsamlingen havde et stort fagligt indhold, og at det efter hendes opfattelse var her mange organister hentede en stor del af deres faglige inspiration. Desuden påpegede hun at organister der sad alene med deres faglighed på en arbejdsplads, i årsmødet fandt deres kollegiale netværk. Kirkeministeriet har da også anerkendt dette, da man i en cirkulæreskrivelse har påpeget at adgangen til at deltage i organisationernes årskurser bør lettes, også selvom kurserne indeholder emner af organisationsmæssig art.

Hun lovede desuden at bestyrelsen vil lave opfølgning på overenskomsten, og man vil i bestyrelsen tage stilling til formidlingen heraf.

Morten Hinz spurgte om der fortsat var adgang for studerende til at deltage gratis i årsmødet, og udtrykte samtidig støtte hertil.

Charlotte Muus Mogensen bekræftede at studerende fortsat kan deltage gratis i årsmødet én gang i deres studietid.

Niels Granvig spurgte til nogle fra centralt hold udsendte skemaer om artsopdelt regnskab og tidsregistrering.

Charlotte Muus Mogensen henviste til mandagens indlæg ved Bjørn Arberg og anbefalede at man kontaktede sekretariatet hvis man har spørgsmål herom.

Anthon Hansen støttede op om det synspunkt, at deltagelse på årsmødet nærmest er en forudsætning for faglig udvikling.

Sven Verner Olsen opfordrede til, at medlemmerne ved spørgsmål og problemer med fortolkninger af regler kontakter DOKS

Ivan Høiberg spurgte til om det uddelte budget ikke skulle gennemgås.

Charlotte Muus Mogensen forklarede at det uddelte budget var til orientering og at det ikke skulle gennemgås med mindre der var spørgsmål hertil.

Herefter konstaterede dirigenten at der ikke var flere der ønskede ordet, og afsluttede derfor generalforsamlingen kl. 16.45.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.