Beretning 2010

Statistik

DOKS har i dag 584 medlemmer. Der er 400 medlemmer i AC-sektionen, 15 medlemmer i COII-sektionen, 26 aktive medlemmer i Den Frie Sektion og 14 passive medlemmer i Den Frie Sektion samt 110 pensionister og 19 studerende. Af de 400 medlemmer i AC-sektionen sidder de 351 i fuldtidsstillinger. Organisationsprocenten i AC-sektionen er 98 %.

Løn- og ansættelsesvilkår

I sommeren 2009 blev der endelig aftalt overenskomstdækning for nyansatte, og for dem, der hidtil har været ansat på tjenestemandslignende vilkår. Overenskomsten var afslutningen på et meget langvarigt forhandlingsforløb som tog sin begyndelse tilbage i 2005. Overenskomsten afviger på nogle områder betydeligt fra den måde, hvorpå man hidtil har været ansat i Folkekirken. Her tænkes på forhold som afgrænsning af arbejdstid og fritid, 5 dages arbejdsuge samt muligheden for at have tjeneste på tværs af sognegrænser.

Ændrede ansættelsesvilkår i Folkekirken har fra starten været et arbejdsgiverønske, herunder også det ønske, der i daglig tale kaldes geografisk fleksibilitet. DOKS's bestyrelse har i den proces skullet tage stilling til, hvorledes man opnåede den størst mulige indflydelse på de fremtidige vilkår. Geografisk fleksibilitet har ikke været efterspurgt af DOKS's medlemmer, så det har været vigtigt for bestyrelsen at denne fleksibilitet blev etableret i en form, der sikrede organisten rimelige vilkår, ikke mindst hvad angår afgrænsningen af arbejdstid.

Derudover har det været en forudsætning for bestyrelsen, at den geografiske fleksibilitet skulle etableres i nogle rammer, som i visse situationer vil kunne forbedre ansættelsesvilkårene for DOKS-medlemmerne. Herunder ikke mindst spørgsmålet om at kunne bevare attraktive fuldtids DOKS-stillinger med et højt fagligt indhold. Endelig har det været bestyrelsens opfattelse, at arbejdsgiversidens intention om geografisk fleksibilitet kunne reducere organistens mulighed for selv at tilrettelægge sit arbejde. Som følge heraf har det været bestyrelsens opfattelse at 6 dages arbejdsugen måtte falde og erstattes af en 5 dages arbejdsuge, således at den for en lønmodtager normale fritid kunne sikres.

Overordnet set er det bestyrelsens opfattelse, at den indgåede overenskomst er et godt resultat, der sikrer de målsætninger, som DOKS gik ind i forhandlingerne med. Dertil kommer, at overenskomsten efter bestyrelsens opfattelse på den lønmæssige side indeholder de basale vilkår, der er gældende for store grupper af akademiske ansatte i stat og folkekirke. Herigennem sikres den sammenlignelighed med det øvrige akademiske arbejdsmarked, som bestyrelsen vægter højt.

Overenskomsten gælder også for kirkemusikskolelærere, der undtaget "organistspecifikke" bestemmelser er omfattet af hele overenskomsten, herunder lønprotokollatet for DOKS-stillinger. Lærerne er dermed sikret fast ansættelse med bedre vilkår for ansættelser ned til 8 løntimer/uge, og dermed også i en række tilfælde hvor man hidtil har været ansat på timelærervilkår. Dermed sikres også elementære rettigheder som løn under sygdom og barsel.

Overenskomsten har ingen virkning for tjenestemænd, men da det åbenlyst er uhensigtsmæssigt at have to forskellige fridagssystemer, og da DOKS allerede ved OK 08 rejste krav om en 5 dages arbejdsuge for tjenestemænd, var det indlysende at der også måtte ske ændring på dette område. Behovet skærpes efter bestyrelsens opfattelse i en tid, hvor kirkeministeriets vejledning om tjenestemænds pligt til at vikariere i andre sogne for alvor synes at blive taget i anvendelse. Af samme grund som for de overenskomstansatte rejser dette et behov for klarere regler for arbejdstid og fritid. Der er derfor indgået en aftale om fridagsregler for tjenestemænd for så vidt angår 5 dages arbejdsuge, som svarer til hvad der gælder for overenskomstansatte.

Tidligt i forhandlingsfasen erkendte bestyrelsen, at man ikke kan sætte så omfattende ændringer af ansættelsesvilkårene i værk uden en grundig orientering af medlemmerne. Det blev derfor besluttet at investere de fornødne ressourcer hertil, således at en informationskampagne kunne iværksættes i samme øjeblik overenskomsten endeligt var blevet godkendt i Personalestyrelsen. Blot et par uger efter overenskomstens godkendelse blev det første orienteringsmøde afholdt. Ca. 40 % af de aktive medlemmer deltog i møderne, hvilket vidner om en betydelig interesse. Spørge- og diskussionslysten på møderne var stor, og generelt blev overenskomsten vel modtaget blandt medlemmerne.

Enkelte medlemmer efterspurgte, at DOKS allerede tidligere skulle have løftet sløret for detaljerne i overenskomsten i Organistbladet. Bestyrelsen finder dog anledning til at understrege, at aftaler af denne karakter først kan offentliggøres, når den endelige godkendelse foreligger.

DOKS imødekom desuden Kirkeministeriets anmodning om at deltage i flest mulige af Kirkeministeriets orienteringsmøder rettet imod menighedsråd, ansatte og alle andre interessenter i det kirkelige landskab. Ved en række møder, hvor DOKS deltog i de fleste, var der mulighed for at især menighedsrådene kunne stille spørgsmål til de fremtidige vilkår vedr. ansættelse i Folkekirken. Mange menighedsråd udtrykte på disse møder bekymring over overenskomsternes indførelse.

Hele implementeringen af overenskomsten har naturligvis krævet mange ressourcer, men det har efter bestyrelsens opfattelse været både nødvendigt og fornuftigt.

Lokal- og chefløn

I sidste års beretning kunne bestyrelsen orientere om, at lokallønspuljen for 2007 næsten var klar til udmøntning. Udmøntningen blev foretaget som en række engangsvederlag, primært til medlemmer der i en årrække havde siddet på slutløntrin uden lønudvikling.

Kirkeministeriet har igennem hele forhandlingsforløbet om en overenskomst fastholdt, at lokallønspuljen ikke kunne bruges til varige lønforbedringer så længe forhandlingerne ikke var afsluttede. Derimod tilkendegav ministeriet, at man efter forhandlingernes afslutning igen var indstillet på at indgå aftaler om varige lønforbedringer.

I forbindelse med afslutningen af forhandlingerne om overenskomsten besluttede bestyrelsen derfor at stille krav om varige lønforbedringer til alle, i form af en forøgelse af rådighedstillægget og omklassificering af en række konkrete stillinger. Efter parallelle forhandlinger om overenskomst og lokalløn, blev det aftalt at udmønte lokallønspuljen for 2008 som en række engangsvederlag, mens lokallønspuljen for 2009 blev udmøntet som en imødekommelse af DOKS's krav, således at der sker en stigning af rådighedstillægget fra grundbeløb kr. 19.700 til kr. 22.300, og to omklassificeringer fra LR 34 til LR 35 samt 13 omklassificeringer fra LR 16-21-29-31 til LR 34.

Bestyrelsen er tilfreds med, at der igen kan lønudvikles på de stillinger, der forbliver på tjenestemandsvilkår.

thumb_Generalforsamling_AalborgOK 2011

DOKS står overfor en særlig udfordring, når der for første gang frem imod OK11 skal indleveres krav både til tjenestemandsområdet og til overenskomstområdet.

Bestyrelsen har arbejdet med krav til OK11 siden efteråret, og på tjenestemandsområdet finder bestyrelsen det vigtigt, at der fortsat udvikles på lønnen, både generelt og i særlige stillinger. Ikke mindst slutlønnen i den almindelige 16-21-29-31-stilling taber efter bestyrelsens opfattelse terræn i forhold til lønninger på andre områder.

På overenskomstområdet er DOKS ikke indstillet på markante justeringer på den indholdsmæssige side. Vi må naturligvis have en forventning om at lønnen udvikles, men derudover er det efter bestyrelsens opfattelse for tidligt med omfattende ændringer af overenskomstvilkårene. Dertil har den endnu virket i for kort tid.

Trepartsmidler

I forbindelse med OK08 og trepartsforhandlingerne blev der afsat særlige midler til kompetenceudvikling. Disse midler bliver bl.a. administreret gennem Kirkeministeriets uddannelsesudvalg. Det særlige ved disse trepartsmidler er, at de fordeles gruppevis i forhold til den hovedorganisation man er tilknyttet, det vil for DOKS´s vedkommende sige AC, og de fordeles efter lønsum. DOKS har besluttet, at disse midler skal bruges i et samarbejde med de øvrige AC-grupper inden for Folkekirkens område, d.v.s. sammen med præsterne, herunder provster og biskopper, samt den gruppe af stiftskontorpersonale som hører under AC. Der arbejdes på et projekt med overskriften kommunikation, retorik og dialog, hvor det er tanken, at der skal afholdes en kursusdag pr. stift, hvor både præster, organister og stiftskontorpersonale kan tilmelde sig og arbejde med de tre nævnte temaer i løbet af dagen på tværs af og i samarbejde med de øvrige faggrupper. Kurset er gratis for deltagerne. Projektet er stadig under udarbejdelse, og det bliver et konsulentfirma, der skal stå for selve kursets afholdelse og forløb. Det er intentionen, at kurserne kommer til at løbe af stablen i efteråret 2010 og/eller i 2011. Der vil naturligvis blive bragt en indgående omtale af kurset når det er tilrettelagt, ligesom tilmeldingsbetingelserne vil blive oplyst.

AC/TOAC

Akademikernes centralorganisation er fortsat i en tilpasningsfase efter ingeniørforeningens udtræden af AC. AC fik i 2009 ny formand med Erik Jylling fra lægeforeningen, og den nye formand holdt sammen med AC's direktør møder med samtlige medlemsorganisationer, hvor også DOKS havde lejlighed til at udtrykke sine forventninger til AC.

AC's vedtægter er blevet justeret, med afklaring af at de mindre organisationer, der er medlem af AC via fællesrepræsentationer, samtidigt kan agere som selvstændige medlemmer over for AC. DOKS har siden indførelsen af fællesrepræsentationer fortsat benyttet sig direkte af AC's ekspertise. Vi hilser det velkomment, at dette kan fortsætte.

DOKS er medlem af fællesrepræsentationen TOAC, og det er fortsat HOD's (officerernes) formand Bent Fabricius, der som formand for TOAC sidder med i AC's styrende organer. TOAC mødes regelmæssigt før møderne i AC's bestyrelse og forhandlingsudvalg, og på den måde er DOKS udførligt informeret om den politiske og organisatoriske udvikling i AC.

Kirkeministeriet

Som nævnt i sidste års beretning deltager DOKS i flere arbejds- og styregrupper, nedsat af Folkekirkens Samarbejdsudvalg. I disse arbejdsgrupper arbejdes der bl.a. med rekrutteringsproblemer, oplysningstiltag om den folkekirkelige arbejdsplads, forandringstiltag, fastholdelse af seniorer, målrettet kompetenceudvikling, andet karriereforløb, fratrædelsespolitik, revidering af MUS-vejledningen, revidering af bekendtgørelsen om medarbejdermøder og endelig implementering af 3-partsaftalen.

I 3-partsaftalen er der bl.a. fokus på sygefravær, og de nye regler om sygefraværssamtale, mulighedserklæring og fastholdelsesplan stammer herfra. På den baggrund arbejdes der med, hvad der kan gøres for at nedbringe sygefraværet i Folkekirken. Dette medfører bl.a., at der skal ske en kortlægning af sygefraværet.

Nordisk Faglig Konference

I januar måned blev der afholdt Nordisk Faglig Konference i Finland. Selve konferencen fandt sted på det ortodokse kloster Valamo i Karelen.

På konferencen drøftede vi som sædvanlig en lang række af de faglige problemstillinger og erfaringer de nordiske lande gør sig med hensyn til løn- og ansættelsesvilkår for kirkemusikere. I år lagde Danmark naturligvis meget vægt på at fortælle om den nye overenskomst, og de konsekvenser den vil få. Nogle af de emner der i øvrigt blev bragt op, var uddannelse, rekruttering og arbejdsmiljø.

Det var som altid udbytterigt at være sammen med de nordiske kolleger og udveksle erfaringer, ideer og tanker. Ikke mindst er det spændende at følge med i de erfaringer man gør sig i de forskellige lande om musikkens rolle i forhold til kirken, og kirkens rolle i forhold til samfundet. Fælles for de nordiske lande er en oplevelse af, at disse områder er under forandring, men at denne proces ytrer sig meget forskelligt. Nordisk Faglig Konference er en kærkommen lejlighed til at lære af hinandens succeser og fejl.

Næste faglige konference finder sted i Island i juni 2011.

Nordisk Kirkemusik Symposium 2012

Som tidligere meddelt vil det næste Kirkemusik Symposium finde sted i Island i dagene 6. – 9. september 2012. I forbindelse med den faglige konference i Valamo drøftede Nordisk Kirkemusikråd islændingenes planer for det næste symposium. Til september i år mødes Nordisk Kirkemusikråd i Reykjavik for en grundigere drøftelse af symposiets indhold og praktiske afvikling.

Samarbejde

DOKS samarbejder med en lang række organisationer omkring kirkelige såvel som kunstneriske interesser. Kirkemusikernes Landsforbund, hvor Dansk Kirkemusikerforening, FPO og DOKS har et fælles mødeforum, har fået større betydning med indgåelsen af de nye overenskomster. Her udveksles tanker og erfaringer omkring løn- og ansættelsesforhold og uddannelse for næsten samtlige kirkemusikere ansat inden for Folkekirken. Formandsmøderne, med deltagelse af alle formændene fra de faglige organisationer, er ligeledes et betydningsfuldt forum hvor der udveksles erfaringer bredt inden for det folkekirkelige område. Præsteforeningen er en vigtig samarbejdspartner ikke mindst i forbindelse med TOAC. Her kan de to foreninger udveksle synspunkter, der vedrører disse akademiske faggruppers ønsker og behov både bredt set og specifikt for det folkekirkelige område. Landsforeningen af Menighedsråd mødes vi også med jævnligt i forbindelse med relevante emner.

Uden for den kirkelige kreds mødes DOKS med bl.a. Fællesrådet for udøvende kunstnere samt med andre relevante foreninger, organisationer eller underudvalg når der er behov herfor.

Organistbladet

Organistbladet har – under skiftende navne - i år eksisteret i 75 år. I alle årene har bladet haft den dobbelte opgave at være et forbindende led mellem medlemmerne og DOKS og at være et forum for faglig inspiration og debat. Det er stadig hovedformålet med bladet, og der har i årets løb heldigvis været stor interesse blandt medlemmerne for at bidrage med artikler og debatindlæg. Alle læsere opfordres til fortsat at bidrage til at Organistbladet kan dække en bred vifte af kirkemusikalske emner.

APU

Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) har ønsket at målrette, gennemføre og understøtte kompetence- og jobudviklingsaktiviteter, rettet mod AC's medlemmer. AC og Personalestyrelsens udvalg til varetagelse heraf kaldes i daglig tale APU.

Indsatsområdet er naturligt forskellige dele af AC's personalelandskab, og DOKS har sammen med enkelte andre faggrupper et særkende, som med APU-midler nu er blevet beskrevet i en konsulentrapport under titlen "Alene med min profession". Rapporten beskriver den særlige situation, at man i det daglige arbejder alene med sin faglighed på arbejdspladsen uden faglig support.

På baggrund af nævnte rapport er DOKS's fagområde blevet vurderet og bedømt egnet til at opfylde kriterierne for at være et godt indsatsområde. Med støtte fra SCKK udarbejdede DOKS's bestyrelse et projektforslag, og i januar 2010 fik DOKS endeligt tilsagn om et puljetilskud.

Der knytter sig naturligt nogle overordnede enheder til projektet: Eksempelvis emner som netværksdannelse- og udvikling, synliggørelse af kompetenceudvikling over for arbejdsgiver, bedre kommunikation, behovsanalyse, ledelsesgrundlag i praksis, forskellige læringsprocesser.

I praksis vil DOKS udforme et kursustilbud, der gennemføres som et internatkursus, fordelt på to gange: Efterår 2010 med opfølgning forår 2011. Kapaciteten er ca. 30-40 deltagere, som deltager begge gange. Kurset vil blive dækket af tilskuddet fra SCKK. Bestyrelsen ser frem til de erfaringer, der vil opnås på et kursus af den art.

Choral Denmark

Regnskabet for Verdenskorsymposiet tilbage i 2008, hvor Danmark var vært, er nu afsluttet, og det er tid at se videre frem. Udover den internationale dimension, hvor Danmark bl.a. ved det kommende symposium i Argentina i 2011 vil være repræsenteret på flere fronter, er det vigtigt også at fastholde synligheden på dansk kormusik herhjemme. Blandt andet sættes fokus på korlederuddannelsen, idet der til stadighed er brug for dygtige korledere på alle niveauer. Generelt ses det som en styrke i den musikpolitiske debat, at både amatører, professionelle og dirigenter arbejder sammen i og for dansk korliv.

Danmarks Musikråd

I det forgangne år har debatten i musikrådet primært været centreret om musiktilbud og –muligheder udenfor de største byer. Det er vigtigt, at særligt børn og unge over hele landet også fremover har mulighed for at møde og opleve levende musik på højt niveau og modtage kvalificeret musikundervisning inden for et bredt felt. Med trængt økonomi hos basisensembler og kommuner er der fare for smertelig indsnævring af kultur- og musiklivet i provinsen. Musikrådet er i løbende dialog med fremtrædende politikere om disse emner.

Tillidsrepræsentanter

I efteråret 2009 var der atter valg til posterne som tillidsrepræsentanter. Den hidtidige ordning for organist-tillidsrepræsentanter har kun været gældende for tjenestemænd (og tjenestemandslignende ansatte). DOKS havde gerne set statens tillidsrepræsentantaftale indført i folkekirken, med en valgprocedure tilpasset folkekirkens særlige struktur. Dette har ikke været muligt, og DOKS har sammen med andre faglige organisationer stillet krav om, at de eksisterende cirkulæreordninger blev udbredt til også at gælde overenskomstansatte organister. Der er nu kommet et nyt cirkulære fra Kirkeministeriet om en tillidsrepræsentant-ordning for såvel tjenestemands- som overenskomstansatte organister i folkekirken som imødekommer vores krav. Uanset ansættelsesvilkår er man således repræsenteret af sin DOKS-tillidsrepræsentant. Som følge af den nye overenskomst gælder særlige forhold på kirkemusikskolerne, idet hver skole nu har fået deres egen tillidsrepræsentant. Da disse er omfattet af statens tillidsmandsaftale har DOKS specielt for skolerne bemyndiget skolernes tillidsrepræsentanter til at indgå aftaler om løn m.v. DOKS har allerede iværksat en uddannelse af tillidsrepræsentanterne og vil løbende sørge for at klæde dem bedst muligt på til arbejdet ude i stifterne og på skolerne.

thumb_Lille_skiverenDansk Kunstnerråd og Lille Skiveren

DOKS har gennem medlemskab af Dansk Kunstnerråd et godt samarbejde med de øvrige kunstnerorganisationer, og sammen med disse kan vi være med til at præge det kunst- og kulturpolitiske landskab. Dansk Kunstnerråd ønsker fremover at markere sig tydeligere i debatten og har derfor bl.a. nedsat en skrivegruppe der hurtigt kan reagere på de kulturpolitiske tiltag.

Via Dansk Kunstnerråd har vi også del i Lille Skiveren, der i indeværende år skal renoveres og dermed bliver endnu mere attraktiv som feriebolig. Det er lykkedes DOKS at købe endnu en andel, så vi nu årligt råder over 4 gange én uges ophold. De ledige uger annonceres i Organistbladet og fordeles herefter ved lodtrækning blandt ansøgerne.

Uddannelse

DOKS's bestyrelse har efter de afsluttede overenskomstforhandlinger haft ekstra fokus på uddannelsesområdet. På et to dages seminar i november måned 2009 gennemgik bestyrelsen bl.a. uddannelserne på kirkemusikskolerne og de efterhånden meget forskellige kirkemusikalske uddannelser på konservatorierne. Ligeledes analyserede bestyrelsen det mangfoldige udbud af kurser og efteruddannelsestilbud der har været igennem årene.

I forlængelse af seminaret blev der i januar måned afholdt et møde med repræsentanter fra DOKS og repræsentanter fra de kirkemusikalske faggrupper på konservatorierne. På mødet drøftedes bl.a. uddannelsesstrukturerne og de muligheder og udfordringer der ligger i de nye fusioner/forpligtende samarbejder mellem konservatorierne, samt hvilke forventninger de studerende har til deres fremtidige kirkemusikeransættelse og hvilke forventninger der kan være fra arbejdsgiverside.

Det er DOKS´s hensigt i løbet af 2010 at invitere kirkemusikskolerektorerne til en drøftelse om relevante emner.

DOKS glæder sig over det gode samarbejde med konservatorierne og kirkemusikskolerne, og ønsker som fagforening at være med til at fremme rekrutteringen til de kirkemusikalske uddannelser, samt at medvirke til, at der tilbydes relevant uddannelse og efteruddannelse til vore nuværende og kommende medlemmer.

Kompetencefonden

DOKS havde i år ca. kr. 90.000 til rådighed. Ansøgningerne er i samarbejde med Kirkeministeriets uddannelsesudvalg blevet behandlet og midlerne efterfølgende uddelt. Ud af tretten ansøgere har det i år været muligt at tilgodese seks. Mange søger om tilskud til konservatoriernes efteruddannelse eller om tilskud til et selv-tilrettelagt kursusforløb, men i de senere år er der kommet flere ansøgninger med henblik på at udvikle kompetencer indenfor ledelse og kommunikation. Sidstnævnte kategori hører også ind under de kompetencer som DOKS og Kirkeministeriets Uddannelsesudvalg ønsker at fremme.

KMKC

Kirkemusikalsk Kompetence Center (KMKC), hvor DOKS deltager sammen med repræsentanter fra konservatorierne, kirkemusikskolerne, FPO, Dansk Kirkemusikerforening, FUK og TPC, har nu en meget velfungerende hjemmeside, hvis søgning bliver gradvist større. Den mest søgte del er "Bag om Helligdagen", hvor udvalgte præster og organister bidrager med forslag til salmer, korsang, orgelmusik samt en refleksion og et billede til inspiration til kirkeårets søn- og helligdage. Hjemmesiden (www.kmkc.dk) indeholder også oplysninger om udgivelser, uddannelse og kurser der har relation til det kirkemusikalske område. Hjemmesiden havde i januar måned ca. 1500 besøg af 565 forskellige mennesker.

Et af KMKC´s vigtigste arbejdsområder er at styrke interessen for kirkemusik, herunder at fremme tilgangen til studierne. KMKC har taget initiativ til og støttet udarbejdelsen af undervisningsmateriale for børn, hvilket helt praktisk er udmøntet i udgivelsen af Søren Gleerup Hansens "Orglet synger - salmespil for børn og unge". Dette er en undervisningsbog i liturgisk orgelspil for begyndere, der udkom i efteråret 2009. Samme forfatter har ligeledes udarbejdet "Liturgisk orgelspil", som især henvender sig til elever på kirkemusikskolerne. Den udkommer i foråret 2010.

Der arbejdes på at gennemføre en større spørgeundersøgelse, der skal afdække behovet for efter- og videreuddannelse af organister.

Kirkemusikskoler

De tre skoler har siden 2009 med Kirkeministeriet indgået etårige resultataftaler. Heraf fremgår bl.a., at skolernes overordnede mål er undervisning målrettet folkekirkens behov for kirkemusikere på både kort og lang sigt med vægt på geografiske hensyn samt rekruttering. En ambitiøs målsætning, det er svært at være uenig i. I aftalen indgår udarbejdelse af nye studieplaner, og til dette arbejde er nedsat en 7-mandsgruppe, bestående af de tre rektorer, yderligere en repræsentant for hver skole samt en sekretær.

Som følge af prioriteringen af budgettet for fællesfonden, som betaler for skolernes drift, fratrækkes skolerne fremover 2 % af den aktuelle bevilling. Pengene bliver "i systemet", men lægges i en såkaldt omprioriteringspulje, der kan søges til projekter og lignende. Der er foreløbig afsat kr. 100.000 af puljen til ovennævnte arbejde med udvikling af nye studieplaner.

Elevtallet på skolernes uddannelser er fortsat stabilt. Pga. begrænsede økonomiske ressourcer er udbuddet af kurser med relevans for DOKS-organister vigende.

Der er i det forgangne år udnævnt ny rektor på både Løgumkloster og Sjællands Kirkemusikskole. Der må i denne forbindelse rettes en tak til Peter Langberg, der helt fra starten har været med til at udvikle kirkemusikskoletanken og for et langt og betydningsfuldt virke for området. DOKS hilser de nye rektorer velkommen, og ser frem til det fortsatte samarbejde med kirkemusikskolerne.

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd

I 2009 blev folkekirkens arbejdsmiljøråd etableret. Med repræsentanter fra Kirkeministeriet, Landsforeningen af Menighedsråd, alle kirkefunktionærorganisationer, præsteforeningen, provsteforeningen og en repræsentant for biskopperne er alle primære interessenter vedrørende arbejdsmiljøet i folkekirken repræsenteret. Folkekirkens arbejdsmiljøråd er en ambitiøs satsning, der skal arbejde for at såvel det fysiske som det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken forbedres.

Det er et selvstændigt organ, som kan afgive udtalelser og indstillinger til alle niveauer i folkekirken, og som kan være initiativtager til at igangsætte projekter eller undersøgelser vedr. arbejdsmiljøet.

Nytårspublikation

Ved årsskiftet udsendte foreningen "Jesper Madsen: Blandede værker for kor, sang og orgel". Udgivelsen samler en række hidtil ikke udgivne værker. Hensigten og håbet med denne er, som med andre nytårspublikationer, at bidrage med nyt musikalsk materiale til såvel gudstjeneste som koncert.

Afslutning

Denne skriftlige beretning vil på DOKS's ordinære generalforsamling tirsdag d. 27. april blive fulgt op af en supplerende mundtlig beretning.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.