Referat af DOKS’s ordinære generalforsamling den 28. april 2009 på Hotel Hvide Hus, Aalborg

1. Valg af dirigent

Formand Charlotte Muus Mogensen bød velkommen. Bestyrelsen foreslog provst Peter Krogsøe, tidligere formand for præsteforeningen som dirigent, Peter Krogsøe blev valgt.

Dirigenten indledte med at bede om tilladelse til at generalforsamlingen kunne optages, og fik forsamlingens tilslutning.

Dirigenten bad om forsamlingens godkendelse af at de inviterede gæster kunne overvære generalforsamlingen. Det drejede sig om Anders Thorup, FPO, Eric Holm fra Dansk Kirkemusiker Forening, Liselotte Kirkegaard fra Landsforeningen af menighedsråd, samt Per Bucholdt Andreasen fra Den danske Præsteforening.

Forsamlingen gav sin tilladelse hertil.

Dirigenten foreslog Bjørn Arberg, Karsten Jensen samt Niels Erik Aggesen som stemmetællere. Disse blev valgt.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og redegjorde for at bestyrelsen ved en fejl ikke havde annonceret den ene ledige post i bestyrelsens AC-sektion rettidigt. Da fejlen snarest var blevet rettet, og da dette var sket forinden udløb af fristen for anmeldelse af kandidater, var det dog dirigentens opfattelse at generalforsamlingen, med forsamlingens tilladelse, kunne fortsætte som planlagt. Han bad om forsamlingens tilslutning hertil. Generalforsamlingen tilsluttede sig at mødet kunne fortsætte efter dagsordenen.

Derefter gik man videre til pkt. 2 Dirigenten gav ordet til Charlotte Muus Mogensen.

2. Bestyrelsens beretning over det forudgående foreningsår fremlægges til godkendelse

Supplerende mundtlig beretning

Afdøde

Siden sidste generalforsamling er 6 medlemmer af Dansk Organist og Kantor Samfund afgået ved dødenThomas Hagen Bielefeldt, 54 år, tidligere organist ved Bogense Kirke.

Walther Børner, 92 år, tidligere organist ved Vor Frue kirke, Århus. Walther Børner var dirigent for Jysk Akademisk kor i årene 1949-74 og lærer i kordirektion ved Århus Universitet fra 1951-1975.

Niels Møller, 90 år, tidligere kantor ved Vor Frue Kirke, København. Niels Møller var lærer ved Københavns Kommunes Sangskole og Sankt Annæ Gymnasium 1941-1984, leder af og dirigent for Københavns Drengekor indtil 1983. Lærer ved Københavns Universitet i korsang og direktion 1945-1964. Stifter af universitetskoret MUKO 1945. Dirigent for Unge Akademikers Kor 1964-1972. Dirigent for Radiokoret 1957-1972.

Jørgen Clausen, 71 år, tidligere organist ved Nordborg Kirke.

Lilli Nielsen, 74 år, tidligere organist ved Assistens Kirkegårds Kapel, Odense.

Kurt Egon Petersen, 70 år, tidligere organist ved Margrethekirken i København.

Jeg beder jer ved et øjebliks stilhed at ære vore afdøde kollegers minde.

Forhandlinger om indgåelse af en overenskomst

Kirkeministeriet og DOKS’s forhandlingsdelegation kom på et møde fredag den 17. april tæt på enighed om de principielle rammer for lønprotokollatet i overenskomsten. Der tegner sig et godt resultat for dem, der bliver omfattet af overenskomsten, hvor sammenhængen med det øvrige akademiske arbejdsmarked bevares og udbygges.

I forhandlingerne om protokollat for kirkemusikskolelærere er man ligeledes meget tæt på et resultat. At et enkelt udestående om forberedelsesfaktoren for undervisningen står tilbage, ændrer ikke på indtrykket af at en aftale vil sikre væsentlige forbedringer hvad angår en række elementære rettigheder ved barsel, sygdom og lign. Begge parter har udtrykt vilje til at få den sidste knast fjernet, og det er bestyrelsens indtryk at dette bestemt er muligt.

Det er bestyrelsens håb at vi måske allerede i løbet af de næste par uger kan afslutte protokollatsforhandlingerne. Herefter afventer vi at FPO/COII bliver færdige med deres tilsvarende forhandlinger, hvorefter den endelige udformning af overenskomsten kan færdiggøres.

Nogle af de øvrige grupper der forhandler med Kirkeministeriet har udtrykt ønske om implementering af overenskomsten i to tempi, således at den træder i kraft for nyansatte først, og så med forsinket virkning for dem, der skal overføres fra tjenestemandslignende ansættelse. DOKS havde gerne set en samlet implementering, men vi må anerkende at der både lønteknisk og informationsmæssigt henstår en opgave, der måske er større for de grupperinger der har mange tjenestemandslignende ansatte. Vi vil derfor ikke modsætte os dette ønske.

thumb_Gl_bestyrelseLokalløn og chefløn

Med Kirkeministeriets beslutning om at høre samtlige menighedsråd om deres indstilling til de forslag til engangsvederlag som DOKS er fremkommet med, er processen vedr. lokallønspuljen blevet forlænget betragteligt. Dette gælder ikke mindst fordi der i lokal- og cheflønspuljen efterhånden har ophobet sig betydelige midler pga. Kirkeministeriets flerårige modstand mod at indgå aftaler om varige lønforbedringer af lokal- og cheflønsmidlerne.

DOKS har i sin indstilling til engangsvederlag lagt vægt på nogle objektive kriterier, som Kirkeministeriet ikke har udtrykt betænkelighed ved. Når vi så efter Kirkeministeriets høring oplever, at Kirkeministeriet afviser at lave aftale om engangsvederlag visse steder, fordi menighedsrådet det pågældende sted har udtrykt modstand mod det af årsager, der intet har at gøre med det objektive kriterium, så opleves det som meget problematisk. Forhandlinger om udmøntning af lokallønspuljen bliver lidt som at spille med ”blind makker”, når Kirkeministeriet på denne måde undlader at træde i karakter over for det lokale menighedsråd og stå fast på at aftaleretten ligger i ministeriet. Det problematiske forvandles så til det direkte pinagtige, når vi erfarer at medlemmer af et af de pågældende menighedsråd over for den stedlige organist har afsløret, at vedkommende er indstillet til et engangsvederlag af os. Herefter har menighedsrådet udtrykt modvilje imod engangsvederlaget overfor Kirkeministeriet, der vælger at følge menighedsrådet, og afviser at indgå aftale om engangsvederlag til stedets organist.

Det er bestyrelsens opfattelse, at hele forløbet omkring lokal- og cheflønspuljen 2007 ikke er et eksempel til efterfølgelse. Fastholder Kirkeministeriet ønsket om at høre menighedsrådene, må det forudsættes, at man bliver bedre til at klargøre over for menighedsrådene, hvilke vilkår der gælder for menighedsrådenes høringssvar.

Men på trods af problemerne er udmøntningen af lokallønspuljen for 2007 næsten klar, og det er bestyrelsens forventning at der snarest kan indgås en aftale herom.

Lokallønspuljerne for 2008 og 2009 forventes udmøntet umiddelbart efter, idet bestyrelsen arbejder for at de kan indgå i en samlet pakke, hvor der samtidig med indgåelsen af en overenskomst sikres varige lønforbedringer for de tjenestemandsansatte organister.

Strukturændringer

Som omtalt i den skriftlige beretning har DOKS i samarbejde med andre kirkefunktionærorganisationer rettet henvendelse til Kirkeministeriet med en anmodning om en drøftelse af nogle af de problemstillinger der følger af strukturændringerne i København, i første omgang med udgangspunkt i ændringerne på Vesterbro. Kirkeministeriet har nu svaret at man er indstillet på en sådan drøftelse, og der arbejdes på at afholde mødet i løbet af maj måned.

Ophævelsen af 70-års-reglen for tjenestemandslignende ansatte

Som beskrevet i den skriftlige beretning blev den pligtige afgangsalder for tjenestemænd på 70 år ophævet i 2008. I Kirkeministeriet har man endnu ikke fået ajourført de aftaler der gælder for de tjenestemandslignende, således at den tvungne afgangsalder for denne gruppe ophæves.

thumb_Ny_bestyrelseStudiesituationen på konservatorierne

På konservatoriet i Aalborg er der næste studieår i alt 6 orgelstuderende, og der er optaget fire nye studerende, tre på første år og en på tredje år.

På konservatoriet i Århus vil der formentlig være 27 orgelstuderende, fordelt på alle linier d.v.s. bachelor, kandidat, diplom og master. Der er 2 studerende i solistklassen. Der har været én ansøger til solistklassen næste år og 10 ansøgere til de øvrige linier, hvor der optages 6 studerende.

I Esbjerg er der optaget tre nye studerende, således at det samlede antal studerende er på 9. Desuden er der efteruddannelse i børnekorsledelse og orgelundervisning med hhv. 6 og 5 studerende.

I København er der 25 orgelstuderende, to udvekslingsstuderende og 2 i solistklassen. Der har været 8 ansøgere til bacheloruddannelsen og der er optaget 6. Der har været en ansøger til kandidatdelen og en der har søgt overflyttelse, begge er optaget. Der er 5 ansøgere til solistklassen. Desuden er der 3 studerende på efteruddannelse og 3 talentskolestuderende.

Som allerede kort omtalt i den skriftlige beretning har kulturministeren som et led i Flerårsaftalen for Kulturministeriets videregående uddannelser for 2007-2010 nedsat et "Struktur- og samarbejdsudvalg" med det formål at undersøge mulighederne for og komme med forslag til mulige fusioner, forpligtende samarbejder og andre faglige og administrative fællesskaber inden for Kulturministeriets videregående uddannelser.

”Struktur- og Samarbejdsudvalget ” er kommet med deres anbefalinger, hvoraf det bl.a. fremgår at:

- Det Fynske Musikkonservatorium, Vestjysk Musikkonservatorium og Skuespillerskolen

ved Odense Teater fusioneres til Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole.

- Det Jyske Musikkonservatorium og Nordjysk Musikkonservatorium fusioneres til Jysk Musikkonservatorium.

- At der desuden indgås forpligtende, formaliserede samarbejder, som bør iværksættes samtidigt med fusionerne nemlig

- En væsentlig udbygning af det formaliserede samarbejde mellem Det Kongelige

Danske Musikkonservatorium og Rytmisk Musikkonservatorium.

Udvalgets anbefalinger er allerede blevet diskuteret på konservatorierne. DJM og NMK er i gang med at diskutere, hvorledes man i første omgang kan lave et mere forpligtende samarbejde, der bl.a. vil betyde at visse fag i organistuddannelsen sammenlæses mellem de to konservatorier, og der vil blive tilbud om frit orgellærervalg. Umiddelbart er også VMK positivt stemt over for planerne.

Mellem DKDM og Rytmisk Musikkonservatorium er der nedsat en styringsgruppe, som skal få et intensivt samarbejde mellem de to konservatorier op at stå inden for 3 år, således at man for kirkemusikeres vedkommende vil kunne sammensætte valgfag på tværs af de to institutioner.

Da udvalgets anbefalinger også omfatter de øvrige videregående uddannelser under Kulturministeriet, er der mange implicerede parter, der skal være med og støtte op om disse anbefalinger. I øjeblikket er der store politiske uenigheder om de anbefalinger ”Struktur- og samarbejdsudvalget” er kommet med specielt på en del af de øvrige kunstneriske uddannelsesområder. Således er det på nuværende tidspunkt for tidligt at sige hvor omfattende ændringer der vil følge af forslagene.

Performex

DOKS har sammen med musikerorganisationerne DMF, DAF, Solistforeningen af 1921, Dansk Solist Forbund, Dansk Kapelmesterforening og Dansk Korforbund etableret fællesforvaltningen PERFORMEX til at fordele musikkens kabelmidler, og man er nu næsten klar til at udbetale vederlag til alle de af musikkens kunstnere, der har medvirket i tv i årene 2005-2007.

For at få udbetalt vederlag skal Performex bruge dokumentation i form af de kontrakter, der måtte være for medvirken i tv i ovenstående periode.

Det er endvidere muligt at få vederlag, hvis man har medvirket i tv uden honorering, dog skal man så udfylde en tro og love-erklæring, der skal underskrives af arbejdsgiveren, som for os oftest vil være menighedsrådet. Erklæringen kan downloades fra Performex´ hjemmeside www.performex.dk.

Dokumentationen skal indsendes til DOKS´s sekretariat, der vil registrere og samle materialet og videresende det til Performex, således at vederlagene kan udbetales til de medlemmer, der har krav på et sådant. Ud over navn, adresse, cpr.nr. skal der tillige bruges oplysninger om bankkontonr. til brug for udbetaling af pengene.

En del af DOKS´s medlemmer har medvirket i tv-programmer i årene 2005-2007, og der kan være en portion penge at hente for de enkelte medlemmer, men man skal selv gøre en indsats. Vi opfordrer derfor alle til at finde ud af i hvilke TV-programmer og hvornår de måtte have medvirket.

Bestyrelsen vil kraftigt opfordre medlemmer, der kan tænkes at have rettigheder, til at indsende den fornødne dokumentation. Det har ikke kun betydning for den enkelte rent økonomisk, men også for organiststandens synlighed i den samlede ophavsretslige sammenhæng.

Disse oplysninger vil tillige blive bragt i Organistbladet samt blive udsendt til samtlige aktive medlemmer.

Ny formand for AC

I slutningen af marts valgtes ny formand for AC. Den nye formand er Erik Jylling, 47 år, der er overlæge på Odense Sygehus. Erik Jylling har 15 års erfaring bag sig med faglige og fagpolitiske aktiviteter. Han har bl.a. i perioden 1997-2003 været formand for Yngre Læger og har desuden i en periode deltaget i AC´s overenskomstforhandlinger. DOKS byder ham velkommen som ny formand for AC og ser frem til et godt samarbejde.

Tak

Som afslutning på beretningen skal der lyde en tak til vore mange samarbejdspartnere.

Tak til Kirkeministeriet for de mange gode og konstruktive møder i det forgangne år.

Dernæst tak til Landsforeningen af Menighedsråd og Præsteforeningen og alle de øvrige faglige foreninger indenfor folkekirken, som vi samarbejder med, og desuden tak til alle de andre kunstneriske (fag)organisationer vi samarbejder med.

Også til TOAC skal der lyde en tak.

Til FPO skal der lyde en særlig tak for det gode samarbejde ikke mindst i forbindelse med

forhandlingerne om en overenskomstdækning.

Endelig skal der lyde en tak til vort eget sekretariats medarbejdere.

Først til Lene Arberg for god, sikker, venlig og imødekommende betjening af medlemmerne når de henvender sig til sekretariatet og for god støtte til bestyrelsen i de sekretærmæssige opgaver.

Og til sidst skal der naturligvis lyde en tak til sekretariatsleder Bjørn Arberg for en som sædvanlig god og kompetent arbejdsindsats. Også i det forgangne år har der været en stor arbejdsbyrde forbundet med overenskomstforhandlingerne ved siden af alle de øvrige opgaver, der til stadighed skal løses samt mange nye opgaver, der hele tiden kommer til.

Herefter satte dirigenten såvel den mundtlige som den skriftlige beretning til debat.

Karsten Jensen forespurgte om lønforholdene, når tjenestemændene skifter stilling efter en overenskomst’s ikrafttræden, det er klarlagt at man kan tage sin tjenestemandsstatus med sig, men vil man også kunne tage sin lønramme med over i sin nye stilling, og hvilke vilkår gælder hvis en lønramme 34-stilling bliver ledig og bliver slået op.

Charlotte Muus Mogensen svarede at det er bestyrelsens opfattelse, at der skal laves varige lønforbedringer på de tilbageværende tjenestemandsstillinger når overenskomsten er indgået, og i det omfang disse lønforbedringer opnås som personligt tillæg eller personlige omklassificeringer, så vil disse kunne tages med ved stillingsskift.

Karsten Jensen præciserede sit spørgsmål, idet han ønskede uddybet, om man fortsat vil være i stand til at tage sin lønramme 34-status med sig, hvis man flytter til en stilling der er opslået som en overenskomststilling.

Charlotte Muus Mogensen svarede at dette forhold stadig ikke var afklaret, men at man ville tage det op med Kirkeministeriet.

Bente Hogrefe Nielsen orienterede om at det ikke er korrekt at antallet af uddannede PO’ere fra kirkemusikskolerne er vigende, derimod er der en tendens til at det ofte er musikere med en forudgående anden musikalsk baggrund, som tager PO-eksamen, typisk personer som ikke kan blive optaget på konservatoriernes kirkemusikalske linier. Hun beklagede at der ikke i højere grad var mulighed for at efteruddanne sig for disse mennesker på konservatorierne.

Anthon Hansen replicerede at der jo var mulighed for disse mennesker at tage en kirkemusikalsk kandidateksamen som privatist, og at en PO-uddannelse var et godt udgangspunkt for denne mulighed.

Lise-Lotte Kristensen forespurgte om kompetencefondens midler kunne finde anvendelse på andet end konservatoriets efteruddannelse.

Charlotte Muus Mogensen redegjorde for, at det eneste krav der er for anvendelse af kompetencefondens midler er, at de ikke benyttes på Kirkeministeriets egne uddannelsessteder, dvs. kirkemusikskolerne. Der er derfor gode muligheder for selv at sammenstykke et uddannelsesforløb, der ikke behøver at ligge på konservatorierne.

Rikke Kursch bemærkede, at DOKS-organister udover at søge ophold på ”Lille Skiveren”, også igennem Dansk Kunstnerråd kan søge ophold på Hirsholmene.

Charlotte Muus Mogensen redegjorde for at annoncering af disse ophold på Hirsholmene også sker i Organistbladet.

Dirigenten satte bestyrelsens beretning til afstemning, beretningen blev enstemmigt godkendt.

3. Regnskab over det forudgående regnskabsår forelægges til godkendelse

Dirigenten gav ordet til kasserer Eva-Marie Olesen, som gennemgik regnskabet, fremsendt med Organistbladets aprilnummer.

Hun konstaterede at årets resultat er et overskud på kr. 68.000.

Som hovedårsagerne nævnte hun bl.a. at foreningen har haft pæne besparelser på en række underkonti, samt at foreningen har undgået ubehagelige økonomiske overraskelser.

Årets overskud er hensat til forhandlinger, idet foreningen i de kommende år må opbygge et styrket konfliktberedskab. Hun påpegede at foreningens statsautoriserede revisor har gennemgået regnskabet uden påtegning, og foreningens kritiske revisorer på sekretariatet har gennemset regnskabet, uden at dette har givet anledning til bemærkninger.

Sven Verner Olsen forespurgte om bestyrelsen havde overvejet, at Organistbladet evt. kunne udsendes digitalt til de der måtte ønske det, så man dermed kunne spare porto og udgifter til trykning.

Charlotte Muus Mogensen redegjorde for at det er bestyrelsens opfattelse, at Organistbladet skal bevares i en papirudgave. Det er en tradition bestyrelsen vil værne om, indtil man evt. bliver tvunget til en anden beslutning af økonomiske årsager.

Rikke Kursch spurgte til begrebet konfliktberedskab, om der er tale om en egentlig strejkekasse.

Charlotte Muus Mogensen bekræftede dette, idet det efter bestyrelsens opfattelse er nødvendigt, at DOKS fremover bliver bedre i stand til at afholde udgifter som måtte fremkomme i forbindelse med en eventuel konflikt.

Dirigenten satte regnskabets godkendelse til afstemning, regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent, eventuelt indmeldelsesgebyr og eventuelt genindtrædelsesgebyr

Dirigenten gav ordet til Eva-Marie Olesen, som fremlagde forslag til kontingent for 2010. Budgettet og forslag til kontingent er fremskrevet med den forventede prisudvikling.

Der foresloges følgende kvartalskontingenter for 2010:

AC-sektionen, lønramme 34 og opefter: 1.170 kr.

Lønramme 31: 1.090 kr.

Lønramme 16-29: 1.005 kr.

Overenskomstansatte: 1.090 kr.

Overenskomstansatte (under 50%): 695 kr.

COII-sektionen: 310 kr.

Den Frie Sektion,

Aktive: 310 kr.

Passive, med undtagelse af studerende: 260 kr,

Studerende: 50 kr.

Pensionister: 0 kr.

Genindtrædelsesgebyr foresloges fastsat til ½ års kontingent, og indmeldelsesgebyr til 0 kr.

Dirigenten satte kontingentforslaget til afstemning, 1 undlod at stemme, ingen stemte imod, resten stemte for. Forslag til kontingent blev hermed vedtaget.

5. Indkomne forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer

Dirigenten konstaterede, at der ikke var indkommet nogen forslag.

6. Valg til bestyrelsen

Dirigenten redegjorde for at der til AC-sektionen var to ledige poster der skulle besættes, og at der var to kandidater til de to ledige poster. Peter Sloth Andersen og Erik Hildebrandt-Nielsen er derfor begge valgt til AC-sektionen.

Til de to ledige poster valgt blandt alle medlemmer, var der opstillet tre kandidater. Det var Margrethe Østergaard, Poul Skjølstrup Larsen og Bente Hogrefe Nielsen. Der skulle derfor foretages valg til bestyrelsen. De tre kandidater fik mulighed for at præsentere sig for medlemmerne af generalforsamlingen, hvorefter man overgik til afstemningen. Der blev afgivet 113 stemmer hvoraf alle var gyldige, og hver med to navne. De 226 stemmer fordelte sig således: Margrethe Østergaard 98, Poul Skjølstrup Larsen 93, Bente Hogrefe Nielsen 35.

Margrethe Østergaard er herefter valgt for 3 år, Poul Skjølstrup Larsen for 2 år.

7. Valg af 2 aktive medlemmer til kritiske revisorer samt 2 aktive medlemmer til revisorsuppleanter

Dirigenten redegjorde for, at bestyrelsen indstillede Torkil Steinaa og Birgitte Stage som kritiske revisorer. Der var ikke andre forslag, og dirigenten konstaterede at de af bestyrelsen foreslåede revisorer var valgt.

Som revisorsuppleanter redegjorde dirigenten for, at bestyrelsen indstillede Krisztina Vas Nørbæk og Karin Schmidt Andersen Der var ikke andre forslag, og dirigenten konstaterede at de af bestyrelsen foreslåede revisorsuppleanter var valgt.

Charlotte Muus Mogensen takkede Carsten Pedersen for hans mangeårige virke som kritisk revisor.

thumb_Dirigent8. Eventuelt

Jesper Topp forespurgte om bestyrelsen havde overvejet muligheden for, at der kunne etableres en sundhedsforsikring for DOKS’s medlemmer i forbindelse med overenskomsten.

Lise-Lotte Kristensen fra Grenå fortalte at man i hendes tidligere stilling i Hjørring havde indført en Falck healthcare-forsikring, hvor hun bl.a. kunne få støtte til fysioterapi, og hun har i sin nye stilling i Grenå, været med til at overbevise menighedsrådet om, at indføre en lignende ordning. Hun anbefalede at medlemmerne overbeviser deres eget menighedsråd om at der skal etableres sådan en ordning.

Charlotte Muus Mogensen svarede, at hun ikke var helt overbevist om at et sådant spørgsmål om helbredsforsikring skulle håndteres i overenskomsten, men man kan da overveje muligheden. Alternativt kunne man jo som forening tegne en kollektiv ordning, svarende til den ordning man har i Max Levig. Men kan man få menighedsrådet til at betale for sådan en ordning, så er det selvfølgelig den mest ønskværdige løsning. Hun nævnte i øvrigt, at bestyrelsen vil tage initiativ til at der i Organistbladet blev skrevet noget mere om de mange forskellige tilbud man kunne få som DOKS-medlem.

Sven Verner Olsen udtrykte tak til de to afgående bestyrelsesmedlemmer, og til bestyrelsen generelt for det store arbejde.

Lise-Lotte Kristensen, som er en af de organister, der bliver omfattet at en overenskomst, udtrykte en vis uro med udsigten til fremtiden, hun frygtede at når der kom to slags organister, tjenestemænd og overenskomstansatte, så ville der let blive tale om et hold A, og et hold B. Hun var urolig for at en overenskomstansættelse ville blive en forringelse i forhold til de vilkår, man var ansat under i forvejen, og at det derfor ville forringe organisternes anseelse i folkekirken. En anseelse som hun synes var værdifuld bl.a. i samarbejdet med præsten. Hun opfordrer generelt til at arbejde for en større forståelse mellem præst og organist. Alt for mange gange er det organisten der kommer til at halte bagefter præsten. Og så afslutter hun med at spørge om der var udsigt til at DOKS og FPO igen kunne blive sammenlagt.

Hans Jørgen Østergaard fandt anledning til at udtrykke tak til stævneudvalget for et flot gennemført stævne.

Niels Granvig kommenterede på Lise-Lotte Kristensens indslag vedr. samarbejdet mellem organist og præst, og berettede at man i flere år har haft et godt samarbejde mellem konservatoriet og pastoralseminariet i København, hvor man beskæftigede sig med samarbejdet mellem præst og organist. Niels Granvig spurgte videre om bestyrelsen kunne arbejde for at et sådant samarbejde blev udbredt til hele landet. Det var hans opfattelse at samarbejdet sikrer at præsten opnår en forståelse for de særlige kompetencer som organisten er i besiddelse af.

Margrethe Østergaard redegjorde for at man i Ålborg stift i mange år har haft gode erfaringer med intensiveret samarbejde mellem præster og organister, hun efterlyste dog en større grad af opbakning fra præster, provster og biskopper, når kirkemusikken i de danske medier blev sat til debat. Hun opfordrede videre til at organister arbejdede for at styrke kirkemusikerens rolle som kammermusiker, for på den måde at fastholde og udbygge sin selvstændige faglige profil.

Ole Reuss Schmidt mente at det med at markere sig, det var et nøgleord for organisten. Ole Reuss Schmidt var af den opfattelse at en ordning hvor organister var forpligtet til at vikariere for hinanden i forskellige kirker, ville spare folkekirken for et millionbeløb, et beløb som reelt tages fra kirkemusikken.

Anthon Hansen redegjorde for at han havde valgt at se positivt på forholdene efter en overenskomstindgåelse. Han mindede om at det var overordentlig vigtigt at organisten, hver gang man evt. blev forpligtet til at påtage sig vikaropgaver i andre kirker, gjorde det klart for eget menighedsråd, at det skete på bekostning af nogle af de opgaver som allerede nu blev varetaget ved kirken, altså at der skulle fjernes opgaver i en fuldtidsstilling, for at skabe rum til vikartjenester andre steder. Han mente i øvrigt at en del, måske specielt PO-stillinger, kunne have fordel af, at der kunne indlægges arbejdsopgaver fra andre kirker i stillingerne.

Charlotte Muus Mogensen besvarede de forskellige spørgsmål.

- Vedr. forholdet til FPO, så syntes hun at man skulle hæfte sig ved, at samarbejdet fungerer utroligt godt, måske bedre nu, end det nogensinde har gjort. Der er ikke aktuelle planer om at udbygge samarbejdet til andet end et uformelt samarbejde mellem to selvstændige foreninger.

- Vedr. frygten for at opdele organister i A og B organister, så er det ikke umiddelbart en frygt som bestyrelsen deler. Den overenskomst der indgås, er på flere områder så god, at der er tale om en forbedring i forhold til visse forhold under tjenestemandsansættelsen. Man skal huske at overenskomsten kun kommer til at gælde for en mindre gruppe DOKS-organister. De fleste forbliver på tjenestemandsvilkår, og overenskomsten vil ikke få så stor betydning for ansatte på tjenestemandsvilkår.

- Mht. samarbejdet mellem præster og organister, så blev der for nogle år siden lavet et initiativ fra TPC, som skulle fremme samarbejdet. Dette er dog desværre løbet lidt ud i sandet. Men bestyrelsen vil naturligvis gerne arbejde for at udbrede alle tiltag, der kan styrke samarbejdet mellem organist og præst. Herunder også at tale for at pastoralseminariet i Århus kunne etablere samme mulighed som i København.

- Vedr. forpligtelsen til at vikariere i andre kirker, og en deraf påstået besparelse i folkekirken, så mente Charlotte Muus Mogensen ikke at man på én gang ville kunne lave meget omsiggribende vikarordninger i folkekirken. Der vil være tale om en langsom tilpasning. Der er forbundet betydelige praktiske problemer med at etablere meget store vikarordninger. Charlotte Muus Mogensen opfordrede endvidere til at se på mulighederne, f.eks. en anden form for opgavefordeling mellem organister, så man i højere grad kunne varetage opgaver, som man synes man var særlig velkvalificeret til og som en chance for at skabe større frihed for hinanden, og endelig måske som et alternativ til at bruge så meget energi på at tilkalde vikarer.

Christian Dehn Bang henledte opmærksomheden på, at overenskomsten jo også sætter grænser for i hvilket omfang præster kan lægge tjenester, som forpligter kirkefunktionærer på alle tidspunkter af døgnet. Præsten vil fremover være nødsaget til at tjekke op i kirkens kalender om der rent faktisk er kirkebetjening til stede, før han lægger tjenester.

Ulla Handler talte for at bevare Organistbladet i en papirversion og takkede redaktøren for et godt blad. Hun forespurgte om man kunne forestille sig at klokkenistartikler kunne optages i bladet, idet tidsskrift for klokkenister ”Acta” i øjeblikket ikke udkommer.

Mikael Garnæs, redaktør for Organistbladet, bekræftede at artikler om klokkespil naturligvis godt kunne optages i organistbladet. Han opfordrede til både at indsende den slags artikler, og også øvrige faglige artikler, som kunne have relevans og interesse for en bredere del af medlemsskaren. Jo flere medlemmer der bidrager, jo bedre bliver bladet.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl. 17.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.