Bestyrelsens beretning 2009

Statistik

DOKS har i dag 573 medlemmer. Der er 382 medlemmer i AC-sektionen, 29 i COII-sektionen, 23 aktive medlemmer i Den Frie Sektion og 15 passive medlemmer i Den Frie Sektion samt 107 pensionister og 17 studerende. Af de 382 medlemmer i AC-sektionen sidder de 339 i fuldtidsstillinger. Organisationsprocenten i AC-sektionen er 98,5 %.

Forhandlinger om en overenskomst

Som det vil være de fleste DOKS-medlemmer bekendt, har DOKS i det seneste år været igennem et langvarigt forhandlingsforløb med Kirkeministeriet om en overenskomst for de konservatorieuddannede organister, der fremover finder ansættelse i folkekirken, samt for lærere ansat på folkekirkens kirkemusikskoler. Under forhandlingerne har vi på arbejdstagerside arbejdet sammen med COII/FPO, mens vores modpart på arbejdsgiversiden har været Kirkeministeriet sammen med en indstationeret medarbejder fra Landsforeningen af Menighedsråd.

På trods af god forhandlingsvilje på begge sider af bordet har forhandlingerne været vanskelige, ikke mindst fordi man på en række områder har skullet etablere en fælles forståelse for hvorledes arbejdsforholdene skal reguleres i en overenskomst. I efteråret 2008 kom der dog skred i forhandlingerne, idet parterne på en række af de vanskeligste områder nærmede sig hinanden. Efter et intenst forhandlingsforløb op imod og i løbet af den 1. oktober 2008 nåede man til principiel enighed på en række områder om selve overenskomstens tekst.

Herefter henstår forhandlinger om overenskomstens protokollater. På DOKS’s område betyder dette, at der venter vigtige forhandlinger om lønforløb for dem der omfattes af overenskomsten, samt om de generelle ansættelsesvilkår for kirkemusikskolelærere. De videre forhandlinger forventes gennemført i løbet af februar-marts måned 2009.

DOKS har tidligere fremført foreningens udgangspunkt for forhandlingerne vedrørende kirkemusikskolelærerne, idet det er DOKS’s forudsætning, at alle lærere sikres de almindeligt kendte rettigheder omkring sygdom og barsel, og at der ikke må ske forringelser i den timenøgle der ligger til grund for beregningen af lærernes arbejdstid. Derudover er det DOKS’s ønske, at flere skal være omfattet af fast ansættelse med den sikkerhed der heraf følger.

Overenskomsten kommer ikke til at omfatte tjenestemænd, som derfor ikke umiddelbart vil opleve ændringer som følge af overenskomsten. Derimod vil organister og kirkemusikskolelærere som fremover ansættes blive omfattet af overenskomstens bestemmelser. Derudover er det fortsat uafklaret, om personer der på nuværende tidspunkt sidder i tjenestemandslignende stillinger, skal omfattes af overenskomsten. I den forbindelse er det dog vigtigt at fastslå, at det for DOKS er et ultimativt krav at ingen oplever lønnedgang.

Ikrafttrædelsesdatoen for overenskomsten er endnu ukendt, men det må forventes, at den kan sættes i værk i løbet af 2009. Det er nødvendigt, at der i forbindelse med implementering af overenskomsten iværksættes et omfattende informationsarbejde, således at både arbejdsgivere og arbejdstagere på bedst mulig måde kan forholde sig til overenskomsten.

Overenskomsten medfører nytænkning på en række helt centrale områder, såsom arbejdets tilrettelæggelse, stillingernes oprettelse og vurdering, arbejdstid, fritid og fridage. Den vil derfor stille krav til arbejdsgiveren om planlægning og tilrettelæggelse af tjenesterne, men den vil ligeledes stille krav til de af vore medlemmer der berøres, om at indrette sig efter de regler, der følger af overenskomsten. DOKS’s bestyrelse har i den forbindelse indkaldt tillidsrepræsentanterne til et 2-dages seminar i juni, hvor der vil være lejlighed til en grundig indføring i overenskomstens bestemmelser.

Strukturændringer

Med Stiftsrådets rapport og biskoppens efterfølgende indstilling er der i Københavns stift sat gang i en proces, som medfører omfattende strukturændringer, herunder sammenlægning af sogne, hvorved nogle kirker tages ud af brug. DOKS anerkender, at der kan være behov for at se på opgavevaretagelsen i Københavns Stift, herunder eventuelt opgavevaretagelse på tværs af sognegrænser, men vi har som faglig organisation naturligvis fastholdt, at ændringerne skal ske i respekt for de rettigheder som medarbejderne har.

Vi har i den forbindelse været i dialog med Kirkeministeriet om, hvilke ændringer man som arbejdsgiver kan forpligte en tjenestemand til at tåle, uden at der er tale om en ”væsentlig stillingsændring”. Væsentlige stillingsændringer kan kun gennemføres efter forudgående forhandling med organisationen. Vi må desuagtet anerkende, at man som tjenestemand har en udvidet pligt til at tåle ændringer i stillingen, og at dette f.eks. betyder, at arbejdsgiveren i højere grad kan forflytte en tjenestemand, ændre på den ansattes arbejdsområde m.m.

I de tilfælde, hvor stillinger pga. sognesammenlægninger eller samarbejdsaftaler undergår store forandringer, er der dog ingen tvivl om, at menighedsrådet som arbejdsgiver er forpligtet til at høre den ansatte, før ændringerne gennemføres. Dette gælder, uanset om vi må acceptere, at der ikke består en forhandlingspligt for Kirkeministeriet over for AC/DOKS.

Desværre er det vores oplevelse, at nogle menighedsråd ikke altid er deres arbejdsgiveropgave voksen. Det er beskæmmende at opleve, hvordan menighedsrådene som arbejdsgiver gennemfører helt fundamentale strukturmæssige forandringer uden at inddrage personalet og uden at overholde de mest elementære høringsregler. Mens det i de fleste tilfælde næppe skyldes ond vilje hos menighedsrådet, så er det et symptom på, hvor dårligt mange menighedsråd er funderet til at håndtere en så omfattende forandringsproces, som nu er sat i gang i Københavns Stift.

Vi kunne som faglig organisation i den forbindelse ønske os, at den primære arbejdsgiver fra centralt hold bliver klædt bedre på til at håndtere den proces, f.eks. i form af vejledning og rådgivning om de regler og pligter arbejdsgiveren har. En forandringsproces, der ikke inddrager og engagerer medarbejderne, kan aldrig blive en god fremadrettet proces. Skal der være håb om, at ændringerne i København fører noget positivt med sig, er det efter DOKS’s opfattelse helt afgørende, at de gennemføres på en måde, der ikke efterlader de ansatte med en fornemmelse af at ændringerne trækkes ned over hovedet på dem med deraf følgende store frustrationer.

Der er grund til at antage, at strukturændringerne i København blot er en forløber for en udvikling, som senere vil ses i andre dele af landet. Det er derfor vigtigt, at vi som forening fastholder arbejdsgiverne på de regler og procedurer, der findes vedr. ændringer i de ansattes forhold, også selvom det lejlighedsvis betyder, at vi må forlange sager løftet til en forhandling med Kirkeministeriet.

Aktuelt har DOKS i samarbejde med Danmarks Kordegneforening og Danmarks Kirketjenerforening rettet henvendelse til Kirkeministeriet vedr. konkrete elementer i en samarbejdsaftale mellem flere menighedsråd. På tilsvarende vis kan det blive nødvendigt i hver enkelt sag at forlange forhandlinger med Kirkeministeriet, når og hvis menighedsrådene ikke i tilstrækkeligt omfang efterlever gældende regler. Det er dog DOKS’s håb, at der fra centralt hold kan gives nogle retningslinjer, der kan vejlede menighedsrådene, således at de selvstændigt kan håndtere disse situationer på en for medarbejderen tilfredsstillende måde.

Lokal- og chefløn

Forhandlingerne om udmøntning af lokal- og cheflønpuljen for 1. april 2007 startede i sommeren 2008. Kirkeministeriet har i de senere år udelukkende villet medvirke til at udmønte lokal- og cheflønpuljen som engangsvederlag, der løber tilbage og tillægges puljen til næste forhandlingsrunde. Den samlede pulje er derfor vokset til en betydelig størrelse. Bestyrelsen fandt på den baggrund anledning til fornyede principielle drøftelser om puljens anvendelse.

Kirkeministeriet meddelte således også denne gang, at man ikke var indstillet på at indgå aftaler om varige lønforbedringer, men udelukkende om engangsvederlag. Efter drøftelser med Kirkeministeriet herom afleverede DOKS foreningens forhandlingsudspil i efteråret 2008. Kirkeministeriet følger denne gang en ny praksis, hvor man indhenter det enkelte menighedsråds bemærkninger til forslaget om engangsvederlag til organisten. Vi afventer i øjeblikket resultatet heraf.

Der vil i den mundtlige beretning blive orienteret om udmøntningen af 2007-puljen hvis der er nyt herom.

Det forventes at forhandlingerne om lokal- og cheflønpuljen for 2008 påbegyndes snarest efter udmøntningen af puljen fra 2007.

Høringssvar

Dansk Organist og Kantor Samfund har i det sidste år afgivet 3 høringssvar. Et vedrørende ændringer i konstitutionscirkulæret, et vedrørende rapport fra arbejdsgruppen vedr. folkekirkens konsulentordninger og endelig et høringssvar vedrørende evaluering af forsøg med stiftsråd. Da ændringen af konstitutionscirkulæret udelukkende var af teknisk karakter, havde DOKS ingen særlige bemærkninger af politisk karakter.

Vedrørende rapporten fra arbejdsgruppen vedr. folkekirkens konsulentordninger udtrykte DOKS sig positivt over udsigten til, at orgelkonsulentfunktionen igen kan blive besat. Efter nogle år hvor stillingen har været vakant, er det foreningens opfattelse at det er vigtigt at menighedsrådene igen sikres adgang til en kirkeministerielt udpeget og uvildig, professionel vejledning i forbindelse med større orgelprojekter.

DOKS gjorde i sit høringssvar opmærksom på, at det er af afgørende betydning for at kunne tiltrække ansøgere med de fornødne kvalifikationer, at stillingsvilkårene er tilstrækkeligt gunstige, herunder at stillingerne indeholder et honorarmæssigt grundlag som tager udgangspunkt i at arbejdet forudsætter en akademisk uddannelse. DOKS tilsluttede sig rapportens konklusion om at orgelkonsulentfunktionen fremover skal deles i 2 geografisk opdelte stillinger, således at der bliver en orgelkonsulent for Øst- og en for Vestdanmark.

DOKS gjorde endvidere gældende, at man i forbindelse med en opdeling af orgelkonsulentfunktionen skal tage stilling til arkivet, som efter foreningens opfattelse kun kan placeres hos én person. Dette er en forudsætning for at sikre sammenhæng og kontinuitet i den måde hovedarkivet er opbygget på.

Endelig tilsluttede DOKS sig rapportens konklusion om at klokkekonsulent funktionen fortsætter som hidtil med en klokkekonsulent, der har tilknyttet 2 assistenter.

Afsluttende udtrykte DOKS betænkelighed ved at lade konsulentordningerne finansiere fuldt ud af den lokale kirkekasse. En sådan beslutning kan friste et menighedsråd til at begrænse konsulentens deltagelse, hvilket vil være bekymrende for ansvaret og resultatet af det endelige arbejde.

Ved høring om evaluering af stiftsråd var DOKS’s væsentligste bemærkning, at stiftsrådene bør være forpligtet til at inddrage repræsentanter for de grupper af medarbejdere der er implicerede, når man behandler emner, der direkte berører disse. DOKS finder derimod ikke, at der bør etableres en lovbestemt varig repræsentation af alle kirkefunktionærområderne i stiftsrådene.

Ophævelse af pligtig afgangsalder for tjenestemænd

Den 18. juni 2008 blev reglerne om pligtig afgangsalder ophævet, og arbejdsgiveren har herefter ikke længere adgang til at afskedige tjenestemænd pga. alder når disse fylder 70 år. Fremover er det alene den ansatte selv der afgør, hvornår man vælger at søge aldersbestemt afsked.

Ændringen er en følge af et politisk ønske om at give ansatte lov til at forblive på arbejdsmarkedet længere, ligesom det er en følge af et EU-direktiv imod diskriminering pga. alder.

DOKS-organister har en gennemsnitlig høj fratrædelsesalder, og de nye regler vil utvivlsomt betyde at mange vælger at forblive lidt længere i stilling, og i en tid med rekrutteringsproblemer er det naturligvis ønskværdigt. Tiden vil vise om vi på den baggrund vil opleve et øget antal sager, hvor menighedsrådet starter en afskedssag, fordi man vurderer at den ansatte pga. alder ikke længere kan varetage arbejdsopgaverne tilfredsstillende. Kan en afsked ikke undgås, må DOKS arbejde for at parterne skilles på en værdig måde.

Vejledning om varetagelse af opgaver i andre sogne

Da Kirkeministeriet i februar 2005 udsendte ”Vejledning om muligheder for at pålægge tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte kirkefunktionærer tjeneste uden for deres ”normale” sogn” skete det uden forudgående høring i kirkefunktionærorganisationerne. Fra starten var DOKS skeptisk og udtrykte utryghed over, om misforståelser af vejledningen ville føre til urimelige krav om at organisten skulle påtage sig ekstraarbejde i andre stillinger.

Selvom vi ikke har oplevet massive problemer endnu, får vi jævnligt henvendelser fra kirker, hvor vejledningen misforstås og fejlfortolkes. DOKS går naturligvis ind i hver enkelt sag for at sikre organisten ordentlige arbejdsvilkår, men vi konstaterer, at der måske er brug for, at Kirkeministeriet præciserer indholdet i vejledningen, så den nemmere forstås af menighedsrådene. I en tid hvor mange menighedsråd i højere grad end tidligere mødes af krav om skrappere økonomisk styring, ser menighedsrådene sig naturligt nok omkring for at finde muligheder for økonomiske besparelser. Desværre oplever vi af og til, at menighedsrådene i den proces overser de regler og procedurer, der i den forbindelse skal overholdes, og at de forsømmer at forholde sig til, om de krav de stiller til de ansatte er rimelige og lovmedholdelige.

thumb_GeneralforsamlingKonservatorierne

Forskellene i studieordningerne for den kirkemusikalske uddannelse er efter den nye bachelor/kandidat-struktur blevet større på de fire uddannelsessteder. Særligt på kandidatdelen er der blevet større mulighed for at skræddersy indholdet af uddannelsen efter den studerendes særlige interesser. Det er naturligvis nødvendigt for bl.a. rekrutteringen, at konservatorierne fortsat tilbyder attraktive og tidssvarende uddannelser, men det er samtidig vigtigt at fastholde og give de studerende mulighed for at fordybe sig i de faglige kerneområder. En videre specialisering hører efter DOKS’s opfattelse primært hjemme på efter- og videreuddannelsesområdet – et område som er i vækst bl.a. med en bredere vifte af tilbud fra konservatorierne. Det ømme punkt her er som altid økonomien.

De tre jyske konservatorier har indledt et samarbejde med kirkemusikskolerne, der skal lede frem til fælles undervisning i fagene orgelkundskab og liturgik/salmekundskab. DOKS følger dette initiativ, idet vi især er opmærksom på faren for en niveausænkning af kravene til de kandidatuddannede fra konservatorierne. Vi er overbevist om, at man fra konservatorieside ikke ønsker dette og ser frem til at se forsøgene i praksis.

Kirkemusikskolerne

Kirkemusikskolerne har haft et svagt vigende elevtal, hvilket kan give anledning til en vis bekymring for det fremtidige antal PO-kandidater. Tilgangen af yngre studerende er dog stabil, og stort set alle ansøgere til konservatorierne med orgel som hovedfag har i dag fået undervisning på en af kirkemusikskolerne.

Kompetencefonden

DOKS havde i år 98.000 kr. til rådighed. Der var 16 ansøgere. Ansøgningerne er i samarbejde med Kirkeministeriets uddannelsesudvalg blevet behandlet og prioriteret og midlerne efterfølgende uddelt. Når der udbydes kurser/efteruddannelse nævnes det ofte, at man kan søge midlerne fra Kompetencefonden, men det er vigtigt overfor arbejdsgiverne m.fl. at gøre opmærksom på, at de meget begrænsede midler fra Kompetencefonden langt fra dækker medlemmernes behov for at få finansieret kurser/efteruddannelse.

KUM

KUM-kredsen er et udvalg under AC for de organisationer, hvis uddannelse ligger under Kulturministeriet.

KUM-kredsen har ud over egne møder også haft møde med Kulturministeriet for at drøfte den flerårige aftale for Kulturministeriets videregående uddannelser. Et udvalg under Kulturministeriet skal komme med forslag til mulige fusioner, forpligtende samarbejder og andre faglige og administrative fællesskaber mellem uddannelsesinstitutionerne. Hvilke konsekvenser det vil få for organistuddannelsen er svært at sige, men det vil utvivlsomt få betydning for den fremtidige ledelse, drift og administration af konservatorierne. Kulturministeriet har tilkendegivet, at der fortsat skal være 6 konservatorier geografisk spredt i landet og at der formentlig også fortsat skal være organistuddannelse på 4 af konservatorierne.

DOKS har tilkendegivet at dette arbejde forhåbentlig også vil kunne bruges til at styrke rekrutteringen og ikke mindst antallet af studiepladser på organistuddannelsen, da der er beskæftigelse til alle uddannede. Til sidstnævnte vil forhåbentlig også de nye aftagerpaneler, der skal implementeres for alle videregående uddannelser kunne hjælpe. Aftagerpanelerne skal se på hvilke uddannelser, der skal fremmes i forhold til arbejdsmarkedets behov.

KMKC

Kirkemusikalsk Kompetence Center (KMKC) er et forum med deltagelse af repræsentanter fra konservatorierne, kirkemusikskolerne, de faglige organisationer samt FUK og TPC. Arbejdet har været i gang i 3 år, og der er opnået betydelig økonomisk støtte fra Kulturministeriet og Region Syd.

Der er flere steder i landet igangsat et samarbejde med de lokale musikskoler om at udbyde orgelundervisning. De foreløbige resultater ser lovende ud; men en egentlig evaluering vil følge om 1-2 år. Som et led i et fremstød for orglet og orgelmusikken er der desuden ydet støtte til afholdelse af en række skolekoncerter. Man søger med disse initiativer at fremme interessen for orglet som instrument og det er naturligvis håbet, at dette på længere sigt vil øge tilgangen til kirkemusikalsk uddannelse på kirkemusikskolerne og konservatorierne.

Der er oprettet en hjemmeside for KMKC (www.kmkc.dk). Siden er under opbygning, og det er planen at der her bl.a. skal kunne søges forslag til kormusik til gudstjenesten. På hjemmesiden er der desuden en række links til noget af den righoldige orgellitteratur på internettet. Der er i de kommende år planer om støtte til flere udgivelser af pædagogisk orgelmateriale.

Tillidsrepræsentanter

DOKS har løbende arrangeret kursus- og informationsdage for tillidsrepræsentanterne - ofte i samarbejde med FPO. Såfremt de igangværende forhandlinger om en overenskomst på organistområdet fører til et resultat, vil det ændre ansættelsesvilkårene for en del af vore medlemmer. Det vil gøre det nødvendigt at intensivere undervisningen af tillidsrepræsentanterne i et mere struktureret og målrettet forløb. Som tidligere omtalt afholdes senere på året et seminar for DOKS-tillidsrepræsentanter.

Til november er der atter valg til posterne, og alle opfordres til at deltage i valgmøderne i stifterne.

Arbejdsmiljø

På mødet i arbejdsgruppen vedrørende arbejdsmiljø, herunder arbejdsmiljøuddannelsen i folkekirken den 29. september 2008, blev det aftalt at forsøge at samle aktiviteterne vedr. arbejdsmiljø i én arbejdsgruppe, kaldet Folkekirkens Arbejdsmiljøråd. Et kommissorium for rådet er udarbejdet og forventes oprettet efteråret 2009.

Psykisk arbejdsmiljø

Hæftet om kirketrivsel er nu gjort tilgængeligt for alle ansatte og menighedsråd i folkekirken, og DOKS valgte at udsende hæftet til samtlige aktive medlemmer. Projekt Kirketrivsel evalueres i november 2009. I evalueringen indgår en spørgeskemaundersøgelse, som vil blive sendt ud til menighedsrådene i september/oktober. Bestyrelsen opfordrer til at man bruger hæftet og hjemmesiden www.kirketrivsel.dk.

Nordisk Faglig Konference

I juni måned var DOKS og FPO værter ved Nordisk Faglig Konference, som med 1½ års mellemrum finder sted i et af de nordiske lande. Vi havde valgt at afholde mødet i Skagen, og som altid var det inspirerende at være sammen med de nordiske kolleger og udveksle erfaringer, ideer og tanker. På konferencen havde vi mulighed for at drøfte en lang række af de faglige problemstillinger og erfaringer, de øvrige nordiske lande har gjort m.h.t. løn- og ansættelsesvilkår. Den næste faglige konference afholdes i Finland i januar 2010.

Nordisk Kirkemusik Symposium 2008 og 2012

I september måned deltog ca. 100 danske organister samt ca. 35 medvirkende i NKS 2008 i Stavanger. Selv om nordmændene var noget sent ude med den endelige tilrettelæggelse af symposiet, var det et helt fantastisk program, der var kommet på plads med et utroligt opbud af koncerter, gudstjenester og foredrag på et højt niveau, som gav alle deltagere en stor oplevelse og inspiration til det videre arbejde hjemme.

Allerede i januar 2009 har der været afholdt det første møde for at planlægge det næste NKS som skal finde sted i Island i dagene 6. til 9. september 2012. På trods af den nuværende økonomiske krise var alle nordiske lande enige om at fastholde, at NKS 2012 afholdes i Island.

Organistbladet

Der har i det forløbne år været en glædeligt stor interesse blandt medlemmerne for at bidrage til Organistbladet med faglige artikler, debatindlæg og anmeldelser. Derudover har bladet indeholdt orientering fra bestyrelse og sekretariat, reportager fra stævner og faglige møder samt serien komponist-enquete, hvor komponister har givet deres mening til kende om kirke- og orgelmusik. Det tilstræbes, at Organistbladet også i fremtiden skal være et vigtigt forbindelsesled mellem DOKS’s medlemmer og bestyrelse og et forum for faglig udvikling.

Choral Denmark

I juli måned var København vært for det 8. Verdenskorsymposium – verdens største korbegivenhed, der finder sted hvert tredje år. Symposiet blev både fagligt og deltagermæssigt en stor succes med et festfyrværkeri af koncerter, workshops, masterclasses, fælles korsang m.v. med mange af verdens førende korprofiler og med mange spændende og forskelligartede kor. Nordisk kormusik og -tradition fik desuden en fin profilering ved symposiet med flere danske kor repræsenteret, heriblandt FUK’s Landskor.

Choral Denmark, som DOKS er repræsenteret i, har stået bag det store arbejde med arrangementet. Tak til både Choral Denmarks bestyrelse og til de mange af vore medlemmer, der gennem de senere år har været involveret i arbejdet med symposiet og bidraget til dets afvikling.

Danmarks Musikråd

DOKS er fortsat aktivt medlem af dette tværfaglige forum, hvor der på et bredt plan diskuteres musik- og kulturpolitik indbyrdes mellem de musikfaglige organisationer og med de forskellige kulturpolitiske ordførere, der ofte gæster møderne. Selvom vi i musikrådet kommer fra hvert vores musikfaglige område, er der meget, vi er fælles om, og det er uhyre vigtigt at kæmpe for den fælles sag på det politiske plan. Derudover er det positivt gennem musikrådet at få udbygget relationerne til de mange øvrige aktører, der findes i det danske musikliv.

Dansk Kunstnerråd og Lille Skiveren

Som medlem af Dansk Kunstnerråd har DOKS god kontakt til de øvrige kunstneriske organisationer, og vi kan sammen med disse være med til at præge det kunst- og kulturpolitiske landskab. I det forløbne år har der i Kunstnerrådet gennem møder og workshops været fokus på uddannelsesmæssige spørgsmål og på revision af Kunstrådsloven.

Gennem Dansk Kunstnerråd råder vi over nogle andele i Lille Skiveren. De ledige uger annonceres i Organistbladet og fordeles derefter ved lodtrækning blandt ansøgerne.

AC/TOAC

Ingeniørforeningen (IDA) valgte i 2008 at forlade det akademiske fællesskab i AC. Selvom DOKS har en meget begrænset berøringsflade med IDA, modtog DOKS ligesom andre AC-organisationer nyheden med beklagelse. Det er efter DOKS’s opfattelse af afgørende betydning, at akademisk uddannede ansatte i såvel stat, regioner, kommuner som det private erhvervsliv står sammen om at bevare akademikerenes særlige interessefællesskab og identitet.

Vi konstaterer samtidigt, at IDA’s udmeldelse har ført til en væsentlig drøftelse blandt de tilbageværende organisationer om AC’s fremtidige funktion og rolle, herunder samspillet mellem AC og medlemsorganisationerne. Der er blandt medlemsorganisationerne fuldstændig opbakning til, at AC også fremover skal være den samlende størrelse for AC-organisationerne.

Vores tilknytning til AC foregår gennem fællesrepræsentationen TOAC, hvor vi sammen med de øvrige organisationer har et fortrinligt samarbejde. TOAC’s formand, Bent Fabricius (HOD) har i det seneste år samtidigt været næstformand for AC, og han er p.t. midlertidigt indtrådt som formand for AC, da den hidtidige formand har søgt nye udfordringer.

Kirkeministeriet

Folkekirkens Samarbejdsudvalg,der er et udvalg under Kirkeministeriet bestående af repræsentanter fra samtlige kirkelige fagorganisationer, Landsforeningen af Menighedsråd samt Kirkeministeriet, har nedsat en ny styregruppe Human Ressource Management i folkekirken. DOKS har meldt sig til at være med i denne gruppe, der bl.a. skal arbejde med rekrutteringsproblemer, oplysningstiltag om den folkekirkelige arbejdsplads, hvordan forandringstiltag kan opleves positivt, fastholdelse af seniorer, målrettet kompetenceudvikling, 2. karriereforløb, fratrædelsespolitik og endelig implementering af 3-partsaftalen (aftale indgået på centralt hold mellem regering, centralorganisationer og arbejdsgiversiden).

Styregruppen har et omfattende program, men DOKS har valgt at afsætte de nødvendige ressourcer til at deltage, fordi man i styregruppen vil drøfte emner der får betydning for folkekirken som arbejdsplads i de kommende år.

Samarbejde med andre organisationer

DOKS samarbejder med en del organisationer både i og uden for det kirkelige område. Kirkemusikernes Landsforbund er et af dem. I KLF deltager Dansk Kirkemusiker Forening, FPO og DOKS for at drøfte fælles problemstillinger og erfaringer. Gennem de sidste 2½ år har formændene for kirkefunktionærernes fagforeninger mødtes for at udveksle synspunkter og erfaringer. Ikke mindst har de igangværende overenskomstforhandlinger med Kirkeministeriet været et fast punkt på dagsordenen. DOKS udveksler også synspunkter med Præsteforeningen. For tiden foregår det først og fremmest i forbindelse med TOAC-møderne. Med Landsforeningen af Menighedsråd har DOKS afholdt en del møder i det forgangne år. Hovedtemaet er her en vejledning om beregning af organiststillinger.

Uden for den kirkelige kreds mødes DOKS bl.a. med Fællesrådet for udøvende Kunstnere. Fællesrådet er et samarbejdsorgan for udøvende kunstnere, der har til opgave at medvirke til at fremme rettigheder af kunstnerisk og økonomisk art. Det er et vigtigt organ for DOKS, og vi sætter stor pris på det gode samarbejde, vi har med organisationerne under Fællesrådet.

DOKS´s tætteste samarbejdspartner gennem de seneste år har dog været FPO, med hvem vi drøfter den fremtidige overenskomst for organister. Samarbejdet har fungeret godt, og der har været mange gode drøftelser. Vi ser nu frem til den afsluttende proces med at gøre overenskomsten færdig.

Ved generalforsamlingen den 28. april vil bestyrelsen supplere denne skriftlige beretning med en mundtlig beretning.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.