Overenskomsten 2008

I forbindelse med overenskomstfornyelsen i foråret 2008 blev der lavet en række ændringer på centrale områder for ansatte i stat og folkekirke, og hermed også for DOKS-medlemmer.

Nedenfor gennemgås nogle af de mest betydningsfulde ændringer, hvad angår:

- Seniorbonus

- Barns 1. og 2. sygedag

- Gruppelivsordningen

- Barselsorlov

Skulle der efter gennemlæsning være spørgsmål, henvises til sekretariatet.

Seniorbonus

Som et led i bestræbelserne på at fastholde medarbejdere længere på arbejdsmarkedet, er der med virkning fra 1. januar 2009 indført en seniorbonusordning. Ordningen giver medarbejderen ret til en bonus, når de når en bestemt alder. Bonussen kan efter medarbejderens ønske i stedet veksles til et antal seniordage (fridage).

Ordningen er indrettet således, at den tilgodeser medarbejdere der trækker sig tilbage senere, end gennemsnittet for det pågældende arbejdsområde. For medarbejdere på AC´s forhandlingsområde, herunder DOKS’ere, betyder det at man har ret til seniorbonus når man er fyldt 64 år. Man kan herefter få udbetalt seniorbonus for hvert ekstra år man er på arbejdsmarkedet, dog maksimalt 3 gange. Seniorbonussen udgør 3 % af den samlede faste løn, dvs. skalaløn, rådighedstillæg samt evt. andre tillæg.

Man kan i stedet vælge at veksle seniorbonussen til et antal seniordage. Er man 64 år har man ret til 1-4 seniordage. Ved 65 år og derover har man ret til 1-6 seniordage. ”Prisen” for at afholde en seniordag udregnes som 1/260 af den faste årsløn, hvilket svarer til en omregningsfaktor på 0,003846. Er din seniorbonus større end det beløb som fratrækkes ved afholdelse af de seniordage du kan og vil afholde, udbetales restbeløbet til din lønkonto. Seniordage placeres af arbejdsgiver, idet medarbejderens ønske i videst muligt omfang skal imødekommes.

Er du allerede fyldt 64 år eller derover den 1. januar 2009, kan du vælge at bede om at få udbetalt seniorbonus i forbindelse med lønudbetaling på ethvert tidspunkt efter 1. januar. Du kan alternativt vente til senere på året for at finde ud af om du ønsker at veksle noget af bonussen til seniordage. Fylder du 64 år i løbet af 2009, har du ved lønkørslen efter din fødselsdag krav på at få udbetalt seniorbonus, eller du kan vente i op til et år efter din fødselsdag med at beslutte hvordan du vil anvende seniorbonussen.

Et eksempel:

Organist P er 64 år, og på slutløntrin i lønramme 16/21/29/31. (389.272 kr. inkl. rådighedstillæg)

Hun har pr. 1. januar 2009 krav på en seniorbonus på kr. 11.678,16 kr.

Hun vælger at afholde fire dage som seniordage, og for dette fratrækkes seniorbonussen 4 x (0,003846 x 389.272) kr. i alt 5.988,56 kr.

Restbeløbet, 5.689,60 kr. overføres til hendes lønkonto.

Har du ikke fået udbetalt eller vekslet seniorbonussen når året er omme, skal arbejdsgiver automatisk udbetale bonussen til din lønkonto. Vi anbefaler dog, at du selv gør opmærksom herpå.

Seniorbonusordningen er tidsbegrænset til at gælde fra 1. januar 2009 til 31. december 2011.

Barns 1. og 2. sygedag

Som et resultat af OK 08 er reglerne om barns 1. sygedag nu afløst af regler om barns 1. og 2. sygedag (med virkning fra 1. oktober 2008). Anmodning om hel eller delvis tjenestefrihed til pasning af et sygt mindreårigt hjemmeværende barn på barnets 1. og 2. sygedag skal imødekommes, når hensynet til barnets forhold gør det nødvendigt, og forholdene på tjenestestedet tillader det. Barnet skal være under 18 og hjemmeværende. Ved misbrug af denne adgang til tjenestefrihed kan ordningen inddrages ved menighedsrådets beslutning efter forhandling med den ansatte. Den 2. sygedag er den kalenderdag, der ligger umiddelbart efter 1. sygedag, uanset om denne dag er en fridag. 1. og 2. sygedag kan holdes uafhængigt af hinanden, dvs. man kan godt holde 2. sygedag, selvom man ikke har afholdt 1. sygedag.

Der er adgang til tjenestefri pga. barns 1. og 2.sygedag alle ugens 7 dage, idet man dog forudsætter at der er et reelt pasningsbehov.

Gruppelivsordning

Ved overenskomsten OK 08 blev der aftalt en forhøjelse af forsikringssummen i gruppelivsordningen i forenede gruppeliv, som bl.a. omfatter alle ansatte i DOKS lønramme, således at forsikringssummen ved dødsfald fremover er 300.000 kr.

Det er endvidere aftalt at ordningen fremover dækker frem til den måned hvor man fylder 70 år, under forudsætning af at man fortsat er ansat i en stilling der er dækket af ordningen.

Regler om barsels- og forældreorlov efter OK 08

Som nævnt tidligere her i bladet, blev reglerne for barsels- og forældreorlov ændret i forbindelse med OK 08, idet man indførte den såkaldte 6+6+6 ordning. Man kan ikke påstå at dette har gjort reglerne nemmere at forstå, så nedenfor finder du et samlet overblik over reglerne for barselsorlov.

Det er indledningsvis vigtigt at fastslå, at reglerne om barsel findes i to forskellige regelsæt. I dagpengelovgivningen findes de regler der gælder for alle, som giver adgang til barselsorlov på dagpenge. Men som organist, ansat i Folkekirken, er du omfattet af statens barselsaftale der giver bedre rettigheder, idet du har krav på fuld løn i en del af barselsperioden, under forudsætning af at arbejdsgiveren i disse perioder får dagpengerefusion (=de dagpenge, som du efter dagpengelovgivningen ellers skulle have haft). Perioder med fuld løn forbruger således af den ret til dagpenge, som man har efter dagpengelovgivningen.

Der er mange muligheder for fleksibel orlov, at flytte perioder så de er sammenfaldende for begge forældre, at forlænge orloven m.m. Det er ikke muligt her at redegøre for alle muligheder, så vi opfordrer i stedet til, at du kontakter sekretariatet, såfremt du ønsker oplysning herom.

MOR

FAR

6 ugers graviditetsorlov med løn, dvs. 42 dage inden fødsel. Den fastsatte terminsdato medregnes som dag nr. 42.

 

Barselsorlov:

Barselsorlov: 14 ugers barselsorlov med løn efter fødslen

2 ugers orlov i forbindelse med fødslen eller fra det tidspunkt hvor barnet og moderen kommer hjem. Kan efter aftale med menighedsrådet afholdes på et andet tidspunkt indenfor de første 14 uger efter fødslen.

Forældreorlov:

6+6+6 ordningen

Hvis både moderen og faderen er omfattet af statens barselsaftale gælder følgende:

Moderen kan holde 6 ugers orlov med løn

Faderen kan holde 6 ugers orlov med løn

Moderen og faderen kan desuden fordele yderligere 6 uger mellem sig

Den orlov som er bestemt for moderen eller faderen kan ikke afholdes af den anden person

Hvis kun én af forældrene er omfattet af statens barselsaftale, kan den pågældende afholde op til 12 ugers forældreorlov med løn.

Dagpengeperioden:

En eller begge forældre kan overgå til dagpenge i den periode, der er tilbage i op til 46 uger efter fødslen. Den resterende dagpengeperiode udregnes som:

(32 uger, fratrukket det antal uger der er brugt under forældreorlovsperioden.) Har man brugt alle 18 uger (6+6+6) under forældreorlovsperioden, er der således 32 – 18 uger tilbage, i alt 14 uger på dagpenge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.