Referat af DOKS's ordinære generalforsamling den 22. april 2008 på hotel Comwell, Roskilde

1. Valg af dirigent

Formand Charlotte Muus Mogensen bød velkommen. Bestyrelsen foreslog stiftskontorchef for Lolland/Falster stift Helle Samson som dirigent. Helle Samson blev valgt.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Dirigenten foreslog Morten Hinz samt Bjørn Arberg som stemmetællere. Disse blev valgt.

Dirigenten bad om forsamlingens godkendelse af at de inviterede gæster kunne overvære generalforsamlingen. Det drejede sig om Anders Thorup, FPO, Eric Holm fra Dansk Kirkemusikerforening, samt Per Bucholdt Andreassen fra Den danske Præsteforening.

Forsamlingen gav sin tilladelse hertil.

Generalforsamlingen gav desuden tilladelse til, at mødet kunne optages.

2. Bestyrelsens beretning over det forudgående foreningsår fremlægges til godkendelse

Afdøde

Et medlem af Dansk Organist og Kantor Samfund er siden sidste generalforsamling afgået ved døden.

Christian Hallas, 38 år, tidligere organist ved Frederikssund Kirke.

Jeg beder jer ved et øjebliks stilhed at ære vor afdøde kollegas minde.

OK 08

Den 12. marts fremsendte DOKS’s bestyrelse meddelelse til akademikernes centralorganisation om, at DOKS kan tiltræde forhandlingsresultatet vedrørende fornyelsen af overenskomsten OK08.

Bestyrelsen tiltrådte forhandlingsresultatet, måske ikke med den største begejstring, men ud fra en nøgtern vurdering af, at det opnåede resultatet formentlig var det bedste, der kunne opnås ud fra de givne forudsætninger.

Ved de centrale forhandlinger er der opnået pæne lønstigninger med en samlet pulje på 12,80 % over de næste 3 år, hvoraf lidt over 8 % er afsat til generelle reguleringer, altså den regulering vi alle får hvert år den 1. april. Udover den generelle lønstigning noterer DOKS med tilfredshed, at der er sket en forbedring i aftalen om barsel, adoption og omsorgsdage, samt forbedringer i ordningen vedrørende tjenestefri i forbindelse med barns sygdom, således at der fremover vil være mulighed for at få tjenestefri i forbindelse med barns 1. og 2. sygedag.

Der er ligeledes afsat midler til en seniorordning, som i særlig grad ser ud til at kunne komme DOKS’s medlemmer til gode. DOKS’s medlemmer har traditionelt haft en meget høj tilbagetrækningsalder, og dette vil medføre, at mange DOKS-medlemmer vil få mulighed for at få maksimal udnyttelse af den særlige seniorbonus, der er en følge af den nye ordning.

De generelle lønstigninger er de højeste vi har set i en årrække, men inden man flyder over i begejstring, bør man nok erindre, at der kun er tale om lønstigninger, der modsvarer dem, der sidste år blev aftalt på det private område. Der er således ikke tale om, at det offentlige lønområde er blevet tilgodeset i særlig grad.

Ved forhandlingerne ved de ”specielle borde”, dvs. de forhandlinger som DOKS selv forestår med Personalestyrelsen, blev DOKS indledningsvis præsenteret for nogle helt uacceptable krav. Personalestyrelsen forsøgte at koble overenskomstresultatet OK08 sammen med et gunstigt resultat ved de forhandlinger om en overenskomst for de fremtidigt ansatte, som finder sted parallelt i Kirkeministeriet. Man mente således, at det skulle være en betingelse for at udmønte resultatet af de specielle forhandlinger, at der blev opnået et forhandlingsresultat ved forhandlingerne i Kirkeministeriet.

DOKS markerede kraftigt, at en sådan sammenkædning var helt uacceptabel for foreningen. Vi kan naturligvis ikke leve med, at man tager vores lønrammeansatte medlemmer som gidsler i en forhandling med Kirkeministeriet om ansættelsesvilkårene for fremtidigt ansatte - en forhandling, som ingen endnu kender resultatet af.

Vi fastholdt, at det efter vores opfattelse var helt nødvendigt for de fortsatte forhandlinger om en overenskomst, at arbejdsgiversiden ville demonstrere vilje til at lønudvikle for den store gruppe af ansatte, som i dag befinder sig i lønrammesystemet.

Vi har i de forløbne år gentagne gange gjort opmærksom på, at vi tager afstand fra at lønsystemet for de allerede ansatte tilsandes for at lokke/tvinge folk over på en overenskomst. Det lykkedes os faktisk at flytte Personalestyrelsen i dette spørgsmål. Man anerkendte, at der under alle omstændigheder skulle afsættes midler til at lønudvikle for den gruppe, der befinder sig i lønrammesystemet.

Der blev fundet en acceptabel løsning, således at der er afsat en pulje på 1.1 million kr. til DOKS’s område. Puljen finder anvendelse ved eventuel overgang for tjenestemandslignende ansatte til overenskomstansættelse, men vil primært finde anvendelse til lønudvikling indenfor lønrammesystemet. Puljen afventer forhandlingerne om en overenskomst, men lykkes det ikke at få et resultat ud af disse, vil puljen falde tilbage til anvendelse på hele lønrammeområdet.

Det samlede resultat ved OK08 opfattes af bestyrelsen derfor som acceptabelt. At andre deler denne opfattelse bekræftes af, at 80 % af medlemsorganisationerne i AC har sagt ja til forhandlingsresultatet. AC har på den baggrund accepteret CFU-forliget.

Forhandlinger om en kirkemusikeroverenskomst

På grund af OK08 har der været en række mødeaflysninger i forhandlingerne om en fremtidig overenskomst for organister. Bestyrelsen kan derfor ikke tilføje meget til de betragtninger som fremgår af den skriftlige beretning.

Vi må med udgangspunkt i de meldinger vi har fået under OK08 konstatere, at arbejdsgiversiden tilsyneladende er interesseret i, at de, der i dag er ansat på tjenestemandslignende vilkår, overgår til overenskomstansættelse. DOKS har ikke afvist denne løsning, men fastholder, at det må bero på om den ansatte under overenskomsten tilbydes vilkår, der gør en sådan overgang ønskelig. Det er endnu for tidligt at sige, om dette er tilfældet.

Lokalløn 2007

Forhandlingerne om udmøntningen af lokalløn 2007 er endnu ikke påbegyndt. DOKS har forespurgt Kirkeministeriet om, hvornår forhandlingerne kan gå i gang, men vi har endnu ikke hørt mere i sagen.

Stifts- og provstiudviklingen

På baggrund af et forslag fra Københavns stiftsråd har Københavns biskop fremsat forslag om ændringer i sognestrukturen i Københavns stift. Med udgangspunkt i et vigende medlemstal i folkekirken i stiftet og en generel dårlig økonomi, er der stillet forslag om, at en række sogne sammenlægges og at ti kirker tages ud af daglig sognekirkelig brug.

DOKS afholdt i oktober måned et orienteringsmøde for vores medlemmer i stiftet, da de naturligvis er bekymrede. På baggrund af dette møde rettede vi en henvendelse til Københavns biskop i et forsøg på at formidle den utryghed som flere af vores medlemmer gav udtryk for. I sit svar giver biskoppen udtryk for, at de kommende ændringer i stiftet som udgangspunkt burde kunne klares indenfor rammerne af naturlig afgang.

Stiftsrådets forslag har sat gang i en række forskellige tiltag i Københavns Stift, der alle er præget af omstilling og forandring. DOKS har ved flere lejligheder understreget, at vi gerne går ind i dette arbejde, men at vi omvendt finder det helt nødvendigt at forandring sker ved inddragelse af personalet og i et tempo, hvor alle kan være med. Forsøger man at tvinge ændringer ned over personalet, er der en udtalt risiko for, at forandringerne ender med fiasko og personaleflugt.

Tjenestemænds forpligtelse til at vikariere

Vi oplever, at der flere steder i landet fra provstiudvalg i almindelighed og provster i særdeleshed barsles med planer om at indføre vikardækning for organister på tværs af sognegrænserne. Man henviser til den vejledning som Kirkeministeriet udsendte for to år siden om tjenestemænds pligt til at vikariere i andre stillinger. Vi oplever endda, at man fra arbejdsgiversiden har den opfattelse, at sådanne ordninger kan nedbringe vikarudgifterne til et stort, rundt nul!

Dette er naturligvis ikke tilfældet. Der er talrige problemstillinger, der skal håndteres, før vikariering på tværs af sognegrænser overhovedet kan indføres, og får man endelig etableret en fornuftig ordning, er det utopi at forestille sig, at den kan eliminere behovet for eksterne vikarer. Det enkelte menighedsråd skal være opmærksom på, at vikariering skal ske indenfor rammerne af en 37 timers arbejdsuge, og at man derfor skal overveje, hvilke opgaver organisten ikke længere skal løse ved kirken, for at skabe rum i stillingen til at vikariere i andre stillinger.

DOKS går gerne i dialog om sådanne ordninger og vi har ved flere lejligheder over for de relevante aktører præsenteret de praktiske problemer, der knytter sig til indførelsen af vikarordninger som de nævnte. Kan der indføres fornuftige ordninger, til gavn for såvel folkekirken som de ansatte, skal vi naturligvis være indstillet på det. Men det er dog påfaldende, at når vi gør opmærksom på de mange problemstillinger der forinden skal løses for at en sådan ordning kan fungere, så har reaktionen fra arbejdsgiversiden indtil nu har været, at de praktiske problemer nok overstiger den forventede gevinst ved vikariering på tværs af sognegrænserne.

Studiesituationen på konservatorierne

På konservatoriet i Aalborg er der i alt fem orgelstuderende, og der er optaget en ny studerende til næste studieår. Herudover arbejdes der på at oprette diplomuddannelse.

På konservatoriet i Århus er der i alt 21 orgelstuderende heraf 7 på efter- og videreuddannelsestilbud. Næste studieår er der optaget i alt seks nye studerende.

I Esbjerg forventer man at optage to nye studerende, således at det samlede antal studerende fastholdes på 10. Desuden tilbydes der efteruddannelser.

I København er der 26 orgelstuderende. Der har været et pænt antal ansøgere til den kirkemusikalske uddannelse, men det er endnu uvist, hvor mange ansøgere man kan optage.

Endvidere fortsættes der med mange efteruddannelsestilbud

Tak

Som afslutning på beretningen skal der lyde en tak til vore mange samarbejdspartnere.

Først og fremmest tak til Kirkeministeriet for de mange konstruktive drøftelser i det forgangne år,

dernæst tak til Landsforeningen af Menighedsråd, Præsteforeningen og de øvrige faglige foreninger indenfor folkekirken, som vi samarbejder med samt tak til Fællesrådet.

Også til AC og TOAC skal der lyde en tak.

Til FPO skal der lyde en stor tak for det gode samarbejde ikke mindst i forbindelse med forhandlingerne om en overenskomstdækning.

Endelig skal der lyde en tak til vort eget sekretariats medarbejdere.

Vi har ansat ny sekretær på sekretariatet, Lene Arberg, der er gift med Bjørn Arberg. Lene Arberg var i første omgang ansat som midlertidig vikar, men efter at stillingen var opslået ledig, og vi havde talt med de mulige emner, måtte vi konstatere, at ansøgerfeltet ikke levede op til vore forventninger, hvorefter bestyrelsen besluttede i stedet at ansætte Lene Arberg fast i stillingen. Det har nu fungeret et lille års tid til alles udelte tilfredshed. Vi har i Lene fået en stabil og kompetent sekretær på kontoret, tak for det.

Til sekretariatsleder Bjørn Arberg skal der lyde en særlig tak for endnu et år med en enestående arbejdsindsats. Der er atter blevet trukket store veksler på Bjørn i forbindelse med overenskomstforhandlingerne. Bestyrelsen ønsker at udtrykke stor tilfredshed med Bjørns arbejde og indsats.

Dirigenten satte herefter bestyrelsens beretning til debat.

Elsebeth Heinesen ville gerne have yderligere oplysninger om seniorbonusordningen.

Ivan Høiberg syntes, at også Mikael Garnæs fortjente tak for det flotte arbejde med Organistbladet

Heidi Buch spurgte til lokallønsordningen, og hvorledes lokallønsmidlerne fordeles

Charlotte Muus Mogensen sagde, at der i Organistbladet ville blive bragt yderligere information om seniorbonusordningen, når denne foreligger.

Hun gjorde opmærksom på, at Mikael Garnæs’s flotte arbejde med Organistbladet var blevet omtalt i den skriftlige beretning.

Om lokallønsordningen sagde hun, at midlerne fordeles efter forhandling mellem Kirkeministeriet og DOKS. I de senere år har Kirkeministeriet udelukkende ønsket at udmønte lokallønsmidlerne i form af engangsvederlag, men DOKS arbejder for at de igen skal kunne bruges til varige lønforbedringer.

I forbindelse med udmøntningen har menighedsrådet mulighed for at søge Kirkeministeriet om, at deres organist tilgodeses af lokallønsmidlerne. En ansøgning fra menighedsrådet vægtes højt.

Niels Granvig forespurgte til vikarordninger. Hvis en stilling skal reduceres, fordi organisten skal stå til rådighed for vikardækning, sker reduktionen i hans arbejdsopgaver så fra uge til uge, eller i form af en egentlig omlægning.

Charlotte Muus Mogensen fortalte, at i lyset af de store arbejdsmæssige variationer i en organiststilling, må en sådan reduktion i arbejdsopgaverne i eget sogn ske ved en omlægning.

Herefter var der ikke flere bemærkninger, og Dirigenten konstaterede at beretningen var godkendt.

3. Regnskab over det forudgående regnskabsår forelægges til godkendelse.

Dirigenten gav ordet til kasserer Eva-Marie Olesen, som gennemgik regnskabet, fremsendt med Organistbladets aprilnummer.

Hun konstaterede at årets resultat er et overskud på kr. 85.000

Blandt hovedårsagerne til det gode resultat nævnte hun følgende årsager:
Foreningen har fortsat gode finansielle indtægter

Der har været pæne besparelser på en række væsentlige konti

Samt at foreningen har undgået ubehagelige økonomiske overraskelser

Overskuddet er overført til egenkapitalen.

Det fra sidste år hensatte beløb på kr. 100.000 til anskaffelse af IT-udstyr, samt til en ny kopimaskine til sekretariatet er blevet anvendt. Disse investeringer har derfor blot belastet dette års regnskab med beskedne kr. 11.000.

Hun påpegede at foreningens statsautoriserede revisor har gennemgået regnskabet uden påtegning, og at foreningens kritiske revisorer har gennemset regnskabet.

Karsten Jensen forespurgte, hvorfor driftsudgifterne til Lille Skiveren var afholdt af DOKS’s regnskab, når det var muligt at bruge Gramex-midler hertil.

Eva-Marie Olesen forklarede at der var tale om en regnskabsmæssig fejl, som var blevet rettet af bestyrelsen i indeværende regnskabsår.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

4. Fastsættelse af kontingent, eventuelt indmeldelsesgebyr og eventuelt genindtrædelsesgebyr.

Dirigenten gav ordet til Eva-Marie Olesen, som fremlagde forslag til kontingent for 2009. Budgettet og forslag til kontingent er fremskrevet med den forventede prisudvikling.

Der foresloges følgende kvartalskontingenter for 2009.

AC-sektionen, lønramme 34 og opefter: 1.130 kr.

Lønramme 31: 1.050 kr.

Lønramme 16-29: 970 kr.

COII-sektionen: 300 kr.

Den Frie Sektion,

aktive: 300 kr.

Passive, med undtagelse af studerende: 250 kr,

Studerende: 50 kr.

Pensionister: 0 kr.

Genindtrædelsesgebyr foresloges fastsat til ½ års kontingent, og indmeldelsesgebyr til 0 kr.

Dirigenten forespurgte forsamlingen om kontingentforslaget kunne godkendes.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag til kontingent.

5. Indkomne forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var indkommet nogen forslag.

6. Valg til bestyrelsen

Dirigenten redegjorde for at Kirstin Bohn Christiansen var på valg til AC-udvalget, som vælges af og blandt AC-sektionens medlemmer, samt at Peter Sloth Andersen var på valg som bestyrelsesmedlem, valgt blandt alle medlemmer. Begge var indstillet på at modtage genvalg.

Der var ikke indkommet andre forslag til kandidater til bestyrelsen. Dirigenten konstaterede herefter, at Kirstin Bohn Christiansen og Peter Sloth Andersen fortsætter som medlemmer af bestyrelsen.

thumb_Bestyrelsen

7. Valg af 2 aktive medlemmer til kritiske revisorer samt 2 aktive medlemmer til revisorsuppleanter

Dirigenten redegjorde for, at bestyrelsen indstillede Krisztina Vas Nørbæk og Carsten Pedersen som kritiske revisorer, og Torkil Steinaa og Birgitte Stage som revisorsuppleanter.

Der var ikke andre forslag, og dirigenten konstaterede at de af bestyrelsen foreslåede revisorer og revisorsuppleanter var valgt.

Charlotte Muus Mogensen takkede Per Johansen for hans mangeårige virke som kritisk revisor.

8. Valg af 2 medlemmer til DOKS’s legatbestyrelse og DOKS’s Gramex-udvalg

Dirigenten redegjorde for, at bestyrelsen indstillede Erling Thomsen og Jytte Lundbak til de to poster.

Der var ikke andre forslag, og dirigenten konstaterede at de af bestyrelsen foreslåede kandidater var valgt.

Charlotte Muus Mogensen takkede Eileen Vandermark for hendes mangeårige virke i Gramex- og legatudvalget

9. Eventuelt

Jørgen Ellegaard efterspurgte, at man genindførte den såkaldte ”medlemmernes time”, hvor medlemmerne mere uformelt kunne drøfte aktuelle emner, og måske stille spørgsmål herom til bestyrelse og sekretariat.

Erik Hildebrandt-Nielsen kvitterede for forslaget. I de seneste år har Bjørn Arberg’s fremlæggelse af aktuelt nyt trådt lidt i stedet, men stævneudvalget vil overveje den fremtidige form.

Jørgen Ellegaard spurgte forsamlingen, om der var andre der havde erfaringer med, at den nye koralbog falder fra hinanden. Der var fra forsamlingen mange, der delte denne erfaring. Jørgen Ellegaard forespurgte om dette anliggende kunne være et foreningen kunne tage op.

Endelig orienterede han om, at han havde vundet en skattesag, hvorefter han kan trække 100 % af driftsudgifterne til erhvervelsen af et flygel fra. Interesserede kan kontakte ham for yderligere oplysninger.

Knud-Erik Kengen forespurgte om organist og kor var forpligtet til at medvirke ved en friluftsgudstjeneste.

Robert Hofstetter henviste til Jørgen Ellegaard’s indlæg, og præciserede at en 10 år gammel dom ved landsskatteretten betød, at man under normale omstændigheder ikke kunne lave fuld afskrivning af instrumentkøb.

Han berettede desuden om, hvordan hans virke som medarbejderrepræsentant havde sikret ham indflydelse og indsigt i forbindelse med nogle af de påtænkte ændringer i Københavns stift.

Morten Hinz henviste til Jørgen Ellegaard’s indlæg, og berettede at han havde opgivet koralbogen, og nu betjente sig af et løsbladssystem.

Charlotte Muus Mogensen opfordrede til at samarbejde omkring friluftsgudstjenester. Kormedlemmers pligt til at medvirke afhænger af deres regulativ.

[Det præciseres i den forbindelse at organisten er forpligtet til at medvirke ved friluftsgudstjenesten, når denne efter godkendelse fra biskoppen træder i stedet for en gudstjeneste ved kirken]

Hun fandt at spørgsmålet om koralbogens holdbarhed må tages op af hver enkelt i forhold til forlaget.

Endelig var hun enig i, at funktionen som medarbejderrepræsentant kunne give vigtig indflydelse, ikke mindst i forbindelse med de ændringer der kommer i København.

Ole Reuss Schmidt mente at man i forbindelse med pligt til at vikariere i andre stillinger, skulle gøre sit menighedsråd klart, at når transporttid medregnes, så er det en dårlig forretning at sende sin organist ud i andre kirker. To timer i egne kirke modsvares af en times effektiv arbejdstid i en anden kirke, når transporttid medregnes.

Han fandt desuden at organister, i en tid med mange andre musikalske tilbud, skulle kæmpe for at sikre kvaliteten i musikken i kirken. Han fandt i den forbindelse, at det var vigtigt at værne om organistens mulighed for at øve.

Rikke Kursch opfordrede bestyrelsen til at undersøge, om der kan etableres et psykologberedskab til gavn for medlemmer, der i en årrække sider i stillinger med et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Man kan ikke i dag få støtte til psykologisk bistand.

Charlotte Muus Mogensen var enig i Ole Reuss Schmidt’s betragtninger. Forslaget fra Rikke Kursch om psykologbistand vil bestyrelsen overveje i forbindelse med de vedvarende drøftelser om, hvad der kan gøres for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø de steder, hvor der er markante problemer med dette.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl. 16.00.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.