Overenskomst 08

Som bekendt blev der i februar indgået et forlig om fornyelse af overenskomsten på det statslige område (CFU). Forliget er siden blevet tiltrådt af et flertal af medlemsorganisationerne i AC. Forliget er blevet omtalt i andre medier, og dele af det vil måske være kendt af de fleste medlemmer, men i det følgende redegøres i korte træk for resultatet.

Den samlede økonomiske ramme ved overenskomsten er på 12,8 %. Heraf er de generelle reguleringer sat til 8,17 %, mens de resterende beløb er afsat til diverse puljer m.m.

Lokallønsordningen videreføres således at der udmøntes 0,22 % i 2008, 0,23 % i 2009 samt 0,22 % i 2010.

Barselsaftalen, som gælder for ansatte i staten, ændres, således at de nuværende regler om forældreorlov erstattes af den såkaldte 6+6+6 model. (Forældreorlovsperioden er 32 ugers perioden som følger de første 14 ugers barselorlov der er øremærket til moderen). Fremover (med virkning fra 1. april i år) får moderen og faderen hver ret til 6 uger med løn, og derudover gives der ret til yderligere 6 ugers orlov med løn, hvor man selv kan afgøre, om moderen eller faderen afholder orloven, eller om man skal dele den mellem sig. En del af orloven er således betinget af, at det er faderen der afholder den.

Reglerne om tjenestefri på barns 1. sygedag ændres, således at der kan gives tjenestefrihed til pasning af et sygt barn på både barnets 1. og 2. sygedag. Det er en forudsætning at de to dage er kalenderdage der følger umiddelbart efter hinanden.

Der indføres en seniorordning, som på AC's område betyder at man fra det år man fylder 64, og hvert år fremover hvor man fortsætter i arbejde kan få udbetalt en særlig seniorbonus svarende til 3 % af den samlede faste årsløn. Seniorbonussen kan dog maksimalt udbetales 3 gange. Seniorbonussen kan veksles til fridage. Ordningen træder i kraft den 1. januar 2009 og gælder indtil den 31. december 2011.

Gruppelivsordningen ændres, således at forsikringssummen ved dødsfald forhøjes fra kr. 275.000 til kr. 300.000. Desuden ændres ordningen, således at den først ophører når man bliver 70 år, i modsætning til 67 år som hidtil.

Som omtalt i bestyrelsens beretning er der udover ovenstående afsat en særlig pulje på DOKS's område på kr. 1.1 mill. til senere udmøntning.

Reglerne om barsel, seniorbonus m.m. vil blive beskrevet mere udførligt, når der foreligger yderligere materiale herom. Spørgsmål indtil da rettes til sekretariatet.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.