Referat af DOKS’s ordinære generalforsamling den 1. maj på hotel Comwell, Kolding

ElisabethJensen1. Valg af dirigent:

Formand Charlotte Muus Mogensen bød velkommen. Bestyrelsen foreslog afdelingsleder Elisabeth Jensen, landsforeningen af menighedsråd som dirigent. Elisabeth Jensen blev valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Dirigenten foreslog Birgitte Stage, Margrethe Østergaard samt Bjørn Arberg som stemmetællere. Disse blev valgt. Dirigenten bad om forsamlingens godkendelse af at de inviterede gæster kunne overvære generalforsamlingen. Det drejede sig om Anders Thorup, FPO, Eric Holm fra Dansk Kirkemusikerforening, Inge Lise Pedersen fra Landsforeningen af menighedsråd samt Sabine Bech Hansen fra den danske præsteforening. Forsamlingen gav sin tilladelse hertil. Generalforsamlingen gav desuden tilladelse til, at mødet kunne optages.

2. Bestyrelsens beretning over det forudgående foreningsår fremlægges til godkendelse.

Supplerende beretning, fremlægges af formand Charlotte Muus Mogensen som supplement til den skriftlige beretning, bragt i aprilnummeret af Organistbladet.

Afdøde 8 medlemmer af Dansk Organist og Kantor Samfund er siden sidste generalforsamling afgået ved døden.

Sigurd Pagter Dyrholm, 89 år, tidligere organist ved Hobro kirke.

Carsten E. Hatting, 76 år, tidligere organist ved Jægersborg kirke. Carsten E. Hatting var redaktør af Organist-Bladet fra 1958-61. Han var desuden mangeårig lektor på Musikvidenskabeligt Institut på Københavns Universitet.

Henrik Glahn, 87 år, tidligere organist ved Jægersborg, Holmens og Vartov kirker. Henrik Glahn blev senere professor på Musikvidenskabeligt Institut i København, hvor han lagde hovedvægten på emner omkring salmemelodier i reformationstiden og den lutherske salmesang. Henrik Glahn var en årrække museumsdirektør for Musikhistorisk Museum ligesom han bestred en del tillidsposter her i blandt formand for Dansk Kirkesang i 1960´erne, medlem af kirkeministeriets liturgikommission og konsulent for Salmebogskommissionens kirkemusikalske udvalg.

Ole Brynæs, 81 år, tidligere organist ved Herlufsholm kirke.

Erik Thuner, 88 år, tidligere organist ved Store Magleby kirke.

Carl Erik Jensen, 81 år, tidligere organist ved Sct. Peders kirke, Slagelse.

Poul Børch, 85 år, tidligere domorganist i Odense. Poul Børch var medlem af DOKS´s bestyrelse fra 1953-1955 og fra 1959-1965, heraf de sidste 5 år som formand. Poul Børch var lærer ved Det Fynske Musikkonservatorium og i perioden 1963-1974 direktør sammesteds. Poul Børch var desuden musikanmelder, engageret i Dansk Kirkesang og medstifter af Odense Internationale Orgelkonkurrence.

Carl Sanger, 78 år, tidligere organist ved Gammel Holte kirke.

Lad os ved et øjebliks stilhed ære vore afdøde kollegers minde.

Overenskomstforhandlinger

Som det fremgår af bestyrelsens skriftlige beretning forhandler DOKS i øjeblikket med kirkeministeriet om indgåelse af en overenskomst for organister, der nyansættes i DOKS-stillinger. Der forhandles om en fælles kirkemusikeroverenskomst, der skal være enslydende for FPO og DOKS, når man ser bort fra spørgsmålet om løn og pension.

Der er orienteret om forhandlingerne i den skriftlige beretning, og her skal blot tilføjes, at vi siden er nået længere i realitetsforhandlingerne om en overenskomst. Det er ikke muligt at referere direkte fra forhandlingsforløbet, men vi kan konstatere, at et af de helt væsentlige områder, der i øjeblikket drøftes indgående, er spørgsmålet om, hvorledes man i en overenskomst skal håndtere arbejdstid. Arbejdsgiversiden har været vant til meget få begrænsninger i muligheden for at råde over den ansatte, og den ansatte har på sin side haft tilsvarende snævre rammer for sin fritid.

Med en overenskomst er det nødvendigt med nytænkning på dette område.

Forhandlingerne om en overenskomst fortsætter formentlig hen over sommeren. Kan der opnås enighed om en ny overenskomst, vil den antagelig kunne træde i kraft pr. 1. april 2008.

Rådighedstillægget

Ved overenskomstforhandlingerne i 2005 blev der aftalt en forhøjelse af rådighedstillægget i DOKS-stillinger med virkning fra den 1. oktober 2006. Forbedringen er endnu ikke udmøntet, idet DOKS og Kirkeministeriet forhandler om den konkrete størrelse af rådighedstillægget. DOKS har fået tilsagn fra AC om, at der til oprunding af forhøjelsen kan anvendes midler fra AC’s restpulje, således at rådighedstillægget kan rundes op med et grundbeløb på kr. 900. Vi afventer stadig en tilbagemelding fra Personalestyrelsen og Kirkeministeriet herom.

Lokalløn

DOKS forventer snarest at indgå i forhandlinger om udmøntning af lokallønspuljen april 2006. Udgangspunktet for forhandlingerne er en pulje på 0,23 % af DOKS’s lønsum. De foreløbige meldinger fra Kirkeministeriet tyder på at udmøntningen hovedsagelig vil ske som engangsvederlag.

Tjenestemænds forpligtelse til at vikariere

Kirkeministeriet udsendte i februar ”Vejledning om muligheder for at pålægge tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte kirkefunktionærer tjeneste uden for deres normale sogn”.

Vejledningen har fra starten givet anledning til nogen bekymring, ikke mindst fordi enkelte personer rundt om i det kirkelige landskab mener, at vejledningen giver adgang til at pålægge organister forpligtelse til at vikariere i nabosognene uden vederlag.

DOKS har straks hentet vejledning i Akademikernes Centralorganisation, og har her fået en fortolkning af det bagvedliggende lovgrundlag. Fra AC lyder meldingen, at Kirkeministeriets vejledning, tjenestemandsloven og cirkulære om løn og ansættelsesvilkår for kirkefunktionærer ikke giver grundlag for at menighedsrådene og/eller provstierne kan beordre organisterne rundt som vikarer til ulønnet vikartjeneste ved almindelig sygdom, ferie eller lignende.

Kirkeministeriet afviser imidlertid denne fortolkning, og DOKS arbejder nu sammen med AC for at få afklaret, hvorledes vi bedst kommer videre med sagen.

Organistassistenter

Kirkeministeriet sendte i februar et nyt cirkulære om oprettelse og normering af organistassistentstillinger i høring. Cirkulæret vil medføre, at det udelukkende er overladt til menighedsrådene at oprette og normere assistentstillinger ved kirker, hvor hovedorganistens stilling er klassificeret i lønramme 16-21-29-31 eller lavere. Assistentstillinger ville uanset størrelse blive oprettet i lønramme 12-17.

De pågældende stillinger er hidtil blevet oprettet som PO-stillinger, og er som sådan udenfor DOKS’s forhandlingsområde. Vi fandt alligevel anledning til at afgive høringssvar, ikke mindst i lyset af at det efter vores opfattelse kan vise sig vanskeligt at tiltrække ansøgere til assistentstillinger på fuld tid, med en aflønning i lønramme 12-17, i modsætning til den hidtidige aflønning i lønramme 14-17-20.

Der har siden været et forhandlingsmøde i Kirkeministeriet mellem FPO/COII, DOKS samt ministeriet. Vi har her tilkendegivet vores bekymring for rekrutteringsproblematikken, og samarbejder med FPO/COII om problemstillingen.

Når hovedorganisten er klassificeret i lønramme 34 eller højere, bliver assistentstillinger normalt oprettet som DOKS-stillinger. Disse stillinger klassificeres uændret i Kirkeministeriet.

OK 2008

Bestyrelsen har nøje overvejet, hvad der vil være den bedste tilgang til overenskomstforhandlingerne i 2008, dvs. de traditionelle forhandlinger om forbedringer i løn- og ansættelsesvilkår for alle medlemmer ansat i DOKS-stillinger på tjenestemands- eller tjenestemandslignende vilkår.

I de drøftelser vi løbende har med Kirkeministeriet, får vi umiskendeligt det indtryk, at ministeriet ikke er indstillet på at medvirke til nogen form for lønudvikling indenfor rammerne af det eksisterende lønsystem.

Bestyrelsen er derfor af den opfattelse at foreningen må fremføre et krav ved OK 2008 om, at der etableres et nyt lønsystem for DOKS-organister på tjenestemands- og tjenestemandslignende vilkår.

Allerede ved OK 2005 blev der afsat en pulje til forhandlinger om et nyt lønsystem, men det har ikke været muligt at komme i realitetsforhandlinger herom i overenskomstperioden. Med udsigten til minimal lønudvikling i det eksisterende lønsystem, må kravet om et nyt lønsystem derfor rejses med vægt overfor personalestyrelsen.

I forhandlingerne om en overenskomst for nyansatte organister er spørgsmålet om regler for arbejdstid helt afgørende. Det har for bestyrelsen rejst spørgsmålet om, hvorvidt de eksisterende arbejdstidsregler for ansatte i tjenestemandgruppen er tidssvarende.

Den eksisterende 6-dages arbejdsuge har indtil videre haft bred opbakning blandt DOKS’s medlemmer. Det blev klart under sidste års stiftsmøder, hvor mange medlemmer udtrykte støtte til denne.

Men med den seneste udvikling indenfor folkekirken, hvor man i stadig højere grad har fokus på faldende medlemstal og en presset økonomi, oplever bestyrelsen, at der på mange områder stilles øgende krav til medarbejderne. Dette gælder også når det drejer sig om omfanget af organistens arbejdsopgaver og rådighedspligt. På den baggrund spørger bestyrelsen sig selv, om det ikke er på tide at sætte arbejdstid på dagsordenen til overenskomstforhandlingerne.

6-dages arbejdsugen er efterhånden blevet afviklet indenfor alle andre fagområder, og det efterlader et indtryk af, at folkekirkens arbejdstidsregler måske er forældede. Bestyrelsen er derfor langt fremme i overvejelserne om, hvorledes et krav om indførelse af en 5 dages arbejdsuge kan formuleres, frem imod overenskomstforhandlingerne i 2008. Udgangspunktet er ikke så meget et spørgsmål om at få to sammenhængende fridage hver uge, for familie- og socialliv tilgodeses ikke specielt ved at man f.eks. har fri hver mandag og tirsdag.

Derimod kunne en model med én fast ugentlig fridag, og derudover en fleksibel fridag, der kan placeres på en måde, der i en vis udstrækning tilgodeser behovet for at holde fri med familie og omgangskreds måske overvejes.

Det er derfor indtil videre bestyrelsens holdning, at der skal rejses et krav om en 5 dages arbejdsuge ved OK2008, hvortil krav skal indgives i løbet af maj måned. Den endelige beslutning herom træffes, på baggrund af bestyrelsens overvejelser og under hensyntagen til dagens debat om emnet.

Kirkemusikskolelærerne

Som en konsekvens af de igangværende ændringer i ansættelsesbetingelserne for kirkefunktionærer, ændres forholdene ligeledes for kirkemusikskolelærere. Kirkeministeriet og DOKS indgik i 1996 en aftale, der betød at kirkemusikskolelærere blev ansat på vilkår der svarede til dem der gjaldt for organister. Kirkeministeriet opsagde i december 2006 denne aftale under henvisning til at ansættelsesbetingelserne for organister er blevet ændret. DOKS har anmodet om at de fremtidige løn- og ansættelsesvilkår for faste lærere og timelærere indgår i forhandlingerne om en overenskomst. Kirkeministeriet har vist sig villig til at drøfte spørgsmålet.

Nye studerende og kandidater 2007

Ved optagelsesprøverne 2007 er der optaget 8 nye studerende samt én Erasmus-studerende på bachelordelen på de fire konservatorier fordelt som følger: Fem i København + én Erasmus-studerende, én i Esbjerg som holder orlov det første år, én i Århus samt én i Aalborg. Desuden er der optaget fem PO’ere som studerende på den nye diplomlinie i Århus. I 2007 vil 10 kandidater aflægge prøve til den afsluttende kandidateksamen.

Høring i Folketingets Kirkeudvalg

Folketingets Kirkeudvalg har inviteret til høring over regeringens lovforslag om menighedsrådets sammensætning, loyalitetskrav til valgte medlemmer og bindende stiftsbidrag onsdag d. 2. maj i Landstingssalen på Christiansborg. DOKS har modtaget denne invitation med tak, og ser frem til at der bliver en grundigere debat omkring nogle af de mange emner der er bragt på banen fra kirkeministeriets side m.h.t. ansættelses-, arbejds- og lønvilkår for kirkefunktionærer.

Tak

Som afslutning på beretningen skal der lyde en tak til vore mange samarbejdspartnere. Først og fremmest tak til Kirkeministeriet for spændende og konstruktive møder i det forgangne år, hvor der har været en god dialog. Dernæst tak til Landsforeningen af Menighedsråd samt de øvrige faglige foreninger indenfor folkekirken, som vi samarbejder med bl.a. i Folkekirkens Samarbejdsudvalg, til årsmøder o. lign.; også tak til Fællesrådet. Tak til TOAC og ikke mindst AC for god støtte og vejledning i forbindelse med de igangværende forhandlinger om en overenskomstdækning. Her skal også fremhæves det fremragende samarbejde vi har haft med FPO og COII i forhandlingerne om en overenskomstdækning. Endelig skal der lyde en tak til vort eget sekretariats medarbejdere. Først en særlig tak til sekretær Louise Behrensdorff for godt samarbejde gennem 5 år. Louise har valgt at søge nye udfordringer og stopper på sekretariatet pr. 1. maj. Bestyrelsen vil gerne sige hende tak endnu engang, og ønsker hende al mulig held og lykke i sit nye arbejde. Også til sekretariatsleder Bjørn Arberg skal der lyde en stor og særlig tak for et enestående arbejde i det forgangne år. Der er trukket store veksler på Bjørn i forbindelse med overenskomstforhandlingerne og bestyrelsen ønsker at udtrykke stor tilfredshed med Bjørns arbejde og indsats.

Tak til den tidligere redaktør Endelig skal der lyde en tak til Helge Gramstrup, der nåede at fejre 25-års jubilæum som redaktør af Organistbladet. Ikke kun som redaktør har Helge gjort en kæmpe indsats for DOKS, men også som medspiller i bestyrelsen ved udgivelse af nytårspublikationer og stævnetilrettelæggelser. Dette stævne er det uigenkaldeligt sidste som Helge er involveret i planlægningen og gennemførelsen af efter han har besluttet at holde på posten som redaktør af Organistbladet. Derfor endnu en stor TAK til Helge.

Dirigenten satte herefter bestyrelsens beretning til debat.

Mogens Jensen spurgte til den fremtidige fællesoverenskomst for kirkemusikere. Han udtrykte bekymring for, hvorvidt samarbejdet med AC ville blive dårligere, når der ikke blev tale om en tilslutning til AC’s fællesoverenskomst.

Charlotte Muus Mogensen understregede, at foreningen fortsat arbejder tæt sammen med AC, både i forbindelse med forhandlinger om en overenskomst som i andre spørgsmål. En fælles kirkemusikeroverenskomst vil ikke ændre på dette.

Jesper Topp ønskede en uddybning af, hvordan en fem-dages arbejdsuge kunne etableres i praksis.

Charlotte Muus Mogensen redegjorde for, at bestyrelsen ikke har lagt sig fast på en endelig model. Selve den praktiske planlægning tilkommer arbejdsgiveren, og det må derfor være menighedsrådets opgave at løse denne opgave, selvom DOKS naturligvis har visse ideer hertil.

Mikkel Andreassen støttede idéen om fem dages arbejdsuge. Han spurgte desuden, om bestyrelsen havde nogen fornemmelse af hvorvidt kirkeministeriet var opmærksom på de store rekrutteringsproblemer, og arbejdede på løsninger heraf. Endelig foreslog han, at man overvejer om der kan etableres en mulighed for en orlovsordning for DOKS organister.

Charlotte Muus Mogensen mente ikke at Kirkeministeriet har nogen løsning på rekrutteringsproblematikken. Der er en stor opmærksomhed på problemet hos DOKS og på både konservatorierne og kirkemusikskolerne. Hun opfordrede medlemmerne til ligeledes at være opmærksomme på rekrutteringsmuligheder i det daglige virke.

Sven Verner Olsen udtrykte støtte til at overlade de store beslutninger omkring overenskomst og arbejdstid til bestyrelsen.

Henrik Colding-Jørgensen mente at de få spørgsmål om de store emner fra salen nok kunne tages som udtryk for støtte til bestyrelsen. Men han mente at medlemmer af DOKS må indstille sig på forandringer, ikke mindst med opgavevaretagelse på tværs af sognegrænser. Han tilsluttede sig behovet for øget frihed/fritid. Endelig mente han, at der med de mange ændringer er behov for at holde bestyrelsen orienteret om lokale konsekvenser og ændringer og opfordrede derfor medlemmerne til at give besked om sådanne via sekretariatet.

3. Regnskab over det forudgående regnskabsår forelægges til godkendelse.

Dirigenten gav ordet til kasserer Eva-Marie Olesen, som gennemgik regnskabet, fremsendt med Organistbladets aprilnummer.

Hun konstaterede at årets resultat er et overskud på kr. 227.005

Blandt hovedårsagerne til det gode resultat nævnte hun følgende årsager:

Organistbladets indtægter modsvarer næsten udgifterne til bladet. En stram budgetstyring Samt at foreningen fortsat har gode finansielle indtægter

Hun bemærkede, at bestyrelsen har fortsat den kurs man udstak sidste år, med hensættelse til kommende forhandlingsudgifter, idet overenskomst og Ny Løn forventes at medføre et øget behov herfor.

Desuden har man valgt at hensætte et beløb til anskaffelse af IT udstyr, samt en ny kopimaskine til sekretariatet.

Hun påpegede at foreningens statsautoriserede revisor har gennemgået regnskabet uden påtegning, og at foreningens kritiske revisorer har gennemset regnskabet.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

4. Fastsættelse af kontingent, eventuelt indmeldelsesgebyr og eventuelt genindtrædelsesgebyr.

Dirigenten gav ordet til Eva-Marie Olesen, som fremlagde forslag til kontingent for 2007. Budgettet og forslag til kontingent er fremskrevet med den forventede prisudvikling.

Der foresloges følgende kvartalskontingenter for 2007. AC-sektionen, lønramme 34 og opefter: 1.095 kr. Lønramme 31: 1.020 kr. Lønramme 16-29: 940 kr. COII-sektionen: 290 kr. Den Frie Sektion, aktive: 290 kr. Passive, med undtagelse af studerende: 245 kr, Studerende: 50 kr. Pensionister: 0 kr. Genindtrædelsesgebyr foresloges fastsat til ½ års kontingent, og indmeldelsesgebyr til 0 kr.

Dirigenten forespurgte forsamlingen om kontingentforslaget kunne godkendes.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag til kontingent.

5. Indkomne forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var indkommet nogle forslag.

Bestyrelsen6. Valg til bestyrelsen

Dirigenten redegjorde for at Charlotte Muus Mogensen var på valg til AC-udvalget, som vælges af og blandt AC-sektionens medlemmer, samt at Hans Chr. Hein var på valg som bestyrelsesmedlem, valgt blandt alle medlemmer. Begge var indstillet på at modtage genvalg.

Der var ikke indkommet andre forslag til kandidater til bestyrelsen. Dirigenten konstaterede herefter, at Charlotte Muus Mogensen og Hans Chr. Hein fortsætter som medlemmer af bestyrelsen.

8. Valg af 2 aktive medlemmer til kritiske revisorer samt 2 aktive medlemmer til revisorsuppleanter.

Karsten Jensen foreslog Torkil Steinaa og Birgitte Stage som kritiske revisorer, og Per Johansen og Carsten Pedersen som revisorsuppleanter.

Der var ikke andre forslag, og dirigenten konstaterede at de af bestyrelsen foreslåede revisorer og revisorsuppleanter var valgt.

9. Eventuelt.

Mogens Jensen fandt at man som organist mangler tid til fordybelse. Han synes at der er en stigende tendens til kontrol og styring af kirkefunktionærernes arbejde. Han tilskyndede til, at der etableres en obligatorisk efteruddannelse for organister. Et sådant kursus kunne indeholde grundlæggende teologi, undervisning i ledelse, undervisning i andre ansattes ansættelsesforhold samt daglig planlægning af organistarbejdet.

Charlotte Muus Mogensen kvitterede for forslaget. Hun fandt at behovet for efter- og videreuddannelse er meget individuelt, og at der er mange forskellige tilbud inden for dette område. Hun orienterede om at Kirkeministeriet har arbejdet med et egentligt introduktionskursus for alle nyansatte i folkekirken.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.