Fra sekretariatet

Særlige feriedage og omsorgsdage
Ved overenskomstforhandlingerne i 2005 blev der ved forhandlingerne mellem centralorganisationerne og personalestyrelsen indgået aftale om en justering af reglerne vedr. særlige feriedage og reglerne vedr. omsorgsdage.

Særlige feriedage
Reglerne har hidtil været således, at arbejdsgiveren ikke har kunnet pålægge den ansatte at afholde de særlige feriedage. I det omfang at medarbejderen ikke afholdte alle de særlige feriedage i ferieåret, har menighedsrådet haft pligt til på eget initiativ at godtgøre ikke afholdte dage kontant. Med andre ord har man som ansat kunnet bestemme, om dagene skulle afholdes, eller man hellere ville have en kontant godtgørelse.

Med virkning fra ferieåret 2007/2008 ændres reglerne, således at såvel ansat som menighedsråd kan kræve at dagene afholdes. Såfremt dagene ikke er afholdt, og/eller tidspunktet for afholdelse ikke er aftalt senest den 1. januar, kan ledelsen varsle dagene afholdt efter samme regler, som gælder for rest-ferie, dvs. med et varsel på en måned.

Undlader menighedsrådet at varsle dagene til afholdelse, er reglen fortsat, at menighedsrådet på eget initiativ skal godtgøre dagene kontant ved ferieårets udløb.

Bemærk at reglerne først træder i kraft for det ferieår, der starter den 1. maj 2007. For indeværende ferieår gælder fortsat de hidtidige regler, hvor det er den ansatte der kan bestemme om dagene skal afholdes eller godtgøres. Sekretariatet har fået flere henvendelser der tyder på, at nogle menighedsråd har misforstået dette, og tror at de nye regler allerede er trådt i kraft. Kan menighedsrådet ikke overbevises om den rette sammenhæng desangående kontaktes sekretariatet.

Omsorgsdage
Gammel ordning
De hidtidige regler har været således, at en ansat fik ret til 10 omsorgsdage pr. barn, når fødslen fandt sted mens man har været ansat i stat/folkekirke. Der har ikke været tilknyttet betingelser med hensyn til frister for afholdelse, eller formål med afholdelse. For ansatte med 6 dages arbejdsuge bør omsorgsdagene opgøres i timer, således at de 10 omsorgsdage omregnes til 12 arbejdsdage.

Ny ordning
For forældre til børn født efter den 1. oktober 2005 gælder nye regler. Man har herefter 2 dage pr. barn pr. år. Til og med det år barnet fylder 7 år. Dagene kan ikke afholdes før fødslen, de kan ikke opspares fra et kalender år til et andet og de kan ikke konverteres til kontant godtgørelse. Det er alene barnets alder der er afgørende for ret til omsorgsdage, og man har derfor ret til omsorgsdage hvis man nyansættes på et tidspunkt efter at man har født, men før udgangen af det kalenderår hvor barnet fylder 7 år.
For ansatte med 6 dages arbejdsuge bør omsorgsdagene opgøres i timer, således at man årligt har ret til 2,4 omsorgsdag.

Overgangsordning
Forældre, som var ansat i staten/folkekirke den 30. september 2005, og som havde forventet termin efter 1. oktober 2005, men hvor fødslen rent faktisk fandt sted før den 1. oktober 2005, er omfattet af de nye regler. Det er dog en forudsætning, at den ansatte ikke allerede havde afholdt omsorgsdage efter den gamle ordning før den 1. oktober 2005.

Orientering
Lidt for ivrige provster…
Som det er medlemmerne bekendt, har der i løbet af året været udsendt først et debatoplæg, og siden en betænkning om opgaver i sogn, provsti og stift. DOKS har naturligvis i den anledning afgivet høringssvar til kirkeministeriet, ligesom en lang række andre organisationer, foreninger og privatpersoner. (Læs DOKS’s høringssvar her)

Der er dog grund til at understrege, at der (endnu) ikke er sket nogen ændringer hvad angår organistens ansættelse og forpligtelser. Det betyder at organisten er forpligtet til at varetage tjenester de steder der fremgår af vedkommendes regulativ, og at det er menighedsrådet der som arbejdsgiver har ledelsesret over for organisten.

Det er kommet DOKS for øre, at der flere steder har været provster/provstiudvalg, som påberåber sig ret til at beordre kirkefunktionærer til at varetage vikartjenester i provstiets øvrige kirker. Vi har ligeledes fået oplyst at man visse steder nægter at udbetale honorar til organister der har påtaget sig vikaropgaver i andre kirker.

DOKS finder derfor anledning til at understrege, at provst og provstiudvalg ikke har nogen ledelsesmæssig kompetence over for provstiets kirkefunktionærer, og provsten kan under ingen omstændigheder forpligte kirkefunktionærer til at vikariere i andre sogne. Der er derfor tale om en klar overskridelse af provstens kompetence.

Vi opfordrer til, at man øjeblikkeligt kontakter DOKS, hvis man bliver udsat for sådanne krav. Vi skal desuden opfordre til, at man forud for vikariater sørger for at lave en aftale om honorar herfor. I det omfang menighedsrådet ikke mener sig forpligtet til at udbetale honorar, bør man naturligvis ikke påtage sig opgaven.

Om medarbejderrepræsentantens rolle
Sekretariatet får lejlighedsvis forespørgsler om medarbejderrepræsentantens rolle, ikke mindst i forbindelse med sager der vedrører andre kirkefunktionærer, samt om lukkede møder.

Om det sidste kan kort siges, at medarbejderrepræsentanten almindeligvis kan deltage i det lukkede møde på lige fod med menighedsrådsmedlemmer, og man skal have samme mulighed for at gøre sig bekendt med dagsorden samt evt. andet materiale vedr. det, der skal behandles på det lukkede møde.

Skal der på det lukkede møde behandles en sag vedrørende en anden kirkefunktionær, skal medarbejderrepræsentanten dog forlade mødet. Forinden skal man dog have mulighed for at fremføre evt. synspunkter og bidrage med oplysninger der kan medvirke til at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for menighedsrådet i den pågældende sag.

Medarbejderrepræsentanten skal efterfølgende have samme adgang til referatet fra lukkede møder, som menighedsrådsmedlemmer.

Det skal dog understreges, at medarbejderrepræsentanten ikke er en tillidsrepræsentant, og som sådan er man ikke forpligtet til at fremføre særlige synspunkter over for menighedsrådet, ligesom man ikke bør fungere som bisidder i sager om andre kirkefunktionærer.

 

 

 

 

 

 

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.