DOKS's ordinære generalforsamling 2006

1. Valg af dirigent
Formand Karsten Jensen bød velkommen. Bestyrelsen foreslog provst Peter Fischer-Møller som dirigent. Peter Fischer-Møller blev valgt.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
Dirigenten foreslog Birgitte Ebert, Morten Hinz samt Bjørn Arberg som stemmetællere. Disse blev valgt.
Dirigenten bad om forsamlingens godkendelse af at de inviterede gæster kunne overvære generalforsamlingen. Det drejede sig om Anders Thorup, FPO og Kirsten Luunbjerg, Landsforeningen af menighedsråd. Generalforsamlingen gav tilladelse til at disse kunne få lov at overvære generalforsamlingen.
Generalforsamlingen gav desuden tilladelse til, at mødet kunne optages.

2. Bestyrelsens beretning over det forudgående foreningsår fremlægges til godkendelse
Som supplement til den skriftlige beretning, gengivet i Organistbladet 2006 nr. 4, fik formanden ordet til aflæggelse af følgende supplerende beretning:
Dansk Organist og Kantor Samfund har siden sidste generalforsamling mistet 7 medlemmer:
Erik Otto Jensen, 52 år, organist ved Utterslev kirke.
Ethan Rosenkilde Larsen, 92 år, tidligere domorganist ved Sct. Olai kirke, Helsingør.
Kjeld Boesen, 88 år, tidligere organist ved Bogense kirke.
Frederik Ingerslev, 67 år, organist ved Simon Peters kirke, Amager.
Henning Riiser, 67 år, tidligere organist ved Skt. Nicolai kirke, Nakskov.
Mogens Melbye, 76 år, tidligere domorganist i Ribe. Mogens Melbye var medlem af DOKS’s bestyrelse 1965-1971.
Richard Sennels, 93 år, tidligere domorganist i Viborg. Richard Sennels var medlem af DOKS’s bestyrelse fra 1964-1982, heraf 15 år som næstformand og et år som formand. Som elev af selveste Marcel Dupré markerede Richard Sennels sig som en af sin tids store orgelspillere, som bl.a. var med til at introducere Messiaens orgelværker i Danmark. Som komponist har han sat sig varige spor med en række markante orgelværker.
Vi vil ved et øjebliks stilhed ære vore afdøde kollegers minde.

Karsten Jensen aflægger bestyrelsens mundtlige beretning for sidste gang.

Forhandlinger om overenskomst på DOKS-området
I marts måned 2006 påbegyndtes forhandlingerne om en overenskomst for de stillinger, der ikke længere kan besættes på tjenestemandsvilkår. Forhandlingerne blev indledt i Personalestyrelsen, hvor DOKS, bistået af AC, mødtes med Personalestyrelsen og Kirkeministeriet.
Idet Personalestyrelsen forventes at bemyndige Kirkeministeriet til at forestå det videre forhandlingsforløb, har DOKS efterfølgende været til møde i Kirkeministeriet, hvor vi har haft lejlighed til at forhøre os om, hvilke forventninger ministeriet har til en overenskomst, og samtidig til at fremføre hvilke krav, vi stiller til en sådan.
Vi har påpeget, at for DOKS er det af afgørende betydning, at den lønmæssige sammenhæng med det øvrige akademiske arbejdsmarked bevares. Endvidere er det efter vores opfattelse helt naturligt, at en overenskomst må baseres på den enkeltes uddannelse, ligesom DOKS naturligvis må indgå i en aftale som selvstændig part.
Kirkeministeriet har på sin side rejst spørgsmålet om en aftale, der rummer enslydende regler på visse områder for såvel DOKS som for FPO. DOKS har hertil tilkendegivet, at man gerne indgår i en drøftelse herom under forudsætning af, at den uddannelsesmæssige status respekteres, samt at DOKS og FPO er to selvstændige parter i overenskomsten.
En række områder kan i det lys helt naturligt forhandles fælles for FPO og DOKS. Forhold som arbejdstid, tillidsmandssystem og bortfald af regulativ kan nævnes som eksempler.
Bestyrelsen er derfor positiv overfor et fælles forhandlingsforløb for relevante områder, ikke mindst da der er et velfungerende samarbejde mellem de to organisationer.

Det er endnu for tidligt at vurdere, hvordan et forhandlingsresultat kan se ud, og i hvilket omfang drøftelserne kan udmøntes i en overenskomst. Der forestår lange og svære forhandlinger, men vi konstaterer, at forhandlingerne indtil videre er foregået i en positiv stemning, og DOKS har på sin side undladt ultimative krav. Det er vores håb, at forhandlingerne i løbet af dette forår kan bringes til et resultat, der vil sikre rimelige ansættelsesvilkår for de af vores medlemmer, der fremover ansættes udenfor tjenestemandssystemet.

Lokalløn og chefløn
Kirkeministeriet har under forhandlingerne om lokallønspuljen pr. 1. april 2005 pludselig meldt ud, at man ikke vil indgå aftaler om omklassificeringer eller varige tillæg. Man har som begrundelse henvist til de igangværende forhandlinger om overenskomstdækning af området. DOKS har udbedt sig en forklaring om, hvorfor ministeriet finder, at der er en sammenhæng mellem lokallønspuljen for april 2005 og forhandlingerne om en overenskomst.
Kirkeministeriet har henvist til, at man ikke ønsker at fastlåse sig i forhold til de muligheder og betingelser, der vil være efter indgåelsen af en overenskomst. Idet DOKS’s forslag til udmøntning af lokalløns- og cheflønpuljen var koncentreret om tjenestemandsstillinger, har vi tilkendegivet, at vi ikke anerkender, at der skulle være en sammenhæng.

Hertil kommer at Kirkeministeriet har meldt ud, at man kun ønsker at udmønte en del af den pulje, der fremgår af overenskomstaftalen. Desværre er udmøntningen af disse puljer frivillig og betinget af parternes enighed, og Kirkeministeriet har gjort det klart, at man kun vil acceptere udmøntning i form af engangsvederlag. Alternativet hertil er, at puljerne ikke udmøntes.
Som konsekvens heraf har DOKS accepteret en aftale om udmøntning af lokallønspuljen i form af 15 engangsvederlag à 20.000 kr. En del af engangsvederlagene er en følge af de respektive menighedsråds forslag til lønforbedring for organisten. Cheflønspuljen er udmøntet med et engangsvederlag på 30.000 kr. til hovedorganisten i Holmens kirke.

Ved at afvise udmøntning af lokallønspulje i form af omklassificeringer, må vi desværre konstatere, at Kirkeministeriet ikke er indstillet på at modarbejde den lønmæssige tilsanding af området, som vi har oplevet de seneste år. Set i det lys, er det bestyrelsens håb, at der med overenskomst og Ny Løn vil vise sig muligheder for at udvikle lønstrukturerne på DOKS’s forhandlingsområde.

AC-samarbejdet, kontingentnøgle
Hvert fjerde år fastlægges i Akademikernes Centralorganisation (AC) kontingentnøglen for den kommende budgetperiode. Kontingentnøglen er den fordelingsnøgle hvorefter medlemsorganisationerne bidrager til AC’s økonomi.
Således er drøftelserne om AC’s budget og kontingentnøglen for 2007-2010 blevet indledt. Desværre er det sket med, hvad der kun kan betegnes som et frontal-angreb på de af AC’s medlemsorganisationer med mere beskedne medlemstal. Med udgangspunkt i en gammel myte om, at de mindre organisationer relativt set “trækker mere” på AC’s ressourcer, har de største medlemsorganisationer under AC rejst et krav om en fordelingsnøgle, der vil gøre medlemskab af AC væsentligt dyrere for de mindre organisationer.
Der er tale om en fordyrelse af et omfang, som nødvendigvis må føre til, at man i de mindre organisationer gør sig overvejelser om den fremtidige tilknytning til AC. Man kan naturligvis overveje tværgående samarbejdsaftaler med andre AC organisationer, men for DOKS og flere andre organisationer i tilsvarende situation, spiller den organisatoriske selvstændighed er helt afgørende rolle for foreningen.
På grund af de særlige afstemningsregler i AC er realiteten, at de store medlemsorganisationer kan majorisere deres ønsker igennem. Sker dette, kan det desværre få alvorlige konsekvenser for det fremtidige AC samarbejde. Det er trist at opleve, at enkelte AC organisationer på denne måde vil risikere at sætte fællesskabet over styr.

Konservatorierne og rekrutteringen
I de senere år har der været talt meget om den svigtende rekruttering til kirkemusikerfaget, og at alt tyder på, at der om nogle år, når de store årgange går på pension, ikke vil være et tilstrækkeligt antal højtuddannede organister til at kunne besætte alle DOKS-stillinger. Derfor er det også glædeligt, at konservatorierne har taget nye initiativer, som forhåbentlig kan fremme rekrutteringen.
På Det Jyske Musikkonservatorium har man oprettet en diplomuddannelse i kirkemusik. Det er en videregående deltidsuddannelse på bachelorniveau, der udbydes efter lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse for voksne. Uddannelsens sigte er at udbygge og videreudvikle de kunstneriske og faglige kompetencer, og uddannelsen kan kun tages over to år.
For at blive optaget på uddannelsen skal man have bestået en PO-eksamen samt kunne dokumentere mindst 2 års relevant erhvervserfaring. Hvis disse krav er opfyldt kan ansøgeren indstille sig til en prøve, som er identisk med konservatoriernes optagelsesprøve. Det Jyske Musikkonservatorium forventer også snarest at få tilladelse til en masteruddannelse efter samme koncept som diplomuddannelsen. Masteruddannelsen er en videreuddannelse efter bestået diplomuddannelse (bachelorniveau).
På Det Kgl. Danske Musikkonservatorium udbydes en videreuddannelse for konservatorieuddannede organister i orgelpædagogik på begynder- og mellemstadieniveau. DKDM forventer at optage 2-4 studerende om året, såfremt antallet af ledige studiepladser og ansøgerfeltet tillader det. Endvidere har DKDM dannet et organistnetværk for organister på Sjælland, Lolland-Falster, Fyn og Bornholm. Det henvender sig til organister, som underviser børn og er interesserede i meningsudveksling med kolleger, ideer og inspiration til undervisning samt en “åben dør” til DKDM og konservatoriets tilbud. Netværket mødes to gange årligt.
For at få sporet de talentfulde børn og unge i retning af en kirkemusikalsk uddannelse har DKDM iværksat et projekt med talentudvikling i form af en orgelskole samt et projekt med en lørdagsskole, som henvender sig til musikskoleelever og -lærere.
Disse prisværdige initiativer fra konservatoriernes side kan forhåbentlig medvirke til at der på længere sigt uddannes et tilstrækkeligt antal kirkemusikere på højt niveau.

Nye studerende og kandidater 2006
Mht. til optagelsen af nye kirkemusikstuderende på musikkonservatorierne vil 7 eller 8 (det er endnu ikke afgjort) nye studerende påbegynde studiet efter sommerferien. Fordelingen er 4-5 på DKDM, 2 på DJM, 1 på VJM og ingen på NJM. Til den afsluttende KD-eksamen i næste måned er der 10 personer.

Organistbladet
Organistbladets redaktør, Helge Gramstrup, som i snart 25 år som ansvarshavende har sørget for et nyt Organistblad hver måned, ønsker med udgangen af 2006 at stoppe på denne post.
Bestyrelsen har derfor søgt efter en afløser og har fået tilsagn fra Mikael Garnæs om, at han vil overtage hvervet som redaktør af Organistbladet fra årsskiftet 2006-2007.
Der er jo endnu god tid til årsskiftet, og bestyrelsen glæder sig over et stadigt godt samarbejde med Helge Gramstrup og glæder sig også til at kunne byde Mikael Garnæs velkommen på posten.

Lille Skiveren
Som det er medlemmerne bekendt har DOKS i de seneste år haft to andele, svarende til to uger om året, i Jens Otto Krags tidligere feriebolig “Lille Skiveren”.
Fra 2007 overtager vi endnu en andel, således at vi kan tilbyde tre ophold à en uge til medlemmerne.

Afslutning
Som afslutning på beretningen skal bestyrelsen rette en tak til vore mange samarbejdspartnere. Det er vigtigt med en god og konstruktiv dialog med Kirkeministeriet, og vi ser frem til væsentlige og spændende forhandlingsmøder i det kommende foreningsår. En særlig tak til kirkeminister Bertel Haarder for fremmødet til DOKS’s 100 års jubilæum.
Landsforeningen af Menighedsråd og de forskellige fagforeninger indenfor folkekirken samarbejder vi naturligvis også med, bl.a. i Folkekirkens Samarbejdsudvalg, til årsmøder og i flere andre sammenhænge, og dette samarbejde sætter vi stor pris på. Til AC-organisationerne i vores valggruppe og særligt til DMpF skal der rettes en tak for samarbejdet i årets løb, og også til den lange række af kunstnerorganisationer, vi mødes med i Fællesrådet for Udøvende Kunstnere og i Dansk Kunstnerråd.
Til slut en tak til vore egne medarbejdere, sekretariatsleder Bjørn Arberg og sekretær Louise Behrensdorff, for et altid godt og inspirerende samarbejde, og for et velfungerende sekretariat.
-----

Herefter satte dirigenten bestyrelsens skriftlige og supplerende mundtlige beretning til debat.

Jens Chr. Hansen mente at forsamlingen skulle give bestyrelsen et mandat til de fortsatte forhandlinger om overenskomst, gående ud på at den lønmæssige sammenhæng med andre AC-grupper skal bevares. Han gjorde opmærksom på, at ligeværdigheden med præsterne ligeledes skal fastholdes.
Karsten Jensen svarede, at forhandlingerne om en overenskomst blot lige var startet, så det var vanskeligt at udtale sig om et muligt resultat. Han redegjorde for, at bestyrelsen var meget opmærksom på det formålstjenlige i af bevare en kobling til AC-lønsystemet.

Jens Chr. Hansen kaldte AC for en kolos på lerfødder og forespurgte, om bestyrelsen i lyset af den aktuelle uenighed om fordelingen af den økonomiske byrde ved AC samarbejdet har overvejet andre muligheder. Eksempelvis en tilslutning til FTF hvor mange andre musikere er organiseret.
Karsten Jensen svarede benægtende herpå, DOKS har et godt samarbejde med de nære partnere i AC, og der er tiltag i andre musikerorganisationer der kan medføre, at nogle af de nuværende medlemmer af FTF med musikalsk baggrund, i en nær fremtid i stedet tilknyttes AC.

Henrik Colding-Jørgensen

Henrik Colding-Jørgensen tog spørgsmålet om debatoplæggets forslag om samarbejde mellem menighedsråd og præsterne op. Han mente at kravet om at præst og menighedsråd skulle arbejde sammen om en række forhold ud over forkyndelsen, reelt ville betyde afgivelse af kompetence fra præst til menighedsrådet.

Birgitte Ebert

Birgitte Ebert kunne godt se fordele ved at én person var daglig leder. En sådan person kunne udstikke kursen for fællesskabet, og kunne styrke evnen til at arbejde sammen. Hun mente at en fælles målsætning for de ansatte ved den enkelte kirke kunne være en stor fordel.

Henrik Colding-Jørgensen forespurgte om konsekvensen for de stillinger der besættes på overenskomstvilkår, idet det nuværende regulativ ikke vil gælde for sådanne stillinger.

Anthon Hansen advarede imod præsten som arbejdsleder, nogle kunne nok løfte opgaven, men mange ville ikke være velegnede.

Karsten Jensen bekræftede at regulativet ikke vil gælde for stillinger på overenskomstvilkår. Bestyrelsen og Kirkeministeriet er opmærksomme på dette, og det vil blive forsøgt løst under forhandlingerne om en overenskomst.
Han var enig i, at man skulle samarbejde, og at en fælles målsætning ved kirken kunne være en styrke.

Jane Laut forespurgte, om DOKS’s bestyrelse har gjort noget for at ændre på sammensætningen af den arbejdsgruppe, der arbejder med struktur og opgavefordeling under Kirkeministeriet. Hun henviste især til, at der er en meget markant gejstlig overrepræsentation i arbejdsgruppen. Hun advarede imod tanken om at provstiudvalget skulle være ansættelsesmyndighed.

Bente Hogrefe Nielsen gjorde forsamlingen opmærksom på et initiativ på kirkemusikskolerne for at styrke rekrutteringen. Man etablerer et samarbejde med musikskoler, hvor egnede elever kan få et prøveforløb på orgel hos en kirkemusikskolelærer.

Karsten Jensen fortalte at DOKS ligesom en række andre organisationer har gjort opmærksom på den uheldige sammensætning af arbejdsgruppen. På den anden side måtte DOKS være tilfredse med at stå udenfor, så man ikke risikerer at blive taget til indtægt for de forskellige forslag i debatoplægget. Han gjorde i den forbindelse opmærksom på, at landsforeningen af menighedsråd sidder med i udvalget, og på den vis bliver taget til indtægt for de forskellige forslag, hvor flertallet af menighedsråd er modstandere af væsentlige dele.
Han mente ikke at der blev lagt op til, at provstiudvalgene skulle være arbejdsgiver, men at provstiet skulle være ansættelsesområde.

Ole Reuss Schmidt advarede imod Ny Løn, som han forventede ville medføre, at man i for høj grad blev underlagt menighedsrådenes ønsker, f.eks. om andre musikgenrer for at opnå tillæg. Han tilskyndede til at mest muligt blev aftalt centralt.
Karsten Jensen understregede, at DOKS fortsat ville fastholde forhandlingsretten til stillingerne, og at man fortsat ville være med til forhandlingerne, også om tillæg.

Dirigenten forespurgte herefter, om forsamlingen kunne godkende bestyrelsens beretning. Beretningen blev godkendt.

3. Regnskab over det forudgående regnskabsår forelægges til godkendelse
Dirigenten gav ordet til kasserer Eva-Marie Olesen, som gennemgik regnskabet, fremsendt med Organistbladets aprilnummer.
Hun konstaterede at årets resultat er et overskud på kr. 255.719.

Blandt hovedårsagerne til det gode resultat nævnte hun følgende:
Organistbladets indtægter modsvarer næsten udgifterne til bladet.
Årsmødet gav sidste år et pænt overskud.
Foreningen har fortsat gode finansielle indtægter.
Foreningen har modtaget en betydelig refusion på el-regningen.

Hun bemærkede, at bestyrelsen har fortsat den kurs man udstak sidste år, med hensættelse til kommende forhandlingsudgifter, idet overenskomst og Ny Løn forventes at medføre et øget behov herfor.

Desuden har man valgt at hensætte et beløb til etablering af en ny redaktion for Organistbladet.

Hun påpegede at foreningens statsautoriserede revisor har gennemgået regnskabet uden påtegning, og at foreningens kritiske revisorer har gennemset regnskabet.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

4. Fastsættelse af kontingent, eventuelt indmeldelsesgebyr og eventuelt genindtrædelsesgebyr
Dirigenten gav ordet til Eva-Marie Olesen, som fremlagde forslag til kontingent for 2007. Budgettet og forslag til kontingent er fremskrevet med den forventede prisudvikling.

Der foresloges følgende kvartalskontingenter for 2007.
AC-sektionen, lønramme 34 og opefter: 1.070 kr. Lønramme 31: 1.000 kr. Lønramme 16-29: 920 kr.
COII-sektionen: 285 kr.
Den Frie Sektion,
aktive: 285 kr.
Passive, med undtagelse af studerende: 240 kr,
Studerende: 50 kr.
Pensionister: 0 kr.
Genindtrædelsesgebyr foresloges fastsat til ½ års kontingent, og indmeldelsesgebyr til 0 kr.

Henrik Colding-Jørgensen tilskyndede bestyrelsen til at præcisere definitionen af studerende. Det blev fastslået, at der er tale om studerende i henhold til vedtægtens § 5, stk. 3 B.

Klaus Jensen og Sven Verner Olsen opfordrede til, at man var opmærksom på at fremskrivningen af kontingentet for AC sektionen bør ske procentvis og ikke i hele kr.

Eva-Marie Olesen redegjorde for at man var opmærksom på at beløbet burde fremskrives procentvis, men man ønskede på den anden side at kontingentet udgøres af runde tal, og det havde således i år medført, at alle tre grupper i AC sektionen blev fremskrevet med samme beløb.

Dirigenten forespurgte forsamlingen om kontingentforslaget kunne godkendes.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag til kontingent.

Bestyrelsesmedlem Erik Hildebrandt-Nielsen med Menighedsrådsforeningens repræsentant Kirsten Luunbjerg i pausen under generalforsamlingen.

5. Indkomne forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer
Dirigenten konstaterede, at der ikke var indkommet nogen forslag.

6. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring
Karsten Jensen motiverede forslaget om en vedtægtsændring, der er begrundet i den ændrede uddannelsesstruktur på konservatorierne. Med etableringen af en kirkemusikalsk bachelor- og kandidatuddannelse er der behov for at vedtægterne justeres. Bestyrelsen opfatter bacheloruddannelsen som en akademisk uddannelse, ligesom på andre længerevarende uddannelser, og man finder det derfor naturligt at disse gives adgang til at søge optagelse som medlemmer i DOKS, selvom de indtil videre ikke kan ansættes i en DOKS stilling.
Desuden er der behov for at vedtægterne justeres, således at alle personer der er ansat i stillinger under foreningens forhandlingsområde er medlemsberettigede.

Dirigenten forespurgte, om der var nogen i forsamlingen der ønskede skriftlig afstemning. Dette var ikke tilfældet. Dirigenten satte herefter forslaget til afstemning ved håndsoprækning.

Vedtægtsforslaget blev enstemmigt godkendt, og sendes herefter til urafstemning.

7. Valg til bestyrelsen
Dirigenten redegjorde for at Karsten Jensen og Erik Hildebrandt-Nielsen var på valg til AC-udvalget, som vælges af og blandt AC-sektionens medlemmer, og at Karsten Jensen ikke ønskede genvalg, mens Erik Hildebrandt-Nielsen var villig til at modtage genvalg. Til de to ledige poster har bestyrelsen herefter indstillet Erik Hildebrandt-Nielsen og Christian Dehn Bang til valg blandt AC-sektionens medlemmer.
Der var ikke indkommet andre forslag til kandidater til AC udvalget. Dirigenten konstaterede herefter, at Erik Hildebrandt-Nielsen og Christian Dehn Bang var valgt.
Herefter redegjorde dirigenten for, at Eva-Marie Olesen var på valg blandt alle medlemmer, og at hun var indstillet på genvalg. Desuden var der en ledig post efter at Christian Dehn Bang var blevet valgt blandt AC-sektionens medlemmer.
Bestyrelsen indstillede herefter Eva-Marie Olesen og Peter Sloth Andersen til valg blandt alle medlemmer. Der var ikke indkommet andre forslag til kandidater. Af de to opstillede skulle en vælges for tre år, og en skulle vælges for to år.
Forsamlingen afholdt herefter skriftlig afstemning, hvor Eva-Marie Olesen blev valgt for tre år, og Peter Sloth Andersen for to år.

8. Valg af 2 aktive medlemmer til kritiske revisorer samt 2 aktive medlemmer til revisorsuppleanter
Karsten Jensen foreslog Per Johansen og Carsten Pedersen som kritiske revisorer, og Torkil Steinaa og Birgitte Stage som revisorsuppleanter.

Der var ikke andre forslag, og dirigenten konstaterede at de af bestyrelsen foreslåede revisorer og revisorsuppleanter var valgt.

9. Eventuelt
Ivan Høiberg forespurgte, om andre som han oplevede at Organistbladet kommer meget sent, omkring den 6. -8. i måneden.

Charlotte Muus Mogensen meddelte, at bestyrelsen er opmærksomme på, at der har været problemer med at få bladet ud rettidigt, og at man arbejder på at få rettet op på dette problem.

Klaus Jensen anbefalede et kursus i samarbejde mellem organister og præster som har været afholdt i Esbjerg, bl. a. med langtidsplanlægning af salmevalg.
Han efterlyste desuden en opdatering af medlemsdelen på hjemmesiden.

Christian Dehn Bang meddelte, at hjemmesiden i en periode har været lukket ned pga. at siden har været hacket.

Erling Lindgren forespurgte, om bestyrelsen eller nogen i forsamlingen var bekendt med, hvad der ville ske når de amtslige musikudvalg forsvinder med strukturreformen. De har været en god mulighed for at søge økonomisk støtte hidtil.
Han udtrykte ros for afholdelse af foreningens 100-års jubilæum.

Charlotte Muus Mogensen redegjorde for, at der i forbindelse med strukturreformen skulle følge bedre muligheder for at søge kommunal støtte.

Jens Chr. Hansen orienterede forsamlingen om, at et udvalg under Kirkeministeriet arbejder på en reform af konsulentordningerne, herunder orgelkonsulentfunktion. Funktionen vil muligvis blive splittet op på flere personer.
Han udtrykte ros til foreningens afgående formand.

Bjarne Hersbo svarede Erling Lindgren, at der i forbindelse med strukturreformen udarbejdes lister over de, der har fået amtskommunal støtte de seneste tre år, til brug for kommunernes videre arbejde.

Hans Chr. Hein gjorde forsamlingen opmærksom på årets kursus i Musik, Kirke, Kunst som i år vil være gratis for medlemmer af DOKS.

Karsten Jensen takkede for det mandat foreningens medlemmer har givet ham som bestyrelsesmedlem gennem årene, og for den tillid bestyrelsen har vist ham som formand igennem de seneste 12 år.

Charlotte Muus Mogensen rettede på foreningens vegne en tak til den afgående formand, Karsten Jensen, for hans indsats i bestyrelsen og som formand igennem mange år.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl. 16.45.

Referat: Bjørn Arberg

Den afgående formand Karsten Jensen som naturligt midtpunkt i den gamle bestyrelse, flankeret af fra venstre Eva-Marie Olesen, Charlotte Muus Mogensen, Christian Dehn Bang, Erik Hildebrandt-Nielsen, Kirstin Bohn Christiansen og Hans Chr. Hein.

DOKS's nye bestyrelse med det nyvalgte medlem, Peter Sloth Andersen, yderst til venstre.

(Alle fotos: Eva-Marie Olesen og Helge Gramstrup)

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.