Forslag til vedtægtsændring i DOKS

I forbindelse med den ændrede uddannelsesstruktur på konservatorierne har bestyrelsen fundet anledning til at kigge foreningens vedtægter igennem for at sikre, at alle de personer, der naturligt hører hjemme i DOKS, også er medlemsberettigede.

Konservatorierne har i forbindelse med den generelle harmonisering af uddannelsesstrukturen indført den såkaldte 3+2 model med en treårig bachelor uddannelse og en toårig kandidatoverbygning. Bacheloruddannelsen er ikke formelt kompetencegivende til stillinger inden for DOKS’s forhandlingsområde, men vi kender på nuværende tidspunkt ikke resultatet af de kommende forhandlinger om indgåelse af en overenskomst for DOKS-organister. Ved en sammenligning med øvrige akademiske uddannelser står det dog klart, at bacheloruddannelsen under alle omstændigheder må betragtes som en akademisk uddannelse.

Bestyrelsen har ved tidligere lejligheder tilkendegivet, at man håber, at konservatorierne kan fastholde det femårige kandidatforløb som det naturlige, almindelige uddannelsesforløb, idet man på den måde bedst sikrer de faglige, akademiske kompetencer, der er nødvendige i DOKS-stillinger.

På den anden side må DOKS som forening forholde sig til den nye uddannelsesstruktur, og man må erkende, at der med 3+2 ordningen er sket et vist opbrud i forhold til den tidligere kendte struktur.

Akademisk uddannede organister hører naturligt hjemme i DOKS, og bestyrelsen skal på den baggrund foreslå, at foreningens vedtægter justeres i overensstemmelse hermed, således at bachelorerne kan optages i Den Frie Sektion.

I forbindelse med en vedtægtsændring er der god grund til at kigge vedtægterne igennem for at se, om andre uhensigtsmæssigheder bør justeres. I den forbindelse ønsker bestyrelsen at tydeliggøre tilhørsforholdet for personer, der ikke har højeste organisteksamen, men som er ansat i stillinger under DOKS’s forhandlingsområde, f.eks. som kantorer. Derfor foreslår bestyrelsen en justering af vedtægtens § 5 stk. 3 1A).

DOKS’s vedtægt kan kun ændres ved urafstemning. Til vedtagelse af vedtægtsændring kræves, at 2/3 af de afgivne stemmer er for vedtægtsændringen, samt at mindst 2/3 af de inden for AC- sektionen afgivne stemmer er for vedtægtsændringen. Desuden skal ethvert forslag til vedtægtsændring inden urafstemningen godkendes af generalforsamlingen. Til en sådan godkendelse kræves, at mindst halvdelen af de afgivne stemmer er for ændringsforslaget. Generalforsamlingen kan bemyndige bestyrelsen til at foretage enkelte nærmere angivne, mindre ændringer i det godkendte forslag, forinden det udsendes til urafstemning.

Vedtægt for DOKS kan ses på hjemmesiden www.doks.dk, eller den kan rekvireres på DOKS’s sekretariat.

DOKS’s bestyrelse skal hermed til den ordinære generalforsamling den 25. april 2006 fremsætte følgende forslag til ændring af Vedtægt for Dansk Organist og Kantor Samfund:

§ 5 Medlemskab
Som medlemmer kan optages personer, som har bestået den højeste organisteksamen ved et dansk musikkonservatorium, eller som er fastansat i stillinger inden for DOKS’s forhandlingsområde. Desuden kan optages personer, som har gennemført konservatoriets bacheloruddannelse, samt studerende, som er indskrevet ved uddannelsen på den kirkemusikalske linie ved et dansk musikkonservatorium.

§ 5 stk. 3 afsnit 1A
lA) uden den under 1 nævnte uddannelse: Andre, som er fastansat i stillinger inden for DOKS’s forhandlingsområde med en beskæftigelsesgrad mindst svarende til den laveste godkendte kvote for lønrammestillinger, og som har en akademisk uddannelse inden for musikområdet, svarende til den højeste organistuddannelse.

§ 5 stk. 3 afsnit 3
Den Frie Sektion (3, 3A, 3B og 3C)
3) Organister og kantorer med den under 1 nævnte uddannelse, som har været fastansat i stillinger under DOKS’s og FPO’s forhandlingsområder, samt organister og kantorer med højeste organisteksamen fra et dansk musikkonservatorium, som endnu ikke har været fastansat i stilling under DOKS’s eller FPO’s forhandlingsområder.
3A) Organister og kantorer med en kirkemusikalsk bacheloruddannelse fra et dansk musikkonservatorium eller med tilsvarende uddannelse fra udlandet.
3B) Medlemmer uden den under 1 nævnte uddannelse, der som medlemmer af DOKS har været fastansat i stillinger inden for DOKS’s forhandlingsområde.
3C) Studerende, som er indskrevet ved uddannelsen den kirkemusikalske linie ved et dansk musikkonservatorium.

§ 5 stk. 3 afsnit 4
Stk. 4
Medlemmer inden for grupperne 3, 3A og 3B under Den Frie Sektion kan begære sig overført til passivt medlemskab ved skriftlig meddelelse med mindst 1 måneds varsel til udgangen af et kvartal.
Passive medlemmer inden for grupperne 3 og 3A og 3B kan begære sig overført til aktivt medlemskab inden for Den Frie Sektion med samme varsel. Medlemmer i gruppe 3C har kun mulighed for passivt medlemskab.

§ 5 stk. 7
Stk. 7
Studentermedlemmer, jvf. stk. 3 pkt. 3C, som afbryder studiet uden at afslutte med enten kandidat- eller bacheloreksamen, ophører umiddelbart med medlemskabet af DOKS.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.