DOKS’s ordinære generalforsamling den 26. april 2005

1. Valg af dirigent
Formand Karsten Jensen bød velkommen og foreslog stiftskontorchef for Viborg stift Bodil Abildgaard som dirigent. Bodil Abildgaard blev valgt.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
Dirigenten bad om forsamlingens godkendelse af at de inviterede gæster samt DOKS’s sekretariatsleder kunne overvære generalforsamlingen. Det drejede sig om Margit Anderson, Dansk Kirkemusiker Forening, Mary Holm-Larsen, Den Danske Præsteforening, samt om Bjørn Arberg, DOKS.
Generalforsamlingen gav tilladelse til at disse kunne få lov at overvære generalforsamlingen.
Generalforsamlingen gav desuden tilladelse til, at mødet kunne optages på bånd.

2. Bestyrelsens beretning over det forudgående foreningsår fremlægges til godkendelse
Dirigenten henviste til den skriftlige beretning, udgivet i aprilnummeret af Organistbladet.
Dirigenten gav herefter ordet til Karsten Jensen som aflagde supplerende beretning:

Dansk Organist og Kantor Samfund har siden sidste generalforsamling mistet 9 medlemmer:
Carlo Svendsen, 84 år, tidligere organist ved Islev kirke.
Svend Aage Spange, 84 år, tidligere organist ved Thomas Kingos kirke, Odense og senere Sct. Peders kirke, Næstved.
Per Kynne Frandsen, 72 år, tidligere organist ved Frederiksborg Slotskirke. Per Kynne Frandsen var medlem af DOKS’s bestyrelse fra 1965-1970. Med sit store engagement indenfor orgelverdenen, sin interesse for orgelbygningssager og som medstifter af det danske Orgelselskab havde han en kolossal betydning for udbredelsen af kendskabet til dansk orgelkultur.
Martha Christensen, 92 år.
Arne Nyrop Strenge, 76 år, tidligere organist ved Fredensborg Slotskirke og Asminderød kirke og senere ved Ensted kirke.
Esther Beck, 88 år.
Einar Trærup Sark, 83 år, tidligere organist ved Esajas kirke. Einar Trærup Sark markerede sig med en række orgelværker, deriblandt den populære “Toccata primi toni”.
Svend Leo Simonsen, 91 år, tidligere organist ved Utterslev kirke, Kbh., og senere Vor Frue kirke, Odense.
Hans Birk, 72 år, tidligere organist ved Nexø kirke, Avedøre kirke og senest ved Gråsten og Adsbøl kirker.

Vi vil ved et øjebliks stilhed ære vore afdøde kollegers minde.

OK 2005
AC’s medlemsorganisationer har nu taget stilling til det samlede forhandlingsresultat vedr. OK 2005, og resultatet blev - efter stemmevægte i AC - at 97 % stemte ja og 3 % stemte nej. Der blev i den skriftlige beretning oplyst, at DOKS’s bestyrelse allerede d. 2. marts besluttede at indstille forhandlingsresultatet til vedtagelse. Den Danske Præsteforening, som er den eneste af AC-organisationerne, der lige som DOKS stadig er på “gammel løn”, indstillede OK-resultatet til forkastelse. Der skal derfor redegøres nærmere for DOKS’s bestyrelses begrundelser for at stemme ja til resultatet.

Det er utilfredsstillende, at ingen af vore krav om omklassificeringer er blevet imødekommet, og at forhøjelsen af rådighedstillægget blev så beskeden som ca. 1.000 kr. pr. stilling. Imidlertid har det fra arbejdstagers side været tilstræbt, at de generelle lønstigninger skulle udgøre så stor en del af den samlede økonomiske ramme som muligt. Det er lykkedes med generelle lønstigninger på 5,76 % ud af den samlede ramme på 6,96 %. I alt er der tale om en anelse større lønstigninger end ved de tre seneste overenskomstperioder og med en større stigning det første år end ved sidste overenskomst.
Der er i OK-forliget igen afsat penge til lokalløn (0,75 % af lønsummen, sidste gang var det 0,67 %), og hvis disse midler udmøntes er det en forbedring. Der er imidlertid ingen udmøntningsgaranti, og det er selvfølgelig bekymrende, hvis Kirkeministeriet ikke vil udmønte det fulde beløb. (jf. afsnit om lokalløn nedenfor).

Det er positivt, at der er indgået aftale om en ekstraordinær regulering på 1 % af tjenestemandspensionerne med virkning fra 1. april 2005, efter at tjenestemandspensionisterne gennem mange år har måttet lide under en mangelfuld regulering af pensionerne.

Problemet omkring de lave begyndelseslønninger i lønramme 16-21-29-31 blev ikke løst, og dermed heller ikke den åbenlyst urimelige kendsgerning, at hovedorganisten i nogle DOKS-stillinger har en væsentlig lavere begyndelsesløn end sin assistent. Ved forhandlingerne henviste Personalestyrelsen os til at løse dette problem ved at overgå til et nyt lønsystem.

Endelig er det aftalt, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe, der skal se på mulighederne for, at de statslige regler om arbejdstid, tillidsrepræsentanter, samarbejdsudvalg m.v. kan finde anvendelse i fuldt omfang på Folkekirkens område.

Det er bestyrelsens opfattelse, at der er mange ting ved overenskomstresultatet, man kan være utilfreds med. Vi havde gerne set, at der var udvist en vilje til at tilgodese de grupper på det gamle lønsystem, som til en vis grad er blevet overset tidligere. Men ud fra en samlet betragtning, har vi vurderet, at der alt i alt er tale om et resultat, vi ikke med rimelighed kunne stemme imod.

Ny Løn - nye ansættelsesformer
Som en del af OK 2005 blev der afsat en pulje til overgang til et nyt lønsystem.
Det er aftalt, at der i denne overenskomstperiode, der løber fra 2005 til 2008 kan optages forhandlinger om et nyt lønsystem. Med de seneste udmeldinger fra Personalestyrelsen om omklassificeringer og lokalløn, må vi konkludere at Personalestyrelsen ikke ønsker at medvirke til at udvikle det eksisterende lønsystem. Med beslutningen om fuldstændig stagnation i det nuværende lønsystem er strategien tydeligvis at tvinge de tilbageværende grupper over på Ny Løn.

Desværre har Personalestyrelsen ikke leveret et bud på, hvad der skal træde i stedet. Man overser i den forbindelse den mulighed, at der måske er en årsag til, at netop disse grupper fortsat er på det gamle lønsystem.

Når det er sagt, så er DOKS naturligvis klar til at forhandle om et nyt lønsystem. Der blev i forbindelse med OK 2005 afsat en pulje til udmøntning i forbindelse med overgang til Ny Løn, og bestyrelsen har allerede for flere år siden gjort sig nogle indledende overvejelser om, hvorledes et sådant system kan se ud. Givet er det, at et nyt lønsystem vil have en større grad af decentral løndannelse, hvor der kan forhandles tillæg lokalt mellem organisten og menighedsrådet.

I januar har Kirkeministeriet overfor Folkekirkens Samarbejdsudvalg givet udtryk for, at man ser et behov for at se nærmere på ansættelsesformernes anvendelse, herunder den fortsatte anvendelse af tjenestemandsstillinger indenfor alle kirkefunktionærområderne. Der vil i givet fald blive tale om at anvende andre ansættelsesformer ved nyansættelser, således at nyansatte fremover vil blive ansat på overenskomstvilkår.

Det må forventes, at personer der sidder i tjenestemandsstillinger, bevarer deres status som tjenestemænd så længe de sidder i stillingen. I hvilket omfang man vil kunne tage sin tjenestemandsstatus med, hvis man flytter til en anden stilling, er endnu uklart.

Det forventes at Kirkeministeriet i den nærmeste fremtid vil indkalde de faglige organisationer til forhandling om disse spørgsmål. Når den fremtidige stillingsstruktur er så uklar, finder DOKS ikke, at man vil indlede realitetsforhandlinger om et nyt lønsystem, før der er skabt klarhed over de ændringer, der måtte komme på området.

Lokalløn
Kirkeministeriet har efter krav fra personalestyrelsen meldt ud overfor samtlige kirkefunktionærorganisationer, at man ønsker at forhandle lokalløn (apr. 2004) ud fra en ramme på 0,15 %, i modsætning til de 0,22 % der blev aftalt som ramme ved overenskomstforhandlingerne i 2002. Kirkeministeriet henholder sig i den forbindelse til, at der ikke er nogen udmøntningspligt vedrørende lokallønnen.

DOKS beklager naturligvis denne udvikling. Det bør være i alles interesse at arbejde for, at ansættelsesbetingelserne for kirkefunktionærerne bliver så gunstige som muligt inden for den overordnede økonomiske ramme. Lokallønsmidlerne bør naturligvis anvendes til det tilsigtede formål, således at man vedvarende styrker dynamik og mobilitet på de pågældende ansættelsesområder.

Personalestyrelsen har overfor Kirkeministeriet begrundet beslutningen med snævre økonomiske rammer. Men da lokallønnen er finansieret ved sidste overenskomstforhandlinger, og da lønnen for kirkefunktionærer betales af det lokale menighedsråd, stiller DOKS sig undrende overfor denne begrundelse.

DOKS har drøftet situationen med AC, idet vi finder at sagen rejser nogle principielle spørgsmål om lokallønsordningen og dens anvendelse. AC har meddelt, at man allerede har rejst en lignende sag overfor Personalestyrelsen i forbindelse med en strid om udmøntning af lokalløn mellem Kirkeministeriet og Den Danske Præsteforening. DOKS afventer derfor afgørelsen i denne sag.

DOKS har netop indgået en aftale med Kirkeministeriet om de 0,15 %, som man er enige om kan udmøntes. Denne gang er puljen delt op i to: En lokallønspulje som fordeles blandt stillinger til og med lønramme 34, og en cheflønspulje til fordeling blandt stillingerne i lønramme 35 og 36. For lokallønspuljens vedkommende er det aftalt, at de tre tilbageværende stillinger i lønramme 17-23-29 varigt omklassificeres til lønramme 16-21-29-31 samt tildeles rådighedstillæg. Dermed er lønramme 17-23-29 definitivt afskaffet på vores område og samtlige DOKS-stillinger har nu rådighedstillæg. Endvidere er der aftalt varig stillingsmæssig omklassificering af 5 stillinger fra lønramme 16-21-29-31 til lønramme 34. Ved alle 5 stillinger har de respektive menighedsråd indsendt velbegrundede ansøgninger til Kirkeministeriet om omklassificering til lønramme 34. I lokallønspuljen indgår også tilbagefald fra to frikøb på 10 %. Det drejer sig om Hans Chr. Magaards frikøb som sekretær for NKS 2004 samt om formandens frikøb, der er opsagt af Kirkeministeriet.

Cheflønspuljen er anvendt til at gøre tillægget på kr. 14.700,00 (grundbeløb pr. 1.10.1997) til domorganiststillingerne pensionsgivende. Pensionsbidraget udgør 12 %.

Ændring af uddannelseskrav til visse organiststillinger
I den skriftlige beretning blev der redegjort for problemet vedr. nogle menighedsråds ansøgninger om ændring af uddannelseskravet til organiststillingen. Der ligger i alt 12 ansøgninger i Kirkeministeriet om ændring af uddannelseskravet fra PO-eksamen til KD-eksamen og dermed en ændring fra PO-stilling til DOKS-stilling. Der er aftalt et møde i Kirkeministeriet d. 9. maj 2005 med deltagelse af både DOKS og FPO. Vi må forvente, at der på dette møde findes en afslutning på sagen om de nævnte ansøgninger, samt at der findes en procedure for håndteringen fremover af lignende tilfælde.

Adgangskravet til DOKS-stillinger
På baggrund af det lave antal ansøgere til flere DOKS-stillinger har DOKS forelagt Kirkeministeriet spørgsmålet om, hvorvidt en bachelorgrad i kirkemusik fra konservatorierne kunne give adgang til en DOKS-stilling. Kirkeministeriet er indtil videre afvisende overfor dette, idet man ikke ønsker yderligere et kompetenceniveau. I henhold til cirkulæret om konstitution af organister på grund af manglende uddannelse vil bachelorer kunne sidde i en tidsbegrænset periode i en DOKS-stilling, såfremt der er under 4 ansøgere til stillingen og efter forhandling med DOKS.

Nye studerende og kandidater 2005
Det ser i år lysere ud end længe mht. til optagelsen af nye kirkemusikstuderende på musikkonservatorierne, idet 15 nye studerende påbegynder studiet efter sommerferien. Fordelingen er 5 på DKDM, 4 på DJM, 1 på NJM og 5 på VJM. Til den afsluttende KD-eksamen i næste måned er der 5 personer.

Digitale/elektroniske orgler
Fortolkningen af § 4 og 5 i bekendtgørelse nr. 527 af 19. juni 1992 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde har gennem de seneste to år givet en heftig debat. Debatten har drejet sig om anskaffelse af orgler, og om hvorvidt et digitalt orgel kunne betegnes som et mindre, flytbart orgel. Med denne definition kan menighedsrådene anskaffe et orgel uden myndighedernes godkendelse.
I henhold til de skrivelser med fortolkningsbidrag, som har været udsendt fra de kirkelige myndigheder, har DOKS haft opfattelsen af, at også i forbindelse med anskaffelsen af et digitalt orgel, skulle stiftsøvrigheden godkende sagen. Tidligere kirkeminister Tove Fergo fastslog da også overfor Folketingets Kirkeudvalg i oktober 2003, at der ikke var ændret i hidtidig retstilstand på området.
Imidlertid har Kirkeministeriet udsendt en skrivelse af 4. april 2005, hvori det fastslås, at “Menighedsrådet kan i medfør af § 5 anskaffe andre instrumenter - herunder et elektronisk instrument som det her omhandlede - som supplement til eller erstatning for kirkens traditionelle pibeorgel uden, at anskaffelsen skal godkendes af andre kirkelige myndigheder.” Dvs. at et digitalt orgel i forbindelse med anskaffelsen ikke skal administreres som et orgel, men blot kan anskaffes af menighedsrådet på linie med et klaver eller en guitar. Det må siges at være en voldsom liberalisering i forhold til hidtidig praksis på området. Bestyrelsen mener, at det er en absurd udvikling ikke at betragte et digitalt orgel som et orgel, når “orgel” indgår i instrumentets navn, og dets formål netop er at efterligne et pibeorgel. Under alle omstændigheder bør det være en selvfølgelighed også ved anskaffelse af et digitalt orgel, at menighedsrådene får samme sikkerhed i form af råd og vejledning i forbindelse med stiftsøvrighedens godkendelse, som rådene får ved anskaffelsen af et pibeorgel. Bestyrelsen vil på grund af denne liberalisering, som i værste fald vil kunne få uoverskuelige konsekvenser for vor stand og for dansk orgelkultur i det hele taget, rette henvendelse til kirkeminister Bertel Haarder. Der er efter bestyrelsens opfattelse tale om en klar politisk tilkendegivelse og ikke om et juridisk tolkningsspørgsmål for ministeriets embedsmænd, og derfor vil vi forfølge sagen politisk.

Afslutning
Som afslutning på beretningen skal der lyde en tak til vore dygtige medarbejdere på DOKS’s kontor, sekretariatsleder Bjørn Arberg og sekretær Louise Behrensdorff. Det er helt afgørende for en lille forening som DOKS at have et effektivt sekretariat, og bestyrelsen skal udtrykke sin store tilfredshed med, at det er tilfældet. Tak til Organistbladets redaktør, Helge Gramstrup, for det store arbejde med bladet og for det gode og inspirerende samarbejde med bestyrelsen, og tak til Eva-Marie Olesen for det slidsomme arbejde med bladets annoncer.
Der skal også lyde en tak til Kirkeministeriet og til afdelingschef Steffen Brunés for åbningen af vores årsmøde i går.
Endelig skal der lyde en tak til de mange foreninger og organisationer, som vi samarbejder med og mødes med i forskellige sammenhænge. Og sidst, men ikke mindst til medlemmerne for opbakning i årets løb og for medleven i foreningens liv.
-----

Herefter satte dirigenten bestyrelsens skriftlige og supplerende mundtlige beretning til debat.

Hans Krarup gav udtryk for, at Kirkeministeriet efter hans mening stikker hovedet i busken i spørgsmålet om digitale orgler. Han frygtede konsekvenserne, når menighedsråd vælger kortsigtede løsninger for at spare penge. Han opfordrede desuden bestyrelsen til at forfølge sagen såvel politisk som juridisk.

Lisa Nielsen bad bestyrelsen uddybe høringssvaret angående debatoplægget “Én folkekirke - men tæt på” specielt med henblik på spørgsmålet om kompetenceforholdene i folkekirken.

Karsten Jensen svarede, at sagen om de digitale orgler efter bestyrelsens opfattelse nu kun kan forfølges politisk. Med Kirkeministeriets seneste udmelding, er det bestyrelsens opfattelse, at man ikke får mere ud af at forsøge at fortolke juridisk på det eksisterende cirkulære.
Vedr. Én folkekirke - men tæt på, gik DOKS’s svar ikke snævert på spørgsmålet om organistens eller DOKS’s kompetencer. Men den ofte meget hidsige debat om folkekirken og fællesfonden har efterladt et indtryk af uklare kompetenceforhold. DOKS er derfor gået sammen med en række andre faglige og kirkelige organisationer i ønsket om at få udredet kompetenceforholdene i folkekirken.

Robert Hofstetter mente, at man i debatten om de digitale orgler skal slå på kvaliteten i pibeorglerne.

Ejvind Hansen gjorde gældende, at når et digitalt orgel ikke karakteriseres som et rigtigt orgel, så er spørgsmålet, om menighedsrådet er forpligtet til at have en organist og et orgel. I det tilfælde vil der reelt ikke være noget problem.

Karsten Jensen gjorde opmærksom på, at der ikke eksisterer noget krav om, at menighedsrådet skal have en organist ansat, ligesom der heller ikke er krav om at der skal være et orgel i en kirke, men at det ville være absurd at forestille sig en kirke, hvor folk ikke kunne få orgelmusik til de kirkelige handlinger.

Vibeke Astner gjorde opmærksom på, at menighedsråd ved at vælge det digitale orglet samtidigt ville fravælge ønsket om en højt kvalificeret organist, idet der næppe var mange DOKS-organister der ville søge sådan en stilling.

Karsten Jensen udtrykte afslutningsvis, at bestyrelsen ville have forventet debat om spørgsmål som Ny Løn og nye ansættelsesformer, men at man måtte tage forsamlingens stilhed vedr. disse emner som udtryk for støtte til den af bestyrelsen førte politik.

Dirigenten forespurgte herefter, om forsamlingen kunne godkende bestyrelsens beretning. Beretningen blev godkendt.

3. Regnskab over det forudgående regnskabsår forelægges til godkendelse.
Dirigenten gav ordet til kasserer Eva-Marie Olesen, som gennemgik regnskabet, fremsendt med Organistbladets aprilnummer.
Hun konstaterede at årets resultat er et overskud på kr. 135.984.
Blandt hovedårsagerne til det gode resultat nævnte hun:
At Organistbladet stort set hviler økonomisk i sig selv
At årsmødet sidste år gav et godt overskud
At foreningen har haft pæne finansielle indtægter
At bestyrelsen i sin budgetlægning har anvendt et forsigtighedsprincip.

Hun henledte opmærksomheden på, at bestyrelsen i lyset af den igangværende udvikling vedrørende Ny Løn og andre ansættelsesformer har valgt at disponere en del af overskuddet til anvendelse i forbindelse med fremtidige forhandlingsudgifter.

Hun påpegede, at foreningens statsautoriserede revisor har gennemgået regnskabet uden påtegning, og at foreningens kritiske revisorer har gennemset regnskabet.
Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

4. Fastsættelse af kontingent, eventuelt indmeldelsesgebyr og eventuelt genindtrædelsesgebyr
Dirigenten gav ordet til Eva-Marie Olesen, som gennemgik det uddelte budget. Budgettet og forslag til kontingent er fremskrevet med den forventede prisudvikling.

Der foresloges følgende kvartalskontingenter for 2006:
AC-sektionen, lønramme 34 og opefter: 1055 kr. Lønramme 31: 985 kr. Lønramme 16-29: 905 kr.
COII-sektionen: 280 kr.
Den Frie Sektion, aktive: 280 kr. Passive: 240 kr. Pensionister: 0 kr.
Genindtrædelsesgebyr foresloges fastsat til ½ års kontingent, og indmeldelsesgebyr til 0 kr.

Dirigenten forespurgte forsamlingen om kontingentforslaget kunne godkendes.

Sven Verner Olsen påpegede, at foreningen kan være tilfreds med at udgifterne til bestyrelsens arbejde er beskedne.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag til kontingent.

5. Indkomne forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer
Dirigenten konstaterede, at der ikke var indkommet nogen forslag.

6. Valg til bestyrelsen
Dirigenten redegjorde for at Kirstin Bohn Christiansen var på valg til AC-sektionen, og Christian Dehn Bang var på valg blandt alle medlemmer, og at begge af bestyrelsen var indstillet til genvalg.

Der var ikke indkommet andre forslag til kandidater. Dirigenten konstaterede herefter, at de af bestyrelsen opstillede kandidater var valgt.

7. Valg af 2 aktive medlemmer til kritiske revisorer samt 2 aktive medlemmer til revisorsuppleanter
Dirigenten gav ordet til formanden.
Karsten Jensen foreslog Torkil Steinaa og Birgitte Stage som kritiske revisorer, og Per Johansen og Carsten Pedersen som revisorsuppleanter.

Der var ikke andre forslag, og dirigenten konstaterede, at de af bestyrelsen foreslåede revisorer og revisorsuppleanter var valgt.

9. Eventuelt
Poul Søndergaard Jacobsen opfordrede Organistbladets redaktør til at se på muligheden for artikeludveksling med de øvrige nordiske fagblade.

Gunnar Brønholt gik på talerstolen, hvor han med en til lejligheden lavet sang udtrykte sin tak til bestyrelsen for arbejdsindsatsen.

Charlotte Muus Mogensen erindrede forsamlingen om at huske at overføre pensionsmidler fra Danica til Nordea.

Eva-Marie Olesen efterlyste indberetning til Organistbogen fra dem, som endnu ikke har indleveret oplysninger.
Hun gjorde desuden opmærksom på AMU Center Fyns IT-kurser til organister.

Charlotte Muus Mogensen gjorde opmærksom på, at kursusrækken Musik, Kirke, Kunst vil blive afholdt i efteråret 2005.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl. 15.45.


Referat: Bjørn Arberg

En glad gammel og ny bestyrelse efter den korte generalforsamling: (fra venstre) Kirstin Bohn Christiansen, Erik Hildebrandt-Nielsen, Charlotte Muus Mogensen, Hans Chr. Hein, Karsten Jensen, Christian Dehn Bang og Eva-Marie Olesen.

En glad gammel og ny bestyrelse efter den korte generalforsamling: (fra venstre) Kirstin Bohn Christiansen, Erik Hildebrandt-Nielsen, Charlotte Muus Mogensen, Hans Chr. Hein, Karsten Jensen, Christian Dehn Bang og Eva-Marie Olesen.