Bestyrelsens Beretning 2005

Medlemssituationen
Medlemstallet i DOKS har i flere år været konstant, men er nu begyndt at falde svagt på trods af, at organisationsprocenten er på 98%. Medlemstilgangen er ringe som en følge af de forholdsvis få nyuddannede kandidater. Det samlede medlemstal i DOKS er 565. Fordelingen er således: 376 i AC-sektionen, 49 i COII-sektionen, 15 aktive medlemmer i Den Frie Sektion og 125 passive medlemmer i Den Frie Sektion, heraf 96 pensionister og 7 studerende.
Langt den overvejende del af DOKS-stillingerne er fuldtidsstillinger. I alt er der 55 deltidsstillinger (kvotestillinger), hvoraf 49 er organiststillinger, 5 er stillinger som sanglærer på kirkemusikskolerne og en enkelt er en kantorstilling. Organiststillingernes kvoter fordeler sig således: 90%: 12 stillinger, 85%: 21, 80%: 1, 75%: 5, 70%: 3, 65%: 4, 60%: 1, 55%: 1 og 50%: 1 stilling.
Kønsfordelingen i DOKS er ikke jævn. I AC-sektionen er der 242 mænd (64%) og 134 kvinder (36%). Denne skævhed vil formentlig rette sig i de kommende år, idet der i de sidste 5 år er udgået 21 af hvert køn med Kirkemusikalsk Diplomeksamen fra konservatorierne.

Overenskomstforliget 2005
Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) indgik den 22. februar forlig på det statslige arbejdsmarked. Den 28. februar tiltrådte AC’s bestyrelse det samlede forhandlingsresultat på det statslige og det kommunale område. Herefter er forhandlingsresultatet sendt til vedtagelse eller forkastelse i de enkelte medlemsorganisationer med en svarfrist d. 7. april. DOKS’s bestyrelse godkendte forhandlingsresultatet på sit bestyrelsesmøde d. 2. marts.

OK 2005, specielt for DOKS
Forinden havde DOKS været igennem hårde forhandlinger angående de specielle krav på vores område. Som en af de få tilbageværende grupper på det gamle lønsystem kom DOKS under hårdt pres for at overgå til et nyt lønsystem. Det blev hurtigt klart, at arbejdsgiversiden ikke ville være med til at bevare nogen form for lønmæssig dynamik og fleksibilitet i det gamle lønsystem. Ligeledes ville man ikke medvirke til at løse nogle af de åbenlyse problemer, som findes i det eksisterende lønsystem. Således afviste arbejdsgiversiden samtlige krav fra DOKS i forhandlingerne ved de specielle borde.
AC løftede DOKS’s krav til AC’s centrale forhandlinger, og i samråd med DOKS lykkedes det at få gennemført en forhøjelse af rådighedstillægget på ca. 1.000 kr.
DOKS’s bestyrelse har ikke hidtil set noget markant behov for Ny Løn inden for DOKS’s forhandlingsområde, men stillet over for den kendsgerning, at det gamle lønsystem får lov at “sande til” uden mulighed for at lave rimelige ændringer og tilpasninger, har bestyrelsen vurderet, at tiden er ved at være inde til at overgå til et nyt lønsystem.
Der vil derfor blive optaget forhandlinger i den kommende overenskomstperiode med henblik på etableringen af et nyt lønsystem på DOKS’s område. Der blev ved overenskomstforhandlingerne afsat en pulje som udmøntes i forbindelse med overgangen til Ny Løn.

OK 2005, generelt
På det generelle område skal der om CFU-resultatet her nævnes de vigtigste ting. Overenskomstperioden er 3-årig, gældende fra 1. april 2005. Der er aftalt generelle lønforbedringer på 5,76%, samtidig med at reguleringsordningen videreføres. Desuden er der afsat en pulje til særlige formål på 1,20%, hvoraf også midler til lokal- og chefløn afholdes. Vedr. lokallønsordningen er det aftalt, at medarbejdere, der - på områder hvor der ikke er aftalt obligatorisk overgang til nyt lønsystem - har valgt at forblive på gammelt lønsystem, udtræder af ordningen. (Dvs. at lokallønsordningen bortfalder på DOKS’s områder, hvis vi aftaler et nyt lønsystem). Med virkning fra ferieåret 2007/08 ændres bestemmelserne om særlige feriedage, således at arbejdsgiveren kan varsle de særlige feriedage afholdt med en måneds varsel, hvis dagene ikke er holdt inden den 1. januar.
I aftalen om barsel, adoption og omsorgsdage er der aftalt en række ændringer og forbedringer, bl.a. vedrørende omsorgsdagsordningen og vedrørende pensionsoptjening under den ulønnede del af forældreorloven. Desuden forbedres vilkårene for adoptanter.
På pensionsområdet er der indgået aftale om en særlig/ekstraordinær procentvis regulering (1%) pr. 1. april 2005 af tjenestemandspensionerne og efterindtægt af pension.
Endelig er der kommet fokus på folkekirkens område, idet det er aftalt, at der i overenskomstperioden skal nedsættes en arbejdsgruppe, der skal se på mulighederne for, at de statslige regler om arbejdstid, tillidsrepræsentanter, samarbejdsudvalg m.v. kan finde anvendelse på folkekirkens område.

Fremtidige ansættelsesvilkår
I det forløbne år har en række emner med stor betydning for DOKS’s område været (og er stadig) til debat. Det gælder Ny Løn, decentrale forhandlinger om lokalløn, ændring af folkekirkens interne strukturer samt økonomisk decentralisering. Det er på nuværende tidspunkt vanskeligt at sige, hvilken betydning dette får for kirkefunktionærer, og den måde man er ansat på. Givet er det, at man som ansat i folkekirken må indstille sig på, at der i de kommende år vil ske ændringer på en række områder.
For DOKS er det afgørende, at ændringer sker i respekt for de ansattes tryghed. Ansættelse i folkekirken har hidtil været forbundet med en særlig sikkerhed, og det er af vital betydning, at dette fastholdes, hvis man fortsat skal tiltrække den fornødne arbejdskraft.

Lokalløn
Forhandlingerne om Lokallønspuljen pr. 1. april 2004 er endnu ikke indledt. Nærmere orientering følger i den mundtlige beretning ved generalforsamlingen, såfremt der er nyt her.

Uddannelseskrav til organiststillinger
Der arbejdes fortsat med den konkrete udmøntning af cirkulæret om oprettelse af DOKS-stillinger, som blev udsendt i februar 2003, og som bl.a. ophævede det tidligere loft for antallet af DOKS-stillinger. Hensigten med det nye cirkulære var at imødekomme et ønske fra politisk hold om, at menighedsrådene skulle have større selvbestemmelse, herunder indflydelse på hvilket uddannelseskrav, der skulle knyttes til stillingen. DOKS har hele tiden fundet det indlysende, at den primære arbejdsgiver, menighedsrådet, skulle have denne indflydelse. Herigennem kunne der opnås en afbalanceret, fleksibel og dynamisk stillingsstruktur, og de menighedsråd, som prioriterer et højt kirkemusikalsk niveau og samtidig har en organist med KD-eksamen, kunne tilgodeses. For DOKS som faglig organisation har det naturligvis indgået i overvejelserne, at man på denne måde ville sikre de personer, som er ansat i stillingerne, de bedst mulige ansættelsesvilkår.
Der har ikke kunne opnås enighed om dette, hvilket har medført, at en række menighedsråd har ventet alt for længe på svar på deres ansøgninger om ændret uddannelseskrav til organiststillingerne. For DOKS er det uacceptabelt, at menighedsrådene og dermed organisterne i de pågældende stillinger er taget som gidsler i denne sag. Der må derfor sikres en løsning for de personer, som med Kirkeministeriets cirkulære fik stillet i udsigt, at deres stillingsforhold kunne forbedres.

Debatoplægget “Én folkekirke - men tæt på”
Kirkeminister Tove Fergo udsendte i juni 2004 et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken. Der blev i debatoplægget primært fokuseret på styring af fællesfonden og på kompetencen vedrørende de overordnede økonomiske rammer for folkekirken.
Oplægget blev sendt til høring hos menighedsråd, provstiudvalg, stiftsøvrigheder, kirkelige organisationer m.fl. med en generel opfordring til at indsende kommentarer til Kirkeministeriet.
DOKS har nøje fulgt med i den efterfølgende debat, og foreningen har været repræsenteret på to møder, hvor Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer har inviteret en række repræsentanter fra det folkekirkelige miljø. Ændringer i ledelsen af fællesfonden vil ikke som udgangspunkt medføre ændringer for organisterne, men det er indlysende, at den overordnede økonomiske styring af folkekirken på længere sigt også kan få betydning for de ansatte kirkefunktionærer.
Det er DOKS’s opfattelse, at debatten i høj grad udspringer af nogle akutte styringsmæssige problemer af fællesfonden, hvor bl.a. Den Ny Kirkebog har en afgørende betydning. At lave drastiske ændringer i den folkekirkelige økonomi og styring på den baggrund virker forhastet og uovervejet. De ændringer, der foreslås af kirkeministeren, bør ske efter grundige forudgående analyser og overvejelser.
I sit høringssvar har DOKS derfor anbefalet, at den igangværende debat ikke udmøntes i lovændringer her og nu. I lighed med en lang række andre høringsparter har vi anbefalet, at der igangsættes et udredningsarbejde vedr. de nuværende kompetenceforhold i folkekirken.
DOKS har desuden tilsluttet sig, at der, mens udredningsarbejdet pågår, kan nedsættes et rådgivende økonomiudvalg, der kan rådgive kirkeministeren vedr. den økonomiske styring af fællesfonden. Vor støtte til forslaget er betinget af, at der i økonomiudvalget gives plads til repræsentanter for kirkefunktionærernes faglige organisationer.
DOKS vil fortsat deltage i debatten om den fremtidige styring af folkekirkens økonomi. Det er vort håb, at der, når der igen er kommet styr på økonomien i fællesfonden, vil blive ro og tid til det grundige forarbejde, som er helt nødvendigt forud for ændringer af den nuværende ordning.

Pensionsforhold
I beretningen for sidste år lovede bestyrelsen at se på pensionsforholdene for de tjenestemandslignende ansatte og på pension af rådighedstillægget for alle DOKS’ere efter at Danica Pension havde forringet vilkårene for pensionsordningerne.
Efter en undersøgelse af pensionsforholdene i sommeren 2004 kunne DOKS indgå aftale med Nordea Liv & Pension, der pr. 1. november 2004 overtog de nævnte pensionsordninger. Fra DOKS’s sekretariat udtrykkes glæde over et indtil nu velfungerende samarbejde. Udover de obligatoriske pensionsordninger er der mulighed for at indgå frivillig aftale med Nordea om supplerende pension. Desuden tilbyder Nordea Health Care rådgivning til DOKS’s medlemmer.
Bestyrelsen konstaterer med tilfredshed, at det på kort tid var muligt at etablere en økonomisk bedre ordning i stedet for den eksisterende i Danica Pension.

Uddannelse og rekruttering
Rekrutteringen til kirkemusikerfaget er ikke tilfredsstillende. Alt tyder på, at der om nogle år, når de store årgange af organister går på pension, ikke vil være et tilstrækkeligt antal højtuddannede organister til at kunne besætte alle DOKS-stillinger. Det er et alvorligt problem, og DOKS’s bestyrelse beskæftiger sig derfor også med forskellige initiativer, der kunne øge antallet af kirkemusikkandidater.
Vi har bl.a. deltaget i møder med repræsentanter fra konservatorierne, kirkemusikskolerne, FUK og FPO, og her har man haft væsentlige drøftelser om bl.a. sammenhængen i det kirkemusikalske uddannelsessystem. Da flertallet af de optagelsessøgende på konservatorierne kommer direkte fra kirkemusikskolerne, har der været udtrykt ønske om at kigge nærmere på overgangen fra PO til konservatorium.
DOKS medvirker gerne til initiativer, der kan fremme den kirkemusikalske rekruttering. Men det er afgørende, at ændringer sker i respekt for det faglige niveau, som kendetegner de kandidater, der uddannes fra landets konservatorier. Det kan aldrig være en løsning at sænke standarden for at få flere kandidater eller at få kandidaterne hurtigere igennem uddannelsessystemet.
Det er under alle omstændigheder glædeligt, at man nu har fået intensiveret dialogen om sammenhængen i det kirkemusikalske uddannelsessystem og har fået sat fokus på rekrutteringen.
Når man taler om rekruttering, er det vigtigt at overveje, hvorledes bachelorer fra konservatorierne kan indpasses i stillingsstrukturen. En bachelorgrad fra konservatoriet er en akademisk uddannelse, og i den forstand skal den indpasses under AC’s og dermed DOKS’s forhandlingsområde. Bestyrelsen gør sig i øjeblikket overvejelser om, hvorledes dette kan løses, og man vil snarest optage drøftelser med Kirkeministeriet.
På Vestjysk Musikkonservatorium overvejer man muligheden for oprettelsen af et kirkemusikalsk kompetencecenter. Centeret er tænkt som en samlende faktor indenfor uddannelsesområdet mellem kirkemusikskolerne og konservatorierne, og vil forventeligt bidrage til at opbygge en fødekæde til det kirkemusikalske arbejdsmarked. Endvidere er formålet at styrke forskning og udvikling indenfor det kirkemusikalske område. DOKS finder det særdeles væsentligt, at dette projekt gennemføres.
Set i et mere overordnet perspektiv er pilotprojektet “FUK’s læreplaner”, som Mads Bille er ophavsmanden bag, et væsentligt bidrag i diskussionen om øget rekruttering. Læreplanerne henvender sig først og fremmest til de 10.000 børn og unge, som synger i kirkekor, organiseret i FUK. Udover at læreplanerne vil komme kirkesangen til gode, må de på længere sigt forventes at kunne stimulere interessen for og tilgangen til konservatoriernes klassiske uddannelser, herunder den kirkemusikalske uddannelse. Læreplanerne vil på den måde forhåbentligt kanalisere talentmassen blandt unge korsangere ind i et meningsfuldt musikalsk uddannelsesforløb.

Kompetencefonden
I overenskomstperioden 2002-2005, der netop er overstået, har Kompetencefonden efter DOKS’s opfattelse været en succes. Kompetencefonden giver mulighed for at iværksætte uddannelsesforløb, der økonomisk overstiger, hvad det enkelte menighedsråd kan bære. Det er vigtigt at understrege, at Kompetencefondens midler ikke skal træde i stedet for det beløb, som et ansvarligt menighedsråd naturligvis sætter til side til medarbejdernes uddannelse. Kompetencefondens midler er et supplement, som netop kan bruges til de ekstraordinære uddannelsesmæssige forløb. I en tid hvor der er større fokus på den enkelte medarbejders udvikling end nogensinde før, er det utrolig vigtigt at denne mulighed er tilstede.
Det er desværre ikke alle, der kan tilgodeses med Kompetencefondens midler, idet der er langt flere ansøgninger, end der er midler til. Alligevel skal der fra bestyrelsen lyde en opfordring til at vedblive med at søge denne mulighed. I den sidste overenskomstperiode er der en del DOKS-organister, der har haft stor glæde af ordningen.
Man må derfor notere sig med tilfredshed, at Kompetencefonden fortsætter i næste overenskomstperiode. Ved overenskomstforhandlingerne er der således igen afsat midler til Kompetencefonden. Det ligger endnu ikke fast, om forudsætningerne for at kunne opnå støtte ændres. Orientering herom vil naturligvis udgå fra sekretariatet, når det er muligt.

Introduktionskursus for nyansatte i folkekirken
Underudvalget vedr. uddannelse og efteruddannelse under Folkekirkens Samarbejdsudvalg håndterer uddelinger fra Kompetencefonden, men tager sig også af andre uddannelsesmæssige spørgsmål.
Herfra udgår forslaget om et introduktionskursus til nyansatte i folkekirken. Formålet med kurset er at introducere personer til ansættelse i folkekirken. For DOKS’s nyuddannede medlemmer er behovet formentligt ikke stort, idet langt de fleste allerede har erfaring som ansatte i folkekirken. Fra nogle af de andre faglige organisationer oplever man et udstrakt behov for et sådant kursus, og DOKS har på den baggrund tilkendegivet støtte til initiativet.

Kirkemusikskolerne
Som omtalt i beretningen 2004 foretog en arbejdsgruppe under Kirkeministeriet sidste år en evaluering af kirkemusikskolerne. Arbejdsgruppens vurderinger og konklusioner fremgår af en rapport, Kirkeministeriet udsendte i efteråret. Kirkemusikskolernes selvevalueringsrapport, der blev udarbejdet i foråret, indgik som en samlet del af den endelige evalueringsrapport. Der lægges primært op til en ændring af skolernes styrelse - en mere centralistisk ordning - og rapporten foreslår desuden større alsidighed i PO-uddannelsen med henblik på imødekommelse af menighedsrådenes differentierede krav til organisterne. DOKS har udarbejdet et høringssvar, der bl.a. advarer mod fagligt at udhule uddannelserne men er positivt overfor rekrutteringsfremmende initiativer - kirkemusikskolerne er fortsat hovedleverandør af ansøgere til konservatoriets kirkemusikalske uddannelse. Høringsfristen udløb den 1. februar og det endelige resultat af evalueringsprocessen foreligger endnu ikke. DOKS forventer, at ændringer på kirkemusikskoleområdet fortsat foregår i tæt dialog med de implicerede parter.

TPC
Teologisk Pædagogisk Center i Løgumkloster har i de senere år udbudt flere kurser, bl.a. til glæde for vore medlemmer. Det startede i 2002 med et glimrende grundkursus om gudstjenestens teologi og er i februar 2005 fulgt op af endnu et “grundkursus for organister”, denne gang om teologiske profiler fra Luther til Løgstrup.
Dette sidste kursus blev fulgt af godt en snes DOKS’ere, og bedømt på reaktionerne på dette sidst afholdte kursus vil et kommende kursus nok få endnu flere deltagere, idet der var stor tilfredshed med indhold og niveau!
DOKS takker TPC for initiativet, særligt rektor Eberhard Harbsmeier og lektor Hans Vium Mikkelsen, der begge har været inspirerende foredragsholdere på begge kurser.

Musik, Kirke, Kunst
Foredragsrækken har i 2004 ligget stille; men bestyrelsen håber at kunne genoptage dette særlige tilbud til medlemmerne i 2. halvår af 2005.

Tillidsrepræsentanter
DOKS ønsker at styrke tillidsmandsfunktionen bl.a. ved udbyggelse af netværk til gavn for medlemmerne i de enkelte stifter. En stadig videreuddannelse af tillidsrepræsentanterne er nødvendig, og DOKS og FPO samarbejder herom. I januar 2005 afholdtes en fælles kursusdag for FPO’s og DOKS’s tillidsrepræsentanter og flere kursusdage er under planlægning.
Emner for kurserne er i høj grad inspireret af, hvilke sager de enkelte medlemmer tumler med i deres dagligdag, så jo mere man gør brug af sin tillidsrepræsentant og informerer om eventuelle problemer, jo mere relevante og dagsaktuelle kan kurserne blive, og bestyrelse og tillidsrepræsentanter får desuden generelt større føling med, hvad der rører sig.
Til november skal der atter afholdes valg af tillidsrepræsentanter og medlemmerne opfordres til at bakke op om dette og om tillidsmandsinstitutionen som helhed.

Choral Denmark
Det er nu blevet gratis for DOKS-medlemmer at tilmelde sig Choral Denmarks board på internettet. I Choral Denmark arbejdes der bl.a. på højtryk med verdenskorsymposiet 2008, som København er blevet udpeget som værtsby for. Steen Lindholm er “Festivaldirector” - flere oplysninger om denne begivenhed kan læses på www.choraldenmark.org.

DOKS’s 100 års jubilæum
Torsdag den 17. november er det 100 år siden, at DOKS blev stiftet som en sammenslutning af organister i København og købstæderne. Dette vil vi fejre med et jubilæumsstævne i København i dagene 17. og 18. november, og vi håber, at rigtig mange af DOKS’s medlemmer vil deltage. Stævnet er anlagt med kursusindhold, således at man kan søge sit menighedsråd om tjenestefrihed og støtte til deltagelsen. Det foreløbige program blev bragt i Organistbladets martsnummer.
I forbindelse med jubilæet udgives et mindre festskrift om DOKS og en ny udgave af Organistbogen.

NKS 2004
Nordisk Kirkemusik Symposium 2004 i Århus blev en markant kirkemusikalsk begivenhed, hvilket enhver læser af Organistbladet har kunnet forvisse sig om. DOKS og FPO var hovedarrangører og ansvarlige for symposiet. Ved hjælp af fondsstøtte, støtte fra de kollektive Gramex-midler og deltagernes indbetalinger balancerer regnskabet akkurat. Der er udarbejdet en evalueringsrapport for NKS 2004, som ikke mindst de kommende arrangører, Norge, vil kunne have glæde af. DOKS’s bestyrelse er overordnet set meget tilfreds med afviklingen af symposiet. Det gode og konstruktive samarbejde med FPO omkring planlægningen skal også fremhæves her, og samtidig skal der rettes en særlig tak til Hans Chr. Magaard, som med sin utrættelige arbejdsindsats mere end nogen anden har sat sit præg på NKS 2004.

Lille Skiveren
DOKS har hidtil haft en anpart svarende til en uge om året i Lille Skiveren (Jens Otto Krags tidligere sommerhus). I 2004 har DOKS købt en anpart af Foreningen af Danske Sceneinstruktører, således at der nu to gange om året vil være tilbud til DOKS’s medlemmer om en uges ophold. Ni kunstnerorganisationer er med i Samejet Lille Skiveren, og hver organisations uger fordeles efter en turnusordning.

DOKS’s Gramex-midler og de kollektive Copy-Dan-midler
Hvert år modtager DOKS, lige som flere andre organisationer for udøvende kunstnere, kollektive vederlag fra Gramex og fra Copy-Dan.
Gramex-midlerne skal anvendes til musikfremmende formål. DOKS uddeler først og fremmest midlerne til støtte på det kirkemusikalske område, nærmere betegnet til udgivelser af fonogrammer, til støtte til fremførelse af levende musik og til uddannelsesmæssige formål (specielt til studie- og rejselegater).
De kollektive vederlag fra Copy-Dan foreningerne Båndkopi og AVU-kopier fordeles ligeledes som underskudsgarantier til cd-udgivelser, tilskud til uddannelsesmæssige formål samt til kulturelle projekter, hvor rettighedshaverne er engageret. Midler fra foreningen Kabel-TV uddeles udelukkende individuelt.
Medlemmerne opfordres til at være opmærksom på denne mulighed for at søge støtte til særlige musikalske projekter af den ene eller anden art. Det skal understreges, at DOKS og de andre organisationer, som uddeler disse kollektive midler, ikke må stille krav om medlemskab af organisationen for at opnå støtte.

DOKS’s Legat
På DOKS’s generalforsamling i 1928 vedtog man oprettelsen af et legatfond til understøttelse af medlemmer i sygdomstilfælde, og der overførtes 1.000 kr. af DOKS’s midler som legatfondens grundkapital. Samtidig bestemte man, at når legatets kapital nåede en størrelse af 10.000 kr. skulle første uddeling finde sted. Ved hjælp af rentetilførsel, gaver og siden 1938 indbetaling af 5% af DOKS’s kontingentindtægt nåede man i 1954 de 10.000 kr. Den kongelige konfirmation af Dansk Organist- og Kantorsamfunds Legat fandt sted i 1955.
Legatets egenkapital er nu 510.000 kr., og af renterne uddeles der to gange årligt legatportioner. I 2004 uddeltes i alt 25.000 kr. fordelt på tre modtagere.
Ifølge legatfundatsen er legatets formål at yde økonomisk hjælp til medlemmer og medlemmers enker, som er kommet i trang på grund af sygdom, alder eller anden dem utilregnelig årsag.
Legatets bestyrelse består af DOKS’s forretningsudvalg suppleret med to medlemmer, valgt af DOKS’s ordinære generalforsamling for en periode af 4 år.
Der har i de senere år været yderst få ansøgere til legatet, og bestyrelsen skal derfor henlede medlemmernes opmærksomhed på muligheden for at søge støtte.

Afslutning
På DOKS’s ordinære generalforsamling d. 26. april 2005 i Holstebro vil denne skriftlige beretning blive fulgt op af en supplerende, mundtlig beretning, som forhåbentlig kan bidrage med uddybelse af flere af de emner, som bestyrelsen beskæftiger sig med, og som ikke i skrivende stund har fundet en afklaring.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.