DOKS’s ordinære generalforsamling den 27. april 2004

1. Valg af dirigent
Formand Karsten Jensen bød velkommen og foreslog stiftamtmand Nina Würtzen som dirigent. Nina Würtzen blev valgt.
Dirigenten bad om forsamlingens godkendelse af at de inviterede gæster kunne overvære generalforsamlingen. Formanden præsenterede de inviterede gæster: Jørgen Anker Jørgensen fra Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer, Egon Mortensen, formand for FPO, samt Mary Holm-Larsen, repræsentant for Præsteforeningen.
Generalforsamlingen gav tilladelse til at gæsterne kunne få lov at overvære generalforsamlingen.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
Generalforsamlingen gav tilladelse til, at mødet kunne optages på bånd.

Stiftamtmand Nina Würtzen ledede elegant og myndigt generalforsamlingen. Her har hun givet ordet til formand Karsten Jensen. (Foto: Eva-Marie Olesen)

Stiftamtmand Nina Würtzen ledede elegant og myndigt generalforsamlingen. Her har hun givet ordet til formand Karsten Jensen. (Foto: Eva-Marie Olesen)

2. Bestyrelsens beretning over det forudgående foreningsår fremlægges til godkendelse
Dirigenten gav ordet til Karsten Jensen, som henviste til den skriftlige beretning, udgivet i aprilnummeret af Organistbladet. Han aflagde supplerende beretning:

Dansk Organist og Kantor Samfund har siden sidste generalforsamling mistet 7 medlemmer:
Johannes Juul, 89 år, tidligere organist ved Nykøbing Sjælland kirke.
Chresta Thomsen, 95 år, tidligere organist ved Simeons kirke, København.
Christian Blomqvist, 46 år, tidligere organist ved Bagsværd kirke og afdelingsleder ved Løgumkloster Kirkemusikskoles afdeling i Bagsværd.
Hans Nyholm, 94 år, tidligere organist i Ballerup, Slagelse, Rønne, Hellerup og senest ved Christianskirken, Århus. Hans Nyholm var gennem 18 år Kirkeministeriets orgel- og klokkekonsulent, og han sad i DOKS’s bestyrelse fra 1955-1959.
Marie Sophie Haar, 83 år, tidligere organist ved Frederiksholm kirke, København.
Elisabeth Gründer, 90 år, tidligere organist ved Reformert kirke, København.
Bernhard Christensen, 98 år, tidligere organist ved Vangede kirke. Bernhard Christensen var især kendt som en af jazzens tidligste forkæmpere i Danmark og skrev i 1930’erne jazzoratorier, scenemusik og revyviser, men også betydelige værker indenfor den klassiske genre, herunder også orgelmusik og salmemelodier. Han var medlem af DOKS’s bestyrelse fra 1953-1955.

Vi vil ved et øjebliks stilhed ære vore afdøde kollegers minde.

Lokalløn
I Kirkeministeriet er der overvejelser om at delegere forhandlingerne om anvendelsen af lokallønsmidlerne ud til stifterne, og derfor er forhandlingerne om lokallønspuljen pr. 1. april 2004 endnu ikke påbegyndt.
Det må forventes, at menighedsrådene igen i år får mulighed for at blive inddraget i processen ved at få mulighed for at fremsende forslag til lønforbedringer til de ansatte. Først herefter vil forhandlingerne med de faglige organisationer om fordelingen af lokallønspuljen kunne finde sted.

OK 2005
Som nævnt i bestyrelsens skriftlige beretning skal DOKS i begyndelsen af maj til AC aflevere en kravspecifikation for overenskomstfornyelsen pr. 1.4.2005. DOKS’s forslag til krav har været drøftet intenst i bestyrelsen, og der er enighed om, at det vil være hensigtsmæssigt at fremsætte krav på grundlag af det nuværende lønsystem. En forhøjelse af rådighedstillægget (=undervisningstillæg for kirkemusikskolelærere) fremsættes som første krav. Som noget nyt fremsættes der krav om et pensionsgivende fastholdelsestillæg specielt beregnet på stillinger, hvor organisten har været på slutløn i en årrække. Endvidere stilles der krav om en række omklassificeringer til højere lønrammer. En særlig høj prioritet har en løsning på problemet omkring DOKS-stillinger med PO-assistent, hvor assistenten aflønnes efter lønramme 23-26 og dermed har en højere begyndelsesløn end hovedorganisten. Endelig fastholder bestyrelsen kravet om nogle domorganiststillinger oprykket til lønramme 37.
DOKS vil som ved de seneste OK-forhandlinger søge at koordinere de generelle krav med de øvrige organisationer i tjenestemandsgruppen. Her vil der blive rejst krav om størst mulige generelle lønforbedringer. Specielt en forhøjelse af begyndelseslønnen, som for præster og DOKS-organister er helt urimelig lav. Dernæst stilles der krav om, at reguleringsordningen fortsættes, og at lokallønsordningen videreføres. Endvidere skal foretages en forhøjelse af pensionsbidraget til mindst 16,8%. Det gælder såvel for de faste pensionsgivende tillæg som for pensionsbidraget til de tjenestemandslignende ansatte.
Som det også blev nævnt i den skriftlige beretning, går DOKS ind i forhandlingerne med et forbehold for krav om et nyt lønsystem, hvis det skulle vise sig, at der ikke kan gennemføres lønforbedringer på det gamle lønsystem.
Tjenestemændenes Forsikringsordning
DOKS har indgået aftale med Tjenestemændenes Forsikring, således at medlemmer af DOKS fremover kan tegne forsikringer hos dette selskab. Tjenestemændenes Forsikring er en selvstændig enhed i Tryg Forsikring, der tilbyder forsikringer specifikt rettet mod medlemmerne af de faglige organisationer, som er tilknyttet ordningen. Tjenestemændenes Forsikring har eksisteret siden 1936, og har for nærværende ca. 51.000 medlemmer som forsikringstagere.
I majnummeret af Organistbladet vil ordningen blive omtalt, ligesom man vil kunne finde links til yderligere information om ordningen. Det er bestyrelsens håb, at der med tilmeldingen til ordningen er skabt mulighed for, at medlemmer af DOKS kan opnå nogle attraktive tilbud på forsikringer.

Kompetencefonden
Der vil snart igen være midler til uddeling fra Kompetencefonden. For resten af overenskomstperioden er der på hele Kirkeministeriets område totalt 1.640.000 kr. til uddeling. På et møde i Kirkeministeriets Uddannelsesudvalg den 12. marts blev det besluttet at opslå midlerne i juni 2004, med ansøgningsfrist den 1. oktober 2004. Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til fortsat at være opmærksom på denne mulighed for finansiering af efteruddannelse. Med de begrænsede midler, der er til rådighed, vil alle ansøgninger næppe kunne tilgodeses, men det skal på den anden side understreges, at en del DOKS medlemmer hidtil har haft held til at få tildelt midler. Det har på den måde været muligt at gennemføre uddannelsesforløb, som man ikke ville kunne have gennemført udelukkende med midler fra menighedsrådet.

Pension af rådighedstillæg
I 2001 blev der med virkning fra 1. april 1999 etableret pension af DOKS-organisters rådighedstillæg. Pensionen blev etableret som en pensionsforsikring i Danica Pension som et supplement til tjenestemandspensionen eller til den almindelige pension i Danica Pension for tjenestemandslignende ansatte. Først i november 2003 blev DOKS af Danica Pension gjort opmærksom på, at ordningen ikke fungerer alle steder, og sekretariatet har efterfølgende haft kontakt til menighedsråd og stifter i en række konkrete tilfælde.
Kort efter nytår modtog sekretariatet henvendelse fra flere medlemmer, som påpegede, at Danica Pension nu var begyndt at opkræve et administrationsgebyr, der forekommer urimeligt stort i forhold til de forholdsvis beskedne indbetalinger. Gebyret er fastsat til 48 kr. om måneden (=576 kr. om året). Det betyder, at der nærmest ikke sker nogen forrentning af de indbetalte beløb, idet rentetilskrivningen stort set svarer til administrationsgebyret.
Det er bestyrelsens opfattelse, at denne situation er helt utilfredsstillende, og der arbejdes nu på højtryk for at finde ud af, om der kan laves en anden løsning. En af de muligheder, der arbejdes med er, om pensionen kan etableres et andet sted, på mere konkurrencedygtige vilkår. Det vil ved samme lejlighed blive undersøgt, om pensionen for de tjenestemandslignende stillinger med fordel vil kunne flyttes til en anden ordning.

Afslutning
Afslutningsvis skal der lyde en tak til kirkeminister Tove Fergo for deltagelse i årsmødet og til Kirkeministeriets embedsmænd for samarbejdet i årets løb. Tak for samarbejdet til Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer og til de faglige organisationer, som vi mødes med i Folkekirkens Samarbejdsudvalg. Tak til Den Danske Præsteforening for værdifuldt samarbejde, bl.a. gennem vore møder i AC’s valggruppe, og til Dansk Musikpædagogisk Forening for det mangeårige gode samarbejde omkring vor repræsentation i AC. I løbet af året er vi i større eller mindre udstrækning i kontakt med en lang række andre samarbejdspartnere via AC, Fællesrådet for Udøvende Kunstnere, Dansk Kunstnerråd m.fl., og her skal der også lyde en tak for dette samarbejde.
Organistbladets redaktør, Helge Gramstrup, som vederlagsfrit gennem mange år har sørget for et nyt blad hver måned, skylder vi megen tak. Og til slut tak til vore dygtige medarbejdere på DOKS’s kontor, sekretariatsleder Bjørn Arberg og sekretær Louise Behrensdorff, for godt samarbejde med bestyrelsen og for god servicering af medlemmerne.
____

Dirigenten satte herefter bestyrelsens beretning til debat:

Jørgen Ernst Hansen henviste til, at bestyrelsen kun ganske kort havde berørt sagen om koralbogens udgivelse, og han fandt derfor, at der var behov for at orientere forsamlingen om sagens forløb. Han redegjorde herefter for sagsforløbet, med særligt fokus på perioden fra musikudvalget afleverede det færdige manuskript til Kirkeministeriet. Han berettede om et forløb, der på såvel det faglige som det personlige plan havde udviklet sig stærkt problematisk.
Forsamlingen udtrykte ved applaus sin støtte til Jørgen Ernst Hansen og Ole Brinth.

Karsten Jensen takkede for den oplysende sagsfremstilling. Han oplyste, at DOKS ikke var blevet opfordret til at involvere sig i sagen, men at bestyrelsen som de fleste andre havde fulgt sagen via medierne. Bestyrelsen havde i den sammenhæng noteret sig en mærkværdig sammenblanding af interesser fra en af de involverede parter.

Jens Chr. Hansen forespurgte, om den nævnte decentralisering af lokallønsforhandlingerne ville ske på baggrund af lønsum, og udtrykte bekymring for, om det derved blev umuligt at udvikle stillinger i stifter med lille lønsum. Han anmodede bestyrelsen om at uddybe, på hvilket grundlag et fastholdelsestillæg skulle udløses.

Karsten Jensen bekræftede at decentraliseringen forventes at ske på baggrund af lønsum, men at DOKS i den forbindelse har gjort Kirkeministeriet opmærksom på, at en sådan ordning bør administreres fleksibelt. Forslaget om fastholdelsestillæg har som forudsætning, at det skal udløses til personer, der i en årrække har siddet på slutløn, og som ikke umiddelbart kan forventes at opnå lønforbedring på anden vis.

Morten Hinz adspurgte om et udregningssystem for DOKS-stillinger, som erstatning for det, som bortfaldt ved kvotesystemets ophævelse.

Karsten Jensen understregede, at der ikke vil komme et nyt opmålingssystem, og at udgangspunktet for en DOKS-stilling er en gennemsnitlig arbejdsuge på 37 timer, som tilfældet er for andre stillinger. En vurdering af en stilling må derfor tage udgangspunkt i tidsforbruget i den enkelte stilling.

Jens Chr. Hansen bad om bestyrelsens kommentar til 3+2 ordningen på konservatorierne, herunder spørgsmålet om, hvorledes en bachelorgrad adopteres i forhandlingssystemet. Desuden adspurgte han til spørgsmålet om meritoverførsel til diplomuddannelsen.

Charlotte Muus Mogensen svarede, at det endnu ikke var muligt at sige, i hvilken grad der vil være studerende der nøjes med en bachelorgrad. Men hun mente at der jo er tale om en akademisk uddannelse som naturligt bør henføres til DOKS.
Angående meritoverførsel så er det bestyrelsens opfattelse, at der ikke kan ske egentlig meritoverførsel til konservatorierne fra kirkemusikskolerne.

Hans Ole Thers berettede fra konservatoriet i København, hvor man arbejder med udmøntningen af den nye 3+2 ordning. Han fastslog, at de studerende har krav på at det 5-årige forløb gøres kompetencegivende.

Charlotte Muus Mogensen understregede, at med 3+2 ordningen var det fastslået at bacheloruddannelsen hører hjemme på konservatoriet.

Bestyrelsens beretning blev godkendt.

3. Regnskab over det forudgående regnskabsår forelægges til godkendelse
Dirigenten gav ordet til kasserer Eva-Marie Olesen, som gennemgik regnskabet, fremsendt med Organistbladets aprilnummer.

Hun konstaterede at årets resultat er et overskud på kr. 166.578 kr.

Blandt hovedårsagerne til det gode resultat nævnte hun:
1. at DOKS nu har overstået etableringsudgifterne i forbindelse med flytningen af kontoret til København,
2. at man nu endelig kan se virkningen af de kontingent-justeringer, generalforsamlingen foretog for to år siden,
3. at årsmødet sidste år gav et godt overskud,
4. at Organistbladet stort set hviler økonomisk i sig selv

Eva-Marie Olesen konstaterede videre, at foreningen nu råder over en egenkapital på godt 568.000 kr.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

4. Fastsættelse af kontingent, eventuelt indmeldelsesgebyr og eventuelt genindtrædelsesgebyr
Dirigenten gav ordet til Eva-Marie Olesen, som gennemgik det uddelte budget. Budgettet og forslag til kontingent er fremskrevet med den forventede prisudvikling.

Der foresloges følgende kvartalskontingenter for 2005:
AC-sektionen, lønramme 34 og opefter: 1030 kr. Lønramme 31: 960 kr. Lønramme 16-29: 880 kr.
COII-sektionen: 275 kr.
Den Frie Sektion, aktive: 275 kr. Passive: 235 kr. Pensionister: 0 kr.

Dirigenten forespurgte forsamlingen om kontingentforslaget kunne godkendes

James Lally foreslog kvoteret kontingent for personer der ikke sidder i fuldtidsstillinger.

Karsten Jensen understregede, at man altid har opkrævet fuldt kontingent, uanset kvotestørrelse.

Kontingentforslaget blev godkendt.

5. Indkomne forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer
Dirigenten konstaterede, at der ikke var indkommet nogen forslag.

6. Valg til bestyrelsen
Dirigenten redegjorde for at Charlotte Muus Mogensen var på valg til AC-sektionen, og Hans Chr. Hein var på valg blandt samtlige aktive medlemmer.

Der var ikke indkommet andre forslag til kandidater. Dirigenten konstaterede herefter, at de af bestyrelsen opstillede kandidater var valgt.

7. Valg af 2 aktive medlemmer til kritiske revisorer samt 2 aktive medlemmer til revisorsuppleanter
Dirigenten gav ordet til formanden.

Karsten Jensen foreslog Per Johansen og Carsten Pedersen som kritiske revisorer, og Bente Sørensen og Torkil Steinaa som revisorsuppleanter.

Der var ikke andre forslag, og dirigenten konstaterede at de af bestyrelsen foreslåede revisorer og revisorsuppleanter var valgt.

8. Valg af 2 medlemmer til DOKS’s Legatbestyrelse og DOKS’s Gramex-udvalg.
Bestyrelsen foreslog genvalg til Erling Thomsen og Eileen Vandermark. De af bestyrelsen foreslåede kandidater blev valgt.

9. Eventuelt
Inger Kamstrup kom med en støtteerklæring til Jørgen Ernst Hansen og Ole Brinth vedr. koralbogssagen.

Frede Wulff-Andersen bifaldt og opfordrede Jørgen Ernst Hansen til at lave en redegørelse i Organistbladet.

Elsebeth Heinesen mente, at det i forbindelse med koralbogssagen var interessant at få afklaret, hvorfor Wilhelm Hansen trak sig.

Karsten Jensen var glad for forsamlingens opbakning til Jørgen Ernst Hansen og Ole Brinth, og han opfordrede Jørgen Ernst Hansen til at bringe den videre til Ole Brinth.
Han gjorde opmærksom på, at Tove Fergo havde lovet at redegøre for forholdene omkring kontraktindgåelsen for koralbogen i et indlæg til Organistbladet.

Jørgen Ernst Hansen understregede, at det var Ole Brinth der havde trukket det tunge læs arbejdsmæssigt i udvalget.

Elsebeth Heinesen henviste til Lars Sømods noget skeptiske udtalelser om DOKS som organisation tidligere på dagen, og opfordrede ham og dem, der måtte dele hans holdning, til at deltage på årsmøderne, og sætte deres præg på DOKS.

Jens Chr. Hansen orienterede om, at vejledning i orgelsager nu kan hentes på Kirkeministeriets hjemmeside, eller erhverves fra ham.
Han takkede for støtten i debatten omkring el-orgler.

Eva-Marie Olesen gjorde opmærksom på en kursusbrochure vedr. AMU-kurser i nodeskrivningsprogrammet Finale.

Der var ikke flere indlæg og dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for sluttet kl. 16.06.

Den siddende bestyrelse bliver siddende, men stod dog op da Helge Gramstrup tog det aktuelle billede: Her fra venstre Hans Chr. Hein, næstformand Charlotte Muus Mogensen, Christian Dehn Bang, Kirstin Bohn Christiansen, formand Karsten Jensen, Erik Hildebrandt-Nielsen og kasserer Eva-Marie Olesen.

Den siddende bestyrelse bliver siddende, men stod dog op da Helge Gramstrup tog det aktuelle billede: Her fra venstre Hans Chr. Hein, næstformand Charlotte Muus Mogensen, Christian Dehn Bang, Kirstin Bohn Christiansen, formand Karsten Jensen, Erik Hildebrandt-Nielsen og kasserer Eva-Marie Olesen.