DOKS’s ordinære generalforsamling den 29. april 2003

1. Valg af dirigent
Formand Karsten Jensen bød velkommen og foreslog stiftsfuldmægtig Finn Brandi Hansen som dirigent. Finn Brandi Hansen blev valgt.
Generalforsamlingen gav tilladelse til, at mødet kunne optages på bånd.
Generalforsamlingen gav tilladelse til, at gæster kunne få lov at overvære generalforsamlingen.
Formanden præsenterede de inviterede gæster: Ejvind Sørensen, formand for Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer, Egon Mortensen, formand for FPO, Margit Anderson, formand for Dansk Kirkemusiker Forening, samt Mary Holm-Larsen, repræsentant for Den Danske Præsteforening.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2. Bestyrelsens beretning over det forudgående foreningsår fremlægges til godkendelse
Dirigenten gav ordet til Karsten Jensen som henviste til den skriftlige beretning, udgivet i aprilnummeret af Organistbladet. Han aflagde supplerende beretning:
Dansk Organist og Kantor Samfund har siden sidste generalforsamling mistet 8 medlemmer:
Paul Rudolph, 69 år, tidligere organist ved Margrethekirken, Aalborg.
Leonora Gyller, 93 år, tidligere organist ved Sct. Norberts (katolske) kirke, Vejle.
Verner Bohn Nielsen, 79 år.
Ejvind Christensen, 81 år, tidligere organist ved Alderslyst kirke, Silkeborg.
Knud Refer, 72 år, tidligere organist ved Dalum kirke, Odense.
Eli Sørensen, 77 år, tidligere organist ved Ansgars kirke, Odense.
Jacob Valentin, 89 år, tidligere organist ved Hendriksholm kirke, Rødovre.
Erik Poppe-Petersen, 50 år, organist ved Ordrup kirke. Erik Poppe var valgt som tillidsmand for DOKS-organisterne i Helsingør stift. Endvidere var han siden 1988 formand for Det Danske Orgelselskab.

Vi vil ved et øjebliks stilhed ære vore afdøde kollegers minde.

Lokalløn
Kirkeministeriet og DOKS har netop indgået aftale om anvendelse af lokallønsmidlerne pr. 1. april 2002 og pr. 1. april 2003.
Forud for forhandlingerne med de faglige organisationer om fordelingen af lokallønspuljen har Kirkeministeriet ønsket at få menighedsrådene inddraget i processen ved at give rådene mulighed for at fremsende forslag til lønforbedringer til de ansatte. De fremsendte forslag på DOKS-området har herefter indgået i forhandlingerne mellem Kirkeministeriet og DOKS, og resultatet er en række lønforbedringer i form af engangsvederlag, varige tillæg samt varige omklassificeringer. Generelt er menighedsrådenes fremsendte forslag karakteriseret af ønsket om at honorere en særlig indsats eller at belønne gode initiativer og samarbejdsevner.
Pr. 1. april 2002 er der fordelt 12 engangsvederlag på 10.000 kr., 1 engangsvederlag på 5.000 kr. og 1 engangsvederlag på 20.000 kr. To stillinger har fået tildelt varige tillæg på 20.000 kr. (grundbeløb 1.10.1997), 4 stillinger er omklassificeret fra lønramme 17-23-29 til lønramme 16-21-29-31 og 3 stillinger er varigt omklassificeret fra lønramme 16-21-29-31 til lønramme 34.
Pr. 1. april 2003 er 14 stillinger varigt omklassificeret fra lønramme 16-21-29-31 til lønramme 34.
Aftalen vil blive offentliggjort i Organistbladet.

Cirkulære om oprettelse af DOKS-stillinger
Som beskrevet i bestyrelsens skriftlige beretning blev de gældende regler om fastsættelse af lønkvoter for DOKS-organiststillinger ophævet pr. 1. marts 2003. Det er hensigten, at DOKS-stillinger herefter som udgangspunkt er fuldtidsstillinger, men at ansættelse på deltid vil kunne aftales mellem menighedsrådet og organisten.
For de organister, som sidder i kvoterede stillinger, medfører cirkulæret ikke, at disse stillinger automatisk ændres til fuldtidsstillinger. Det vil imidlertid være muligt for den deltidsansatte og menighedsrådet at aftale en ændring til fuld tid eller et andet timetal end det eksisterende.
Med ophævelsen af kvotecirkulæret skal vi til at tænke i nye baner. Pointberegningssystemet, som ofte har været kritiseret for at være tilfældigt og uretfærdigt, er nu væk. I stedet for som hidtil at tænke i points, så skal vi fremover tænke i tid, når vi ser på en stillings beskæftigelsesgrad. Udgangspunktet er, at arbejdsbyrden i en organiststilling gennemsnitligt svarer til 37 timer. Det er menighedsrådets ansvar, at dette overholdes. Ved ændringer i stillingsindholdet, som medfører en forøget arbejdsbyrde, må der indledes forhandlinger med menighedsrådet om en justering af stillingen.
I forbindelse med indførelsen af de nye regler, har bestyrelsen gennemgået en række stillinger, der udviser så stor variation i stillingsindholdet, at det er vanskeligt at tale om en “typisk” DOKS-stilling. Netop derfor er vi tilfredse med, at der nu er opnået en stor fleksibilitet, når stillingernes arbejdsindhold skal fastlægges. Pointloftet ved korarbejde og koncerter er væk, og i stedet kan man nu forhandle stillingsbeskrivelsen på plads, ud fra de særlige lokale forhold i den enkelte stilling.

Bestyrelsen har fra flere sider mødt en bekymring for, at det med ophævelsen af kvotecirkulæret ikke er muligt at styre det samlede indhold i stillingerne, således at der skulle være frit slag for menighedsrådene til at pålægge organisten nye arbejdsopgaver. Her er det vigtigt at erindre, at der heller ikke i kvotesystemet var noget retskrav om kompensation for overarbejde eller noget loft over antallet af points i en stilling. I sådanne tilfælde har det altid været et forhandlingsspørgsmål overfor menighedsrådet at få etableret afspadsering eller anden aflastning. Dette vil fortsat være tilfældet.
Bestyrelsen finder, at der med de nye regler er etableret en ordning, som fastslår DOKS-området som et typisk AC-fuldtidsområde, og som medfører fleksibilitet både i spørgsmålet om stillingsindhold og i spørgsmålet om stillingers klassificering.

Kompetencefonden
Bestyrelsen har tidligere udtrykt tilfredshed med, at der med Kompetencefonden øjensynligt er kommet en ordning, som kan medvirke til at tilfredsstille behovet for efter- og videreuddannelse for vore medlemmer. Set i lyset af vore medlemmers interesse for ordningen ved den første uddeling i november 2002, må vi konstatere, at der har været et uopfyldt behov, og ud fra den betragtning må ordningen betegnes som en succes på vort område, om end vi naturligvis kunne have ønsket os yderligere midler.
Når det er sagt, må bestyrelsen dog samtidigt udtrykke frustration over, at vi her ved anden uddeling af midlerne fortsat oplever, at ordningen er svær at tilpasse folkekirken, og at der endnu er spørgsmål, der først finder deres afklaring i sidste øjeblik. Således er der her ved anden uddeling igen meget kort tid mellem opslag af midler, og ansøgningsfristen, som er den 21. maj.
Vi vil dog opfordre medlemmerne til at være opmærksomme på ordningen og forsøge at bruge den, trods den korte frist.

Rekruttering
I afsnittet i den skriftlige beretning vedr. uddannelse er den store bekymring angående rekrutteringen grundigt beskrevet. Som også nogle konservatorielærere i Organistbladets martsnummer har nævnt, er der grund til, at vi alle overvejer og medvirker til at anspore og opmuntre talentfulde unge til at beskæftige sig med kirkemusik. At situationen er alvorlig understreges af, at der på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium ikke er optaget én eneste ny elev i år på den kirkemusikalske uddannelse.
Kulturminister Brian Mikkelsen afholdt den 27. marts i år en konference om den klassiske musiks fødekæde. Det er en kendsgerning, at den klassiske musik gennem de senere år har lidt af et stigende rekrutteringsproblem. Selv om der på konferencen ikke specifikt blev fokuseret på den kirkemusikalske uddannelse, men mere generelt på det samlede klassiske område, fremkom der mange inspirerende og visionære tanker om den musikalske opdragelse og fremtidens talentpleje. I Organistbladets majnummer bringes et fyldigt referat af konferencen ved Erik Hildebrandt-Nielsen.
Det skal her understreges, at bestyrelsen anser rekrutteringsproblemet, og ikke mindst en medvirken til en løsning heraf, som en af bestyrelsens vigtigste opgaver fremover.

Afslutning
Afslutningsvis skal der lyde en tak til DOKS’s sekretariats medarbejdere, Bjørn Arberg og Louise Behrensdorff, for et stort engagement i det daglige arbejde, både overfor medlemmerne enkeltvis og som faglig støtte for bestyrelsen.
Der skal også lyde en tak til kirkeminister Tove Fergo for deltagelse i vores årsmøde i går og til Kirkeministeriets embedsmænd for lydhørhed overfor vore synspunkter. Tak til de faglige organisationer indenfor kirkens område og til Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer, som vi alle møder og samarbejder med i Folkekirkens Samarbejdsudvalg.
Endelig skal der lyde en tak til Organistbladets redaktion for et altid inspirerende og gnidningsløst samarbejde med bestyrelsen.
______

Generalforsamlingens dirigent var stiftsfuldmægtig Finn Brandi Hansen

Generalforsamlingens dirigent var stiftsfuldmægtig Finn Brandi Hansen

Dirigenten spurgte om der var bemærkninger til beretningen.

Ulla Ring var først på talerstolen ex auditorio

Ulla Ring var først på talerstolen ex auditorio

Ulla Ring spurgte, om menighedsrådene vil modtage besked om ophævelsen af kvotecirkulæret.

Karsten Jensen forklarede, at cirkulæret sendes fra Kirkeministeriet til samtlige menighedsråd.
Han understregede at der ikke er noget retskrav om etablering af en fuldtidsstilling, men at man kan forhandle dette med menighedsrådet.

Jens Chr. Hansen udtrykte tilfredshed med, at kvotesystemet er ophævet, og fandt det positivt og meget væsentligt, at loftet over antallet af DOKS-stillinger er ophævet. Han forespurgte, om bestyrelsen fortsat ville arbejde for, at begyndelseslønningerne kan hæves til at acceptabelt niveau, set i forhold til andre organiststillinger. Om rekruttering opfordrede han til at invitere eksempelvis gymnasieelever til at opleve orglet og musikken.

Karsten Jensen henviste til den skriftlige beretning, og redegjorde for, at en løsning af problemet med begyndelseslønninger formentlig tidligst kan finde sin løsning i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2005, evt. som en del af et nyt lønsystem.

Lars Kristian Hansen efterlyste bedre arbejdsforhold og mente, at rekrutteringsproblemerne er begrundet i, at man i dag ikke kan tilbyde nye medlemmer ordentlige forhold, med kun 6 friweekends, 6 dages arbejdsuge og lav begyndelsesløn.

Karsten Jensen mente ikke, at der fra medlemmerne er et markant krav om at få flere friweekends og fri i højtider. Han erindrede desuden om, at på langt sigt er det en klar lønmæssig fordel at være i en DOKS-stilling, frem for i en PO-stilling.

Erik Hildebrandt-Nielsen mente ikke, at der er en så snæver sammenhæng mellem rekruttering og ansættelsesvilkår, han mente derimod, at man starter med at spille på grund af en lidenskab for musikken, instrumentet og kirken.

Ivar Mæland lancerede et nyt begreb: "den rekrutterende organist"

Ivar Mæland lancerede et nyt begreb: "den rekrutterende organist"

Ivar Mæland fortalte, hvordan han i forbindelse med NKS 2004 skal lave et seminar under emnet “Fremtidens organist”. Han talte i den forbindelse om den rekrutterende organist, som skal have en kompetence til at rekruttere unge mennesker med interesse for musikken. Han mente at det overfor omgivelserne er vigtigt, at man i højere grad fokuserer på jobbets positive elementer, i stedet for som nu, hvor man ofte fokuserer på de områder, hvor arbejdsforholdene er knap så gode. Han mente, at organister i mindre grad skal se på orglet som “mit instrument” og i højere grad som “kirkens instrument”.

Klaus V. Jensen fortalte, at han så et problem ved ny løn, idet det ikke vil være muligt at tage tillæg med fra stilling til stilling. Dermed vil ny løn virke hæmmende for mobiliteten.
Han undrede sig videre over bestyrelsens modstand mod meritoverførsel f.eks. fra uddannelser på universiteterne.

Karsten Jensen mente ikke, at ny løn andre steder har virket hæmmende for mobiliteten.
Han understregede at bestyrelsen ikke havde noget imod meritoverførsel, men at den kirkemusikalske diplomeksamen skal ligge på konservatorierne, både hvad angår hovedfag og bifag, og at bestyrelsen var modstander af, at bifagsundervisningen skulle foregå andre steder.

Jens Chr. Hansen var enig med Erik Hildebrandt-Nielsens synspunkt, men mente ikke, at unge organister skal straffes økonomisk for at videreuddanne sig. Han fandt, at målsætningen må være lønramme 23 som begyndelsesløn.

Morten Bech

Morten Bech

Morten Bech opfordrede til, at man for at imødegå rekrutteringsproblemerne skulle søge samarbejde med de institutioner i folkekirken, der har tag i de unge, og ved målrettede initiativer søge at gøre dem interesserede i kirkemusikken.

Lisbeth Juul fortalte, at musikskolen i hendes område har kontakt med en organist, som kan undervise i orgelspil. Hun opfordrede til, at man var opmærksom på denne måde til at få unge mennesker gjort interesserede i at spille orgel.

Jesper Topp havde den opfattelse, at en vigtig facet ved rekruttering er at få fat i de voksne, f.eks. menighedsrådsmedlemmer, for herigennem at nå de unge.

Charlotte Muus Mogensen takkede for de mange indlæg vedrørende rekruttering, og fortalte, at bestyrelsens uddannelsesudvalg ville arbejde videre med spørgsmålet. Det videre arbejde forventes at inddrage medlemmer, og dette vil ske via indlæg i Organistbladet. Hun understregede, at Kulturministeriets konference om den musikalske fødekæde havde påvist, at de unge har for lidt kendskab til den klassiske musik.

Jesper Topp mente, at en del af årsagen er, at musiklærerne er sparet væk i folkeskolen.

Anders Riber rejste spørgsmålet, om en del af rekrutteringsproblemet kan skyldes, at der i øjeblikket er små ungdomsårgange.

Ulla Ring gjorde opmærksom på, at når der er rekrutteringsproblemer, så skyldes det, at den rytmiske musik som konkurrent til den klassiske musik fanger de unge.

Elsebeth Heinesen spurgte om ophævelsen af kvotecirkulæret vil have nogen betydning for personer, som allerede sidder i en fuldtidsstilling.

Karsten Jensen svarede at der ikke er sket nogen ændring for personer i fuldtidsstillinger. Menighedsrådet og den ansatte har altid kunnet forhandle arbejdsindholdet i fuldtidsstillinger.
Til Jens Chr. Hansen svarede han, at bestyrelsen flere gange har forhandlet begyndelseslønnen, og haft en forhøjelse af denne som overenskomstkrav. Det vil man også gøre fremover.

Sven Verner Olsen udtrykte sin tilfredshed med bestyrelsens arbejde.

Torkil Steinaa forespurgte om det nye cirkulære om DOKS-stillinger har nogen betydning for de afspadseringsordninger, som blev etableret ved arbejdstidsnedsættelsen.

Karsten Jensen fortalte, at dette overhovedet ikke havde været til debat med Kirkeministeriet, og at der derfor ikke er sket nogen ændringer, hvad angår afspadseringsdagene.

Bendt Fabricius spurgte, hvordan man håndterer forberedelsestid i forbindelse med det nye cirkulære om DOKS-stillinger.

Christian Dehn Bang gjorde opmærksom på, at forberedelsestiden heller ikke i kvotesystemet var blevet udregnet. Men forberedelsestid er arbejdstid, og dermed en forpligtelse der skal indregnes når man ser på en stilling.

Preben Andreassen fortalte, at afspadseringsdagene som fulgte af arbejdstidsnedsættelsen godt kan fjernes, således var de sidste år blevet fjernet i hans stilling

Charlotte Muus Mogensen gjorde opmærksom på, at det nye cirkulære først var trådt i kraft den 1. marts 2003, hvad der lå før dette tidspunkt havde intet med de nye regler at gøre.

Sven Verner Olsen redegjorde for, at der ved nyberegning hele tiden har været mulighed for, at de omtalte afspadseringsdage kan fjernes.

Jens Chr. Hansen sagde, at det væsentlige er, at fremover skal man ikke regne på stillingernes størrelse, organistens arbejdstid er 37 timer om ugen.

Dirigenten forespurgte forsamlingen, om bestyrelsens beretning kunne godkendes. Beretningen blev godkendt.

3. Regnskab over det forudgående regnskabsår forelægges til godkendelse
Dirigenten gav ordet til kasserer Eva-Marie Olesen, som gennemgik regnskabet, fremsendt med Organistbladets aprilnummer.
Regnskabsåret 2002 er sluttet med et sammenlagt underskud på 9.736 kr. hvilket bestyrelsen finder er et tilfredsstillende resultat efter omstændighederne.

Dirigenten spurgte om der var nogen spørgsmål.

Robert Hofstetter spurgte til posten småanskaffelser, som var faldet meget markant. Eva-Marie Olesen redegjorde for, at det skyldtes ekstraordinært mange anskaffelser i forbindelse med etableringen i det nye sekretariat i 2001.

Sven Verner Olsen satte spørgsmålstegn ved det rimelige i, at bestyrelsen ikke længere skulle have mødehonorarer, og bad forsamlingen erindre dette til budgettet.

Dirigenten spurgte, om regnskabet kunne godkendes.

Regnskabet blev godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent, eventuelt indmeldelsesgebyr og eventuelt genindtrædelsesgebyr
Dirigenten gav ordet til Eva-Marie Olesen, som gennemgik det uddelte budget. Budgettet og forslag til kontingent er fremskrevet med den forventede prisudvikling.

Der foresloges følgende kvartalskontingenter for 2004:
AC-sektionen, lønramme 34 og opefter: 1010 kr. Lønramme 31: 940 kr. Lønramme 16-29: 860 kr.
COII-sektionen: 270 kr.
Den Frie Sektion, aktive: 270 kr. Passive: 230 kr. Pensionister: 0 kr.
Genindtrædelsesgebyr foresloges fastsat til ½ års kontingent, og indmeldelsesgebyr til 0 kr.

Sven Verner Olsen foreslog, at kontingentet blev øget med 30 kr. yderligere for personer i Lr. 31 og derover, således at der blev midler til at genetablere bestyrelsesmedlemmernes mødehonorarer.

Karsten Jensen fastholdt bestyrelsens kontingentforslag, idet bestyrelsen fandt, at en fremskrivning med den almindelige prisudvikling ville have forståelse blandt medlemmerne, og at det ikke var tiden til markante stigninger i kontingentet.

Dirigenten forespurgte forsamlingen om kontingentforslaget kunne godkendes.

Kontingentforslaget blev godkendt, idet dirigenten bemærkede, at bestyrelsen måske skulle se forslaget om mødehonorarer som et punkt til overvejelse ved næste budgetlægning.

5. Indkomne forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer
Dirigenten konstaterede, at der ikke var indkommet nogen forslag.

6. Valg til bestyrelsen
Dirigenten redegjorde for at Karsten Jensen og Erik Hildebrandt-Nielsen var på valg til AC-sektionen, og Eva-Marie Olesen var på valg blandt alle medlemmer.
Der var ikke indkommet andre forslag til kandidater. Dirigenten konstaterede herefter, at de af bestyrelsen opstillede kandidater var valgt.

7. Valg af 2 aktive medlemmer til kritiske revisorer samt 2 aktive medlemmer til revisorsuppleanter
Dirigenten gav ordet til formanden.
Karsten Jensen foreslog Per Johansen og Carsten Pedersen som kritiske revisorer, og Bente Sørensen og Torkil Steinaa som revisorsuppleanter.
Der var ikke andre forslag, og dirigenten konstaterede, at de af bestyrelsen foreslåede revisorer og revisorsuppleanter var valgt.

8. Eventuelt
Ulla Ring takkede stævneudvalget for et velgennemført stævne.

Ivan Høiberg spurgte om der var planer om en ny udgave af Organistbogen i forbindelse med 100 års jubilæet.

Eva-Marie Olesen bekræftede at der var sådanne planer om en ny udgave af Organistbogen.

Gunnar Brønholt gjorde sig med sit indlæg under Eventuelt fortjent til Årets Hot-DOKS senere på dagen

Gunnar Brønholt gjorde sig med sit indlæg under Eventuelt fortjent til Årets Hot-DOKS senere på dagen

Gunnar Brønholt omtalte regeringens hensigtserklæring om internet bredbånd til alle, samt nye regler om arbejdsgiverbetalt ADSL og undrede sig over, at disse regler ikke skulle gælde for DOKS’s medlemmer, således som det var blevet ham fortalt fra DOKS’s sekretariat.

Jens Chr. Hansen berettede om, at der er indgået en aftale, som betyder at orgelsager skal behandles efter den danske tilbudslovgivning for bygge og anlæg i det offentlige. Dette betegnede han som særdeles uhensigtsmæssigt. Der er nu kommet en vejledning, som man kan administrere efter, når man skal køre en orgelsag. Der vil snart komme en artikel i OB om emnet.

Poul S. Jacobsen fortalte om et initiativ i Danmark i stil med et tidligere initiativ fra det norske forlag Cantando, hvor man har udgivet en række forspil som et løsbladssystem. Poul S. Jacobsen og Knud Damgaard står for det danske initiativ. Tanken er at den danske samling skal indeholde danske forspil. Hvis nogen har forspil der kunne være velegnet, kan det sendes til en af disse to personer.

Tidligere DOKS-bestyrelsesmedlem Sven Verner Olsen appellerede til at bruge det kollegiale netværk

Tidligere DOKS-bestyrelsesmedlem Sven Verner Olsen appellerede til at bruge det kollegiale netværk

Sven Verner Olsen talte om, hvem der skal inddrages i en konflikt, idet man på formiddagens foredrag havde hørt, at det nogle steder kunne opfattes som en skærpelse, hvis fagforeningen blev inddraget. Han opfordrede til i den forbindelse at bruge det kollegiale netværk. Han mente også at man kan rådføre sig med DOKS, uden at dette nødvendigvis betyder en skærpelse.

Karsten Jensen takkede forsamlingen for aktiv deltagelse, og han takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen.

Der var ikke flere indlæg, og dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet.

Referat: Bjørn Arberg

DOKS's stående bestyrelse bliver siddende: Fra venstre Eva-Marie Olesen, Hans Chr. Hein, Karsten Jensen, Christian Dehn Bang, Charlotte Muus Mogensen, Erik Hildebrandt-Nielsen og Kirstin Bohn Christiansen (Fotos: Helge Gramstrup)

DOKS's stående bestyrelse bliver siddende: Fra venstre Eva-Marie Olesen, Hans Chr. Hein, Karsten Jensen, Christian Dehn Bang, Charlotte Muus Mogensen, Erik Hildebrandt-Nielsen og Kirstin Bohn Christiansen (Fotos: Helge Gramstrup)

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.