Cirkulære om oprettelse af DOKS-organiststillinger

Kirkeministeriet, den 17. februar 2003

Som resultat af revision af de gældende regler om lønkvoter for organiststillinger og efter forhandling med Dansk Organist og Kantor Samfund ophæves de gældende regler om fastsættelse af lønkvoter for organiststillinger, der klassificeres i tjenestemændenes lønrammesystem med krav om Kirkemusikalsk Diplomeksamen. Ophævelsen sker pr. 1. marts 2003.
Nye stillinger vil som hovedregel blive oprettet som fuldtidsstillinger.
Ansættelsen på deltid kan aftales mellem menighedsråd og organist.
Det gældende loft på 338 DOKS organiststillinger på landsplan bortfalder samtidig.
Baggrunden er, at langt hovedparten af den eksisterende stillingsmasse udgøres af fuldtidsstillinger ligesom de få kvoterede stillinger, der er på området, primært er kvoteret ud fra individuelle hensyn til den ansatte. Endvidere har det hidtil gældende stillingsloft på 338 DOKS-stillinger medført en utilsigtet mangel på fleksibilitet, idet nye stillinger ikke har kunnet oprettes f.eks. i forbindelse med nye kirker, og menighedsråd har i andre tilfælde været tilbageholdende med at søge stillinger nedklassificeret af hensyn til evt. varige konsekvenser.

§ 1. Stillinger som organist (og organistassistent) med krav om Kirkemusikalsk Diplomeksamen klassificeres i tjenestemændenes lønrammesystem som fuldtidsstillinger.
Stk. 2. Spørgsmål om klassificering af nye stillinger som organist (og organistassistent) og omklassificering af allerede klassificerede stillinger forelægges Kirkeministeriet.
Stk. 3. Klassificering og omklassificering foretages af Kirkeministeriet efter forhandling med Dansk Organist og Kantor Samfund.

§ 2. Ansættelse i stillinger, der klassificeres i tjenestemændenes lønrammesystem, jf. § 1, stk. 1, finder sted som tjenestemænd eller på tjenestemandslignende vilkår.
Stk. 2. Ansættelse på deltid i en fuldtidsstilling vil kunne aftales mellem menighedsrådet og organisten.

§ 3. Cirkulæret træder i kraft den 1. marts 2003.
Stk. 2. Kirkeministeriets cirkulære af 30. juni 1983 om fastsættelse af lønkvoter for organiststillinger, der klassificeres i tjenestemændenes lønrammesystem ophæves for så vidt angår organiststillinger, der oprettes med krav om Kirkemusikalsk Diplomeksamen

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.