Rapporten om det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken ligger klar

Kirkeministeriet iværksatte i foråret en undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø blandt de ansatte i folkekirken.

Resultatet af undersøgelsen kan læses i den nylig udkomne rapport »Psykosocialt arbejdsmiljø i Folkekirken« der er udarbejdet af Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik i samarbejde med Bispebjerg Universitetshospital.

500 sogne har været inddraget i undersøgelsen, hvor man både har spurgt medarbejderne om deres forskellige forhold og menighedsråds syn på disse. Desuden har man stillet de samme spørgsmål til en reference/kontrolgruppe uden for Folkekirken. Der er spurgt til oplevelsen af det psykiske arbejdsmiljø samt til helbred og trivsel, og man har herudfra lavet tabeller på kryds og tværs af erhvervskategorier, alder, køn, urbaniseringsgrad m.m. I rapportens indledning takkes de mange deltagere i undersøgelsen for deres engagement og svar på spørgeskemaerne. Denne tak er hermed givet videre til de af jer, der var med.

Generelt er vi ikke mere stressede i Folkekirken end på andre arbejdspladser - dog er præster klart de mest stressede blandt Folkekirkens ansatte. Vi er måske mere alene, men til gengæld føler vi at have stor indflydelse på vores egen hverdag samt finder arbejdet meningsfuldt. Kvaliteten af ledelsen opfattes generelt ringere end andre steder, men vi opstiller de samme mål som andre for god trivsel, heriblandt en rolleklarhed, højt informationsniveau m.v. For flertallet af organister kan der ikke påvises alvorlige arbejdsmiljøproblemer.

Af rapportens mange tabeller kan man f. eks. læse, at ældre medarbejdere generelt er mere tilfredse end yngre, om end ældre organister klager mere over deres helbred end ældre præster gør. I bysogne med mange ansatte søger man mere støtte medarbejderne imellem til forskel fra på landet, hvor støtten i højere grad søges hos nærmeste foresatte. Generelt glider samarbejdet nemmest på landet, og stress er mest et bysyndrom. De primære stressgivende faktorer er høje krav i kombination med lav indflydelse på sit arbejde og ringe støtte.
Hvad angår menighedsrådenes svar, så viser de langt hen en yderst positiv holdning til medarbejdernes indsats og - hvad der måske overrasker nogle - rådene mener at have godt kendskab til medarbejdernes hverdag. Dette modsiges i øvrigt ikke i medarbejdersvarene.

Rapporten slutter med en række forslag til forbedringer herunder at forbedre det kollegiale samarbejde (eksempelvis ved faglige netværk på tværs af sognene) samt muligheden for efteruddannelse.

Kirkeministeriet afholdt den 25. november en konference om det psykiske arbejdsmiljø i Folkekirken, hvortil repræsentanter fra DOKS var inviteret.
Hele rapporten kan læses og hentes på Kirkeministeriets hjemmeside (www.km.dk).