Barselsorlov

I Organistbladet 6 side 204 berettede vi om effekten af den nye lov om barselsorlov. Denne lov er nu fulgt op af en ny aftale om barselsorlov på det statslige område. Aftalen præciserer en række forhold for ansatte i stat og folkekirke. Desuden øger den nye aftale fleksibiliteten, således at forældre i højere grad har mulighed for samtidig orlov med fuld løn. Ændringerne vedrører blandt andet de 10 uger efter uge 14, samt faderens adgang til orlov i uge 25 og 26.

6 uger inden fødsel
Kvinden har ret til orlov med fuld løn fra 6 uger inden forventet fødsel.

Fødsel

14 ugers barselsorlov
14 ugers orlov
Moderen har ret til orlov med fuld løn i de første 14 uger efter fødslen, og faderen har ret til 2 uger med fuld løn inden for de første 14 uger.

32 ugers forældreorlov
10 ugers orlov
Fra den 14. til og med den 24. uge har forældrene tilsammen ret til 10 ugers orlov med fuld løn. De 10 uger, eller dele heraf, kan af faderen som alternativ placeres inden for de første 14 uger efter fødslen, således at forældrene kan være fraværende samtidigt med fuld løn. Det er dog normalt en forudsætning, at fraværet i så fald placeres i sammenhæng med de to ugers orlov i samme periode.

De to uger med fuld løn, som faderen tidligere havde adgang til i uge 25 og 26, er i stedet konverteret til en ret for faderen til fravær i to sammenhængende uger med fuld løn inden for de første 46 uger efter fødslen.

22 ugers orlov
Efter den 24. uge efter fødslen har forældrene tilsammen ret til orlov med fulde dagpenge i 22 uger.

Mulighed for forlængelse
8+6 ugers fravær
Forældrene kan udstrække de 32 ugers orlov, som ligger i forlængelse af den 14. uge. Bemærk dog, at dagpengene nedsættes, således at det samlede beløb svarer til, at man havde holdt orlov i 32 uger.

Det er altid en forudsætning, at arbejdsgiveren under orloven er berettiget til fuld dagpengerefusion.
Benytter man sig af retten til at forlænge orloven ved at udstrække de sidste 32 ugers orlov, så skal der fortsat ske fuld refusion til arbejdsgiveren i perioder med fuld løn. Da den samlede dagpengerefusion ikke kan overstige 32 uger, får dette som konsekvens, at man får udbetalt færre dagpenge i perioder uden fuld løn.

Varsler
3 måneder inden forventet fødsel underretter moderen tjenestestedet om den forestående fødsel. Samtidigt informerer hun om, hvornår hun påregner at starte barselsorlov.
Faderen informerer tjenestestedet 4 uger før han forventer at begynde de 14 dages orlov inden for de første 14 uger efter barnets fødsel. Samme varsel gælder, såfremt han ønsker at benytte mulighederne for at flytte dele eller hele 10 ugers orloven eller at benytte den fleksible 2 ugers orlov.
Dog gælder, at begge senest 8 uger efter fødslen skal give besked om, hvornår orlov afholdes, herunder om orloven forlænges, og hvornår man forventer at vende tilbage til arbejdet.

Ret til at udskyde orlov
Forældre som er beskæftiget, har ret til at udskyde mindst 8 og højst 13 uger af de 32 ugers forældreorlov til et senere tidspunkt. De udskudte uger skal afholdes, inden barnet fylder 9 år, og skal holdes sammenhængende. Senest 8 uger efter fødslen gives tjenestestedet besked om, hvorvidt dele af orloven udskydes.
Afholdelse af udskudt orlov skal varsles mindst 16 uger før orloven påbegyndes.

Ret til delvis genoptagelse af arbejdet
En ansat kan i orlovsperioden efter aftale med arbejdsgiveren genoptage arbejdet delvist, op til 291/2 time pr. uge. Fraværsperioden, hvor der udbetales fuld løn, forlænges tilsvarende. Det er en forudsætning, at arbejdsgiveren modtager fuld dagpengerefusion for de timer, der afholdes som orlov.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.