Bestyrelsens beretning 2002

Medlemssituationen
Efter et år med mange omvæltninger i DOKS i forbindelse med flytning af sekretariat, nyt personale og ophør af samarbejdet med FPO kan det konstateres at medlemssituationen i DOKS har været stabil. Af den store gruppe medlemmer af COII-sektionen (medlemmer med KD-eksamen og ansat i PO-lønrammestillinger) som i henhold til den nu opsagte samarbejdsaftale mellem DOKS og FPO var medlem af begge foreninger, har kun to meldt sig ud af DOKS.

DOKS har i alt 578 medlemmer, og de fordeler sig med 372 i AC-sektionen, 58 i COII-sektionen, 9 aktive medlemmer i Den Frie Sektion og 139 passive medlemmer af Den Frie Sektion, heraf 98 pensionister og 10 studerende. Kun 7 personer ansat i DOKS-stillinger er ikke medlem af foreningen, heraf er 3 kirkemusikskolelærere.

Det ser ud til, at det stive klassificeringssystem, hvor det nærmest har været umuligt at få ændret en stillings klassificering fra FPO-lønramme til DOKS-lønramme, er under opblødning. Trods helt entydige saglige argumenter for en omklassificering til DOKS-stilling og trods menighedsrådets anmodning herom, er det hidtil lykkedes FPO at blokere for omklassificeringer med henvisning til samarbejdsaftalen med DOKS og en grænseaftale mellem centralorganisationerne. Imidlertid er samarbejdsaftalen mellem DOKS og FPO ophørt, og en grænseaftale mellem centralorganisationerne, som siger noget om klassificering eller fordeling af organiststillinger, eksisterer ikke. Det er alene Kirkeministeriets kompetence at fastsætte klassificeringen inden for området. Kirkeministeriet har på et møde med DOKS i januar tilkendegivet, at man fremover i højere grad er indstillet på at lytte til menighedsrådenes ønsker. Dette kan selvfølgelig give sig udslag i såvel opklassificeringer som nedklassificeringer. DOKS ser med tilfredshed på denne tilkendegivelse, som også er helt i overensstemmelse med kirkeministerens ønske om øget selvbestemmelse til menighedsrådene. Efter DOKS's opfattelse vil et positivt samspil mellem menighedsrådene, Kirkeministeriet og DOKS fremover kunne medvirke til en afbalanceret, fleksibel og dynamisk stillingsstruktur, som tilgodeser både organister og menighedsråd, således at organister med højeste organisteksamen finder ansættelse i de stillinger, hvor man kræver disse kvalifikationer – og får en løn, der svarer til uddannelsen.

Overenskomstforliget 2002
Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) indgik den 27. januar forlig på det statslige arbejdsmarked, og AC´s bestyrelse tog allerede den 28. januar forliget positivt til efterretning. På grund af forhandlingssammenbruddet på det kommunale område har der hersket en vis usikkerhed m.h.t. den videre proces vedrørende organisationernes endelige godkendelse af forliget, men AC’s bestyrelse har den 28. februar besluttet at fremsende aftaleresultatet på AC´s statslige forhandlingsområde ud til medlemsorganisationernes godkendelse med svarfrist den 25. marts. DOKS’s AC-udvalg har efterfølgende godkendt forliget.
Overenskomsten, som er 3-årig, indebærer generelle lønforhøjelser pr. 1.4.2002, 1.4.2003, 1.4.2004 og 1.10.2004 på h.h.v. 1,26%, 1,75%, 1,80% og 0,74%, i alt 5,55 pct. Dertil kommer, at der afsættes 0,8 pct. til finansiering af to ekstra særlige feriefridage (1 dag årligt pr. 1.1.2002 samt yderligere en dag fra 1.1.2003, herefter i alt 5 særlige feriefridage årligt) samt 1,2 pct. andre formål. Lokallønspuljen opskrives med henholdsvis 0,22%, 0,23% og 0,22% pr. 1. april hvert år i overenskomstperioden. Reguleringsordningen, som skal sikre lønudviklingen i relation til det øvrige arbejdsmarked, fortsætter i uændret form.
Den statslige uddannelsesorlov med løn bortfalder, idet der i stedet etableres en kompetenceudviklingsfond, som skal finansiere en aftale om strategisk og systematisk kompetenceudvikling i statens institutioner. En nærmere redegørelse for, hvorvidt denne rammeaftale tilgodeser vore medlemmers behov for kompetenceudvikling, må afvente den vejledning, som skal udmønte aftalen. Formentlig vil det være en forudsætning, at der indgås en aftale med Kirkeministeriet om konkrete og veldefinerede kompetenceudviklingsforløb på de relevante undervisningsinstitutioner.
Af øvrige forbedringer skal nævnes, at der som led i en given lokal seniorpolitik kan gives medarbejdere over 62 år op til 12 fridage årligt samt ydes en særlig fastholdelsesbonus.
Det generelle resultat synes i sig selv ikke utilfredsstillende. Derimod er DOKS meget utilfreds med resultatet af forhandlingerne vedrørende vore fremsatte specielle krav. Efter to forhandlingsrunder med Finansministeriet opnåedes blot en forhøjelse af DOKS's rådighedstillæg på kr. 1.300 til kr. 18.800 (grundbeløb 1.10.97) til udmøntning 1.4.2003. Finansministeriet var blankt afvisende over for samtlige øvrige krav, herunder krav om omklassificeringer til højere lønrammer, ligesom man afviste ethvert forslag til løsning af problemerne vedr. DOKS’s begyndelsesløn i relation til PO-lønramme 23-26. Det bør nævnes at Kirkeministeriet i hele processen har støttet DOKS’s krav, og at AC’s forhandlere ikke kan lastes for det ringe forhandlingsresultat. Opfattelsen er, at Finansministeriet ikke vil medvirke til at vedligeholde det nuværende lønsystem.
Der henvises til generalforsamlingens mundtlige beretning for en nærmere redegørelse for DOKS’s evaluering af forhandlingsforløbet, herunder en redegørelse for DOKS’s åbenlyse frustrationer over de frugtesløse bestræbelser på at overveje overgang til et nyt lønsystem til løsning af de lønstrukturelle problemer.

Kirkeministeriets Forenklingsudvalg
Forenklingsudvalget har på den forrige kirkeministers foranledning udarbejdet forskellige forslag til projekter, der kan bruges til at afprøve forsøg med nye strukturer og arbejdsformer i Folkekirken.
Formålet er en styrkelse af det kirkelige liv, samt en bedre udnyttelse af de økonomiske ressourcer.
Forenklingsudvalgets projektforslag strækker sig fra det ret enkle, såsom pastoratsamarbejde, til det meget vidtgående, såsom nedsættelse af en form for stiftsråd samt ændring af ansættelsesområdet for kirkefunktionærer. De mest vidtgående forslag vil, hvis de gennemføres, få betydning for organistens ansættelses og arbejdsforhold.
Der er således tale om emner, der bør interessere enhver organist, og DOKS følger da også nøje udviklingen på området.
Ud fra et fagforeningsmæssigt synspunkt er det i første omgang særligt interessant at studere udvalgets forslag om bedre udnyttelse af personaleressourcer. Speciel forundring vækker et forslag om en spidsfindig udnyttelse af tjenestemandslovens § 41, stk. 1, der har følgende ordlyd: "En tjenestemand i Folkekirken har pligt til i stedet for eller i forbindelse med tjeneste i sin egen stilling at gøre midlertidig tjeneste i en stilling, der er sideordnet med eller højere end hans egen." Udvalget mener, at udgiften til løse vikarer er stigende, og at det derfor bør overvejes at begrænse disse udgifter ved at gøre brug af bestemmelsen i § 41. Det har aldrig været hensigten med denne bestemmelse, at den skulle bruges til, at tjenestemænd i Folkekirken i almindelighed skulle vikariere på andre tjenestesteder ved f.eks. ferier, fridage og orlov. Bestemmelsen er begrundet i sikkerhed ved varetagelse af stillingerne i ekstraordinære tilfælde. Spørgsmålet vil blive taget op ved en kommende forhandling i Kirkeministeriet.
(Forenklingsudvalgets delbetænkninger og projektforslag kan findes på Kirkeministeriets hjemmeside www.km.dk )

Samarbejde på arbejdspladsen. Det psykiske arbejdsmiljø.
Nye undersøgelser blandt yngre mennesker på arbejdsmarkedet viser, at det, de fleste anser for at være det vigtigste gode ved jobbet, er et godt samarbejde med de øvrige ansatte på arbejdspladsen. Dernæst kommer et interessant arbejde som det vigtigste og først senere kommer lønnen. På den baggrund er det utilfredsstillende, at flere af vore medlemmer lider under en arbejdsplads med samarbejdsvanskeligheder og deraf følgende sundhedsskadeligt psykisk arbejdsmiljø. En række sager har været omtalt i pressen og nogle er forelagt Kirkeministeriet. Kirkeminister Tove Fergo ønsker, at problemerne kortlægges, således at der kan skabes et overblik over omfanget samt hvilke foranstaltninger, der skal træffes for at afhjælpe problemerne. Emnet har været drøftet i Folkekirkens Samarbejdsudvalg, hvor der var enighed om, at der skal sættes fokus på dette alvorlige emne. Ud fra DOKS’s synsvinkel ses der flere gennemgående træk i de alvorlige sager. Et af disse er habilitetsproblemer. Det kan f.eks. være en præsts deltagelse som menighedsrådets talsmand, samtidig med at konfliktens hovedpersoner netop er præsten og kirkefunktionæren. Et andet gennemgående træk er de lokale tilsyns højest forskellige håndtering af sagerne.
Med den bevågenhed samarbejdsproblemerne har fået på det seneste, og med de tiltag, der iværksættes, skulle der være håb om, at der må kunne sættes effektivt ind over for en del af disse sager.
Fra nogle sider foreslås det på baggrund af samarbejdsproblemerne, at ansættelsesstrukturerne i Folkekirken laves om. Nogle foreslår en uddelegering af menighedsrådenes arbejdsgiverbeføjelser til en ansat administrationschef på provstiplan. Andre foreslår, at præsterne får menighedsrådet som arbejdsgiver lige som kirkefunktionærerne. Der skal ikke herske tvivl om, at DOKS’s bestyrelse ikke støtter disse forslag, som efter vor mening ikke vil løse de grundlæggende problemer. I øvrigt er der heldigvis langt de fleste steder et fornuftigt arbejdsmiljø, om end det er en ringe trøst for dem, der lider under urimelige arbejdsforhold.

Tillidsmandsvalg
I forbindelse med påbegyndelsen af en ny toårig periode for tillidsmændene ved årsskiftet nyvalgtes to tillidsmænd, mens 15 tillidsmænd blev genvalgt. Det er glædeligt, at så stor en del af tillidsmændene lod sig genvælge og dermed sikrer en god kontinuitet i varetagelsen af tillidsmandshvervet. .
Der er i samarbejde med FPO afholdt et introduktionskursus for de nye tillidsmænd. Det årlige kursus for samtlige tillidsmænd er på grund af den økonomiske situation udskudt til februar 2003.

Uddannelse
I samarbejde med Folkekirkens tre kirkemusikskoler har DOKS og FPO tilrettelagt af et kursusforløb i de såkaldte organistpraktiske fag. Resultatet er et kursusforløb over 2 moduler, hvor første modul i år udbydes ved hver af de tre kirkemusikskoler. DOKS glæder sig over den store interesse, der har vist sig for disse kursusforløb, om end der procentuelt er flere tilmeldte medlemmer fra FPO end fra DOKS. I skrivende stund er kirkemusikskolerne i færd med at planlægge forløbets 2. modul, der vil blive udbudt næste år.

TPC – Teologisk-Pædagogisk Center, der er en sammenlægning af Præstehøjskolen og Folkekirkens Pædagogiske Institut - har igennem en årrække været vært ved en række møder, hvor en lang række repræsentanter fra Folkekirkens forskellige faggrupper samles for at drøfte egne og fælles efteruddannelsesinitiativer. Det har bl.a. resulteret i et nyt kursustilbud, hvor TPC i samarbejde med DOKS’s uddannelsesudvalg har arrangeret et teologisk grundkursus specielt rettet mod DOKS-organister. Kurset har til formål at formidle teologisk baggrunds- og basisviden for konservatorieuddannede organister – en slags kristendomskundskab for organister. Kurset finder sted fra 19. - 23. august 2002 i Løgumkloster. Det er bestyrelsens håb, at kurset kan opfylde et behov for de organister, der ønsker en større bevidsthed om den teologiske indfaldsvinkel til gudstjenesten.

Musik, Kirke, Kunst
Den nye kursusrække med titlen "Musik, Kirke, Kunst" blev søsat i 2001 med 3 foredragsdage afholdt ved Vor Frue Kirke i Odense. Den første gang drejede det sig om middelalder, de to følgende om renæssance. De indbudte foredragsholdere har primært været undervisere og forskere fra universitetsverdenen, og emnerne har både været historiske, kunst/kirkehistoriske og musikhistoriske. Sammen med vore egne medlemmer har enkelte af præsteforeningens medlemmer deltaget – til glæde for begge parter!
Glæden ved at få formidlet ny viden på flere fagområder har været mærkbar hos deltagerne, og at denne viden tillige er nyttig at trække på i tilrettelæggelsen og udøvelsen af musik turde være selvindlysende. Selvom fremmødet kun har været o. 15 deltagere pr. gang, er bestyrelsen enig om at fortsætte kursusrækken i indeværende år. Der er også her annonceret 3 foredragsdage, og hovedemnet er barokken. Det er bestyrelsens håb, at endnu flere medlemmer vil gøre brug af dette inspirations- og efteruddannelsestilbud og dermed bidrage til at gøre kursusrækken til en fast tilbagevendende institution.

Kirkemusikskolerne
De tre kirkemusikskoler har i det forløbne år haft en god arbejdssituation, hvilket bl.a. har manifesteret sig i et stabilt elevtal på skolerne. Der er oprettet flere nye faste lærerstillinger, såvel kombinationsstillinger for organister samt sanglærerstillinger, og dette betegner en styrkelse af skolerne.
Den nystartede kursusvirksomhed i samarbejde med bl.a. DOKS er omtalt andetsteds; men opmærksomheden bør også henledes på de efteruddannelseskurser, som kirkemusikskolerne løbende udbyder for vore medlemmer.

Kulturministeriet
DOKS har sammen med Dansk Musikpædagogisk Forening (DMpF) og Dansk Magisterforening i efteråret 2001 haft foretræde for Kulturministeriet med henblik på en drøftelse af uddannelserne på musikkonservatorierne samt de stramme økonomiske rammer. Det overvejes at indføre en såkaldt 3+2-model for den 5-årige uddannelse, ikke mindst med henblik på meritoverførsel; i den forbindelse blev det fastslået, at det ikke er hensigten at etablere en 3-årig kompetencegivende musikeruddannelse. DMpF er fortaler for, at der indføres en titular for konservatorieuddannede musikere, som for kirkemusikere f.eks. kunne være cand.mus.eccl., hvilket DOKS støtter, idet formålet er at fastslå den faglige status overfor ansættende myndigheder. Den nuværende terminologi – herunder betegnelsen "stort kørekort" – er i mange henseender uklar og uhensigtsmæssig. Endelig kritiserede organisationerne de voldsomme besparelser på konservatorierne, som har medført nedsættelse af antallet af studieuger helt ned til 28 uger. Denne situation er helt uacceptabel. Sluttelig anførte DOKS argumenter for, at organistlinjen på Det Fynske Musikkonservatorium genoprettes.
Der var enighed om det hensigtsmæssige i, at organisationerne fortsat har snæver kontakt med Konservatoriernes Uddannelsesråd (som er etableret af Kulturministeriet).
I Kulturministeriets musik-arbejdsmarkedsrapport, som blev udsendt i december 2001, er vor uddannelsesgruppe sparsomt omtalt, idet det dog kort nævnes, at der i de kommende år kan forventes mangel på konservatorieuddannede organister.
Primo februar fremkom kulturminister Brian Mikkelsen med udtalelser, som i pressen blev tolket således, at det var tanken at samle landets organistuddannelser på Vestjysk Musikkonservatorium. DOKS afviste i læserbreve prompte denne helt urealistiske idé, som heller ikke i konservatoriekredse blev anset for praktisk gennemførlig.

Repræsentantskabet for Statens Musikråd
Som omtalt i sidste års beretning er der blevet nedsat en arbejdsgruppe under Repræsentantskabet for Statens Musikråd, der er i gang med at undersøge vilkårene for koncertfremførelse af klassisk kammermusik i Danmark. Kammermusik er her defineret som musik fremført af vokale/instrumentale solister og ensembler på 1-25 personer, hvorunder også kirkekoncerter hører.
I kommissoriet står der: "Undersøgelsen sigter først og fremmest mod at få en beskrivelse af arrangørerne og en vurdering af disses betydning for dansk musikliv. Videre ønskes en beskrivelse af arrangørernes vilkår og praksis. I fortsættelse heraf ønskes en beskrivelse af udviklende og begrænsende faktorer ved de eksisterende forhold samt en vurdering af, hvor en ændret og/eller øget økonomisk støtte bør sættes ind."
For at kortlægge kirkekoncertområdet er der skrevet rundt til samtlige sogne i 11 udvalgte provstier i Danmark, og materialet er netop nu ved at blive bearbejdet. Undersøgelsen forventes afsluttet i efteråret 2002.
DOKS deltager naturligvis i dette vigtige arbejde.
I den senere tid er det først og fremmest finanslovsforslaget for 2002, der har optaget både Musikrådet og Repræsentantskabet.
Der ses med meget stor bekymring på, at der på musikområdet påtænkes besparelser på 18,8 millioner kr. eller ca.15,3% i forhold til den afgående regerings forslag til finanslov. Da der er tale om musiklivets andel af en nedskæring uden sidestykke på det samlede kulturområde og ikke en særlig aktion rettet mod musiklivet, har et enigt Statens Musikråd besluttet at påtage sig opgaven med at forvalte nedskæringerne under alle omstændigheder.

Dansk Kunstnerråd
Kunstnerrådet er for DOKS først og fremmest det sted, hvor vi har god kontakt til andre skabende og udøvende kunstnere, og denne relation anses for yderst betydningsfuld af alle parter, også selv om organisters vilkår er en del anderledes end mange øvrige kunstneres. Det er vigtigt, at organister ser sig selv i sammenhæng med øvrige kunstnere og som en del af det kunst- og kulturpolitiske billede.

Transmission af gudstjenester
En afgørelse på sagen omkring organisters ret til vederlag i forbindelse med transmission af gudstjenester trækker stadig ud. Sagen, som har været beskrevet i DOKS’s seneste seks årsberetninger, skulle løses som en faglig voldgiftssag. Danmarks Radio har hele tiden obstrueret enhver fremdrift i sagen. DOKS må nu sammen med Dansk Kor Forbund overveje, om vi skal forsøge at gå nye veje for at få en afslutning på det rekordlange sagsforløb.

DOKS’s hjemmeside
Hjemmesiden har med over 50 daglige besøg indtaget sin plads som en del af DOKS´s medlemsservice. Samtidig har hjemmesiden blandt andet med sin præsentation af orgler og organister medvirket til at profilere organisationen udadtil.
At brug af hjemmesiden er blevet en naturlig del af DOKS-organisternes hverdag, kan også aflæses af, at 2/3 af tilmeldingerne til årsmødet 2002 er indkommet over hjemmesiden.
Medlemsfortegnelsen i opdateret form har siden 1. oktober været tilgængelig for medlemmer med password, og det har glædeligvis ført til øget interesse for at medvirke til den løbende opdatering af egne medlemsoplysninger.
På opfordring ved sidste generalforsamling har vi siden 1. januar tilbudt medlemmerne e-mail adresser med doks.dk som efternavn. Mange skifter deres private e-mail adresser ud alt efter, hvilken udbyder, der er billigst, men da det er et stort arbejde både for DOKS’s administration, men også for medlemmerne at holde styr på e-mail adresser, håber vi på længere sigt, at de fleste medlemmer vil modtage og installere doks-adresserne hjemme på egen pc’er.
DOKS’s bestyrelse har tre gange her i foråret benyttet sig af muligheden for at rundsende en hurtig besked over e-mail til medlemmerne.

Ny Salmebog
På baggrund af salmebogskommissionens "Forslag til ny salmebog" har der blandt DOKS´s medlemmer i det forløbne år fundet en såvel livlig som saglig debat sted. Debatten har ikke mindst fundet sted ved de enkelte kirker, hvor vore medlemmer har været aktive ved de talrige sogneaftener og studiekredse omkring ny salmebog. Organisten har her haft en vigtig rolle, da diskussionen også i høj grad har drejet sig om de musikalske spørgsmål.
I Organist-bladets spalter har der ligeledes året igennem været en række vægtige og saglige artikler, der vidner om medlemmernes indsigt og engagement i emnet. DOKS afholdt i 2000 tre medlemsmøder om "Forslag til ny salmebog". I forlængelse af disse møder blev der nedsat flere arbejdsgrupper, hvis resultater er blevet offentliggjort i Organist-bladet samt indsendt til Salmebogs-kommissionen. Selvom dette arbejde ikke står som DOKS´s officielle holdning til forslaget, idet vi ikke har en officiel holdning til dette spørgsmål, er der grund til at takke de medlemmer, der har engageret sig – og ikke mindst mødeudvalget bestående af Erling Lindgren, Birgitte Ebert og Henrik Colding-Jørgensen.

Nordisk kirkemusik
Planlægningen af Nordisk Kirkemusik Symposium 2004, som vil finde sted i Århus d. 16. – 19. september, er for længst i fuld gang. Den overordnede programopbygning ligger tæt op ad de to seneste symposiers koncept i Göteborg 1996 og Helsingfors 2000. En lang række kirkemusikalske aktiviteter og begivenheder vil finde sted som f. eks. åbningskoncert, nationale koncerter, orkesterkoncert, seminarer og forelæsninger, udstillinger, og symposiet afsluttes med en festgudstjeneste i Århus Domkirke. En præsentation af det samlede program forventes udsendt i begyndelsen af 2003.

Organistbladet
Vort medlemsblad har pr. 1. januar mistet sin bindestreg - og forbindelsen til og afhængigheden af den anden organistforening. Til gengæld har bladet fået nyt og tidssvarende layout, men stadig klassisk og uden de grafiske narrestreger, som man ser nok af i tidens væld af diverse tryksager. Vi har mistet FPO-redaktør Ingrid Bartholin Jørgensen, som her endnu en gang skal have velfortjent tak for sin store andel i arbejdet med det nu hedengangne fællesblad, og redaktionens grå eminence gennem en snes år, John Wedell Horsner, der løbende har forsynet bladet med vægtige artikler. Det skal han have tak for, så meget mere som han har lovet også fremover at skrive. Til gengæld har Helge Gramstrup og bestyrelsen formået Jens Ramsing til at indtræde i kolofonen og i et samarbejde om at gøre bladet endnu mere relevant og vedkommende for DOKS's medlemmer. Ud over det fagforeningsmæssige stof, der er og skal være grundstenen i Organistbladet, er det redaktionens aldeles utopiske håb, at den til stadighed vil have ti gode artikler liggende, som blot venter på at blive trykt, samt et større velskrivende og hurtigtarbejdende anmelderkorps, der uforfærdet og kompetent kan vurdere de enkelte elementer i den stadige strøm af modtagne publikationer.

Nytårspublikation
Der skal lyde en stor tak til alle, der indsendte koraler og stillede dem til rådighed for nytårspublikationen 2002. Vi er meget glade for det fine resultat, der kom ud af det. Kirkemusikforlaget skal have en stor tak for hurtig hjælp og muliggørelse af den omfattende udgivelse.
Det kan allerede nu afsløres at nytårspublikationen 2003 ikke bliver helt så ambitiøs i omfanget, men der arbejdes på, at der på sigt igen kan udgives andre større publikationer med medlemmernes gode bidrag.

Afslutning
Det forløbne år har i høj grad været præget af ophævelsen af samarbejdet med FPO og deraf følgende udskiftning af personale og flytning af sekretariat. Det har krævet en ekstra stor arbejdsindsats i bestyrelsen i denne overgangsfase at holde organisationen fungerende. Bestyrelsen vil gerne takke de medlemmer, der på den ene eller anden måde har ydet praktisk hjælp; ikke mindst skal DOKS’s medlemmer have tak for udvist tålmodighed og overbærenhed i de måneder, vi ikke havde ansat personale.

Flytning og indretning af nye lokaler med dertil hørende teknisk udstyr har været ganske udgiftskrævende, hvilket også vil kunne ses af regnskabet. Der er dog tale om absolut nødvendige anskaffelser for at kunne drive et effektivt og moderne sekretariat.

Vi har været heldige med at kunne få en så centralt beliggende erhvervslejlighed med en overkommelig husleje, og vi har ikke mindst været heldige med at få ansat så højt kvalificeret personale som vores sekretariatsleder Bjørn Arberg og hans sekretær Louise Behrensdorff.

DOKS’s sekretariat er nu rustet til at kunne betjene medlemmerne optimalt, og bestyrelsen kan fremover i højere grad beskæftige sig med faglige og ikke mindst uddannelsespolitiske emner, til gavn for hele vor stand.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.