Forslag til vedtægtsændring i DOKS

I forbindelse med flytningen af DOKS’s sekretariat til København har bestyrelsen fundet det naturligt at foreslå en ændring af foreningens vedtægt, således at foreningens hjemsted vil være København.
Bestyrelsen skal også foreslå, at det præciseres, at kun aktive medlemmer har stemmeret ved afstemninger i DOKS.

Endvidere har det vist sig, at bestemmelsen i vedtægtens §20 vedr. udsendelse af det reviderede regnskab til medlemmerne, har været vanskelig at efterleve. Det kræves, at udsendelsen af regnskabet foretages samtidig med udsendelsen af dagsorden for den ordinære generalforsamling. Den ordinære generalforsamling skal indkaldes med mindst 1 måneds varsel med samtidig opgivelse af dagsorden. Der er tradition for at afholde generalforsamlingen i april, d.v.s. at dagsordenen udsendes i Organistbladets martsnummer. Det har vist sig vanskeligt at have regnskabet færdig til martsnummeret. Derfor foreslår bestyrelsen, at det reviderede regnskab udsendes mindst 10 dage før generalforsamlingen.

DOKS’s vedtægt kan kun ændres ved urafstemning. Til vedtagelse af vedtægtsændring kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for vedtægtsændringen, samt at mindst 2/3 af de inden for AC-sektionen afgivne stemmer er for vedtægtsændringen. Desuden skal ethvert forslag til vedtægtsændring inden urafstemning godkendes af generalforsamlingen. Til en sådan godkendelse kræves, at mindst halvdelen af de afgivne stemmer er for ændringsforslaget. Generalforsamlingen kan bemyndige bestyrelsen til at foretage enkelte nærmere angivne, mindre ændringer i det godkendte forslag, forinden det udsendes til urafstemning.

Vedtægt for DOKS kan ses på hjemmesiden www.doks.dk eller den kan rekvireres på DOKS’s sekretariat.

DOKS’s bestyrelse skal hermed til den ordinære generalforsamling i DOKS d. 23. april 2002 fremsætte følgende forslag til ændringer i Vedtægt for Dansk Organist og Kantor Samfund:

§2. HJEMSTED
Foreningens hjemsted er købstaden Vejle.
Ændres til
Foreningens hjemsted er København.

§13. GENERALFORSAMLING
Stk.4. På generalforsamling træffes beslutninger ved almindelig stemmeflerhed, bortset fra sager om vedtægtsændringer og om DOKS’s ophør, jf.§§ 18 & 19.
Til stk. 4 føjes: Kun aktive medlemmer har stemmeret.

§20. REGNSKAB
Stk.2 Det reviderede regnskab udsendes til medlemmerne samtidig med dagsorden for den ordinære generalforsamling.
Ændres til
Det reviderede regnskab udsendes til medlemmerne mindst 10 dage før den ordinære generalforsamling.

§22. URAFSTEMNING
Stk.2. Urafstemning er hemmelig. Kun den af bestyrelsen udsendte stemmeseddel må benyttes.
Til stk.2 føjes Kun aktive medlemmer har stemmeret.

DOKS’s bestyrelse

 

 

 

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.