En replik fra DOKS

I forbindelse med FPO’s generalforsamling og i diverse læserbreve i Organist-bladet er der efterhånden bragt så mange replikker til DOKS’s bestyrelses beretning, at det her må være på sin plads at præcisere DOKS’s holdning til problemstillingen om stillingsklassificeringer og de hermed forbundne uddannelseskrav.

Ikke mindst beretningen fra FPO’s generalforsamling dokumenterer klart FPO´s snævre fagforeningsinteresser som årsag til bruddet mellem DOKS og FPO.

Der er ikke tale om, at DOKS vil "hugge" stillinger fra FPO. En forøgelse af stillingsmassen er for DOKS ikke et mål i sig selv. Men det er nu en gang et faktum, at organiststillingerne besættes "fra toppen", d.v.s. at de bedst kvalificerede får de bedste stillinger. Når der ikke er DOKS-stillinger til alle konservatorieuddannede organister, vil de naturligvis besætte de bedste PO-stillinger.

Her er det, at DOKS fastholder, at de pågældende organister skal have en løn, der svarer til uddannelsen, såfremt stillingsindholdet tilsiger det, og arbejdsgiveren fremsætter ønsker herom. FPO har vedholdende blokeret for dette. En omklassificering til DOKS-lønramme vil altid være mere favorabel end at forblive i FPO-lønramme, selv om Egon Mortensen antyder det modsatte ved at sige at "med de nye omklassificeringer til lønramme 23-26 vil mange af de medlemmer, vi taler om, i mange år fremover ikke lide nogen nød, tværtimod".

Organistuddannelserne og ikke mindst supplerende uddannelser til PO-uddannelsen omtales flere steder. Det oplyses, at "FPO siden 1998 har anmodet medlemmerne om at fortælle, hvilke andre uddannelser ud over PO man er i besiddelse af". Det er jo ikke forkert, at en uddannelse som cand.mag. i musik, en konservatorieuddannelse i et andet instrument o.s.v. kan være et godt supplement til en PO-uddannelse. Der er dog én uddannelse som supplement til PO-uddannelsen, som overgår alle andre m.h.t. kvalifikation til et organistembede, og det er Den Kirkemusikalske Diplomeksamen.

Myten om at PO’ere skulle være i besiddelse af en særlig praktisk/brugsmæssig/kirkelig uddannelse i modsætning til KD’ernes kunstnerisk/solistiske uddannelse holder ikke. I øvrigt er så godt som alle DOKS’ere (af gode grunde bortset fra den ældre generation) først uddannede som PO’ere og har derefter aflagt KD-eksamen.

Hvorom alting er: Det skulle nu være klargjort for alle parter, at DOKS og FPO har divergerende synspunkter på sammenhængen mellem uddannelse/kvalifikationer og klassificering/løn.

DOKS er overbevist om, at det vil være til gavn for hele organiststanden og for kirkens musikliv, at de forhandlingsberettigede organisationer, som nu også snart tæller Dansk Kirkemusiker Forening, agerer fornuftigt og langsigtet med henblik på at skabe en afbalanceret og dynamisk stillingsstruktur. DOKS vil i kommende forhandlinger gøre sit hertil. Formentlig vil en sund og samordnet organisationsstruktur ad åre atter kunne opstå som en naturlig følge af disse bestræbelser.

p. b. v.
Karsten Jensen

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.